415/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2023 do 31.08.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

415
ZÁKON
z 20. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 273/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „vo veku najviac 26 rokov veku“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „žiakom je aj fyzická osoba od 27 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v nadväzujúcej forme odborného vzdelávania a prípravy,“.
2.
V § 2 písm. q) sa za slovo „mimoriadne“ vkladajú slová „výsledky alebo mimoriadne“.
3.
V § 2 písmeno u) znie:
„u)
vzdelávacou oblasťou okruh, prostredníctvom ktorého sa vymedzujú základné rámce obsahu vzdelávania,“ .“.
4.
V § 2 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:
„v)
vyučovacím predmetom obsahovo ucelená jednotka vzdelávacej oblasti,“.
Doterajšie písmená v) až aa) sa označujú ako písmená w) až ab).
5.
V § 2 písm. x) sa vypúšťajú slová „alebo jeho časti“.
6.
V § 2 písmeno ab) znie:
„ab)
profilovým predmetom vyučovací predmet, ktorého obsah vzdelávania najviac zodpovedá cieľovým požiadavkám absolventa; profilový predmet pre študijný odbor alebo pre učebný odbor určuje príslušný štátny vzdelávací program alebo príslušný školský vzdelávací program,“.
7.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ac) až ai), ktoré znejú:
„ac)
medzinárodným programom zahraničný výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa získava stupeň vzdelania; doklad o dosiahnutom vzdelaní na príslušnom stupni vzdelania sa uznáva na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike a medzinárodný program sa uskutočňuje po písomnom súhlase Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),
ad)
národnostným školstvom národnostné školy, národnostné triedy, školy, v ktorých je najmenej jedna národnostná trieda, a národnostné školské zariadenia; výchovno-vzdelávací proces v národnostnom školstve sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám,
ae)
národnostnou školou škola, v ktorej sa najmenej v jednej triede celý výchovno-vzdelávací proces okrem vyučovania cudzích jazykov uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, alebo škola, v ktorej sa vo všetkých triedach výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje najmenej v dvoch vzdelávacích oblastiach v jazyku národnostnej menšiny,
af)
národnostnou triedou trieda, v ktorej sa výchovno-vzdelávací proces v najmenej jednom vyučovacom predmete uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny,
ag)
národnostným školským zariadením školské zariadenie, v ktorom sa výchovno-vzdelávací proces a odborné činnosti uskutočňujú v jazyku národnostnej menšiny,
ah)
účastníkom výchovy a vzdelávania fyzická osoba od 27 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo v základnej umeleckej škole,
ai)
inkluzívnym vzdelávaním spoločná výchova a vzdelávanie detí, žiakov, poslucháčov alebo účastníkov výchovy a vzdelávania, uskutočňovaná na základe rovnosti príležitostí a rešpektovania ich výchovno-vzdelávacích potrieb a individuálnych osobitostí a podporujúca ich aktívne zapojenie do výchovno-vzdelávacích činností školy alebo školského zariadenia.“.
8.
V § 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
bezplatnosti vzdelania v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna škola“) pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b)
bezplatnosti vzdelania v základnej škole a strednej škole, ktoré sú štátnymi školami,“.
9.
V § 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
inkluzívneho vzdelávania,“.
Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená e) až s).
10.
V § 4 písmeno b) znie:
„b)
získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, využívania digitálnych technológií, komunikácie v štátnom jazyku, cudzom jazyku a v národnostnej škole, národnostnej triede alebo v národnostnom školskom zariadení aj v jazyku národnostnej menšiny,“.
11.
V § 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
získať kompetencie najmä v oblasti prírodných vied, humanitných vied, technických vied, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, pohybu a zdravia, kompetencie k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, umelecké kompetencie, občianske kompetencie a podnikateľské schopnosti,“.
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).
12.
V § 5 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré neposkytuje stupeň vzdelania podľa § 16 a 17“ sa nahrádzajú slovami „v školských zariadeniach podľa § 113 a 120“.
13.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Výchovný program je
a)
štátny výchovný program,
b)
výchovný program školského zariadenia.“.
14.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Štátne vzdelávacie programy vymedzujú najmä ciele vzdelávania a vzdelávacie štandardy pre predprimárne vzdelávanie a ciele vzdelávania, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy pre základné vzdelávanie, stredné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie. Štátne vzdelávacie programy sa môžu členiť na vzdelávacie cykly. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.“.
15.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Štátny vzdelávací program obsahuje
a)
názov vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje aj odbor vzdelávania; v stredných odborných školách aj skupinu odborov vzdelávania,
b)
konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré sú v súlade s § 4,
c)
stupne vzdelania, ktoré sa dosiahnu absolvovaním vzdelávacieho programu a príslušnú úroveň Slovenského kvalifikačného rámca a Európskeho kvalifikačného rámca,
d)
profil absolventa,
e)
charakteristiku odboru vzdelávania a jeho dĺžku,
f)
formu výchovy a vzdelávania,
g)
formy praktického vyučovania v stredných školách,
h)
vzdelávacie oblasti,
i)
vzdelávacie štandardy,
j)
rámcové učebné plány okrem materských škôl,
k)
vyučovací jazyk podľa § 12,
l)
osobitosti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania,
m)
osobitosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov v národnostných školách a národnostných triedach.“.
16.
V § 6 ods. 5 sa slová „zdravotnícke študijné odbory“ nahrádzajú slovami „odbory vzdelávania v stredných školách“.
17.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Pre príslušný stupeň vzdelania alebo pre príslušný odbor vzdelávania je štátny vzdelávací program záväzný pre
a)
vypracovanie školského vzdelávacieho programu,
b)
tvorbu a posudzovanie edukačných publikácií a
c)
hodnotenie výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi.“.
18.
V § 7 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a príslušným štátnym vzdelávacím programom. Ak škola poskytuje vzdelanie viacerých stupňov podľa § 16 a 17, môže vypracovať pre všetky stupne vzdelania jeden súhrnný školský vzdelávací program, ktorý je v súlade so štátnymi vzdelávacími programami pre príslušné stupne vzdelania a príslušné odbory vzdelávania. Ak je súčasťou školy školské výchovno-vzdelávacie zariadenie podľa § 113 písm. a) alebo písm. c), výchovný program tohto školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia môže byť súčasťou školského vzdelávacieho programu školy.
(4)
Školský vzdelávací program obsahuje
a)
názov vzdelávacieho programu,
b)
vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a zameranie školy; v stredných školách aj profil absolventa,
c)
stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu a príslušnú úroveň Slovenského kvalifikačného rámca a Európskeho kvalifikačného rámca,
d)
dĺžku štúdia a formy výchovy a vzdelávania,
e)
učebný plán okrem materských škôl,
f)
učebné osnovy,
g)
vyučovací jazyk podľa § 12,
h)
hodnotenie detí a žiakov.“.
19.
V § 7 ods. 5 sa vypúšťa slovo „začlenené“ a za slovo „podmienky“ sa vkladajú slová „v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie“.
20.
V § 7 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Súlad medzinárodného programu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia.
(9)
Školský vzdelávací program okrem učebných osnov zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste najneskôr do 60 dní od jeho schválenia. Učebné osnovy sa nezverejňujú, ak riaditeľ školy nerozhodne inak.
(10)
Školským vzdelávacím programom môže byť aj program, ktorý je schváleným výsledkom experimentálneho overovania.“.
21.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Individuálny vzdelávací program
(1)
Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia môže vzdelávať
a)
dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú, aby sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho programu školy, ktorú navštevuje, a ani podľa vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo
b)
žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v základnej škole.
(2)
Individuálny vzdelávací program pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie vypracuje pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy a po konzultácii so zákonným zástupcom.
(3)
Individuálny vzdelávací program obsahuje úpravy jednotlivých častí školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka, najmä úpravu obsahu, metód, foriem alebo spôsobu hodnotenia a spolupráce s odbornými zamestnancami.“.
22.
§ 8 a 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠8
Výchovný program
(1)
Štátny výchovný program vymedzuje odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátny výchovný program vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.
(2)
Výchovný program školského zariadenia je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom zariadení.
(3)
Výchovný program školského zariadenia vydáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia po prerokovaní v pedagogickej rade školy alebo v pedagogickej rade školského zariadenia a po vyjadrení rady školy alebo rady školského zariadenia.
(4)
Výchovný program školského zariadenia musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
(5)
Štátny výchovný program a výchovný program školského zariadenia obsahuje
a)
názov výchovného programu,
b)
vymedzenie cieľov a poslania výchovy,
c)
formy výchovy a vzdelávania,
d)
tematické oblasti výchovy,
e)
výchovný jazyk.
(6)
Súlad výchovného programu školského zariadenia s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými týmto zákonom kontroluje Štátna školská inšpekcia.7)
(7)
Výchovný program školského zariadenia vydáva a zverejňuje riaditeľ školského zariadenia na verejne prístupnom mieste najneskôr do 60 dní od jeho schválenia.
(8)
Ak je školské zariadenie súčasťou školy, výchovný program školského zariadenia vypracúva, vydáva a zverejňuje riaditeľ školy.
§ 9
Rámcové učebné plány, vzdelávacie štandardy, učebné plány a učebné osnovy
(1)
Rámcové učebné plány obsahujú zoznam vzdelávacích oblastí a zoznam povinných vyučovacích predmetov, ak sa vzdelávacia oblasť v štátnom vzdelávacom programe člení na vyučovacie predmety. Rámcové učebné plány vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vzdelávaciu oblasť alebo pre vyučovací predmet, rozsah najvyššieho týždenného počtu vyučovacích hodín v príslušnom ročníku štátneho vzdelávacieho programu a počet vyučovacích hodín, ktoré môže škola použiť na svoje zameranie v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu. Rámcové učebné plány sú záväzné pre vypracovanie učebných plánov príslušných školských vzdelávacích programov.
(2)
Rámcové učebné plány pre
a)
základné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vzdelávacie oblasti oddelene pre každý stupeň základného vzdelania alebo pre každý vzdelávací cyklus v základnej škole,
b)
stredné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vzdelávacie oblasti pre celý stupeň vzdelania.
(3)
Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré má dieťa alebo žiak získať, aby mu mohol byť priznaný stupeň vzdelania, alebo aby mohol pokračovať vo vzdelávaní.
(4)
Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na
a)
výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť,
b)
obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu.
(5)
Učebné plány sú súčasťou školských vzdelávacích programov a rozpracúvajú rámcové učebné plány štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých vzdelávacích oblastí alebo vyučovacích predmetov ročníkov s určením celkového týždenného počtu vyučovacích hodín pre príslušný ročník školského vzdelávacieho programu.
(6)
Učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Učebné osnovy obsahujú rozpracovanie obsahových štandardov do ročníkov podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu.
(7)
Učebnými osnovami materskej školy môžu byť vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí. Ak sa časová dotácia vyučovacieho predmetu v učebnom pláne základnej školy alebo strednej školy vzhľadom na časovú dotáciu v rámcovom učebnom pláne nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahových štandardov, učebnými osnovami tohto vyučovacieho predmetu môžu byť vzdelávacie štandardy.“.
23.
§ 10 sa vypúšťa.
24.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia
(1)
Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia.
(2)
Pedagogická dokumentácia sa v školách a školských zariadeniach vedie v štátnom jazyku.9) V národnostných školách a národnostných školských zariadeniach sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a jazyku príslušnej národnostnej menšiny. V školách a školských zariadeniach s medzinárodným programom sa pedagogická dokumentácia vedie v štátnom jazyku a jazyku, v ktorom sa uskutočňuje medzinárodný program.
(3)
Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie škôl a školských zariadení.
(4)
Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii a rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(5)
Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia sa vedie na formulároch podľa vzorov schválených ministerstvom školstva pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení. Vzory formulárov sa zverejňujú na webovom sídle určenom ministerstvom školstva.
(6)
Školy alebo školské zariadenia získavajú a spracúvajú na účely výchovy a vzdelávania a aktivít v čase mimo vyučovania osobné údaje 11)
a)
o deťoch, žiakoch, poslucháčoch a účastníkoch výchovy a vzdelávania v rozsahu
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak, poslucháč alebo účastník výchovy a vzdelávania obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4.
rodné číslo,
5.
štátna príslušnosť,
6.
národnosť,
7.
materinský jazyk,
8.
fyzické zdravie a duševné zdravie,
9.
mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
10.
rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti,
11.
výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania,
12.
výsledky zo súťaží a olympiád,
13.
podobizne a obrazové snímky,
b)
o zákonných zástupcoch dieťaťa, žiaka alebo poslucháča v rozsahu podľa § 157 ods. 3 písm. b) prvého bodu.
(7)
Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 6, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.12) Pri porušení povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.13)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b až 9d a 10 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 13 znejú:
11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
12) § 79 zákona č. 18/2018 Z. z.
13) § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.“.
25.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vyučovacím jazykom v škole s medzinárodným programom alebo výchovným jazykom v školskom zariadení s medzinárodným programom je štátny jazyk a na základe súhlasu ministerstva školstva aj iný jazyk.“.
26.
V § 12 ods. 3 prvej vete sa slová „ich jazyku“ nahrádzajú slovami „jazyku príslušnej národnostnej menšiny“ a druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje metódami a formami výchovy a vzdelávania ako cudzí jazyk“.
27.
