411/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

411
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. novembra 2021,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa za slová „roku 2020“ vkladajú slová „a 2021“.
2.
V § 4 ods. 5 sa za slová „25. novembra 2020“ vkladajú slová „v rozpočtovom roku 2020 a najneskôr do 30. novembra 2021 v rozpočtovom roku 2021“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.