414/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

414
ZÁKON
z 20. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z. a zákona č. 271/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa za slovo „nevzťahujú“ vkladajú slová „§ 11 ods. 1 písm. a),“.
2.
V § 4 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „odborného zamestnanca“ sa vkladajú slová „alebo fyzickú osobu, ktorá nevykonáva pracovnú činnosť a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako pedagogický zamestnanec alebo ako odborný zamestnanec pri výkone pracovnej činnosti,“.
3.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Pracovnou činnosťou pedagogického zamestnanca sa rozumejú
a)
priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo výchovný program,
b)
činnosti, ktorými sa uskutočňuje program vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „program vzdelávania“),
c)
ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku,
d)
poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu,10)
e)
poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a spolupráca so školami, školskými zariadeniami, zariadeniami sociálnej pomoci a pracoviskami praktického vyučovania pri profesijnom rozvoji,
f)
odborná pomoc spojená s výchovou a vzdelávaním,
g)
poradenstvo a odborná pomoc spojené s využívaním digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní,
h)
činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii alebo
i)
výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pracovnú činnosť podľa odsekov 1 a 2 vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec len na základe pracovnoprávneho vzťahu.“.
5.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Za jednu hodinu práce nadčas11) sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok
a)
pedagogického zamestnanca, ak splnil svoj základný úväzok, alebo
b)
vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý nie je štatutárnym orgánom, ak splnil svoj základný úväzok.“.
6.
V § 8 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o strednú odbornú školu, ktorá poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu najviac desať hodín týždenne.“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pedagogický asistent si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy.“.
8.
V § 9 ods. 3 sa slovo „učiteľa“ nahrádza slovom „vyučovanie“.
9.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Kvalifikačné predpoklady
(1)
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca sú vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje.
(2)
Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa získanie vzdelania v odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g); to sa nevzťahuje na učiteľa, ktorý v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
(3)
Ak ide o pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, vyžaduje sa získanie vzdelania v
a)
odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku, ak ide o pedagogického zamestnanca s úplným stredným odborným vzdelaním alebo vyšším odborným vzdelaním,
b)
študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo sociálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo v študijnom programe zameranom na liečebnú pedagogiku v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika, ak ide o pedagogického zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa alebo s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, alebo
c)
absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g).
(4)
Ak ide o školského digitálneho koordinátora, vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(5)
Ak ide o učiteľa profesijného rozvoja, vyžaduje sa
a)
získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore na výkon pracovnej činnosti,
b)
najmenej sedem rokov výkonu pracovnej činnosti a
c)
vykonanie prvej atestácie.
(6)
Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 5 aj najmenej päť rokov výkonu
a)
činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
b)
pracovnej činnosti lektora vzdelávania,
c)
činnosti vysokoškolského učiteľa v študijnom programe, v ktorom sa získava vzdelanie požadované na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii a podkategórii alebo na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v príslušnej kategórii alebo
d)
činnosti lektora vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania,11a) ktorý súvisí s výkonom pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
(7)
Ak ide o učiteľa profesijného predmetu, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 aj
a)
odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu,12) ak ide o strednú zdravotnícku školu,
b)
odborná prax podľa osobitných predpisov,4) ak ide o policajnú školu a školu požiarnej ochrany.13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 3 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pedagóga“ vkladá čiarka a slová „školského digitálneho koordinátora“.
11.
V § 12 ods. 2 sa za slovo „absolvovaním“ vkladajú slová „príslušného vzdelávania na strednej škole alebo na vysokej škole alebo absolvovaním“.
12.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pre žiakov s viacnásobným postihnutím, pre žiakov s autizmom alebo pre žiakov s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,“.
13.
V § 13 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
odborníka z praxe, ktorý vykonáva pracovnú činnosť v rozsahu najviac šesť mesiacov počas školského roka a vyučuje odborný vyučovací predmet v triede so žiakmi, ktorí sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
14.
V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na účel posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá, ak sa to vyžaduje, aj
a)
osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané oprávnenou vzdelávacou inštitúciou,17a)
b)
vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške,
c)
doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov organizovaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré bolo uskutočnené na území Slovenskej republiky, a doklad o vykonaní záverečnej skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
d)
doklad o vykonaní prvej atestácie alebo
e)
doklad o dĺžke a popise pracovnej činnosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 15 ods. 1 až 3 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(2)
Ak ide o trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin vydierania, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie alebo o trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov18) nie starším ako tri mesiace.
(4)
Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným odpisu registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, nie starším ako tri mesiace predloženým zamestnávateľovi spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
(5)
U pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonáva opatrenia na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sa bezúhonnosť posudzuje a preukazuje podľa osobitného predpisu.19)
(6)
Pedagogický zamestnanec školy zriadenej ministerstvom vnútra, ktorý je v služobnom pomere, preukazuje bezúhonnosť podľa osobitných predpisov.4)
(7)
Zamestnávateľ overuje spĺňanie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri; to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorým je zariadenie sociálnej pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) § 79 ods. 1 písm. d) a ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré znejú:
㤠15a
(1)
Úspešný uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca (ďalej len „úspešný uchádzač“) preukazuje bezúhonnosť v
a)
prvom pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a pred ktorým nevykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov,
c)
pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zariadení sociálnej pomoci, alebo
d)
pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával v služobnom pomere pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v škole zriadenej ministerstvom vnútra.