V § 12 odsek 5 znie:
„(5)
Podľa odseku 3 sa pre deti a žiakov patriacich k národnostným menšinám výchova a vzdelávanie zaručuje v
a)
národnostných školách,
b)
národnostných triedach,
c)
národnostných školských zariadeniach.“.
28.
V § 12 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Výchova a vzdelávanie sa môže uskutočňovať ako bilingválne vzdelávanie v štátnom jazyku a súčasne v cudzom jazyku. Bilingválne vzdelávanie sa uskutočňuje v
a)
bilingválnom programe podľa medzinárodnej dohody uzavretej medzi Slovenskou republikou a iným štátom alebo
b)
študijnom odbore bez medzinárodnej dohody s iným štátom, ak škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v cudzom jazyku najmenej v troch povinných vyučovacích predmetoch.
(7)
Cudzím jazykom na účely odseku 6 nie je jazyk národnostnej menšiny alebo jazyk etnickej skupiny.“.
29.
V § 12 ods. 9 sa za slovo „skúška“ vkladajú slová „a monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania“.
30.
§ 13 až 13b vrátane nadpisov znejú:
㤠13
Edukačné publikácie
(1)
Edukačnou publikáciou je učebnica, učebný text a pracovný zošit.
(2)
Na vzdelávanie v školách sa používajú edukačné publikácie schválené ministerstvom školstva a iné edukačné publikácie a edukačný softvér, ktoré nie sú schválené ministerstvom školstva a sú v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova možno používať edukačné publikácie schválené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
(3)
V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na vzdelanie v ich materinskom jazyku podľa § 12 ods. 3 sa v edukačných publikáciách vydávaných v jazyku národnostnej menšiny uvádzajú geografické názvy takto
a)
geografické názvy, ktoré sú vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú dvojjazyčne, najskôr v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a následne v zátvorke alebo za lomkou v štátnom jazyku, a to spôsobom, ktorý bol používaný v učebniciach schválených v rokoch 2002 až 2006,
b)
kartografické diela sa uvádzajú v štátnom jazyku,
c)
súhrnný prehľad geografických názvov sa uvedie na konci učebnice vo forme slovníka v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku.
(4)
Ministerstvo školstva na základe odborného posúdenia súladu edukačnej publikácie s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom, pri ktorého plnení sa má edukačná publikácia používať, vydáva a odníma edukačnej publikácii doložku. Podmienkou vydania doložky edukačnej publikácie je aj elektronická verzia edukačnej publikácie.
(5)
Doložku edukačnej publikácii pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania pre školy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva vydáva a odníma ministerstvo zdravotníctva. Doložku edukačnej publikácii pre odborné predmety pre školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy podľa § 109 vydáva a odníma príslušný ústredný orgán štátnej správy.
(6)
Súčasťou doložky edukačnej publikácie je aj určenie lehoty platnosti doložky.
(7)
Edukačné publikácie s vydanou doložkou vrátane edukačných publikácií v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ministerstvo školstva bezodplatne prevedie do správy alebo do vlastníctva podľa odseku 8 alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu14a) školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. K prevodu správy alebo vlastníctva edukačných publikácií s vydanou doložkou dochádza dňom ich odovzdania a prevzatia. Na nakladanie s edukačnými publikáciami s vydanou doložkou sa nevzťahuje osobitný predpis.14b)
(8)
Edukačné publikácie s vydanou doložkou vrátane edukačných publikácií v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ministerstvo školstva na základe objednávky školy na príslušný školský rok bezodplatne prevedie do
a)
správy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve alebo materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy,
b)
vlastníctva
1.
obce alebo samosprávneho kraja a do správy nimi zriadenej materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy,
2.
materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy, ktoré nie sú zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
3.
zriaďovateľa materskej školy, ktorá nie je právnickou osobou, alebo základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou.
(9)
Pri prevode správy alebo vlastníctva edukačných publikácií s vydanou doložkou pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania a pre odborné predmety v školách podľa § 109 postupuje ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa odsekov 7 a 8.
(10)
Ministerstvo školstva vedie register edukačných publikácií s vydanou doložkou a zverejňuje ho na ním určenom webovom sídle. Ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa § 109 vedú register edukačných publikácií s vydanou doložkou a zverejňujú ho na nimi určenom webovom sídle.
§ 13a
Používanie edukačných publikácií
(1)
Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, poskytujú svojim žiakom edukačné publikácie s vydanou doložkou do bezplatného užívania. Materské školy poskytujú deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a ktorým bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 23 písm. a), pracovné zošity do bezplatného užívania.
(2)
Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka zodpovedá za edukačné publikácie, ktoré škola poskytla dieťaťu alebo žiakovi do bezplatného užívania, a je povinný nahradiť škole ich stratu, zničenie alebo poškodenie.
(3)
Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené edukačné publikácie, použije na zakúpenie edukačných publikácií.
(4)
Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole edukačné publikácie poskytnuté do bezplatného užívania.
(5)
Podrobnosti o spôsobe používania edukačných publikácií, spôsobe a výške náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
§ 13b
Osobitné ustanovenia k sprístupňovaniu edukačných publikácií v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
Nositeľ autorských práv k edukačnej publikácii, na ktorú ministerstvo školstva poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie, udelí na čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu súhlas na sprístupnenie elektronickej verzie edukačnej publikácie vrátane tých, ktoré sú vydané v jazyku národnostnej menšiny, na webovom sídle určenom ministerstvom školstva, pre žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
(2)
Nositeľ autorských práv udeľuje súhlas podľa odseku 1 licenčnou zmluvou uzatvorenou medzi nositeľom autorských práv a používateľom diela, ktorým je Slovenská republika zastúpená ministerstvom školstva, ako nevýhradnú bezodplatnú licenciu v územne neobmedzenom rozsahu výlučne na čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Nositeľ autorských práv si môže v licenčnej zmluve vyhradiť, že trvá na použití technologických opatrení, ktoré zabránia elektronickú verziu edukačnej publikácie trvalo ukladať na pamäťové médium alebo tlačiť.“.
31.
Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13c
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
(1)
Ministerstvo školstva môže obstarať materiálno-technické vybavenie pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
(2)
Ministerstvo školstva bezodplatne prevedie ním obstarané materiálno-technické vybavenie do
a)
správy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve alebo materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, alebo
b)
vlastníctva
1.
obce alebo samosprávneho kraja a do správy nimi zriadenej materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy výlučne na účel výchovy a vzdelávania v príslušnej materskej škole, základnej škole alebo strednej škole,
2.
materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy, ktoré nie sú zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
3.
zriaďovateľa materskej školy, ktorá nie je právnickou osobou, alebo základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou, výlučne na účel výchovy a vzdelávania v príslušnej materskej škole alebo príslušnej základnej škole.
(3)
K prevodu správy alebo vlastníctva materiálno-technického vybavenia obstaraného ministerstvom školstva do správy alebo vlastníctva príslušného subjektu podľa odseku 2 dochádza dňom jeho odovzdania a prevzatia.
(4)
Na nakladanie s materiálno-technickým vybavením obstaraným ministerstvom školstva príslušnou školou sa nevzťahuje osobitný predpis.14b)
(5)
Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka zodpovedá za materiálno-technické vybavenie školy obstarané ministerstvom školstva, ktoré škola poskytla dieťaťu alebo žiakovi do bezplatného užívania, a je povinný nahradiť škole jeho stratu, zničenie alebo poškodenie.
(6)
Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené materiálno-technické vybavenie školy, použije na opravu alebo na obnovu materiálno-technického vybavenia školy alebo na zakúpenie ďalšieho materiálno-technického vybavenia školy rovnakého druhu.
(7)
Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole materiálno-technické vybavenie školy poskytnuté do bezplatného užívania.“.
32.
V § 14 ods. 4 sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „alebo organizácia zriadená ministerstvom školstva“ a slová „so zriaďovateľom“ sa nahrádzajú slovami „s predkladateľom návrhu“.
33.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Návrh na experimentálne overovanie obsahuje
a)
ciele, predmet a zdôvodnenie experimentálneho overovania,
b)
garanta experimentálneho overovania,
c)
časový harmonogram a metodiku experimentálneho overovania,
d)
finančné, materiálne a personálne zabezpečenie experimentálneho overovania,
e)
dohodu medzi realizátorom a garantom experimentálneho overovania,
f)
ďalšie údaje, ktoré s experimentálnym overovaním bezprostredne súvisia.“.
34.
V § 14 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo školstva zverejňuje zoznam schválených experimentálnych overovaní na svojom webovom sídle.“.
35.
V § 14 ods. 7 a 8 sa za slovo „zabezpečuje“ vkladajú slová „organizácia zriadená ministerstvom školstva,“.
36.
V § 14 ods. 12 sa slová „rozhodne o uplatnení výsledkov“ nahrádzajú slovami „schváli alebo neschváli výsledky“.
37.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Experimentálne overovanie nového odboru vzdelávania alebo zmeny odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, strednej športovej škole, konzervatóriu a škole umeleckého priemyslu upravuje osobitný predpis.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 49a zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 413/2021 Z. z.“.
39.
V § 16 ods. 1 sa slová „a 7 alebo jeho ucelenej časti“ nahrádzajú slovami „až 7a a § 94 ods. 2“.
40.
V § 16 ods. 2 sa slovo „ročníka“ nahrádza slovom „roka“.
41.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Základné vzdelanie sa člení na
a)
primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy alebo absolvovaním posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka podľa § 97 ods. 5; dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie,
b)
nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy, úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, úspešným absolvovaním externého testovania podľa § 155 ods. 9 alebo úspešným absolvovaním komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania v rámci vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania; dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie.“.
42.
V § 16 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „(nižšie sekundárne)“ a za slová „list; dokladom o získanom stupni vzdelania“ sa vkladajú slová „a získanej kvalifikácii“.
43.
V § 16 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „(sekundárne)“ a časť vety za bodkočiarkou znie: „dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je spolu s vysvedčením o záverečnej skúške aj výučný list,“.
44.
V § 16 ods. 4 písm. c) a d) sa vypúšťajú slová „(vyššie sekundárne)“.
45.
V § 16 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „(postsekundárne)“.
46.
V nadpise § 17 sa vypúšťajú slová „a stupne jazykového vzdelania“.
47.
V § 17 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „s doložkou“.
48.
V § 17 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
49.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Stupne jazykového vzdelania
(1)
Jazykové vzdelanie môže poslucháč získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v jazykovej škole.
(2)
Jazykové vzdelávanie sa v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (ďalej len „referenčný rámec“) člení na
a)
základný kurz na dosiahnutie jazykovej úrovne A2 referenčného rámca,
b)
stredný kurz na dosiahnutie jazykovej úrovne B2 referenčného rámca,
c)
vyšší kurz na dosiahnutie jazykovej úrovne C1 referenčného rámca,
d)
špecializovaný kurz na dosiahnutie jazykovej úrovne C2 referenčného rámca.
(3)
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu s vyznačením stupňa jazykovej úrovne.
(4)
Úspešným vykonaním štátnej jazykovej skúšky získa poslucháč vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške s vyznačením stupňa jazykovej úrovne B2, C1 alebo C2 referenčného rámca.
(5)
Stupeň jazykového vzdelania nenahrádza stupeň vzdelania podľa § 16.“.
50.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
51.
V § 18 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
záverečné vysvedčenie,“.
52.
V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V školách alebo v triedach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje podľa medzinárodného programu, sa doklady o získanom vzdelaní vydávajú v štátnom jazyku a inom vyučovacom jazyku.“.
53.
V § 18 odsek 9 znie:
„(9)
Na doklade o získanom vzdelaní, ktorým je vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o absolventskej skúške sa uvádza úroveň Slovenského kvalifikačného rámca a úroveň Európskeho kvalifikačného rámca.“.
54.
V § 19 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a doklad o získaní predprimárneho vzdelania“.
55.
V § 20 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prihláška na vzdelávanie v základnej škole sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.“.
56.
V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V odôvodnených prípadoch ministerstvo školstva umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov veku.“.
57.
V § 24 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie“.
58.
V § 24 ods. 5 písm. f) sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „a písomný súhlas“.
59.
V § 24 ods. 5 písm. g) sa slová „učebníc a učebných textov“ nahrádzajú slovami „edukačných publikácií“.
60.
V § 24 ods. 8 sa slová „a klasifikácia prospechu“ nahrádzajú slovami „vyučovacích predmetov a správania“.
61.
V § 24 ods. 11 písmeno d) znie:
„d)
na základe odôvodneného návrhu hlavného školského inšpektora alebo povereného zamestnanca kmeňovej školy,“.
62.
V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie žiaka.“.
63.
V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak zákonný zástupca žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, v určených termínoch nepredloží doklad, že žiak navštevuje príslušnú školu, riaditeľ kmeňovej školy túto skutočnosť zaznamená do katalógového listu žiaka a oznámi ju príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt.“.
64.
V § 25 ods. 4 sa slová „učebnice a pracovné zošity“ nahrádzajú slovami „edukačné publikácie“.
65.
V § 25 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prílohou žiadosti je kópia posledného vysvedčenia; ak vysvedčenie nie je v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku, ktorý je vyučovacím jazykom v škole, plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zabezpečí jeho úradný preklad.“.
66.
V § 25 odsek 7 znie:
„(7)
Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať komisionálnu skúšku aj dištančne, a to po dohode zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy.“.
67.
V § 25 ods. 8 tretej vete sa za slovo „vydá“ vkladá slovo „kmeňová“.
68.
