408/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

408
ZÁKON
z 27. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 346/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6
Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa
(1)
Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 (ďalej len „bankový účet“), a to bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, keď si takýto bankový účet zriadil.
(2)
Ak okrem bankového účtu oznámeného podľa odseku 1 alebo podľa § 85kk chce platiteľ používať aj iný bankový účet, je povinný tento účet oznámiť spôsobom podľa odseku 5 finančnému riaditeľstvu predtým, ako ho začne používať na podnikanie.
(3)
Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa bankového účtu oznámeného podľa odsekov 1 a 2 alebo podľa § 85kk, a to bezodkladne odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
(4)
Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb.
(5)
Oznámenie podľa odsekov 1 až 3 alebo podľa § 85kk platiteľ podá na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „webové sídlo finančného riaditeľstva“), prostredníctvom elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu.5ad)
(7)
Ak platiteľ oznámi finančnému riaditeľstvu účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet; platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.
(8)
Ak platiteľ na tlačive podľa odseku 5 uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5ad znejú:
5) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5ad) § 33 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 47 ods. 13 sa slová „Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“ nahrádzajú slovami „finančnému riaditeľstvu“.
15.
V § 48d ods. 3 sa slová „webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „webové sídlo finančného riaditeľstva“)“ nahrádzajú slovami „webovom sídle finančného riaditeľstva“.
50.
Za § 85kj sa vkladajú § 85kk a 85kl, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠85kk
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2021
Zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 platiteľom, je povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu spôsobom podľa § 6 ods. 5 každý bankový účet; to neplatí, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre poskytovateľa platobných služieb.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2021 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 1 až 5, § 6 ods. 6 v bode 6, bodov 7, 8 a 10, § 48 ods. 11 a 12 v bode 14, bodov 16 až 18, bodov 21 až 49, § 85kl v bode 50, v bode 51 prílohe č. 6 bodov 26 a 27 a čl. VI až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, a čl. V bodov 9, 11, 12, § 48 ods. 13 v bode 14, bodov 19 a 20 a v bode 51 prílohe č. 6 bodu 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.