408/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

408
ZÁKON
z 27. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno h) znie:
„h)
indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,2) a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri preukazovaní ušlého zárobku a hotových výdavkov a rozhodovaní o sume uplatneného nároku na úhradu ušlého zárobku a hotových výdavkov sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.11)“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) § 72 až 75 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 12 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.
5.
V § 15 ods. 3 prvej vete sa slovo „určí“ nahrádza slovami „je oprávnený určiť“.
6.
V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
7.
§ 19a sa vypúšťa.
8.
V § 20 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predvolaná osoba je povinná s ospravedlnením predložiť aj dôkazy preukazujúce tieto dôvody alebo okolnosti.“.
9.
V § 23 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „po prijatí žiadosti o nazretie do spisu sprístupní správca dane spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň.“.
10.
V § 23 ods. 1 poslednej vete sa za slovom „konaní“ vypúšťa čiarka a slová „a do súhrnného protokolu podľa § 19a“.
11.
V § 24 ods. 4 druhej vete sa za slovo „kontrolách,“ vkladajú slová „protokoly o určení dane podľa pomôcok,“.
12.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely dokazovania môže správca dane úkony, ktorými sú najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov a oboznamovanie sa s dôkazmi, vykonávať aj spoločne.“.
13.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Správca dane môže uskutočniť vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.
14.
§ 25a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Správca dane môže uskutočniť vypočutie znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.
15.
V § 38 ods. 5 piatej vete a § 46 ods. 6 tretej vete sa za slovo „konania“ vkladajú slová „alebo ak tieto boli poskytnuté Kriminálnemu úradu finančnej správy, Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní“.
16.
V § 49 ods. 1 prvá veta znie: „Správca dane zašle daňovému subjektu protokol o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie.“.
17.
V § 49 ods. 2 prvej vete sa slová „výzvy správcu dane na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podľa pomôcok“ nahrádzajú slovami „protokolu o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie“.
18.
V § 52 ods. 3 písm. a) sa slová „jej trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „adresa jej trvalého pobytu“.
19.
V § 52 ods. 5 druhej vete sa slová „meno, priezvisko, trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,“.
20.
V § 52 ods. 6 písm. a), ods. 11 druhej vete, ods. 12 písm. a) a ods. 14 písm. a) sa slová „jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu“ nahrádzajú slovami „adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu“.
21.
V § 52 ods. 10 sa za slovo „vývoj“ vkladá čiarka a slová „odpočet výdavkov (nákladov) na investície“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37ab a 37ac znejú:
37ab) § 13a, 13b, 30c a § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37ac) § 13a ods. 6, § 13b ods. 7, § 30c ods. 8 a § 30e ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 52 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16 až 18, ktoré znejú:
„(16)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb podľa toho, ktorý má platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený.
(17)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt.
(18)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, a index daňovej spoľahlivosti.“.
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 19.
23.
V § 52 odsek 19 znie:
„(19)
Údaje, ktoré finančné riaditeľstvo zverejňuje v zoznamoch, a údaje, ktoré finančné riaditeľstvo sprístupňuje, sa zverejňujú a sprístupňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich cielené vyhľadávanie a ďalšie automatizované spracovanie.“.
24.
V § 53a ods. 3 prvej vete sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „desiatich“ a slovo „ôsmich“ sa nahrádza slovom „desiatich“.
25.
§ 53c znie:
㤠53c
(1)
Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 1 000 eur; vysoko spoľahlivý daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko polovicu tejto sumy.
(2)
Úhrada podľa odseku 1 sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko a v určenej výške podľa odseku 1, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhradu daňový subjekt nezaplatí v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá; túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi daňovému subjektu.
(3)
Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu; túto skutočnosť oznámi finančné riaditeľstvo daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatenú úhradu podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety.“.
26.
§ 53d vrátane nadpisu znie:
㤠53d
Index daňovej spoľahlivosti
(1)
Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti obsahuje odôvodnenie, v ktorom sa uvedú dôvody určenia indexu.
(2)
Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle daňovému subjektu podľa odseku 1 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok.
(3)
Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti môže daňový subjekt podať námietku do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená. Podanie námietky má odkladný účinok. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť.
(4)
Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu uverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
(5)
Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane
a)
vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a,
b)
určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
(6)
Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti nespoľahlivý daňový subjekt, správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.“.
27.
V § 67 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.
28.
V § 67 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.
29.
V § 67 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
30.
V § 67 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
31.
V § 67 ods. 12 sa slová „správcovi dane, daňovník“ nahrádzajú slovami „alebo sprístupňuje finančnej správe, daňový subjekt“.
32.