(2)
Úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(3)
Údaje podľa odseku 2 zašle regionálny úrad do siedmich dní od ich poskytnutia v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov. Regionálny úrad po zaslaní oznámenia zamestnávateľovi, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, bezodkladne zlikviduje údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(4)
Úspešný uchádzač, ktorý nastupuje do pracovnoprávneho vzťahu k viacerým zamestnávateľom, určí jedného zamestnávateľa, ktorému regionálny úrad oznámi skutočnosť, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorým je zariadenie sociálnej pomoci. Ďalší zamestnávateľ overí splnenie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri.
(5)
Regionálny úrad na základe odpisu registra trestov oznámi zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov skutočnosť, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; regionálny úrad obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Regionálny úrad po zaslaní oznámenia bezodkladne zlikviduje príslušný odpis registra trestov.
(6)
Úspešný uchádzač môže podať voči oznámeniu regionálneho úradu o nesplnení predpokladu bezúhonnosti ministerstvu školstva námietku do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o nesplnení predpokladu bezúhonnosti. Ministerstvo školstva námietku vyhodnotí na základe odpisu registra trestov. Úspešný uchádzač poskytne ministerstvu školstva na účel vyhodnotenia námietky údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Ministerstvo školstva zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa doručenia námietky. Ministerstvo školstva do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov námietku vyhodnotí a výsledok vyhodnotenia námietky písomne oznámi úspešnému uchádzačovi a zamestnávateľovi. Vyhodnotenie námietky obsahuje informáciu, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; ministerstvo školstva obsah odpisu registra trestov neoznamuje. Ministerstvo školstva po zaslaní výsledku vyhodnotenia námietky bezodkladne zlikviduje príslušný odpis registra trestov a údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(7)
Uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením
a)
bezúhonnosť,
b)
skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a
c)
skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.
§ 15b
(1)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi vznesenie obvinenia voči jeho osobe vo veci spáchania trestného činu podľa § 15 ods. 1 v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia uznesenia o vznesení obvinenia.
(2)
Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu môže pozastaviť výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil vznesenie obvinenia voči jeho osobe podľa odseku 1, alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o vznesení obvinenia voči pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vo veci spáchania trestného činu podľa § 15 ods. 1.
(3)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania trestného činu podľa § 15 ods. 1 v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia podania obžaloby.
(4)
Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu podľa odseku 3, alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o podaní obžaloby na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca vo veci spáchania trestného činu podľa § 15 ods. 1.
(5)
Počas pozastavenia výkonu pracovnej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi 50 % funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Výška funkčného platu podľa prvej vety sa zvyšuje o 10 % za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy, ktorou je 70 % funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nebol právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ukončil pozastavenie výkonu pracovnej činnosti, doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený.
(6)
Ak pominuli dôvody straty bezúhonnosti, fyzická osoba poskytne na účel preukázania bezúhonnosti regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Pri preukazovaní predpokladu bezúhonnosti sa postupuje podľa § 15a ods. 3 až 6.
(7)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného.“.
17.
V § 19 písm. h) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
18.
V § 19 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
školský digitálny koordinátor,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
19.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Majster odbornej výchovy pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu vedie odborný výcvik, odbornú prax alebo praktické cvičenie a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku, odbornej praxe alebo praktického cvičenia.“.
20.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Školský špeciálny pedagóg v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie
a)
vykonáva diagnostickú činnosť okrem diagnostickej činnosti na účel zaradenia dieťaťa alebo žiaka do triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo do školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na účel vypracovania správy z odborného vyšetrenia,
b)
poskytuje odbornú pomoc a špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom a žiakom v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie,
c)
poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
d)
poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
e)
poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,
f)
podieľa sa na tvorbe individuálneho učebného plánu,
g)
vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť,
h)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
21.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Školský digitálny koordinátor zabezpečuje
a)
poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
b)
spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c)
vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d)
digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
e)
pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
f)
poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
g)
administráciu online testovaní,
h)
dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.“.
22.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Psychológ a školský psychológ
(1)
Psychológ v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a zariadení sociálnej pomoci
a)
poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov,
b)
poskytuje psychologické poradenstvo, prevenciu, terapiu, krízovú intervenciu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie,
c)
poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení,
d)
poskytuje podľa potreby činnosti uvedené v písmenách a) až c) v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2)
Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie
a)
poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov, krízovú intervenciu, odbornú pomoc a psychologické poradenstvo deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie,
b)
poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
c)
poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
d)
poskytuje psychologickú prevenciu, intervenciu a krízovú intervenciu zameranú na podporu duševného zdravia detí, žiakov a učiteľov v školách,
e)
poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,
f)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.“.
23.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Špeciálny pedagóg v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a zariadení sociálnej pomoci
a)
poskytuje špeciálno-pedagogickú diagnostiku detí a žiakov,
b)
poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo, prevenciu, terapiu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie,
c)
poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)
poskytuje podľa potreby činnosti uvedené v písmenách a) až c) v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.“.
24.
V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slová „školskom zariadení výchovného“ nahrádzajú slovom „zariadení“.
25.
V § 26 ods. 2 sa slová „školského zariadenia výchovného“ nahrádzajú slovom „zariadenia“, slová „školských zariadeniach výchovného“ sa nahrádzajú slovom „zariadeniach“ a nad slovom „poradenstva“ sa vypúšťa odkaz 24 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.
