427/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

427
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. novembra 2021,
ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 9 a § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Lokality uvedené v prílohe sa vyhlasujú za prírodné rezervácie.
(2)
Predmety ochrany prírodných rezervácií, výmery prírodných rezervácií a vymedzenia hraníc prírodných rezervácií sú uvedené v prílohe.
(3)
Hranice prírodných rezervácií vymedzené geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačujú v katastri nehnuteľností. Mapy a grafické podklady, v ktorých sú zakreslené hranice prírodných rezervácií, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica, Okresnom úrade Banská Štiavnica, Okresnom úrade Bardejov, Okresnom úrade Brezno, Okresnom úrade Detva, Okresnom úrade Dolný Kubín, Okresnom úrade Gelnica, Okresnom úrade Košice-okolie, Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, Okresnom úrade Malacky, Okresnom úrade Martin, Okresnom úrade Michalovce, Okresnom úrade Poprad, Okresnom úrade Prešov, Okresnom úrade Prievidza, Okresnom úrade Rimavská Sobota, Okresnom úrade Ružomberok, Okresnom úrade Sobrance, Okresnom úrade Spišská Nová Ves, Okresnom úrade Trnava, Okresnom úrade Vranov nad Topľou, Okresnom úrade Zvolen, Okresnom úrade Žarnovica, Okresnom úrade Žiar nad Hronom a Okresnom úrade Žilina.
(4)
Ciele starostlivosti o prírodné rezervácie, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania území prírodných rezervácií upravuje program starostlivosti o chránené územia podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia prírodných rezervácií je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na ich územiach, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany prírodných rezervácií, ktoré sú uvedené v prílohe.
§ 3
(1)
Na územiach prírodných rezervácií platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
(2)
Ochranné pásma prírodných rezervácií podľa § 17 ods. 7 zákona neplatia.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.
Eduard Heger v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 427/2021 Z. z.