V § 25 odsek 9 znie:
„(9)
Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) alebo písm. c) a nepožiada o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Ak žiak o vykonanie komisionálnych skúšok nepožiada do ukončenia desiateho roku plnenia povinnej školskej dochádzky, po uplynutí desiateho roku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľ školy uvedie túto skutočnosť v katalógovom liste žiaka a vyradí ho z evidencie školy.“.
69.
V § 25 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) alebo písm. e) zaradí riaditeľ školy žiaka do ročníka, do ktorého podľa veku patrí. Na základe žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka môže riaditeľ školy zaradiť žiaka aj do nižšieho ročníka. Ak sa na základe komisionálnej skúšky preukáže, že žiak nedostatočne ovláda vyučovací jazyk, môže byť zaradený do jazykového kurzu. Na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach žiaka môže riaditeľ školy žiakovi umožniť vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
70.
V § 26 ods. 2 sa slová „alebo podľa“ nahrádzajú slovami „alebo zo“ a vypúšťa sa druhá veta.
71.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Školu možno zriadiť ako jednu právnickú osobu spojením akejkoľvek kombinácie materskej školy, základnej školy alebo strednej školy. Školy a školské zariadenia sa môžu spájať alebo združovať do jednej právnickej osoby podľa osobitného predpisu.28a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
28a) § 20 a 20a zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.“.
72.
V § 27 ods. 5 sa slová „d) a g) až i)“ nahrádzajú slovami „d), g) a h)“.
73.
V § 28 ods. 5 sa slová „určí obec“ nahrádzajú slovami „alebo samosprávnym krajom42) určí zriaďovateľ“.
74.
V § 28 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o štátnu školu,“.
75.
V § 28 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,32)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
76.
V § 28 odsek 7 znie:
„(7)
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
78.
V § 28 ods. 12 sa slová „školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a“ nahrádzajú slovami „zariadenia poradenstva a prevencie a vopred prerokovaného“.
80.
V § 28 ods. 13 sa slovo „začleneného“ nahrádza slovom „integrovaného“ a slovo „začlenenému“ sa nahrádza slovom „integrovanému“.
81.
V § 28 odsek 14 znie:
„(14)
V materskej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci a školský podporný tím.“.
82.
V § 28 ods. 16 sa za slovo „aktivity“ vkladajú slová „v súlade so školským vzdelávacím programom“.
83.
V § 28a ods. 6 sa za slovo „vzdelávanie“ vkladajú slová „v materskej škole“.
84.
V § 28b ods. 3 sa za slovo „dorast“ vkladajú slová „alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie“.
85.
V § 29 odseky 4 až 7 znejú:
„(4)
Základná škola má deväť ročníkov. Člení sa na prvý stupeň a druhý stupeň. Prvý stupeň základnej školy tvorí prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník.
(5)
Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je
a)
24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
b)
25 žiakov v triede prvého až štvrtého ročníka,
c)
29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.
(6)
Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny alebo spájať do skupín.
(7)
Najnižší priemerný počet žiakov v triedach prvého stupňa základnej školy je 13. Priemerný počet žiakov v triedach prvého stupňa sa rovná podielu celkového počtu žiakov prvého stupňa a celkového počtu tried prvého stupňa, zaokrúhlenému na najbližšie celé číslo nahor.“.
86.
V § 29 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Najnižší priemerný počet žiakov v triedach druhého stupňa základnej školy je 15. Priemerný počet žiakov v triedach druhého stupňa sa rovná podielu celkového počtu žiakov druhého stupňa a celkového počtu tried druhého stupňa, zaokrúhlenému na najbližšie celé číslo nahor.“.
Doterajšie odseky 8 až 17 sa označujú ako odseky 9 až 18.
87.
V § 29 ods. 10 prvej vete sa slovo „začleniť“ nahrádza slovom „zaradiť“ a v druhej vete sa slovo „začlenenému“ nahrádza slovom „integrovanému“.
88.
V § 29 ods. 11 tretej vete sa za slovo „s“ vkladajú slová „vopred prerokovaným“.
89.
V § 29 ods. 13 písm. a), c) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „počas školského roka“.
90.
V § 29 ods. 15 sa slová „počet žiakov v triede podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „najnižší priemerný počet žiakov v triedach podľa odsekov 7 a 8“.
91.
V § 29 ods. 16 prvej vete sa vypúšťa slovo „určiť“ a slová „aj nižší počet žiakov v triede, ako je počet žiakov uvedený v odsekoch 7 a 14“ sa nahrádzajú slovami „znížiť najnižší priemerný počet žiakov v triedach, ako je počet žiakov uvedený v odsekoch 7, 8 a 15“.
92.
V § 29 ods. 16 písmeno e) znie:
„e)
iný dôvod, ak zriaďovateľ uhrádza z vlastných finančných prostriedkov náklady na výchovu a vzdelávanie počtu žiakov v triede, ktorý zodpovedá rozdielu medzi určeným najnižším priemerným počtom žiakov v triede a počtom žiakov v triede.“.
93.
V § 29 ods. 17 sa slová „Ustanovenie odseku 7 písm. a) až c) sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú“.
94.
V § 29 ods. 18 sa slová „Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú“.
96.
V § 30 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
97.
V § 30 odsek 5 znie:
„(5)
V základnej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci a školský podporný tím.“.
98.
V § 30 ods. 6 sa slová „po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka“ nahrádzajú slovami „v súlade so školským vzdelávacím programom len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu neplnoletého žiaka; ak ide o základnú školu bez právnej subjektivity, aj po dohode so zriaďovateľom“.
99.
V § 31 ods. 1 druhej vete sa slová „v rámci rozhodovania o prijatí34)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o prijatí žiaka prestupom“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Rozhodnutie o prijatí žiaka prestupom nie je rozhodnutím o prijatí žiaka. Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti zástupcu zariadenia a odporúčania lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo alebo odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o prestupe žiaka aj do nižšieho ročníka.“.
100.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Ak riaditeľ základnej školy prijme žiaka prestupom podľa odseku 1, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka prestupom riaditeľovi základnej školy, z ktorej žiak prestupuje; obdobne postupuje riaditeľ ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody, do ktorého bol prijatý žiak, ktorý má plniť povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ základnej školy, z ktorej žiak prestupuje, je povinný do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia, zaslať riaditeľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý prestupom, kópiu dokumentácie žiaka a túto zmenu nahlásiť do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len „centrálny register“); ak ide o žiaka, ktorý bol vzatý do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody, zasiela sa dokumentácia riaditeľovi ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.“.
101.
V § 31 ods. 4 sa za slovo „dorast“ vkladajú slová „alebo odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie“ a vypúšťa sa posledná veta.
102.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak žiak, ktorý bol rozhodnutím súdu zverený do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, plní povinnú školskú dochádzku striedavo v dvoch základných školách, vydáva mu vysvedčenie základná škola, v ktorej začal plniť povinnú školskú dochádzku skôr, ak nebolo rozhodnutím súdu určené inak, alebo ak sa riaditelia škôl nedohodli inak. Pri hodnotení žiaka základná škola, ktorá vydáva vysvedčenie, zohľadní hodnotenie žiaka v druhej základnej škole.“.
103.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
㤠31a
(1)
Základná škola určená orgánom miestnej štátnej správy v školstve môže pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, organizovať program vzdelávania na získanie tohto stupňa vzdelania, ktorý sa končí komisionálnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania. Komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného vzdelania môže fyzická osoba vykonať aj bez absolvovania programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania.
(2)
Fyzická osoba podáva prihlášku do programu vzdelávania podľa odseku 1 orgánu miestnej štátnej správy v školstve na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva do 15. decembra.
(3)
Do programu vzdelávania podľa odseku 1 môže byť prijatý uchádzač, ktorý absolvoval písomný test. Na základe výsledku písomného testu uchádzač absolvuje program vzdelávania podľa odseku 1 alebo vykoná komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného vzdelania.
(4)
Rozsah a obsah programu vzdelávania podľa odseku 1 a požadovaný obsah písomného testu podľa odseku 3 určuje ministerstvo školstva a zverejňuje na svojom webovom sídle.
(5)
Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí do 15. januára
a)
základné školy, ktoré budú organizovať program vzdelávania podľa odseku 1 v nasledujúcom školskom roku,
b)
termín konania písomného testu podľa odseku 3,
c)
termín konania komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania.“.
104.
V § 33 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2.“.
105.
V § 33 odsek 7 znie:
„(7)
Najnižší priemerný počet žiakov v triedach strednej školy v dennej forme štúdia je 17. Najnižší priemerný počet žiakov v triedach strednej školy v externej forme štúdia je 8. Priemerný počet žiakov v triedach v príslušnej forme štúdia sa rovná podielu celkového počtu žiakov v príslušnej forme štúdia a celkového počtu tried, ktoré navštevujú žiaci, v príslušnej forme štúdia, zaokrúhlenému na najbližšie celé číslo nahor.“.
106.
V § 33 ods. 8 prvá veta znie: „Zriaďovateľ strednej školy môže v osobitnom prípade znížiť najnižší priemerný počet žiakov v triedach uvedený v odseku 7, a to v dennej forme štúdia na deväť žiakov a v externej forme štúdia na päť žiakov.“.
107.
V § 33 ods. 8 písm. d) sa za číslom „7,“ vypúšťa slovo „alebo“.
108.
V § 33 ods. 8 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
výchova a vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania alebo“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
109.
V § 33 ods. 8 písmeno f) znie:
„f)
iný dôvod, ak zriaďovateľ uhrádza z vlastných finančných prostriedkov náklady na výchovu a vzdelávanie počtu žiakov v triede, ktorý zodpovedá rozdielu medzi určeným najnižším priemerným počtom žiakov v triede a počtom žiakov v triede.“.
110.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
O zaradení žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do triedy strednej školy rozhodne riaditeľ strednej školy na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a vopred prerokovaného informovaného súhlasu plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia.
(14)
V strednej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci a školský podporný tím.“.
111.
V § 35 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Súčasťou žiadosti o prestup žiaka je kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje a kópia posledného vysvedčenia.“.
112.
V § 35 ods. 2 sa slová „strednej odbornej školy s iným študijným alebo učebným odborom, do strednej športovej školy alebo do gymnázia so štvorročným alebo päťročným štúdiom,“ nahrádzajú slovami „inej strednej školy na iný študijný odbor“ a na konci sa pripája táto veta: „Podmienkou prestupu do strednej športovej školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatória je úspešné vykonanie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.“.
113.
V § 35 ods. 4 prvá veta znie: „Ak riaditeľ strednej školy, do ktorej chce žiak prestúpiť, rozhodne o prijatí žiaka prestupom, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka prestupom riaditeľovi strednej školy, z ktorej žiak prestupuje.“.
114.
V § 35 ods. 5 sa slová „piatich pracovných“ nahrádzajú číslom „15“.
115.
V § 35 odsek 7 znie:
„(7)
Rozhodnutie o prijatí žiaka prestupom nie je rozhodnutím o prijatí žiaka v rámci prijímacieho konania.“.
116.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
117.
V § 38 ods. 1 sa slová „55 ods. 17“ nahrádzajú slovami „55a ods. 6“.
118.
V § 39 ods. 1 sa slová „je žiak maloletý“ nahrádzajú slovami „ide o neplnoletého žiaka“.
119.
V § 39 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak žiak neoznámi riaditeľovi strednej školy zanechanie štúdia a neospravedlnene sa nezúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese, uplynutím 30. dňa od jeho poslednej účasti na výchovno-vzdelávacom procese prestáva byť žiakom strednej školy.“.
120.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Zdravotná spôsobilosť
(1)
Zdravotná spôsobilosť žiaka sa preukazuje pri prijímaní žiaka do učebného odboru alebo do študijného odboru, v ktorom sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť, alebo pri zmene zdravotnej spôsobilosti počas štúdia.
(2)
Ak má škola alebo zamestnávateľ, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti žiaka počas štúdia, vyzve zákonného zástupcu neplnoletého žiaka, zástupcu zariadenia alebo plnoletého žiaka, aby preukázal zdravotnú spôsobilosť žiaka v určenej lehote. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka, zástupca zariadenia alebo plnoletý žiak nepreukáže, že žiak spĺňa zdravotnú spôsobilosť, žiak môže prestúpiť na iný študijný odbor alebo na iný učebný odbor alebo riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o vylúčení žiaka zo štúdia.“.
121.
V § 42 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
122.
V § 42a sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
123.
V § 42b ods. 2 sa za slová „vyučovanie a“ vkladajú slová „praktické vyučovanie, ktorého súčasťou je odborný vyučovací predmet“.
124.
V § 42b ods. 5 sa vypúšťajú slová „len umeleckú prax a“.
125.
V § 47 ods. 1 sa za slovo „školách“ vkladajú slová „a školách umeleckého priemyslu“.
126.
V § 47 ods. 2 sa za slovo „školy“ vkladajú slová „a školy umeleckého priemyslu“.
127.
V § 47 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
128.
§ 49 znie:
㤠49
(1)
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a umelecké vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania.
(2)
Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 a pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách.
(3)
V základných umeleckých školách sa môžu zriaďovať hudobné, výtvarné, tanečné a literárno-dramatické odbory, odbory audiovizuálnej a multimediálnej tvorby alebo niektoré z nich. Iné umelecké odbory môže základná umelecká škola zriadiť iba po súhlase ministerstva školstva. Jednotlivé umelecké odbory možno členiť na oddelenia.