V § 68 ods. 1 prvej vete, druhej vete a tretej vete sa slová „protokolu s výzvou“ nahrádzajú slovami „protokolu, ktorého súčasťou je výzva“.
33.
V § 69 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
34.
V § 84 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od
1.
vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára podľa štvrtej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48) a to v rozsahu nevymáhateľných daňových nedoplatkov; rovnako zanikajú aj neprihlásené pohľadávky a pohľadávky nezaradené v splátkovom kalendári určenom súdom,
2.
vyhlásenia konkurzu, ak sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu,48a) a to v rozsahu pohľadávok, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené bez ohľadu na to, či boli do konkurzu prihlásené,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„,48a) § 206f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.“.
35.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 1 písm. g) sa neuplatní, ak ide o daňový nedoplatok z daňového priznania, na podanie ktorého lehota uplynula do začatia reštrukturalizačného konania, pričom v tejto lehote nebolo podané; takýto daňový nedoplatok sa považuje za pohľadávku vzniknutú po začatí reštrukturalizačného konania.“.
36.
V § 149 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zadržaním vodičského preukazu.“.
37.
V § 151 ods. 2 písm. b) sa slová „e) a h)“ nahrádzajú slovami „e), h) a i)“.
38.
V § 155 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na index daňovej spoľahlivosti“.
39.
V § 155 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Správca dane pokutu podľa odseku 1 daňovému subjektu neuloží
a)
po vyhlásení konkurzu za správny delikt, ktorého sa dopustil do vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48)
b)
po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“) za správny delikt, ktorého sa dopustil do rozhodujúceho dňa,
c)
po začatí reštrukturalizačného konania za správny delikt, ktorého sa dopustil do začatia reštrukturalizačného konania a účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu trvajú.“.
Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 16.
40.
V § 156 ods. 2 piatej vete sa vypúšťajú slová „alebo do dňa začatia reštrukturalizačného konania“.
41.
V § 156 ods. 2 sa za piatu vetu vkladá nová šiesta veta, ktorá znie: „Ak nebol úrok z omeškania správcom dane vyrubený právoplatným rozhodnutím do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa, správca dane vypočíta úrok z omeškania za obdobie do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa; takto vypočítaný úrok z omeškania sa považuje za vyrubený dňom predchádzajúcim vyhláseniu konkurzu, začatiu reštrukturalizačného konania alebo dňom predchádzajúcim rozhodujúcemu dňu.“.
42.
V § 156 sa odsek 6 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48)
f)
z dlžnej sumy podľa odseku 1 prihlásenej podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48) počas reštrukturalizácie a po skončení reštrukturalizácie, ak trvajú účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu, a to aj ak ide o neprihlásenú pohľadávku,
g)
po rozhodujúcom dni z dlžnej sumy podľa odseku 1 vzniknutej do rozhodujúceho dňa.“.
43.
Za § 157 sa vkladá § 157a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠157a
Rozhodnutie o vylúčení
(1)
Správca dane vydá rozhodnutie o vylúčení,93aa) ak daňový subjekt
a)
mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a má daňový nedoplatok a nedoplatok na inom peňažnom plnení v úhrne aspoň 5 000 eur viac ako jeden rok, alebo ak
b)
podal daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie a daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu36a) týkajúca sa tohto zdaňovacieho obdobia bola ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).
(2)
Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. a) je vylúčená fyzická osoba,93aa) ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu daňového subjektu. Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. b) je vylúčená fyzická osoba, ktorá bola štatutárnym orgánom alebo bola členom štatutárneho orgánu v čase, keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).
(3)
Fyzická osoba je vylúčená odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení a doba vylúčenia je tri roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4)
Fyzická osoba, ktorá je vylúčená, nemôže podať voči rozhodnutiu o vylúčení podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania.
(5)
Správca dane doručí príslušnému súdu93ab) rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom po uplynutí 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak bola podaná správna žaloba podľa správneho súdneho poriadku, správca dane doručí rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o odmietnutí priznania odkladného účinku alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí správnej žaloby; o podaní správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku fyzická osoba bezodkladne informuje správcu dane.
(6)
Diskvalifikačným listom sa na účely tohto zákona rozumie oznámenie správcu dane, ktoré obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko vylúčenej osoby,
b)
dátum narodenia a rodné číslo vylúčenej osoby, ak jej bolo pridelené,
c)
bydlisko vylúčenej osoby,
d)
označenie správcu dane, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, číslo a dátum tohto rozhodnutia,
e)
dobu vylúčenia.