26.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Logopéd a školský logopéd
(1)
Logopéd v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a zariadení sociálnej pomoci
a)
poskytuje logopedickú diagnostiku detí a žiakov,
b)
poskytuje logopedické poradenstvo, prevenciu, terapiu a odbornú pomoc deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou v rámci logopedickej intervencie,
c)
poskytuje logopedické poradenstvo, odbornú pomoc a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)
poskytuje podľa potreby činnosti uvedené v písmenách a) až c) v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2)
Školský logopéd v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie
a)
poskytuje orientačnú logopedickú diagnostiku, odbornú pomoc a logopedické poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou v rámci logopedickej intervencie,
b)
poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
c)
poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
d)
poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,
e)
podieľa sa na tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
f)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.“.
27.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Ďalšie kategórie odborných zamestnancov
(1)
Liečebný pedagóg
a)
poskytuje liečebno-pedagogickú diagnostiku detí a žiakov,
b)
poskytuje liečebno-pedagogické poradenstvo, prevenciu, terapiu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci liečebno-pedagogickej intervencie,
c)
poskytuje liečebno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
d)
poskytuje podľa potreby činnosti uvedené v písmenách a) až c) v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2)
Sociálny pedagóg
a)
vykonáva preventívne činnosti zamerané na predchádzanie a odstraňovanie rizikového správania detí a žiakov a na predchádzanie a odstraňovanie sociálno-patologických javov,
b)
poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a na deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
c)
poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)
vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami, zamestnancami zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami.“.
28.
V § 29 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
29.
V § 29 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
30.
V § 29 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“.
31.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak
a)
vykonal prvú atestáciu pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
b)
vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený,
c)
vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa, alebo
d)
je zaradený do kategórie učiteľ profesijného rozvoja a vykonal prvú atestáciu
1.
pre vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pre kategóriu učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy alebo školský špeciálny pedagóg alebo
2.
v niektorej z kategórii odborných zamestnancov.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak
a)
vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený,
b)
bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa, alebo
c)
bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou podľa odseku 1 písm. c) a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(3)
Riaditeľ môže pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do
a)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej tri roky pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
b)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej osem rokov pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, alebo
c)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonal prvú atestáciu, najmenej päť rokov pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.“.
32.
V § 31 ods. 4 sa slová „školského zariadenia výchovného“ nahrádzajú slovom „zariadenia“.
33.
V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického asistenta môže byť
a)
pedagogický zamestnanec zaradený najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a do kategórie učiteľ, vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy alebo
b)
odborný zamestnanec zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
34.
V § 31 odsek 6 znie:
„(6)
Ak nie je možné v škole, školskom zariadení alebo v zariadení sociálnej pomoci zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa odsekov 3 až 5, o uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca riaditeľ alebo riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci požiada inú školu, iné školské zariadenie, iné zariadenie sociálnej pomoci alebo organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. Ak nie je možné zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa prvej vety, uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom alebo uvádzajúcim odborným zamestnancom môže byť samostatný pedagogický zamestnanec s najmenej desiatimi rokmi výkonu pracovnej činnosti alebo samostatný odborný zamestnanec s najmenej desiatimi rokmi výkonu pracovnej činnosti. Ak nie je možné zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa druhej vety, uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom alebo uvádzajúcim odborným zamestnancom je so súhlasom zriaďovateľa priamy nadriadený začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo priamy nadriadený začínajúceho odborného zamestnanca.“.
35.
V § 31 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „uvádzania zabezpečeného organizáciou zriadenou ministerstvom školstva po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania“.
36.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
a)
vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom samostatného pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom samostatného odborného zamestnanca a
b)
môže vykonávať
1.
špecializované činnosti okrem činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo činností uvádzajúceho odborného zamestnanca; to neplatí, ak ide o uvádzanie podľa § 31 ods. 6, alebo
2.
činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo činnosť vedúceho odborného zamestnanca.“.
37.
V § 33 písmeno c) znie:
„c)
učiteľa profesijného rozvoja,“.
38.
V § 34 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).
39.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Spoločné ustanovenia ku kariérovým stupňom
(1)
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou vykonáva okrem činností podľa § 33 aj pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(2)
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou vykonáva okrem činností podľa § 34 aj pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom kariérového stupňa
a)
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou a
b)
samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.“.
40.
V § 35 ods. 4 sa slová „a) a i)“ nahrádzajú slovami „a), i) a j)“.
41.
V § 35 odsek 5 znie:
„(5)
Splnenie podmienky podľa odseku 4 sa nevyžaduje od
a)
učiteľa materskej školy,
b)
učiteľa prvého stupňa základnej školy,
c)
pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii podľa § 36 ods. 1 písm. a), i) alebo písm. j) nepretržite najmenej desať rokov,
d)
odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii podľa § 36 ods. 2 písm. a) nepretržite najmenej desať rokov,
e)
pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci a odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci.“.
42.
V § 35 ods. 6 prvej vete sa za slovo „prerokovaní“ vkladajú slová „so zástupcami zamestnancov a po prerokovaní“ a v druhej vete sa za slovo „predpise“ vkladajú slová „po prerokovaní so zástupcami zamestnancov“.
43.
V § 36 ods. 1 písm. h) sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a na konci pripájajú tieto slová: „vedúci oddelenia,“.
44.
V § 36 ods. 1 písm. l) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
45.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
koordinátor školského podporného tímu,
o)
školský digitálny koordinátor.“.
46.
V § 36 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
47.
V § 36 ods. 2 písm. d) sa bodka nahrádza slovom „alebo“.
48.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
koordinátor školského podporného tímu.“.
49.
V § 36 odsek 4 znie:
„(4)
Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradenstva a kariérového poradenstva.“.
50.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Zodpovedný vychovávateľ koordinuje výchovu v skupine alebo v skupinách v zariadení sociálnej pomoci.“.