(4)
Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou31) alebo samosprávnym krajom42) určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
(5)
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32) Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.
(6)
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
129.
V § 51 ods. 5 sa za slovom „školách“ vypúšťa čiarka a slovo „konzervatóriách“.
130.
V § 53 ods. 2 sa slová „17 ods. 3“ nahrádzajú slovami „17a ods. 2“.
131.
V § 53 ods. 7 druhá veta znie: „Školné a zápisné sa neuhrádza, ak plnoletý poslucháč alebo zákonný zástupca neplnoletého poslucháča o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)“ a na konci sa pripája táto veta: „Odpustenie školného a zápisného sa vzťahuje iba na štúdium jedného cudzieho jazyka.“.
132.
V § 53 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia školného a zápisného určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
133.
V nadpise štvrtej časti sa vypúšťajú slová „A KLASIFIKÁCIA“.
134.
V § 54 ods. 2 druhá veta znie: „Denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná najviac v rozsahu určenom v štátnom vzdelávacom programe.“.
135.
V § 54 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 13.
136.
V § 54 ods. 4 sa za slovo „organizované“ vkladajú slová „v materskej škole“.
137.
V § 54 ods. 6 sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.
138.
V § 54 ods. 8 sa slovo „vzdelávania“ nahrádza slovom „vzdelávanie“.
139.
V § 54 odsek 9 znie:
„(9)
Dištančné vzdelávanie je organizované bez priameho kontaktu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca s dieťaťom alebo so žiakom komunikáciou prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.“.
140.
§ 55 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Hodnotenie žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách a stredných školách
§ 55
(1)
Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom predmete
a)
priebežne počas školského roka a
b)
súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka.
(2)
Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou
a)
klasifikácie,
b)
slovného hodnotenia,
c)
kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia alebo
d)
inou formou, ktorá je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
(3)
Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v prvom až piatom ročníku základnej školy sa vykonáva formou
a)
klasifikácie,
b)
slovného hodnotenia alebo
c)
kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia.
(4)
Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v šiestom až deviatom ročníku základnej školy a v strednej škole sa vykonáva formou
a)
klasifikácie alebo
b)
kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia.
(5)
Hodnotenie žiaka v prípravnom ročníku sa vykonáva formou slovného hodnotenia. Pri hodnotení žiaka, ktorý je cudzincom, sa v prvom roku štúdia zohľadňuje úroveň ovládania štátneho jazyka; základná škola môže zohľadniť úroveň ovládania štátneho jazyka aj v ďalších rokoch štúdia.
(6)
Hodnotenie vykonané formou klasifikácie sa vyjadruje v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikačnými stupňami
a)
1 – výborný,
b)
2 – chválitebný,
c)
3 – dobrý,
d)
4 – dostatočný,
e)
5 – nedostatočný.
(7)
Slovné hodnotenie je hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete.
(8)
Kombinované hodnotenie je
a)
hodnotenie v jednom vyučovacom predmete klasifikačným stupňom aj slovným hodnotením alebo
b)
hodnotenie v niektorých vyučovacích predmetoch klasifikačným stupňom a niektorých vyučovacích predmetoch slovným hodnotením.
(9)
Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Ak žiak požiadavky na postup do vyššieho ročníka nesplnil, žiak je hodnotený takto: „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“.
(10)
Súhrnné hodnotenie vykonané formou klasifikácie je hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete klasifikačným stupňom.
(11)
Súhrnné hodnotenie vykonané formou kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia je hodnotenie žiaka klasifikačným stupňom a opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete.
(12)
Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem podľa odseku 2, 3 alebo odseku 4, sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka uvádza
a)
„aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval,
b)
„absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo
c)
„neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval.
(13)
Škola vo svojom školskom vzdelávacom programe uvedie formu priebežného hodnotenia a formu súhrnného hodnotenia pre každý vyučovací predmet.
(14)
Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak
a)
je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný,
b)
je slovne hodnotený „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“ alebo
c)
neabsolvoval vyučovací predmet.
(15)
Správanie žiaka sa hodnotí stupňom klasifikácie
a)
1 – veľmi dobré,
b)
2 – uspokojivé,
c)
3 – menej uspokojivé,
d)
4 – neuspokojivé.“.
141.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:
㤠55a
(1)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho hodnotenia vo vyučovacích predmetoch a hodnotenie jeho správania.
(2)
Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení, ak odsek 10 neustanovuje inak, vyjadruje takto
a)
prospel s vyznamenaním,
b)
prospel veľmi dobre,
c)
prospel alebo
d)
neprospel.
(3)
Žiak v celkovom hodnotení prospel s vyznamenaním, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň klasifikácie horší ako chválitebný, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie výborný.
(4)
Žiak v celkovom hodnotení prospel veľmi dobre, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň klasifikácie horší ako dobrý, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie nie horší ako chválitebný.
(5)
Žiak v celkovom hodnotení prospel, ak
a)
vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotených formou slovného hodnotenia splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka,
b)
v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie nemá stupeň klasifikácie nedostatočný,
c)
v niektorom vyučovacom predmete má hodnotenie „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“ alebo
d)
pri kombinovanom hodnotení sú splnené podmienky podľa písmen a) až c).
(6)
Žiak v celkovom hodnotení neprospel, ak z niektorého vyučovacieho predmetu neprospel.
(7)
Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel z viac ako dvoch vyučovacích predmetov, alebo ktorý po komisionálnej skúške z vyučovacieho predmetu neprospel, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
(8)
Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné zo závažných zdravotných dôvodov hodnotiť ani v náhradnom termíne.
(9)
Účastník výchovy a vzdelávania nemôže opakovať ročník.
(10)
Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodného programu, sa hodnotí podľa pravidiel hodnotenia tohto medzinárodného programu. Ak medzinárodný program neupravuje pravidlá hodnotenia, žiak sa hodnotí podľa tohto zákona.
(11)
Žiak špeciálnej školy a žiak s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa môže súhrnne hodnotiť z jednotlivých vyučovacích predmetov formou slovného hodnotenia; celkové hodnotenie takého žiaka je prospel alebo neprospel.
(12)
V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis hodnotenia vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia.
(13)
V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva všetkým žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie vyučovacích predmetov a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. V poslednom ročníku vzdelávacieho programu strednej školy alebo odborného učilišťa sa žiakom vydáva vysvedčenie v posledný vyučovací deň pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.“.
142.
V § 56 odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d). Žiak konzervatória, ktorý z umeleckej praxe alebo z profilového predmetu neprospel, alebo žiak školy umeleckého priemyslu, ktorý z umeleckej praxe alebo z profilového predmetu neprospel, nemôže vykonať komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d).
(4)
Komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d) môže vykonať aj žiak, ktorý na konci prvého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
(5)
Termín komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d) určí riaditeľ školy tak, aby sa táto skúška podľa
a)
odseku 3 vykonala do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať túto skúšku v určenom termíne, možno určiť náhradný termín na jej vykonanie do 10. septembra,
b)
odseku 4 vykonala do klasifikačnej porady za druhý polrok.
(6)
Žiak, ktorý sa bez závažných dôvodov nezúčastní komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d), z vyučovacieho predmetu neprospel.“.
143.
V § 56 ods. 7 sa slovo „neklasifikuje“ nahrádza slovom „nehodnotí“.
144.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka má pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa skončenia obdobia školského vyučovania požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z príslušného vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.“.
145.
§ 57 vrátane nadpisu znie:
㤠57
Komisionálne skúšky v základných školách a stredných školách
(1)
Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak
a)
vykonáva rozdielovú skúšku v strednej škole,
b)
požiada o preskúšanie plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka,
c)
podá vyučujúci pedagogický zamestnanec alebo riaditeľ školy podnet na preskúšanie žiaka,
d)
neprospel z vyučovacieho predmetu,
e)
študuje podľa individuálneho učebného plánu v strednej škole,
f)
je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
g)
vykonáva na konci prvého polroka a druhého polroka v konzervatóriu alebo v škole umeleckého priemyslu skúšku z umeleckej praxe a skúšku z profilového predmetu,
h)
plní školskú dochádzku osobitným spôsobom,
i)
vzdeláva sa individuálne podľa § 24 alebo
j)
vykonáva komisionálnu skúšku s cieľom získať nižšie stredné vzdelanie.
(2)
Komisionálnu skúšku povoľuje alebo nariaďuje riaditeľ školy.44) Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia na komisionálnej skúške.
(3)
Ak sa komisionálna skúška koná z dôvodu, že žiak neprospel z vyučovacieho predmetu a túto komisionálnu skúšku koná najmenej 20 % žiakov z príslušného ročníka, komisionálna skúška sa môže konať za prítomnosti povereného zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a povereného zamestnanca orgánu miestnej štátnej správy v školstve.
(4)
V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov.
(5)
Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ školy. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie pre komisionálne skúšky verejne v deň konania komisionálnej skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre hodnotenie žiaka konečný.“.
146.
V § 58 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo člena školského podporného tímu“.
147.
V § 58 ods. 3 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.
148.
V § 58 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odborného zamestnanca zariadenia poradenstva a prevencie.“.
149.
V § 59 ods. 2 sa za slová „riaditeľ materskej školy“ vkladajú slová „po dohode so zriaďovateľom“.
150.
V § 59 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Riaditeľ materskej školy do 15. júla zašle zoznam detí prijatých na povinné predprimárne vzdelávanie obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.“.
151.
V § 59a ods. 1 sa slová „materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“),“ nahrádzajú slovami „spádovej materskej škole,47aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aaa znie:
47aaa) § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 273/2021 Z. z.“.
152.
V § 59a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.“.
153.
V § 61 ods. 3 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
154.
V § 62 ods. 4 sa slová „neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne“ nahrádzajú slovami „navštevoval najmenej deväť rokov základnú školu a neukončil vzdelávací program základnej školy“.
155.
V § 62 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.
156.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Na vzdelávanie v škole, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody, môže byť prijatý uchádzač v súlade s podmienkami a pravidlami prijímacieho konania podľa medzinárodnej dohody. Ak medzinárodná dohoda podmienky prijímacieho konania neobsahuje, žiak sa prijíma podľa odseku 2 alebo odseku 3. Na vzdelávanie v medzinárodnom programe môže byť prijatý uchádzač v súlade s podmienkami a pravidlami prijímacieho konania medzinárodného programu. Ak medzinárodný program podmienky prijatia neobsahuje, žiak sa prijíma podľa odseku 1 alebo odseku 2.“.
157.
V § 63 odseky 1 až 6 znejú:
„(1)
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku na vzdelávanie podľa § 66 ods. 6; vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole. Prihláška na vzdelávanie a ďalšia prihláška na vzdelávanie podľa § 66 ods. 6 sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.
(2)
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca.
(3)
Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
(4)
Termín podľa odseku 2 sa nevzťahuje na uchádzača, ktorý je mladistvým odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody.
(5)
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
(6)
Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.“.
158.
V § 63 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.“.
159.
V § 64 ods. 1 sa za slovo „skúškach,“ vkladajú slová „a učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie“.
160.
V § 65 ods. 1 posledná veta znie: „Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa prvej vety a druhej vety do 31. marca na webovom sídle školy.“.
161.
V § 65 ods. 2 a 3 sa vypúšťa slovo „oba“, číslo „6“ sa nahrádza číslom „5“ a slová „v termíne podľa odseku 1“ sa nahrádzajú slovami „do 30. novembra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie“.
162.
V § 65 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zaradeniu strednej školy, študijného odboru alebo učebného odboru do siete škôl a školských zariadení alebo k uzatvoreniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom po ustanovenom termíne, riaditeľ strednej školy zverejní podmienky prijímacieho konania najneskôr do 30 dní od rozhodujúcej skutočnosti.“.
163.
V § 65 odsek 5 znie:
„(5)
Riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej
a)
90 % v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného všeobecného vzdelania, alebo
b)
80 % v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania.“.
164.
V § 65 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Odsek 5 sa nevzťahuje na prijímanie do vzdelávacieho programu učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
165.
V § 65 odsek 7 znie:
„(7)
Kritériá podľa odsekov 4 a 5 oznámi riaditeľ školy do 30. novembra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie.“.
166.
V § 66 ods. 3 písm. b) a ods. 4 sa slová „štúdium na“ nahrádzajú slovami „vzdelávanie v“.
167.
V § 66 odsek 5 znie:
„(5)
Termíny konania prijímacích skúšok určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle do 15. októbra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie.“.
168.
V § 66 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
169.
V 66 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o strednú školu s osemročným vzdelávacím programom.“.
170.
V § 67 ods. 3 sa slová „rovnako vyhovujú kritériám“ nahrádzajú slovami „dosiahli rovnaký výsledok“.
171.
V § 67 ods. 5 sa vypúšťa čiarka za slovom „uchádza“ a slová „a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl“.
172.
V § 68 ods. 1 prvá veta znie: „Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva.“.
173.
V § 68 ods. 2 sa slovo „lehote“ nahrádza slovom „termíne“.
174.
V § 68 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.
(4)
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.“.
175.
V § 71 ods. 3 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“.
176.
V § 72 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
177.
V § 73 ods. 3 prvá veta a druhá veta znejú: „Záverečná skúška sa člení na teoretickú časť a praktickú časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky.“.
178.
V § 73 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Termíny riadneho skúšobného obdobia a termíny mimoriadneho skúšobného obdobia určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle do 30. septembra.“.
179.
V § 73 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.