(7)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na daňový subjekt, ak
a)
sa voči daňovému subjektu vedie daňová exekúcia na daňový nedoplatok, na iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, na exekučné náklady a hotové výdavky podľa § 149 uspokojované aj po jednom roku od jeho splatnosti,
b)
bol daňovému subjektu povolený odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku alebo povolené splátky podľa § 57,
c)
je voči daňovému subjektu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93aa a 93ab znejú:
93aa) § 13a Obchodného zákonníka.
93ab) § 82i ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2016 Z. z.“.
44.
V § 158 ods. 3 sa slová „kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“)“ nahrádzajú slovami „rozhodujúci deň“.
45.
V § 165j ods. 2 sa slová „februára 2022“ nahrádzajú slovami „februára 2023“, slová „31. decembru 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembru 2022“, slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“ a slová „31. decembri 2021“ sa nahrádzajú slovami „31. decembri 2022“.
46.
V § 165j ods. 3 sa číslo „2022“ nahrádza číslom „2023“.
47.
Za § 165l sa vkladá §165m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Zoznam podľa § 52 ods. 18 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2022.
(2)
Daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.
(3)
Daňovým subjektom, ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019 a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.
(4)
Ustanovenie § 53c v znení účinnom od 1. januára 2022 sa uplatní na žiadosti o záväzné stanoviská podané od 1. januára 2022, pričom ustanovenie § 53c ods. 1 časť vety za bodkočiarkou sa uplatní na žiadosti podané po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu.
(5)
Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenému úroku z omeškania alebo nezaplatenej pokute, evidovaný k 31. decembru 2021, zaniká 1. januára 2022, ak úrok z omeškania bol vyrubený alebo pokuta bola uložená po rozhodujúcom dni, pričom nárok na vyrubenie úroku z omeškania alebo uloženie pokuty nastal do rozhodujúceho dňa.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) Napríklad § 152 Zákonníka práce.“.
2.
V § 17 ods. 31 a § 22 ods. 9 tretej vete sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
3.
V § 18 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „úhrada sa u daňovníka, ktorý je v čase podania žiadosti na základe indexu daňovej spoľahlivosti podľa osobitného predpisu81) považovaný za vysoko spoľahlivého, znižuje na polovicu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81 znie:
81) § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 22 ods. 6 písm. e) sa za slová „1 700 eur“ vkladajú slová „a technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 vyššie ako 1 700 eur, ak je zaradené do užívania alebo do obchodného majetku v inom zdaňovacom období, ako je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku hmotný majetok uvedený v prílohe č. 3, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e“.
5.
V § 25 ods. 2 sa za slovo „ceny“ vkladá čiarka a slová „ak § 22 ods. 6 písm. e) neustanovuje inak,“.
6.
V § 30c ods. 1 sa číslo „200“ nahrádza číslom „100“.
7.
Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30e
Odpočet výdavkov (nákladov) na investície
(1)
Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii investičného plánu možno po splnení podmienok podľa odseku 2 odpočítať ustanovené percento výdavku (nákladu) z odpisu podľa § 22 až 29 z investície podľa odseku 5, ktorého výška závisí od plánovanej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne, a to:

Preinvestovaná priemerná
hodnota investícií v percentách
Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. eur
viac ako 1 do 20 vrátane viac ako 20 do 50 vrátane viac ako 50
od 700 % – do 1 399,99 %
15 % 25 % 50 %
od 1 400 % a viac 20 % 30 % 55 %
(2)
Odpočet podľa odseku 1 môže daňovník uplatniť na investíciu zaradenú do užívania alebo do obchodného majetku počas obdobia investičného plánu. Odpočet výdavkov (nákladov) na investíciu, ktorá spĺňa podmienky pre tento odpočet v zdaňovacom období jej zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, si môže daňovník uplatniť počas doby odpisovania tohto majetku, avšak najviac počas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, pričom počas obdobia investičného plánu nie je možné prerušiť odpisovanie tohto hmotného majetku podľa § 22 ods. 9. Na účely uplatnenia odpočtu podľa prvej vety sa hodnota investície podľa odseku 5 alebo úhrn hodnôt týchto investícií v príslušnom zdaňovacom období posudzuje vždy k priemernej hodnote investícií podľa odseku 4. Zdaňovacie obdobie daňovníka počas obdobia investičného plánu musí trvať nepretržite 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)
Pri odpočte podľa odsekov 1 a 2 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 a ide o investíciu podľa odseku 5 obstaranú a zaradenú do obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.
(4)
Priemerná hodnota investícií musí byť vyššia ako nula a vypočíta sa ako aritmetický priemer výdavkov (nákladov) vynaložených daňovníkom na obstaranie:
a)
hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3 kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou1) zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu,
b)
technického zhodnotenia vykonaného na majetku uvedeného v prílohe č. 3 a počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou1) zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu a
c)
technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou1) zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu.