51.
V § 37 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo vedúci oddelenia“.
52.
V § 37 ods. 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „štvorročného“.
53.
V § 38 odsek 3 znie:
„(3)
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní podľa potrieb školy koordinuje vybrané témy a oblasti určené vo vnútornom predpise podľa § 35 ods. 6.“.
54.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Koordinátor školského podporného tímu najmä
a)
koordinuje činnosť jednotlivých členov školského podporného tímu,
b)
koordinuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie,
c)
plánuje individuálne a skupinové aktivity detí alebo žiakov uskutočňované školským podporným tímom a vyhodnocuje ich účinnosť,
d)
zabezpečuje súčinnosť členov školského podporného tímu s ďalšími pedagogickými zamestnancami a vyhodnocuje jej účinnosť.
(8)
Školský digitálny koordinátor zabezpečuje najmä
a)
poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do výchovy a vzdelávania,
b)
spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom príslušnej školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c)
vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d)
administráciu online testovaní.“.
55.
V § 39 ods. 3 písm. a) sa za slovami „činnosti v príslušnej kategórii“ slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“ a slovo „a“ na konci sa nahrádza čiarkou.
56.
V § 39 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec a“.
57.
V § 39 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.“.
58.
V § 40 ods. 1 písm. a) sa na začiatku vkladá slovo „rozvíjania,“.
59.
V § 40 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom
a)
vzdelávania; za vzdelávanie sa považuje aj odborná stáž,
b)
tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej, alebo
c)
sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti.
(4)
Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, školského zariadenia alebo zo zamerania zariadenia sociálnej pomoci. Riaditeľ vydáva plán profesijného rozvoja po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená, so súhlasom zástupcov zamestnancov a po schválení zriaďovateľom. Riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci vydáva plán profesijného rozvoja po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Plán profesijného rozvoja vydáva riaditeľ a riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci najmenej na jeden školský rok a najviac na päť školských rokov. Po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, ak je zriadená, možno plán profesijného rozvoja počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.“.
60.
V § 40 sa vypúšťa odsek 5.
61.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Vzdelávanie podľa odseku 1 sa organizuje prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho prenosu. Vzdelávanie podľa odseku 1 písm. c), e) a f) sa môže organizovať formou odbornej stáže.
(5)
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa môže organizovať aj v inom jazyku ako v štátnom jazyku.
(6)
Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, môže absolvovať vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) až c) a f).“.
62.
V § 43 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
v kategórii učiteľ na vyučovanie ďalších aprobačných predmetov alebo predmetov podľa príslušného štátneho vzdelávacieho programu,“.
63.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania je
a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
b)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v študijnom odbore, ktorý obsahovo nadväzuje na niektorý z odborov vzdelávania,
c)
organizácia zriadená ministerstvom školstva alebo
d)
iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie kvalifikačného vzdelávania.“.
64.
V § 43 ods. 4 sa za slovo „učiteľ“ vkladajú slová „alebo v kategórii majster odbornej výchovy“ a vypúšťajú sa slová „druhého stupňa“.
65.
V § 43 sa vypúšťa odsek 8.
66.
V § 44 ods. 4 a § 45 ods. 2 sa za slová „ministerstvom školstva“ vkladajú slová „a iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie kvalifikačného vzdelávania“.
67.
V § 46 ods. 1 písm. c) druhom bode sa slová „organizácie zriadenej ministerstvom školstva“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 2 písm. c) a d)“.
68.
V § 46 ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
69.
V § 46 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.
70.
V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zamestnanec poskytovateľa, ktorý je odborníkom z praxe s najmenej
1.
vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka,
2.
vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka, alebo
3.
úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s úplným stredným odborným vzdelaním.“.
71.
§ 47 a 48 vrátane nadpisu nad § 47 znejú:
„Funkčné vzdelávanie
§ 47
(1)
Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.
(2)
Poskytovateľom funkčného vzdelávania je
a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje
1.
študijný program zameraný na manažment výchovy a vzdelávania alebo
2.
učiteľský študijný program a študijný program zameraný na manažment výchovy a vzdelávania,
b)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)
katolícke pedagogické a katechetické centrum,
d)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá je zriaďovateľom,
e)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie zamerané na manažment výchovy a vzdelávania.
(3)
Funkčné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 220 hodín a pozostáva zo základného programu funkčného vzdelávania (ďalej len „základný program“) v rozsahu najmenej 70 hodín a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania (ďalej len „rozširujúci program“) v rozsahu najmenej 150 hodín. Rozširujúci program sa člení na moduly. Základný program, rozširujúci program a moduly rozširujúceho programu schvaľuje ministerstvo školstva.
(4)
Súčasťou funkčného vzdelávania je vypracovanie manažérskeho portfólia. Manažérske portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorými sú
a)
doklady o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
b)
dokumenty preukazujúce postupy pri výkone činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca alebo
c)
potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydáva zamestnávateľ vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca; ak ide o riaditeľa, potvrdenie vydáva zriaďovateľ.
(5)
Odborným garantom funkčného vzdelávania je odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorá sa týka obsahu funkčného vzdelávania, alebo pedagogický zamestnanec poskytovateľa s druhou atestáciou a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorá sa týka obsahu funkčného vzdelávania.
(6)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu.
(7)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec absolvuje základný program pred začiatkom výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období.
(8)
Absolvovanie základného programu a rozširujúceho programu sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania.