180.
V § 74 odsek 4 znie:
„(4)
Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ak úspešne ukončil príslušný ročník, v ktorom sa ukončil rámcový učebný plán príslušného vyučovacieho predmetu v školskom vzdelávacom programe a vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky až po ukončení posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania.“.
181.
V § 74 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Spoločného európskeho“.
182.
V § 74 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
183.
V § 74 ods. 8 celom texte sa slovo „zmluva“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „dohoda“ v príslušnom tvare.
184.
V § 74 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak súčasťou tejto maturitnej skúšky je aj skúška zo slovenského jazyka a literatúry.“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak súčasťou maturitnej skúšky vykonanej podľa medzinárodného programu nie je skúška zo slovenského jazyka a literatúry, žiak vykoná maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry podľa tohto zákona; maturitná skúška vykonaná podľa medzinárodného programu spolu s maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry sa považuje za rovnocennú s maturitnou skúškou podľa tohto zákona.“.
185.
V § 74 ods. 10 sa slová „§ 42 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 4“ a číslo „7“ sa nahrádza číslom „6“.
186.
V § 75 ods. 1 až 3 sa slová „triednemu učiteľovi“ nahrádzajú slovami „riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi“.
187.
V § 75 ods. 3 sa za slovom „predmetov“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, čiarka za slovom „zahraničí“ sa nahrádza slovom „alebo“ a na konci sa pripája táto veta: „Odhlásenie predmetov, z ktorých žiak koná maturitnú skúšku dobrovoľne, žiak písomne oznámi riaditeľovi školy najneskôr do 31. marca.“.
188.
§ 76 vrátane nadpisu znie:
㤠76
Externá časť maturitnej skúšky a interná časť maturitnej skúšky
(1)
Externú časť maturitnej skúšky tvorí test, ktorý zadáva a vyhodnocuje organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania. Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Externá časť maturitnej skúšky sa môže vykonávať aj elektronickou formou. Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a kontrole vyhodnotenia testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, v ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.
(2)
Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.
(3)
Pre žiaka, ktorý ukončuje štúdium podľa § 74 ods. 8, nie je povinné vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa odsekov 1 a 2 z tých predmetov, ktorých formu maturitnej skúšky osobitne upravuje medzinárodná dohoda.
(4)
Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk podľa odsekov 1 a 2 vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku podľa § 75 ods. 1.
(5)
Ak sa externá časť maturitnej skúšky alebo písomná forma internej časti maturitnej skúšky uskutočnila v rozpore s týmto zákonom, alebo ak sa nedodržala zásada rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu,48) minister školstva vyhlási konanie tejto maturitnej skúšky za neplatné. Nový termín konania maturitnej skúšky vyhlási minister školstva.
(6)
Pred začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa odseku 2 sa žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na maturitnú skúšku.“.
189.
V § 77 ods. 2, 3, 5 a 6, § 86 ods. 2 až 4, § 88 ods. 4 a § 90 ods. 1 sa číslo „5“ nahrádza číslom „2“.
190.
V § 77 ods. 5 prvej vete sa za slová „príslušného školského roka“ vkladá čiarka a slová „v septembri nasledujúceho školského roka“.
191.
V § 77 ods. 7 sa slovo „opravnú“ nahrádza slovami „náhradnú maturitnú skúšku podľa odseku 5, ktorá sa koná v septembri nasledujúceho školského roka a opravnú maturitnú“.
192.
§ 78 sa vypúšťa.
193.
V § 79 ods. 2 písm. a) sa slová „hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia“ nahrádzajú slovami „profilových predmetov“.
194.
V § 79 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Termíny riadneho skúšobného obdobia a termíny mimoriadneho skúšobného obdobia určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.“.
195.
V § 79 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
196.
§ 80 až 82 vrátane nadpisu nad paragrafom 80 znejú:
„Maturitné komisie, skúšobné komisie pre záverečnú skúšku a skúšobné komisie pre absolventskú skúšku
§ 80
(1)
Organizáciu a priebeh maturitnej skúšky zabezpečujú tieto maturitné komisie
a)
ústredná maturitná komisia,
b)
školská maturitná komisia,
c)
predmetová maturitná komisia.
(2)
Predsedu a ostatných členov ústrednej maturitnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva.
(3)
Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 1. marca príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.
(4)
Predsedu školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym programom vymenúva ministerstvo školstva do 15. marca. Podpredsedu školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym programom vymenúva do 15. marca zahraničná strana.
(5)
Skúšajúcich členov predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy.
§ 81
(1)
Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú skúšku. Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov.
(2)
Organizáciu a priebeh absolventskej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre absolventskú skúšku. Skúšobná komisia pre absolventskú skúšku má stálych členov a ďalších členov.
(3)
Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku vymenúva do 15. apríla príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku v strednej odbornej škole vymenúva do 15. apríla príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve; v konzervatóriu a škole umeleckého priemyslu do 31. januára.
(4)
Ďalších členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, ktorí sú pedagogickými zamestnancami príslušnej strednej školy, a ďalších členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, ktorí sú pedagogickými zamestnancami príslušnej strednej školy, vymenúva riaditeľ školy do 30. apríla.
(5)
Ďalších členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, ktorí nie sú pedagogickými zamestnancami príslušnej strednej školy, a ďalších členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, ktorí nie sú pedagogickými zamestnancami príslušnej strednej školy, vymenúva riaditeľ školy do 15. mája.
§ 82
Podrobnosti o zložení maturitných komisií, skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku, počte, vymenovaní členov a návrhoch na ich vymenovanie, pôsobnosti a predpokladoch na výkon činnosti člena komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 sa vypúšťa.
197.
§ 83 až 85 vrátane nadpisu nad § 83 sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
198.
V § 86 ods. 1 a 2, § 87 ods. 1 a § 87a ods. 1 sa slovo „prospechu“ nahrádza slovom „klasifikácie“.
199.
V § 86 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo na záverečnej pomaturitnej skúške“.
200.
V § 87 ods. 2 prvá veta znie: „Klasifikáciu žiaka z teoretickej časti záverečnej skúšky a praktickej časti záverečnej skúšky schvaľuje skúšobná komisia na návrh majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorý je členom skúšobnej komisie, hlasovaním.“.
201.
V § 87 ods. 3 sa vypúšťajú slová „klasifikácie písomnej časti záverečnej skúšky,“ a slovo „ústnej“ sa nahrádza slovom „teoretickej“.
202.
V § 87 ods. 4 sa slovo „ústnu“ nahrádza slovom „teoretickú“.
203.
V § 87a ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 84 ods. 4“.
204.
V § 88 ods. 2 sa slová „na maturitnej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške, žiak“ nahrádzajú čiarkou.
205.
V § 88 ods. 9, § 89 ods. 1, § 91 celom texte a § 92 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „skúšku, záverečnú pomaturitnú“.
206.
V § 89 ods. 2 až 4 sa vypúšťajú slová „skúške, záverečnej pomaturitnej“.
207.
V § 90 ods. 2 sa za slová „ods. 8“ vkladajú slová „alebo žiakovi triedy s medzinárodným programom podľa § 74 ods. 9“ a za slovo „skúšku“ sa vkladajú slová „podľa tohto zákona“.
208.
V § 90 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.
209.
V § 90 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“.
210.
V § 93 sa vypúšťajú slová „skúšky, záverečnej pomaturitnej“.
211.
V § 95 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a e).
212.
V § 95 odsek 2 znie:
„(2)
Materská škola, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre deti s mentálnym postihnutím, sa označuje ako špeciálna materská škola. Základná škola, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, sa označuje ako špeciálna základná škola. Stredná škola, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, sa označuje ako špeciálna stredná škola.“.
213.
V § 95 ods. 4 sa slová „s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami“ nahrádzajú slovami „so špeciálnymi edukačnými publikáciami“.
214.
V § 97 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „s možnosťou zriadenia prípravného ročníka“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Prípravný ročník je určený pre žiakov podľa § 2 písm. k), ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b). Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.“.
215.
V § 99 ods. 1 a § 100 ods. 1 sa za slovo „typ“ vkladajú slová „špeciálnej strednej“.
216.
V § 101 ods. 1 a 2 celom texte sa slovo „žiaci“ nahrádza slovom „uchádzači“.
217.
V § 102 sa slová „a klasifikácii prospechu“ nahrádzajú slovami „vyučovacích predmetov“.
218.
V § 104 ods. 9 sa číslo „22“ nahrádza číslom „24“.
219.
V § 105 ods. 4 sa slová „1. februára“ nahrádzajú slovami „30. novembra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie“.
220.
V § 107 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
221.
V § 108 ods. 1 sa slová „ďalšej dokumentácie podľa § 11 ods. 9 písm. a)“ nahrádzajú slovami „návrhu na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ a slová „s ďalšou dokumentáciou podľa § 11 ods. 9 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „a návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“.
222.
V § 108 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem vzdelania získaného v školách so vzdelávacími programami pre žiakov s mentálnym postihnutím“.
223.
V § 110 ods. 5 sa slová „10, § 8 a 10“ nahrádzajú slovami „9, § 8“, slová „až 31“ sa nahrádzajú slovami „až 31a“ a slová „§ 55 ods. 10, § 59 až 61, § 62 ods. 1 až 8, 13 a 14“ sa nahrádzajú slovami „§ 55a ods. 12, § 59 až 61, § 62 ods. 1 až 8, 12 a 13“, číslo „83“ sa nahrádza číslom „82“ a číslo „160“ sa nahrádza číslom „159“.
224.
V § 110 odsek 6 znie:
„(6)
Ustanovenia § 2, § 7 ods. 1 až 4, § 7a, 9, 13, 13a, 14, 35, 39a, § 54, 55, § 55a ods. 1 až 11 a ods. 13, § 56 až 58, § 62 ods. 9 až 11 a ods. 15, § 74 ods. 3, § 77 ods. 1 a 4, § 79, 87a a 88, § 89 ods. 1 až 6, § 144 ods. 1 a 4, § 147, 148, 150 a 151 sa na policajné školy vzťahujú primerane.“.
225.
V § 111 ods. 5 sa slová „až 31“ nahrádzajú slovami „až 31a“, slová „§ 55 ods. 10, § 59, 60“ sa nahrádzajú slovami „§ 55a ods. 12, § 59 až 61“ a číslo „160“ sa nahrádza číslom „159“.
226.
V § 111 ods. 6 sa slová „až 39“ nahrádzajú slovami „až 39a“ a slová „§ 55 ods. 1 až 9 a ods. 11 až 22“ sa nahrádzajú slovami „55, § 55a ods. 1 až 11 a ods. 13“.
227.
V § 112 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zariadenia poradenstva a prevencie,“.
228.
V § 112 odsek 2 znie:
„(2)
Školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sú právnickou osobou, ak tak určí zriaďovateľ. Zariadenie poradenstva a prevencie je právnickou osobou. Zariadenie poradenstva a prevencie nemožno zriadiť ako súčasť školy.“.
229.
V § 114 ods. 1 sa za slovo „vyučovanie“ vkladá čiarka a slová „záujmovú činnosť“.
230.
V § 114 odsek 2 znie:
„(2)
Školský klub detí sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení je najviac 26; počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.“.
231.
V § 114 odsek 4 znie:
„(4)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)“.
232.
V § 114 odsek 7 znie:
„(7)
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
233.
V § 116 odsek 7 znie:
„(7)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)“.
234.
§ 116 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
235.
V § 117 odsek 6 znie:
„(6)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)“.
236.
V § 117 odsek 8 znie:
„(8)
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
237.
V § 121 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťa.
238.
V poznámke pod čiarou k odkazu 68 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
239.
V § 121 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak diagnostické centrum odporúča absolvovanie výchovy a vzdelávania v reedukačnom centre, v odporúčaní uvedie konkrétne reedukačné centrum.“.
240.
V § 121 ods. 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do ukončenia povinnej školskej dochádzky“.
241.
V § 122 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do reedukačného centra sa prijímajú deti po absolvovaní diagnostiky.“.
242.
V § 122 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
243.
V § 122 ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa za slovo „ochranným“ vkladá slovo „uzatvoreným“.
244.
V § 122 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Individuálny reedukačný program pre dieťa, ktoré je v reedukačnom centre umiestnené na základe rozhodnutia súdu, reedukačné centrum vyhodnocuje a upravuje v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
245.
§ 122 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Reedukačné centrum je zariadením s nepretržitou prevádzkou.
(13)
Ak nie je možné umiestniť dieťa pohybujúce sa nepovolene mimo špeciálneho výchovného zariadenia, do ktorého bolo umiestnené, do záchytného oddelenia podľa § 121 ods. 4, reedukačné centrum bezodkladne poskytne takémuto dieťaťu starostlivosť v rozsahu podľa § 121 ods. 4; do odovzdania príslušnému reedukačnému centru je dieťa zaradené do výchovnej skupiny.“.
246.
V § 123 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
247.
§ 126 a 127 vrátane nadpisov znejú:
㤠126
Úhrada nákladov za pobyt v špeciálnych výchovných zariadeniach
(1)
Úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení podľa § 121 ods. 1 písm. a), § 122 ods. 2 písm. a) a § 123 ods. 1 písm. a) je povinný platiť zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, vo výške jednej tridsatiny sumy životného minima podľa osobitného predpisu29) za každý deň pobytu dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení. Úhradu nákladov platí zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na účet špeciálneho výchovného zariadenia do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
(2)
Zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, neplatí úhradu podľa odseku 1, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší alebo sa rovná sume životného minima ustanoveného osobitným predpisom.62)
(3)
Úhrada nákladov za pobyt dieťaťa, ktoré bolo prijaté do špeciálneho výchovného zariadenia na základe
a)
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti1) alebo rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy,69) sa určuje v sume výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu, ktorý nariadil ústavnú starostlivosť alebo uložil ochrannú výchovu,77a)
b)
neodkladného opatrenia súdu67) alebo rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia68) sa neurčuje.
