421/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

421
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 11. novembra 2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 211a ods. 3 a § 211b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií sa mení takto:
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Komore patrí za každý prístup do registra exekúcií odmena vo výške 1,60 eura.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.
Mária Kolíková v. r.