§ 48
(1)
Základný program, rozširujúci program a modul rozširujúceho programu sa ukončujú obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
(2)
Členom komisie a predsedom komisie môže byť
a)
odborný garant funkčného vzdelávania,
b)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah funkčného vzdelávania týka; ak ide o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť v príslušnej oblasti a
c)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v príslušnej oblasti a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah funkčného vzdelávania týka.
(3)
O obhajobe manažérskeho portfólia sa vyhotovuje protokol, ktorý obsahuje
a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
názov základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
d)
výsledok obhajoby manažérskeho portfólia,
e)
meno, priezvisko a podpis predsedu komisie a členov komisie,
f)
miesto a dátum konania obhajoby manažérskeho portfólia.
(4)
Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby manažérskeho portfólia poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o funkčnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
e)
rozsah základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
g)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.“.
72.
V § 49 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie zamerané na obsah špecializovanej činnosti v príslušnej kariérovej pozícii.“.
73.
V § 49 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
74.
V § 49 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie vyžadované na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, organizuje špecializačné vzdelávanie podľa príslušného profesijného štandardu. Program špecializačného vzdelávania schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak.
(5)
Program špecializačného vzdelávania, ktoré organizuje poskytovateľ špecializačného vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) až f), schvaľuje ministerstvo školstva.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
75.
V § 49 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
76.
V § 49 ods. 6 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
77.
V § 49 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odborník z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávanie týka.“.
78.
V § 49 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o supervízora, za špecializačné vzdelávanie sa považuje aj akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania v oblasti supervízie.30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
30a) § 4 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení zákona č. 315/2012 Z. z.“.
79.
V § 51 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „bez ohľadu na splnenie kvalifikačných predpokladov začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca“.
80.
V § 52 ods. 3 druhej vete sa slovo „riaditeľ“ nahrádza slovami „odborný garant“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak nie je možné vymenovať členov skúšobnej komisie riaditeľom, vymenuje ich zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.“.
81.
§ 54 znie:
㤠54
(1)
Predatestačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred odborným garantom a účastníkmi vzdelávania.
(2)
Na základe odporúčania odborného garanta poskytovateľ predatestačného vzdelávania vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o predatestačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov predatestačného vzdelávania a názov modulu predatestačného vzdelávania,
e)
rozsah vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia programu predatestačného vzdelávania,
g)
profesijné kompetencie, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vzdelávaním získal,
h)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.“.
82.
V § 55 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
83.
V § 55 ods. 3 prvej vete sa číslo „25“ nahrádza číslom „50“ a vypúšťa sa druhá veta.
84.
V § 55 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Vysoká škola organizuje inovačné vzdelávanie
a)
na základe svojej vzdelávacej činnosti, vedeckej činnosti, odbornej činnosti, publikačnej činnosti alebo na základe umeleckej činnosti a
b)
v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva rektor vysokej školy pre príslušné fakulty vysokej školy.
(5)
Poskytovateľ inovačného vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) až g) organizuje inovačné vzdelávanie na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
85.
V § 57 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok“.
86.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
V školách, v ktorých školským vzdelávacím programom je medzinárodný program, sa za aktualizačné vzdelávanie považujú vzdelávacie aktivity zamerané na prehlbovanie, zdokonaľovanie, rozširovanie a rozvíjanie profesijných kompetencií poskytované príslušnou medzinárodnou organizáciou.“.
87.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Kvalita priebehu a kvalita ukončovania programu vzdelávania a modulu programu vzdelávania sa overujú hodnotením uskutočneného vzdelávania osobami, ktoré sa zúčastnili príslušného programu vzdelávania alebo príslušného modulu programu vzdelávania.“.
88.
V § 59 odsek 2 znie:
„(2)
Atestáciu môže organizovať atestačná organizácia, ktorou je
a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
b)
vysoká škola, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,31a) okrem vysokej školy uvedenej v písmene a),
c)
stredná škola, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,31a)
d)
stavovská organizácia a profesijná organizácia, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,31a)
e)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
f)
Akadémia Policajného zboru, ak ide o atestáciu učiteľa profesijných predmetov školy zriadenej ministerstvom vnútra,
g)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ak ide o atestáciu učiteľa profesijných predmetov strednej zdravotníckej školy, alebo
h)
iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie atestácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
31a) § 15 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
89.
§ 63 vrátane nadpisu znie:
㤠63
Financovanie profesijného rozvoja
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec hradí náklady spojené
a)
s kvalifikačným vzdelávaním,
b)
so základným programom, ktoré pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec neabsolvuje v súlade s plánom profesijného rozvoja,
c)
s adaptačným vzdelávaním v organizácii zriadenej ministerstvom školstva podľa § 52 ods. 6,
d)
s predatestačným vzdelávaním.
(2)
Ak ide o rozširujúce štúdium v súlade s plánom profesijného rozvoja, oprávnené náklady môže hradiť zamestnávateľ.
(3)
Zamestnávateľ pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca hradí náklady spojené s aktualizačným vzdelávaním a náklady spojené s adaptačným vzdelávaním okrem nákladov spojených s adaptačným vzdelávaním podľa § 52 ods. 6.
(4)
Náklady spojené s modulmi rozširujúceho programu, so špecializačným vzdelávaním, s inovačným vzdelávaním, náklady spojené s vykonávaním atestácií a náklady spojené so základným programom okrem nákladov podľa odseku 1 písm. b) sú hradené
a)
pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom,
b)
zamestnávateľom alebo zriaďovateľom,
c)
poskytovateľom alebo
d)
z prostriedkov inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(5)
Náklady podľa odsekov 1 až 4 môžu byť hradené
a)
zo štátneho rozpočtu alebo
b)
z prostriedkov Európskej únie.“.