§ 127
Finančné zabezpečenie a hmotné zabezpečenie detí v špeciálnych výchovných zariadeniach
(1)
V špeciálnych výchovných zariadeniach sa poskytuje
a)
mesačné vreckové a vecné dary deťom prijatým na základe neodkladného opatrenia súdu,67) rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,68) rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy69) alebo rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,1)
b)
finančné zabezpečenie a hmotné zabezpečenie podľa osobitného predpisu78) deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
(2)
Ak je dieťa prijaté do špeciálneho výchovného zariadenia na základe žiadosti zákonného zástupcu, špeciálne výchovné zariadenie dohodne so zákonným zástupcom výšku vreckového od zákonného zástupcu a spôsob nakladania s vreckovým; mesačná výška vreckového od zákonného zástupcu nesmie presiahnuť výšku mesačného vreckového podľa odseku 3.
(3)
Mesačné vreckové je pre deti vo veku
a)
do 15 rokov 10 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu,29)
b)
nad 15 rokov 15 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu.29)
(4)
Pri určení výšky vreckového v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku sa postupuje podľa odseku 3 písm. b). Mesačné vreckové sa poskytuje dieťaťu vo výške podľa odseku 3 na celý kalendárny mesiac; to platí aj vtedy, ak sa starostlivosť poskytovala dieťaťu len časť kalendárneho mesiaca. Pri nepovolenom pobyte dieťaťa mimo špeciálneho výchovného zariadenia sa mesačné vreckové znižuje o sumu, ktorá tvorí násobok počtu dní nepovoleného pobytu mimo špeciálneho výchovného zariadenia a sumy vreckového, ktorá pripadá na jeden deň.
(5)
Vecné dary sa poskytujú deťom podľa odseku 1 písm. a) pri príležitostiach sviatkov dieťaťa, dôležitých udalostiach v živote dieťaťa a vianočných sviatkov v celkovej sume najmenej 30 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu29) v kalendárnom roku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 77a a 78 znejú:
77a) § 81 zákona č. 36/2005 Z . z. v znení neskorších predpisov.
78) § 68 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
248.
V deviatej časti tretí oddiel vrátane nadpisu znie:
„Tretí oddiel
Systém poradenstva a prevencie
§ 130
(1)
V systéme poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.
(2)
Poradenská činnosť sa poskytuje aj zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom.
(3)
Systém poradenstva a prevencie tvoria zariadenia poradenstva a prevencie a v školách pedagogickí zamestnanci, školský podporný tím79) alebo odborní zamestnanci školy.
(4)
Zariadeniami poradenstva a prevencie sú
a)
centrum poradenstva a prevencie,
b)
špecializované centrum poradenstva a prevencie.
(5)
Subjekty systému poradenstva a prevencie podľa odseku 3 multidisciplinárne spolupracujú najmä so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia, školami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a ďalšími subjektami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním.
(6)
Centrum poradenstva a prevencie možno zriadiť, ak zamestnáva najmenej piatich odborných zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, z ktorých najmenej jeden je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec. Špecializované centrum poradenstva a prevencie možno zriadiť, ak zamestnáva najmenej troch odborných zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, z ktorých najmenej jeden je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec.
(7)
Zariadenia poradenstva a prevencie, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, poskytujú deťom, žiakom, zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia, zamestnancom škôl a školských zariadení odborné činnosti podľa odseku 1 bezplatne.
(8)
Ministerstvo školstva na základe podnetu preskúma osobný spis dieťaťa vedený v zariadení poradenstva a prevencie, návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, a vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcovi zariadenia, príslušnému zariadeniu poradenstva a prevencie, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka, a Štátnej školskej inšpekcii.
§ 131
(1)
Odborná činnosť podľa § 130 ods. 1 sa uskutočňuje v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom podporných úrovní
a)
prvého stupňa,
b)
druhého stupňa,
c)
tretieho stupňa,
d)
štvrtého stupňa,
e)
piateho stupňa.
(2)
Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa vykonáva pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec školy a školský podporný tím. Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa zahŕňajú
a)
pedagogickú diagnostiku,
b)
pedagogickú intervenciu,
c)
výchovné poradenstvo,
d)
kariérové poradenstvo,
e)
rozvoj inkluzívneho vzdelávania,
f)
prevenciu.
(3)
Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa zahŕňajú
a)
orientačnú diagnostiku,
b)
prevenciu,
c)
poradenstvo,
d)
intervenciu,
e)
krízovú intervenciu,
f)
reedukáciu,
g)
metodickú podporu a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia.
(4)
Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa zahŕňajú
a)
základnú diagnostiku, čiastkovú diagnostiku alebo komplexnú diagnostiku,
b)
poradenstvo,
c)
prevenciu,
d)
intervenciu,
e)
krízovú intervenciu,
f)
terapiu,
g)
rehabilitáciu a reedukáciu,
h)
metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.
(5)
Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie, nadväzujú na činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a dopĺňajú komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť v rámci centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa zahŕňajú
a)
špecializované odborné činnosti,
b)
poradenstvo,
c)
prevenciu,
d)
špecializovanú diagnostiku, komplexnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku,
e)
terapiu,
f)
rehabilitáciu a reedukáciu,
g)
zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok,
h)
metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.
(6)
Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa vykonáva odborný zamestnanec špecializovaného centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa zahŕňajú
a)
špecializované odborné činnosti,
b)
poradenstvo,
c)
prevenciu,
d)
komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku,
e)
terapiu,
f)
rehabilitáciu,
g)
odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku,
h)
zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok,
i)
metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.
§ 132
(1)
Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.
(2)
Špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne piateho stupňa najmä deťom so zdravotným postihnutím a žiakom so zdravotným postihnutím.
§ 133
(1)
Podrobnosti o činnosti a vnútornej organizácii zariadení poradenstva a prevencie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(2)
Výkonové a obsahové štandardy výchovného poradenstva, ktoré určujú odborné činnosti jednotlivých stupňov podporných úrovní, vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle ministerstvo školstva.
(3)
Poskytovanie odborných činností v špecializovaných centrách poradenstva a prevencie nie je sociálnou službou podľa osobitného predpisu.79aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 79 a 79aa znejú:
79) § 84a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 414/2021 Z. z.
79aa) § 12 a 33 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
249.
V § 140 odseky 11 až 13 znejú:
„(11)
Príspevok podľa odseku 8 a 10 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)
(12)
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.
(13)
Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie možno rozširovať za finančnú odplatu len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva školstva.“.
250.
V § 141 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Príspevok podľa odseku 4 a 6 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)
(8)
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
251.
V § 143 ods. 1 sa slovo „prevádzky“ nahrádza slovom „činnosti“.
252.
V § 144 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
bezplatné vzdelanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v materskej škole, ktorá je štátnou školou,“.
253.
V § 144 ods. 1 písm. e) sa na začiatok vkladajú slová „inkluzívne vzdelávanie a“ a za slovo „jeho“ sa vkladajú slová „rôzne výchovno-vzdelávacie potreby,“.
254.
V § 144 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
bezplatné zapožičiavanie edukačných publikácií na povinné vyučovacie predmety okrem pracovných zošitov,“.
255.
V § 144 ods. 3 sa slová „učebnice, učebné texty, pracovné zošity, multimediálne pomôcky a špeciálne didaktické a“ nahrádzajú slovami „edukačné publikácie, multimediálne pomôcky a špeciálne“.
256.
V § 144 ods. 4 písm. d) sa slová „učebnice, učebné texty a učebné pomôcky“ nahrádzajú slovami „edukačné publikácie“.
257.
V § 144 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť neplnoletého dieťaťa alebo žiaka aj v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni bez lekárskeho potvrdenia; počet dní určí ministerstvo školstva.“.
258.
Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý znie:
㤠144a
(1)
Na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak
a)
jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
b)
jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo
c)
vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.80b)
(3)
Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho poriadku sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa alebo neplnoletého žiaka. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.
(4)
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podľa odseku 1 podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia podľa odseku 3 sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80b znie:
80b) Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.
259.
V § 146 ods. 4 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „a to najviac na jeden školský rok“.
260.
§ 146 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak je dieťa cudzinca vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra hodnotené klasifikačným stupňom nedostatočný, absolvoval alebo neabsolvoval, externého testovania sa so súhlasom riaditeľa školy nemusí zúčastniť.“.
261.
§ 149 vrátane nadpisu znie:
㤠149
Štipendium a iné nepeňažné plnenie
(1)
Žiakovi strednej školy možno poskytnúť štipendium alebo iné nepeňažné plnenie.
(2)
Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského vyučovania. Nepeňažné plnenie možno žiakovi poskytnúť aj jednorazovo.
(3)
Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej plnoletým žiakom, zákonným zástupcom neplnoletého žiaka alebo zástupcom zariadenia riaditeľovi školy.
(4)
Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že
a)
bez zbytočného odkladu písomne oznámi riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia,
b)
vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností rozhodujúcich na poskytnutie štipendia.89)
(5)
Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.
(6)
O priznaní štipendia rozhoduje riaditeľ školy.
(7)
Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul čas podmienečného vylúčenia. Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý opakuje ročník.
(8)
Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia, zmena sa uskutoční, ak je
a)
v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená,
b)
v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastala zmena.
(9)
Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za obdobie, v ktorom nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie.
(10)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách na priznanie štipendia, druhoch štipendií, výške štipendia a kritériách na poskytnutie nepeňažného plnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(11)
Dohľad nad dodržiavaním podmienok poskytovania štipendia vykonáva ministerstvo školstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 85 až 88 a 90 sa vypúšťajú.
262.
V § 149a ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „lekárom“ a slová „a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského“.
263.
V § 149a ods. 8 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
264.
V § 149a odsek 9 znie:
„(9)
Žiačka oznámi strednej škole skončenie tehotenstva do desiatich pracovných dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak tehotenstvo skončilo inak ako narodením dieťaťa.“.
265.
V § 150 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Termíny školských prázdnin sa nevzťahujú na materské školy.“.
266.
V § 150 ods. 5 sa za slovo „poskytnúť“ vkladajú slová „deťom alebo“ a na konci sa pripája táto veta: „V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže riaditeľ školy poskytnúť deťom alebo žiakom viac ako päť dní voľna; počet dní určí ministerstvo školstva.“.
267.
V § 150 ods. 8 písm. d) sa za slovom „roku“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
268.
V § 150 sa odsek 8 dopĺňa písmenami f) až i), ktoré znejú:
„f)
predĺžení experimentálneho overovania a lehoty na predloženie záverečného hodnotenia experimentálneho overovania najviac o 12 mesiacov,
g)
spôsobe prijímania na výchovu a vzdelávanie,
h)
spôsobe hodnotenia alebo
i)
spôsobe ukončovania výchovy a vzdelávania.“.
269.
V § 150 odsek 9 znie:
„(9)
Rozhodnutie podľa odseku 8 obsahuje stručné odôvodnenie. O rozhodnutí podľa odseku 8 informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle. Rozhodnutie podľa odseku 8 nadobúda účinnosť najskôr v deň jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva školstva.“.
270.
Za § 150 sa vkladá § 150a, ktorý znie:
㤠150a
(1)
Prevádzka materskej školy sa počas mesiacov júl a august prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. V obci, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, možno v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas mesiacov júl a august sústreďovať deti do materskej školy, v ktorej nie je prevádzka prerušená.
(2)
Prevádzku materskej školy, základnej umeleckej školy, jazykovej školy a školského zariadenia zriaďovaného pri výkone samosprávy môže zriaďovateľ dočasne obmedziť alebo prerušiť
a)
zo závažných organizačných dôvodov,
b)
z technických dôvodov,
c)
z hygienicko-epidemiologických dôvodov,
d)
na základe nariadeného opatrenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, alebo
e)
na návrh riaditeľa školy alebo školského zariadenia z iných dôvodov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie detí a zamestnancov alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.“.
271.
V § 151 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Školy a školské zariadenia môžu prijímať dary.“.
272.
V § 152 úvodnej vete sa za slovo „vzdelávaní“ vkladajú slová „v škole alebo v školskom zariadení“.
273.
V § 154 odsek 2 znie:
„(2)
Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na úrovni dosiahnutého stupňa vzdelania zabezpečuje ministerstvo školstva, ktoré môže na tento účel poveriť inú právnickú osobu.“.
274.
V § 154 sa vypúšťajú odseky 3 až 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 3 a 4.
275.
V § 154 ods. 3 úvodná veta znie: „Na účely plnenia úloh podľa odseku 2 má ministerstvo školstva alebo ním poverená právnická osoba právo získavať a spracúvať osobné údaje o“.
276.
V § 154 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania,“.
277.
V § 154 ods. 3 písm. b) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „a druh pobytu“.
278.
§ 154 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Účasť škôl na monitorovaní a hodnotení kvality výchovy a vzdelávania je povinná.“.
279.
V § 155 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo získania nižšieho stredného vzdelania“.
280.
V § 155 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v jeden deň“.
