424/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

424
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 12. novembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 písm. g), l), t), w), x) a ab) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z., vyhlášky č. 371/2016 Z. z. a vyhlášky č. 181/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „určenú úradom“.
2.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).
3.
V § 29 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a platnými pravidlami informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.
4.
V § 31 ods. 7 písmeno e) znie:
„e)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy a ktorá prevyšuje 50 % elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie.“.
5.
V § 31 odsek 9 znie:
„(9)
Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému, sa započíta
a)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených do sústavy,
b)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených priamym vedením,
c)
ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem výrobcu elektriny v zariadení na výrobu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy,
d)
ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy,
e)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy a ktorá prevyšuje 50 % elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie, okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny výrobcu elektriny v zariadení na výrobu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy,“.
6.
V § 31 sa odsek 10 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
spotreba elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy.“.
7.
V § 31 sa vypúšťa odsek 17.
Doterajšie odseky 18 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 19.
8.
V § 37 ods. 16 sa vypúšťa písmeno g).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.
Andrej Juris v. r.