90.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63a
Dotácie
(1)
Ministerstvo školstva môže poskytnúť z kapitoly ministerstva školstva dotáciu zameranú na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení alebo zariadení sociálnej pomoci (ďalej len „aktivita“). Zoznam oblastí aktivít na poskytnutie dotácie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(2)
Dotáciu na aktivity možno poskytnúť po splnení podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu31b) žiadateľovi, ktorým je
a)
poskytovateľ schváleného programu vzdelávania v profesijnom rozvoji,
b)
poskytovateľ, ktorý má oprávnenie na organizovanie inovačného vzdelávania,
c)
atestačná organizácia,
d)
škola, školské zariadenie alebo zariadenie sociálnej pomoci alebo
e)
zriaďovateľ školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
(3)
Žiadosť o poskytnutie dotácie podáva žiadateľ písomne bez výzvy v priebehu kalendárneho roka alebo na základe výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy.
(4)
Ministerstvo školstva zverejňuje na svojom webovom sídle výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie, a to najmenej 30 dní pred termínom predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje najmä
a)
základný cieľ a výberové kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie, a ich váhu,
b)
formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme,
c)
okruh oprávnených žiadateľov,
d)
výšku finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu a
e)
najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiadateľa.
(5)
Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú
a)
názov a právna forma žiadateľa,
b)
adresa sídla,
c)
identifikačné číslo,
d)
daňové identifikačné číslo,
e)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu.
(6)
Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje najmä
a)
predmet činnosti žiadateľa,
b)
účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1,
c)
charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia,
d)
termín a miesto uskutočnenia aktivity,
e)
časový harmonogram uskutočňovania aktivity,
f)
analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity,
g)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej správy a v akej výške,
h)
doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity, ak sa spoluúčasť žiadateľa vyžaduje.
(7)
Výšku spoluúčasti žiadateľa z výšky poskytnutej dotácie na uskutočňovaní aktivity určuje ministerstvo školstva vo výzve alebo v zmluve o poskytnutí dotácie.
(8)
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo školstva so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 5,
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovaných na mzdové náklady,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na zúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h)
podmienky použitia prostriedkov dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia.31c)
(9)
Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa vzťahujú rovnako na obsah, vyhodnocovanie a rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie dotácie bez výzvy a na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie bez výzvy.
(10)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31b a 31c znejú:
31b) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31c) § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2010 Z. z.“.
91.
V § 64 ods. 2 písm. a) úvodnej vete sa slová „dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti“ nahrádzajú slovami „úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania“.
92.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poskytovateľ kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 2 písm. a) a poskytovateľ špecializačného vzdelávania podľa § 49 ods. 4 oznámia ministerstvu školstva schválenie programu vzdelávania alebo schválenie modulu programu vzdelávania do 15 dní od jeho schválenia. Poskytovateľ inovačného vzdelávania podľa § 55 ods. 2 písm. a) oznámi ministerstvu školstva oblasti, pre ktoré bolo vydané oprávnenie podľa § 55 ods. 4 písm. b), do 15 dní od jeho vydania.“.
93.
V § 66 ods. 5 sa slová „s prihliadnutím na odborné stanovisko“ nahrádzajú slovami „na základe odborného stanoviska“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak sa ministerstvo školstva odchýli od odborného stanoviska komisie, písomne to odôvodní žiadateľovi. Odborné stanovisko komisie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.“.
94.
V § 66 ods. 6 tretia veta znie: „Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania prechádza na právneho nástupcu poskytovateľa, ak ministerstvo školstva udelí na prechod súhlas.“ a na konci sa pripája táto veta: „Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania je neprevoditeľné.“.
95.
V § 66 ods. 8 písm. a), § 67 ods. 8 písm. a) a § 68 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „bez právneho nástupcu“.
96.
V § 66 ods. 8 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
právny nástupca poskytovateľa nepožiada do 30 dní od zániku poskytovateľa ministerstvo školstva o súhlas podľa odseku 6,
c)
ministerstvo školstva neudelí právnemu nástupcovi poskytovateľa súhlas podľa odseku 6,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).
97.
V § 67 ods. 5 sa slová „s prihliadnutím na odborné stanovisko“ nahrádzajú slovami „na základe odborného stanoviska“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak sa ministerstvo školstva odchýli od odborného stanoviska komisie, písomne to odôvodní žiadateľovi. Odborné stanovisko komisie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.“.
98.
V § 67 ods. 6 tretia veta znie: „Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania prechádza na právneho nástupcu poskytovateľa, ak ministerstvo školstva udelí na prechod súhlas.“ a na konci sa pripája táto veta: „Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania je neprevoditeľné.“.
99.
V § 67 ods. 8 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
právny nástupca poskytovateľa nepožiada do 30 dní od zániku poskytovateľa ministerstvo školstva o súhlas podľa odseku 6,
c)
ministerstvo školstva neudelí právnemu nástupcovi poskytovateľa súhlas podľa odseku 6,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).
100.
V § 68 ods. 5 tretia veta znie: „Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií prechádza na právneho nástupcu atestačnej organizácie, ak ministerstvo školstva udelí na prechod súhlas.“ a na konci sa pripája táto veta: „Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií je neprevoditeľné.“.
101.
V § 68 ods. 7 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
právny nástupca atestačnej organizácie nepožiada do 30 dní od zániku atestačnej organizácie ministerstvo školstva o súhlas podľa odseku 5,
c)
ministerstvo školstva neudelí právnemu nástupcovi atestačnej organizácie súhlas podľa odseku 5,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená d) až f).