281.
V § 155 ods. 5 sa za slovom „potrebami“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a slová „okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím“ sa nahrádzajú slovami „žiaci podľa § 97 ods. 5 sa externého testovania môžu zúčastniť“.
282.
V § 155 ods. 7 a § 156 ods. 2 sa slová „Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania“ nahrádzajú slovami „organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania“ v príslušnom tvare.
283.
V § 155 odsek 8 znie:
„(8)
Externé testovanie žiakov sa uskutočňuje aj v
a)
gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú všetci žiaci štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu, a
b)
stredných školách s päťročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú žiaci prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.“.
284.
§ 155 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe žiadosti zúčastniť fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku; žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve.
(10)
Dozor pri vykonávaní externého testovania žiakov základnej školy vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, v ktorej sa externé testovanie koná.
(11)
Podrobnosti o podmienkach externého testovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.“.
285.
V § 157 ods. 3 písm. a) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8.
materinský jazyk,“.
Doterajší ôsmy bod až devätnásty bod sa označujú ako deviaty bod až dvadsiaty bod.
286.
V § 157 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa dvadsiatym prvým bodom až dvadsiatym piatym bodom, ktoré znejú:
„21.
výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania,
22.
výsledky zo súťaží a olympiád,
23.
priznanie štipendia a jeho výška,
24.
číslo bankového účtu, na ktorý sa poskytuje štipendium,
25.
dátum skončenia tehotenstva, ak ide o žiačku, ktorej sa poskytuje tehotenské štipendium.“.
287.
V § 157 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slová „prvého až dvanásteho“ nahrádzajú slovami „prvého bodu, deviateho bodu a jedenásteho až trinásteho“.
288.
V § 157 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak ide o zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo
2.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu.“.
289.
V § 157 ods. 7 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
290.
V § 157 sa odsek 7 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
„g)
vzdelávania,
h)
výplaty príspevku pri narodení dieťaťa,
i)
overovania trvania nároku na tehotenské štipendium,
j)
poskytovania elektronických služieb podľa osobitného predpisu.93aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93aaa znie:
93aaa) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
291.
V § 157 odsek 10 znie:
„(10)
Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra na odôvodnenú žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu93b) aj bez dohody podľa odseku 8 písm. d) prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu93c) alebo iným automatizovaným spôsobom v rozsahu a na účely plnenia úloh príslušného orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov.93d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93b a 93d znejú:
93b) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
93d) § 115 a 380 Civilného mimosporového poriadku.
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 10 až 13 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
292.
V § 157 ods. 14 sa slová „desiateho a dvanásteho“ nahrádzajú slovami „jedenásteho a trinásteho“.
293.
V § 158 ods. 1 sa za slová „údaje v rozsahu podľa § 157 ods. 3“ vkladajú slová „okrem údajov podľa § 157 ods. 3 písm. a) dvadsiateho piateho bodu, ktoré ministerstvo školstva získava z registra fyzických osôb,95)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95 znie:
95) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
294.
V § 158 ods. 2 sa slovo „devätnásteho“ nahrádza slovom „dvadsiateho“.
295.
V § 158 ods. 5 celom texte sa slová „obyvateľov Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „fyzických osôb“.
296.
§ 160 znie:
㤠160
Na účastníka výchovy a vzdelávania sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 55a ods. 9 v rovnakom rozsahu ako na žiaka.“.
297.
V § 161l ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré je jeho správcom.“.
298.
Za § 161l sa vkladajú § 161m až 161q, ktoré vrátane nadpisu nad § 161m znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
§ 161m
(1)
Schvaľovacie doložky a odporúčacie doložky vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 zostávajú platné do uplynutia lehoty ich platnosti.
(2)
Register schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za register edukačných publikácií s vydanou doložkou podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(3)
Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť, a termíny prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023, určí príslušné ministerstvo do 31. januára 2022.
(4)
Riaditeľ strednej školy určí podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 do 28. februára 2022.
(5)
Ministerstvo školstva vydá štátny výchovný program do 31. decembra 2022. Školy a školské zariadenia môžu použiť štátny výchovný program ako výchovný program školského zariadenia najskôr v školskom roku 2023/2024.
(6)
Vzdelávanie organizované na získanie nižšieho stredného vzdelania, ktoré sa začalo do 31. decembra 2021, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
(7)
Pri uhrádzaní príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa do 31. marca 2022 postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.
§ 161n
(1)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, ktoré je právnickou osobou, sa môže zlúčiť s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva zriadeným orgánom miestnej štátnej správy v školstve podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, ktoré je právnickou osobou, a od 1. januára 2023 sa stane centrom poradenstva a prevencie, ak splní podmienky na výkon jeho činnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022 a určí tak zriaďovateľ. Zriaďovateľ zároveň určí, ktoré z priestorov sa od 1. januára 2023 stávajú elokovaným pracoviskom príslušného centra poradenstva a prevencie.
(2)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, ktoré je právnickou osobou, sa môže zlúčiť s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva zriadeným podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, ktoré nie je právnickou osobou, a od 1. januára 2023 sa stane centrom poradenstva a prevencie, ak splní podmienky na výkon jeho činnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022 a určí tak zriaďovateľ. Priestory, v ktorých do 31. decembra 2022 vykonáva činnosť centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, sa od 1. januára 2023 stávajú elokovaným pracoviskom príslušného centra poradenstva a prevencie, ak tak určí zriaďovateľ.
(3)
Orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne oznámi ministerstvu školstva do 31. marca 2022 zmeny podľa odsekov 1 alebo 2 vo vzťahu k školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti; rozsah oznamovaných údajov určí ministerstvo školstva. Ministerstvo školstva vykoná zmeny v sieti škôl a školských zariadení k 1. januáru 2023 bez rozhodnutia a bez zaradenia a vyradenia školského zariadenia.
(4)
Ak sa centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zlúčia podľa odseku 1 alebo odseku 2, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov dotknutých školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie prechádzajú od 1. januára 2023 na centrum poradenstva a prevencie.
(5)
Ak sa priestory, v ktorých vykonáva svoju činnosť centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, ktoré nie je právnickou osobou, stanú od 1. januára 2023 elokovaným pracoviskom centra poradenstva a prevencie, príslušná škola uzatvorí od 1. januára 2023 s centrom poradenstva a prevencie zmluvu o výpožičke týchto priestorov na dobu určenú orgánom miestnej štátnej správy v školstve.
(6)
Ak sa školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 nestane centrom poradenstva a prevencie alebo špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, zaniká k 31. decembru 2022.
(7)
Výkon funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadeného orgánom miestnej štátnej správy v školstve podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 zaniká k 31. decembru 2022. Do vymenovania riaditeľa zariadenia poradenstva a prevencie na základe úspešného vykonania výberového konania môže orgán miestnej štátnej správy v školstve so súhlasom dotknutého zamestnanca dočasne, najdlhšie na šesť mesiacov, vymenovať do funkcie riaditeľa zariadenia poradenstva a prevencie zamestnanca, ktorý do 31. decembra 2022 vykonával funkciu riaditeľa príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo príslušného centra špeciálno-pedagogického poradenstva.
§ 161o
(1)
Zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo súkromného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 určí, či sa školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 stane centrom poradenstva a prevencie, ak splní podmienky na výkon činnosti centra poradenstva a prevencie podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(2)
Ak sa súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, cirkevné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo cirkevné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva stane centrom poradenstva a prevencie podľa odseku 1, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov dotknutých školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie prechádzajú od 1. januára 2023 na centrum poradenstva a prevencie.
(3)
Zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo súkromného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 písomne oznámi ministerstvu školstva do 31. marca 2022 zmenu podľa odseku 1; rozsah oznamovaných údajov určí ministerstvo školstva. Ministerstvo školstva vykoná zmeny v sieti k 1. januáru 2023 bez rozhodnutia a bez zaradenia a vyradenia školského zariadenia.
(4)
Ak sa cirkevné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie alebo súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 nestane centrom poradenstva a prevencie, zaniká k 31. decembru 2022.
§ 161p
(1)
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa od 1. januára 2023 stane špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, ak splní podmienky na výkon činnosti špecializovaného centra poradenstva a prevencie podľa predpisov účinných od 1. januára 2022 a určí tak ministerstvo školstva.
(2)
Splnenie podmienok na výkon činnosti špecializovaného centra poradenstva a prevencie podľa odseku 1 posúdi ministerstvo školstva. Zriaďovateľ centra špeciálno-pedagogického poradenstva zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 písomne oznámi ministerstvu školstva do 31. marca 2022 údaje na účely posúdenia; rozsah oznamovaných údajov určí ministerstvo školstva.
(3)
Ak ministerstvo školstva určí, že sa centrum špeciálno-pedagogického poradenstva stáva špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, vykoná zmeny v sieti škôl a školských zariadení k 1. januáru 2023 bez rozhodnutia a bez zaradenia špecializovaného centra poradenstva a prevencie.
(4)
Ak sa centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 nestane špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, zaniká k 31. decembru 2022.
§ 161q
(1)
Zriaďovateľ elokovaného pracoviska školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 určí, či sa elokované pracovisko školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 stane centrom poradenstva a prevencie, ak splní podmienky na výkon činnosti centra poradenstva a prevencie podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(2)
Zriaďovateľ písomne oznámi ministerstvu školstva do 31. marca 2022 zmeny podľa odseku 1; rozsah oznamovaných údajov určí ministerstvo školstva. Ministerstvo školstva vykoná zmeny v sieti škôl a školských zariadení k 1. januáru 2023 bez rozhodnutia a bez zaradenia centra poradenstva a prevencie.
(3)
Elokované pracovisko školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa od 1. januára 2023 stane špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, ak splní podmienky na výkon činnosti špecializovaného centra poradenstva a prevencie podľa predpisov účinných od 1. januára 2022 a určí tak ministerstvo školstva.
(4)
Splnenie podmienok na výkon činnosti špecializovaného centra poradenstva a prevencie podľa odseku 3 posúdi ministerstvo školstva. Zriaďovateľ elokovaného pracoviska školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 písomne oznámi ministerstvu školstva do 31. marca 2022 údaje na účely posúdenia; rozsah oznamovaných údajov určí ministerstvo školstva.
(5)
Ak ministerstvo školstva určí, že sa elokované pracovisko školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie stane špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, vykoná zmeny v sieti škôl a školských zariadení k 1. januáru 2023 bez rozhodnutia a bez zaradenia špecializovaného centra poradenstva a prevencie.
(6)
Ak sa elokované pracovisko školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 nestane centrom poradenstva a prevencie alebo špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, zaniká k 31. decembru 2022.“.
299.
Slovo „maloletý“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádza slovom „neplnoletý“ v príslušnom tvare okrem § 39 ods. 1, § 63 ods. 1 a 2 a § 68 ods. 3 a 4.
300.
Slová „školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie“ vo všetkých tvaroch, slová „zariadenie výchovného poradenstva a prevencie“ vo všetkých tvaroch, slová „školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva“ a slová „zariadením výchovnej prevencie a poradenstva“ sa v celom texte zákona okrem § 112 a § 130 až 133 nahrádzajú slovami „zariadenie poradenstva a prevencie“ v príslušnom tvare.
301.
Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie“ alebo „zariadenie výchovného poradenstva a prevencie“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „zariadenie poradenstva a prevencie“ v príslušnom tvare.
302.
Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „centrum poradenstva a prevencie“ v príslušnom tvare.
303.
Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „centrum špeciálno-pedagogického poradenstva“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „špecializované centrum poradenstva a prevencie“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 410/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z. a zákona č. 345/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 58 ods. 5 sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.
2.
V § 73 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a číslo bankového účtu, na ktorý sa poskytuje štipendium podľa § 96b“.
3.
V § 73a ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o študentku, ktorej sa poskytuje tehotenské štipendium, aj dátum skončenia tehotenstva“.
4.
V § 73a sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Ministerstvo školstva poskytuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje z centrálneho registra študentov v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,
c)
rodné číslo a ak ide o cudzinca, ktorému nebolo pridelené rodné číslo ministerstvom vnútra, dátum narodenia,
d)
názov vysokej školy a fakulty, na ktorej študuje,
e)
forma štúdia,
f)
informácia o začiatku, prerušení alebo o skončení štúdia,
g)
dôvod ukončenia štúdia,
h)
stupeň štúdia,
i)
číslo bankového účtu, na ktorý sa poskytuje tehotenské štipendium.“.
Doterajšie odseky 14 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 19.
5.
V § 73a ods. 17 sa číslo „15“ nahrádza číslom „16“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40d znie:
40d) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 73a ods. 18 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na účely overovania trvania nároku na tehotenské štipendium“.
8.
V § 96b ods. 4 sa vypúšťa čiarka za slovom „lekárom“ a slová „a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského“.
9.
V § 96b ods. 9 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
10.
V § 96b odsek 10 znie:
„(10)
Študentka oznámi vysokej škole skončenie tehotenstva do desiatich pracovných dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak tehotenstvo skončilo inak ako narodením dieťaťa.“.
Čl. III
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
prijatí žiaka prestupom,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
2.
V § 5 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
prijatí žiaka prestupom,“.
Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená c) až p).
3.
V § 5 ods. 6 písm. a) sa za slovo „prijatí“ vkladajú slová „dieťaťa alebo“.
4.