(5)
Na účely odsekov 1 a 2 sa investíciou rozumie investícia do výrobného systému a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobného procesu a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu, pričom ide o investíciu do
a)
hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou,1) ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný,
b)
iného majetku podľa § 22 ods. 6 písm. e), ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3,
c)
počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou,1) ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku.
(6)
Od základu dane možno podľa odsekov 1 a 2 odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka.
(7)
Odpočet podľa odsekov 1 a 2 nemôže využiť
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie počas troch zdaňovacích období zahrňovaných do výpočtu priemernej hodnoty investícií podľa odseku 4,
b)
daňovník na majetok podľa odseku 5, ktorého odpis podľa § 22 až 29 zahrnuje úplne alebo čiastočne do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c,
c)
daňovník na majetok podľa odseku 5, na ktorý bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, okrem návratných foriem pomoci podľa osobitného predpisu.120t)
(8)
Investičným plánom, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odsekov 1 a 2, sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí celkovú hodnotu plánovanej investície podľa odseku 5, časové vymedzenie obdobia plánovanej investície, predpokladaný harmonogram realizácie plánovanej investície, výpočet priemernej hodnoty investícií podľa odseku 4, plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investícií v peňažnom vyjadrení a percentuálnom vyjadrení podľa odseku 1 a stručný technický popis prepojenia obstarávanej investície s digitalizáciou a automatizáciou výrobných procesov a logistických procesov podľa odseku 5. Obdobie, na ktoré sa investičný plán vypracúva, musí trvať u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2022, a posledným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2025. Obdobie, na ktoré sa investičný plán vypracúva, musí trvať u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína v roku 2022, a posledným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína v priebehu roka 2025. Daňovník môže mať iba jeden investičný plán. Investičný plán obsahuje najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, obchodné meno alebo názov, sídlo a daňové identifikačné číslo, a u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania a dátum začiatku realizácie investičného plánu. Investičný plán musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka podľa § 13 Obchodného zákonníka v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si prvýkrát uplatní odpočet výdavkov (nákladov) na investície. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie investičného plánu. Lehota na predloženie investičného plánu daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.
(9)
Finančné riaditeľstvo do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii investičného plánu uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2, tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo,
b)
výšku uplatneného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,
c)
hodnotu investície podľa odseku 5 zaradenú do užívania alebo obchodného majetku v príslušnom zdaňovacom období,
d)
plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investícií v percentách.
(10)
Nárok na uplatnenie odpočtu podľa odsekov 1 a 2 alebo jeho neuplatnenej časti v príslušnom zdaňovacom období zaniká, ak daňovník vykázal
a)
daňovú stratu,
b)
základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, nižší, ako je odpočet podľa odsekov 1 a 2,
c)
základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, po znížení o odpočet daňovej straty nižší, ako je odpočet podľa odsekov 1 a 2, alebo
d)
základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, po znížení o odpočet daňovej straty a po odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, ak daňovník prvotne odpočíta odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, nižší ako odpočet podľa odsekov 1 a 2.
(11)
Ak daňovník počas obdobia investičného plánu nezaradí do užívania alebo do obchodného majetku investíciu podľa odseku 5 v úhrne najmenej vo výške plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií uvedenej v investičnom pláne a uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2, stráca nárok na odpočet podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.
(12)
Daňovník stráca nárok na odpočet podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2, ak v období investičného plánu
a)
sa zrušuje s likvidáciou,
b)
sa zrušuje bez likvidácie,
c)
je naňho vyhlásený konkurz,
d)
je v reštrukturalizácii,
e)
dôjde k predaju podniku alebo jeho časti, k nepeňažnému vkladu podniku alebo jeho časti,
f)
predá alebo iným spôsobom vyradí majetok podľa odseku 5, okrem vyradenia tohto majetku v dôsledku škody, pred uplynutím doby odpisovania,
g)
dôjde k vykázaniu kratšieho zdaňovacieho obdobia ako je 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia, alebo
h)
u daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6) podľa § 17 ods. 9, okrem daňovníka, u ktorého dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6) podľa § 17 ods. 9 z dôvodu úmrtia.
(13)
Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie podľa odseku 12 za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2, a to v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 120t znie:
120t) Napríklad Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
22,17 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku,“.
9.
V § 39 ods. 11 druhej vete sa slová „v lehote“ nahrádzajú slovami „do piatich dní po uplynutí lehoty“.
10.