102.
V § 70 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a ročného plánu vzdelávania“.
103.
V § 70 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
písomnú výzvu zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov vo výkone pracovnej činnosti.“.
104.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca hodnotia aj pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia anonymne formou dotazníka jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. Výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ a prerokuje ich s riaditeľom.“.
105.
V § 72 ods. 5 sa slová „určenej osobami vykonávajúcimi kontrolu“ nahrádzajú slovami „do 15 dní od prerokovania správy o kontrole so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu“.
106.
V § 76 odsek 2 znie:
„(2)
Centrálny register je neverejný. O pedagogickom zamestnancovi a odbornom zamestnancovi sa zverejňujú len údaje podľa odseku 3 písm. a), h), i) a j). O ďalšom zamestnancovi školy alebo školského zariadenia sa zverejňujú len údaje podľa odseku 3 písm. a), i) a písm. j) prvého bodu až tretieho bodu.“.
107.
V § 76 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladajú slová „o pedagogickom zamestnancovi“.
108.
V § 76 ods. 3 písm. q) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o pedagogického zamestnanca zaradeného do kategórie školský digitálny koordinátor,“.
109.
V § 76 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
údaj o splnení alebo o nesplnení predpokladu bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti.“.
110.
V § 76 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Do centrálneho registra sa o odbornom zamestnancovi zapisujú údaje podľa odseku 3 písm. a) až m), o), p), r) a t).
(5)
Do centrálneho registra sa o ďalšom zamestnancovi školy alebo školského zariadenia zapisujú údaje podľa odseku 3 písm. a) až g), i), písm. j) prvého bodu až tretieho bodu a písm. k). Údaje o kvalifikačných predpokladoch a bezúhonnosti sa zapisujú, ak sú vyžadované podľa osobitného predpisu.34a)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
34a) § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
111.
V § 76 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5“.
112.
V § 77 ods. 1 sa číslo „3“ nahrádza slovami „3 až 5“.
113.
V § 78 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
114.
V § 78 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
poskytovania elektronických služieb34b) alebo“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:
34b) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
115.
Doterajší text § 78 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo školstva sprístupňuje na účely overenia predpokladu bezúhonnosti z centrálneho registra zamestnávateľovi údaj o splnení alebo o nesplnení predpokladu bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti.“.
116.
V § 80 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie požadované pre splnenie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti,
g)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie,
h)
právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni.35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) § 28 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 61/2015 Z. z.“.
117.
V § 82 ods. 4 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. b)“.
118.
V § 82 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ povolí prerušenie výkonu pracovnej činnosti od prvého dňa školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec požiadal o prerušenie výkonu pracovnej činnosti.“.
119.
V § 82 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa prvej vety odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.“.
120.
V § 83 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v ktorom vykonáva pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca.“.
121.
V § 83 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pedagogický zamestnanec zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu tejto pracovnej činnosti.“.
122.
V § 83 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak spĺňa podmienku získania stupňa vzdelania vyžadovaného pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca.“.
123.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zamestnávateľ poskytne ministerstvu školstva údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rozsahu, spôsobom a v lehote, ktoré určí ministerstvo školstva.“.
124.
Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠84a
Školský podporný tím
(1)
Riaditeľ materskej školy, riaditeľ základnej školy alebo riaditeľ strednej školy môže na účely inkluzívneho vzdelávania vytvoriť školský podporný tím, ktorého úlohou je najmä
a)
koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania,
b)
zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky,
c)
spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,
d)
poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom,
e)
podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu.
(2)
Členom školského podporného tímu je školský špeciálny pedagóg a všetci odborní zamestnanci príslušnej školy. Členmi školského podporného tímu môžu byť aj iní pedagogickí zamestnanci.
(3)
Zloženie školského podporného tímu upraví riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená.“.
125.
V § 86 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Výkonom pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora nie je dotknutý výkon pracovných činností v oblasti informatiky podľa osobitného predpisu.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
39a) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.“.
126.
Za § 90a sa vkladajú § 90b až 90d, ktoré vrátane nadpisu nad § 90b znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
§ 90b
(1)
Splnenie kvalifikačných predpokladov a splnenie predpokladu bezúhonnosti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov a splnenie predpokladu bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, môže do 28. februára 2022 poskytnúť regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Regionálny úrad zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. marca 2022 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na účel vydania odpisu registra trestov. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne regionálnemu úradu odpis registra trestov do 30 dní odo dňa prijatia údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov. Regionálny úrad do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Regionálny úrad po zaslaní oznámenia bezodkladne zlikviduje príslušný odpis registra trestov a údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(3)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec poskytol údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2021 a okresný úrad v sídle kraja do 31. decembra 2021 neoznámil zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, predpoklad bezúhonnosti posúdi regionálny úrad podľa predpisov účinných od 1. januára 2022; opätovné poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov sa nevyžaduje.
(4)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže podať voči oznámeniu regionálneho úradu o nesplnení predpokladu bezúhonnosti podľa odseku 2 alebo odseku 3 ministerstvu školstva do 10 dní odo dňa jeho doručenia námietku, ktorá sa vyhodnotí podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(5)
Zamestnávateľ pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia alebo odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorému okresný úrad v sídle kraja do 31. decembra 2021 oznámil skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, zapíše do centrálneho registra údaje o bezúhonnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca najneskôr do 30. júna 2022.