V § 5 ods. 6 písm. c) sa za slovo „zástupcu“ vkladajú slová „dieťaťa alebo“ a za slovo „poskytovanú“ sa vkladajú slová „dieťaťu alebo“.
5.
V § 6 ods. 24 a § 9 ods. 19 sa za slovo „určí“ vkladajú slová „všeobecne záväzným nariadením“.
6.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
materské školy, ak ide o jednu právnickú osobu zriadenú ako kombinácia strednej školy a materskej školy alebo kombinácia strednej školy, materskej školy a základnej školy,
i)
základné školy, ak ide o jednu právnickú osobu zriadenú ako kombinácia strednej školy a základnej školy alebo kombinácia strednej školy, materskej školy a základnej školy.“.
7.
V § 10 ods. 1 písmená k) a l) znejú:
„k)
centrá poradenstva a prevencie,
l)
špecializované centrá poradenstva a prevencie,“.
8.
V § 11 ods. 1 druhá veta znie: „Regionálny úrad overuje správnosť počtov detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalších údajov potrebných na rozpis finančných prostriedkov poskytovaných ministerstvu zriaďovateľmi škôl, školami alebo školskými zariadeniami.“.
9.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Regionálny úrad
a)
kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa § 13 a
b)
vykonáva finančnú kontrolu na mieste32) v oblasti finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu31) u zriaďovateľov, ktorými sú obec, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, a v školách a školských zariadeniach týchto zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti.“.
10.
V § 13 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejňujú sa na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie“.
11.
V § 13 ods. 14 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
kontroluje súlad medzinárodného programu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená d) až g).
12.
V § 13 sa odsek 14 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poskytuje školám a školským zariadeniam odbornú a poradenskú činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti.“.
13.
V § 13a ods. 2 sa slová „má osem rokov pedagogickej praxe“ nahrádzajú slovami „najmenej osem rokov vykonával pracovnú činnosť47da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47da znie:
47da) § 6 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení zákona č. 414/2021 Z. z.“.
14.
V § 14 ods. 2 druhá veta znie: „Sú to najmä organizácie na zabezpečovanie odborného a metodického pôsobenia v oblasti školského kurikula, výchovno-vzdelávacieho procesu, profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a rezortného výskumu a spracovania dát.“.
15.
V § 14 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „termíne jej predloženia na vyjadrenie orgánu školskej samosprávy, schválenie zriaďovateľovi a termíne jej zverejnenia,“.
16.
V § 14 ods. 5 písm. e) sa za slová „procesu v“ vkladajú slová „základných školách a stredných“.
17.
V § 14 ods. 5 písm. f) sa slovo „tlačív“ nahrádza slovom „formulárov“.
18.
V § 14 ods. 6 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „a historické názvy“.
19.
V § 14 ods. 9 sa slovo „predchádzajúcom“ nahrádza slovom „bežnom“.
20.
V § 15 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
združenie škôl a školských zariadení podľa § 20a.“.
21.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Pri zmene v sieti, ktorou je združenie škôl a školských zariadení do jednej právnickej osoby podľa § 20a, zriaďovateľ splnomocnený ostatnými zriaďovateľmi zasiela ministerstvu dohodu podľa § 20a ods. 3. Ministerstvo písomne potvrdí uvedenú zmenu splnomocnenému zriaďovateľovi a zaradí združenie škôl a školských zariadení do siete bez rozhodnutia. Zmeny týkajúce sa združenia škôl a školských zariadení podľa § 20a oznamuje zriaďovateľ splnomocnený ostatnými zriaďovateľmi ministerstvu. Pri zaradení združenia škôl a školských zariadení do siete a pri jeho zmenách sa nepostupuje podľa osobitného predpisu.80) “.
22.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
vysoká škola, ak ide o zriadenie materskej školy,
g)
ústredný orgán štátnej správy, ak ide o zriadenie materskej školy.“.
23.
V § 19 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie možno zriadiť len v priestoroch školy.“.
24.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Vysoká škola alebo ústredný orgán štátnej správy môže zriadiť materskú školu len pre deti osôb, ktoré sú v štátnozamestnaneckom pomere, pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k zriaďovateľovi materskej školy. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky môže zriadiť materskú školu aj pre deti profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike. Vysoká škola a ústredný orgán štátnej správy má právo na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu,31) len ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.“.
25.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Škola s organizačnými zložkami
(1)
Školu možno zriadiť ako jednu právnickú osobu s viacerými organizačnými zložkami, ktorými je spojenie akejkoľvek kombinácie materskej školy, základnej školy, strednej školy alebo školského zariadenia. Organizačné zložky takto zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby.
(2)
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu a školské zariadenia spojiť do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom takto zriadenej spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa zriaďovatelia dohodnú. Organizačné zložky takto zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby.
(3)
Ak sa spojí škola so školským zariadením podľa odseku 2, školské zariadenie sa stáva súčasťou školy.
(4)
Spojeniu škôl alebo školských zariadení podľa odseku 2 musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Právnická osoba podľa odseku 2 sa zriaďuje ako spojená škola po zaradení do siete.
(5)
Právnická osoba podľa odseku 1 alebo 2 sa člení na organizačné zložky, ktorými sú jednotlivé školy a vedie sa v sieti so všetkými organizačnými zložkami. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou. Rozhodnutia vo výchove a vzdelávaní a doklady o získanom vzdelaní podpisuje riaditeľ.
(6)
Právnickú osobu podľa odseku 1 alebo odseku 2 riadi jeden riaditeľ, ktorý, ak ide o kombináciu strednej školy s inou školou alebo s inými školami alebo školskými zariadeniami, spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v strednej škole. Ak ide o kombináciu základnej školy s materskou školou alebo školskými zariadeniami, riaditeľ spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v základnej škole.
(7)
Riaditeľ právnickej osoby podľa odseku 1 alebo odseku 2 ustanovuje zástupcu riaditeľa pre každú školu alebo školské zariadenie, ktoré sú organizačnou zložkou. Na zástupcu riaditeľa sa vzťahujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v § 3 ods. 5. Ak je organizačnou zložkou materská škola, zástupca riaditeľa pre materskú školu musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v materskej škole.60a)
(8)
Pri spojení škôl alebo školských zariadení podľa odseku 2
a)
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a iné právne vzťahy jednotlivých škôl alebo školských zariadení prechádzajú na školu, ktorá vznikla ich spojením, odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zaradení školy do siete,
b)
zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa bez výberového konania na čas do vymenovania nového riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov,
c)
nová rada školy sa ustanoví najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 sa vypúšťa.
26.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
Na základe dohody zriaďovateľov sa môžu materské školy, základné školy, základné umelecké školy a školské zariadenia združiť do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom združenia škôl a školských zariadení sú všetci zriaďovatelia spoločne.
(2)
Školy a školské zariadenia, ktoré sú združené v združení, zostávajú právnickými osobami.
(3)
Pri združení škôl alebo školských zariadení podľa odseku 1 zriaďovatelia vo vzájomnej dohode najmä
a)
určia zriaďovateľa, ktorý je splnomocnený na vykonávanie všetkých úkonov týkajúcich sa združenia škôl a školských zariadení,
b)
vymedzia vzájomné vzťahy vrátane finančného zabezpečenia výchovy a vzdelávania v jednotlivých školách a školských zariadeniach a majetkových vzťahov,
c)
určia organizačnú štruktúru združenia škôl a školských zariadení,
d)
upravia práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a školských zariadení združených v združení,
e)
upravia postup pri obsadení funkcie štatutárneho orgánu združenia škôl a školských zariadení.
(4)
Združeniu škôl a školských zariadení podľa odseku 1 nepredchádza ich vyradenie zo siete. Právnická osoba podľa odseku 1 sa zriaďuje po zaradení združenia škôl a školských zariadení do siete podľa § 18 ods. 9.“.
27.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Názov školy sa skladá z označenia druhu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy; názov školy môže obsahovať aj typ školy a označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa alebo inú charakteristiku hodnú osobitného zreteľa. Názov školy sa uvádza v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na základe žiadosti používať jej historický názov alebo čestný názov. Ak ministerstvo udelilo škole historický názov alebo čestný názov, je súčasťou názvu školy a uvedie sa za druhom alebo typom školy. Čestný názov tvorí meno a priezvisko významnej osobnosti alebo pomenovanie významnej udalosti, ktorá má priamy vzťah ku škole. Historický názov tvorí historická spätosť so školou alebo školským zariadením. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti.“.
28.
V § 21 ods. 3 sa číslo „20“ nahrádza číslom „15“.
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
61) § 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 21 ods. 4 sa za slovom „školu“ vypúšťa čiarka a slová „alebo v ňom môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa“.
31.
V § 21 ods. 5 sa slová „uvedie sa“ nahrádzajú slovami „môže sa uviesť“ a vypúšťa sa druhá veta.
32.
V § 21 ods. 6 sa za slovom „gymnázium“ vypúšťa čiarka a slová „športové gymnázium“.
33.
V § 21 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Združenie škôl a školských zariadení podľa § 20a sa označuje názvom „Školský klaster“.
(10)
Ak sa stredná odborná škola s prívlastkom alebo škola, ktorej ministerstvo udelilo čestný názov alebo historický názov, stane organizačnou zložkou školy, prívlastok, čestný názov alebo historický názov sa stáva súčasťou názvu školy, ktorá vznikla spojením. Ak sa súčasťou názvu školy, ktorá vznikla spojením, stane viac prívlastkov alebo viac čestných názvov, ich poradie určí zriaďovateľ.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 14.
34.
V § 21 ods. 14 sa číslo „11“ nahrádza slovami „8 a 13“.
35.
§ 35a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach vypracúvajú školy a školské zariadenia okrem školských účelových zariadení.“.
36.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa podľa odseku 4 rozhoduje zriaďovateľ. Ak riaditeľ školy je tá istá osoba ako zriaďovateľ, o odvolaní rozhoduje najmenej trojčlenná odvolacia komisia zriadená zriaďovateľom; rozhodnutia o odvolaní podpisuje predseda odvolacej komisie.“.
37.
V § 38 sa vypúšťajú odseky 6 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81 sa vypúšťa.
38.
Doterajší text § 38a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely podľa osobitného predpisu81b) sa za orgán verejnej moci považuje riaditeľ
a)
materskej školy,
b)
základnej školy,
c)
strednej školy,
d)
školy s organizačnými zložkami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81b znie:
81b) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
39.
Za § 39he sa vkladá § 39hf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hf
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa do siete nezaraďujú zariadenia poradenstva a prevencie a elokované pracoviská zariadení poradenstva a prevencie. O žiadostiach o zaradení školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo pred 1. januárom 2022, sa rozhodne podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.“.
Čl. IV
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 273/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona sa zriaďovateľ materskej školy, ktorým je vysoká škola alebo ústredný orgán štátnej správy, nepovažuje za inú právnickú osobu.“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slová „učebníc, učebných textov a pracovných zošitov“ nahrádzajú slovami „edukačných publikácií“ a slová „schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“ sa nahrádzajú slovami „edukačných publikácií s vydanou doložkou“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) § 13 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.“.
4.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
pre zriaďovateľov materských škôl, ktorými sú vysoké školy a ústredné orgány štátnej správy, na príspevok na výchovu a vzdelávanie.“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Na účely podľa odsekov 1 až 16 sa za žiaka považuje aj účastník výchovy a vzdelávania.22aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
22aa) § 2 písm. ah) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.“.
6.
V § 4ad ods. 1 sa slová „schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“ nahrádzajú slovami „edukačných publikácií s vydanou doložkou“.
7.
V § 4af ods. 1 sa slová „vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať“ nahrádzajú slovami „nemožno predvídať alebo majú špecifický charakter“.
8.
V § 4d odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najviac do výšky
a)
10 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení alebo na rozvoj služieb spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami,
b)
30 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia škôl a školských zariadení.“.
9.
V § 4d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Suma finančných prostriedkov uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na jednu školu alebo na jedno školské zariadenie.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
10.
V § 4d ods. 4 úvodnej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.
11.
§ 6b sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak je zriaďovateľom materskej školy vysoká škola, ústredný orgán štátnej správy alebo samosprávny kraj, príspevok na výchovu a vzdelávanie pozostáva len z príspevku na výchovu a vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a).“.
12.
V § 8b ods. 1 písm. g) sa slová „od 300 eur do 33 000 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume neoprávnene získaných finančných prostriedkov“.
13.
V § 9l ods. 3 sa za slová „kalendárneho roka“ vkladajú slová „zoznam detí v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo a“.
14.
Za § 9l sa vkladá § 9m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2022
(1)
Účastník výchovy a vzdelávania, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 1. januára 2022, sa na účely určovania normatívneho príspevku a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam považuje za žiaka.
(2)
Od 2. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa zariadenia poradenstva a prevencie financujú podľa predpisov účinných do 1. januára 2022.“.
15.
Slová „príspevok na učebnice“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „príspevok na edukačné publikácie“ v príslušnom tvare.
16.
Slová „vyšší územný celok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 30, 32 až 37, 39 až 76, 78, 80 až 94, 96 až 229, 231 až 261, 265 až 285, 287 až 289, 291 až 303 a čl. III bodov 1 až 10, bodu 11 § 13 ods. 14 písm. b) a bodov 12 až 39, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2022, čl. I bodov 262 až 264, 286 a 290 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022, čl. I bodu 230, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2022, a čl. I bodov 38, 77, 79 a 95 a čl. III bodu 11 § 13 ods. 14 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.