(6)
Úspešný uchádzač, ktorý vykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca najdlhšie do 30. septembra 2019 a pred dňom nástupu do práce nevykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca počas najviac troch po sebe nasledujúcich rokov, preukazuje bezúhonnosť podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
§ 90c
(1)
Pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktorý u rovnakého zamestnávateľa vykonával do 31. decembra 2021 obdobné činnosti k pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora a od 1. januára 2022 bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v kategórii školský digitálny koordinátor, zamestnávateľ zaradí do rovnakého kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený do 31. decembra 2021.
(2)
Zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý u rovnakého zamestnávateľa vykonával do 31. decembra 2021 obdobné činnosti k pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora a od 1. januára 2022 bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v kategórii školský digitálny koordinátor, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022 regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. marca 2022, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného.
§ 90d
(1)
Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, oznámi ministerstvu školstva do 31. marca 2022 programy kvalifikačného vzdelávania a moduly programov kvalifikačného vzdelávania, ktoré boli schválené rektorom vysokej školy do 31. decembra 2021.
(2)
Základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za základný program podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Rozširujúci modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za modul rozširujúceho programu podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(3)
Potvrdenie o schválení programu funkčného vzdelávania vydané do 31. decembra 2021 sa považuje za potvrdenie o schválení základného programu a rozširujúceho programu podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Poskytovateľ funkčného vzdelávania, ktorému bolo vydané potvrdenie o schválení programu funkčného vzdelávania do 31. decembra 2021, zosúladí do 28. februára 2022 obsah základného programu a obsah rozširujúceho programu s predpismi účinnými od 1. januára 2022.
(4)
Modul funkčného vzdelávania, ktorý sa začal a neskončil do 31. decembra 2021, sa ukončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
(5)
Funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a skončili do 31. decembra 2021 v celkovom rozsahu najmenej 220 hodín, sa považuje za funkčné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(6)
Celkový rozsah modulov funkčného vzdelávania absolvovaných do 31. decembra 2021 sa započítava do rozsahu funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. januára 2022, ak ide o
a)
funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a skončili do 31. decembra 2021 v celkovom rozsahu menej ako 220 hodín, alebo
b)
funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a neskončili do 31. decembra 2021.
(7)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a vzdelávania do 31. augusta 2026.
(8)
Potvrdenie o schválení programu vzdelávania, potvrdenie o schválení modulu programu vzdelávania, potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania a potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií vydané do 31. decembra 2021 nestráca platnosť zánikom poskytovateľa alebo atestačnej organizácie a prechádza na právneho nástupcu poskytovateľa alebo atestačnej organizácie, ak
a)
poskytovateľ alebo atestačná organizácia zaniká 31. decembra 2021,
b)
právny nástupca poskytovateľa alebo atestačnej organizácie požiada ministerstvo školstva o súhlas s prechodom do 31. januára 2022 a
c)
ministerstvo školstva udelí na prechod súhlas.
(9)
Žiadosť o schválenie programu vzdelávania, žiadosť o schválenie modulu programu vzdelávania, žiadosť o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania a žiadosť o vydanie oprávnenia na organizovanie atestácií, ktorá bola ministerstvu školstva doručená do 31. decembra 2021 a nebola posúdená do 31. decembra 2021, ministerstvo školstva posúdi podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(10)
Vzdelávacie programy inovačného vzdelávania, ktoré začali do 31. decembra 2021 sa ukončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
(11)
Plán profesijného rozvoja vydaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za plán profesijného rozvoja podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(12)
Škola organizuje v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie najmenej v rozsahu 20 hodín za jeden školský rok. Obsah aktualizačného vzdelávania je zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023.
(13)
Odborný zamestnanec školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadeného do 31. decembra 2021 vykonáva do 31. decembra 2022 pracovnú činnosť odborného zamestnanca v príslušnej kategórii podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.“.
Čl. II
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 224/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sa poskytuje osobný príplatok z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných povinností, poskytuje sa osobný príplatok zamestnancovi počas trvania dôvodu, na základe ktorého mu bol priznaný. Po skončení vykonávania práce nad rámec pracovných povinností zamestnávateľ zamestnancovi osobný príplatok odoberie alebo zníži na úroveň, ktorá zodpovedá sume osobného príplatku pred jeho priznaním alebo zvýšením z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných povinností.“.
2.
V § 14e ods. 1 písm. a) sa číslo „6“ nahrádza číslom „12“.
3.
V § 14e ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ a za slovom „zaradený“ sa vypúšťa čiarka a slová „z toho najviac v sume 9 % za profesijný rozvoj podľa odseku 1 písm. d)“.
4.
V § 14e odsek 4 znie:
„(4)
Riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30l a 30m sa vypúšťajú.
5.
V § 19 ods. 1 druhá veta znie: „Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna.“.
6.
V § 19 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat, ktorý sa zúčtuje za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas; zvýšenie podľa prvej vety za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi nepatrí.“.
7.
V § 19 ods. 1 štvrtej vete sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
8.
V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 príslušného štátu na kalendárny rok sa vypočíta ako súčin platového koeficientu
34) a súčinov podielov zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov k zvýšeniam stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za každé obdobie od 1. januára 2020 ku dňu účinnosti zvýšenia týchto platových taríf a čísla
a)
0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenú v prílohe č. 3,
b)
0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov uvedenú v prílohe č. 5,
c)
0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Objektivizovaný platový koeficient príslušného štátu vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest.“.
Čl. III
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 308/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely preukázania bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.33ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ac znie:
33ac) § 15a ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení zákona č. 414/2021 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.