V § 49 ods. 8 prvej vete sa za slovo „povinnosti“ vkladá čiarka a slová „okrem povinnosti uvedenej v § 39 ods. 9 písm. a),“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „V lehote do 30 dní po uplynutí lehoty podľa prvej vety je povinný podať daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie a daň aj zaplatiť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvého bodu, ktorému daňovník podľa prvej vety vyplácal príjmy zo závislej činnosti a tento daňovník nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, pričom, ak tento daňovník podá dodatočné daňové priznanie, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu132a) na príjem zo závislej činnosti prisúditeľnej k stálej prevádzkarni.“.
11.
V § 52zzc sa slovo „r)“ nahrádza slovom „o)“.
12.
V § 52zzi ods. 5 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
13.
V § 52zzk ods. 1 sa za slová „49a“ vkladajú slová „ods. 9 až 11“.
14.
V § 52zzk odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenie § 49a ods. 1 až 8 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatní v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2023.“.
15.
Za § 52zzl sa vkladá § 52zzm, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zzm
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Ustanovenie § 18 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použije na žiadosti podané po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu.
(2)
Ustanovenie § 39 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použije pri prehľade za kalendárny mesiac december 2021, ktorý je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný podať do konca kalendárneho mesiaca január 2022.
(3)
Ustanovenia § 22 ods. 6 písm. e), § 25 ods. 2, § 30e a príloha č. 3 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatnia na hmotný majetok, počítačový program (softvér) a iný majetok zaradený do užívania alebo zaradený do obchodného majetku v období, na ktoré sa vypracúva investičný plán, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr po 31. decembri 2021.
(4)
Ustanovenie § 30c ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatní na výdavky (náklady) na výskum a vývoj vynaložené v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2022.
(5)
Ustanovenie § 33 ods. 1 písm. a) v časti, ktorá ustanovuje vek vyživovaného dieťaťa, v znení účinnom od 1. januára 2022, sa uplatní pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021.“.

16.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 9 sa označujú ako body 1 až 8.

17.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
Čl. III
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 254/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 12 písm. e) druhom bode sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „a c)“.
2.
V § 11 ods. 12 písm. e) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
odseku 6 písm. d) do 15 dní; to platí pri zmene odberateľa minerálneho oleja uvedenom v odseku 3 písm. c) alebo pri zmene dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,“.
Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 4 až 6.
3.
V § 11 ods. 12 písm. e) piaty bod znie:
„5.
odseku 7 písm. e) do 15 dní odo dňa jej zmeny; to platí len pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,“.
4.
V § 19a ods. 1 druhej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
30b) § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 19a ods. 1 a § 25a ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
adresu umiestenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie sú totožné s jeho sídlom alebo trvalým pobytom.“.
6.
V § 21 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) a f) a odseku 4 písm. g) do 15 dní odo dňa jej vzniku“ a vkladá sa nová druhá veta a nová tretia veta, ktoré znejú: „Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. f) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní od zmeny odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5.“.
7.
V § 25 odsek 14 znie:
„(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja, zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.“.

8.
V § 25a ods. 5 úvodnej vete a § 25b ods. 3 a 6 úvodnej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“.
9.
V § 25a ods. 9 písmeno a) znie:
„a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa
1.
odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.
odseku 5 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku,
3.
odseku 6 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
4.
odseku 6 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom,
5.
odseku 6 písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,“.
10.
V § 25b ods. 3 písm. a) a ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „identifikačné údaje žiadateľa a“.
11.
V § 25b ods. 14 písmeno g) znie:
„g)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3
1.
písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.
písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja,
3.
písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa alebo odberateľa minerálneho oleja,
4.
písm. d) do 15 dní odo dňa jej vzniku; to platí pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,“.
12.
V § 25b ods. 15 písmeno e) znie:
„e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6
1.
písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.
písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja,
3.
písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa minerálneho oleja,
4.
písm. e) do 15 dní odo dňa jej vzniku; to platí pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,“.
13.
V § 25b ods. 16 v tretej vete sa za slová „prvej vety“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“.
14.
V § 25b ods. 16 písm. a) sa vypúšťajú slová „identifikačné údaje oznamovateľa a“.
15.
V § 25b ods. 17 a ods. 18 písm. c) sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovom „rozhodnutie“.
16.
V § 34 ods. 7 sa slová „identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod“ nahrádzajú slovami „údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod podľa osobitného predpisu30b)“.
17.
V § 41 ods. 2 písm. k) sa slová „číslo osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok, dátum vydania osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok“ nahrádzajú slovami „evidenčné číslo spotrebiteľa pohonných látok“.
18.
V § 41 odsek 3 znie:
„(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2. Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam subjektov podľa odseku 2, v ktorom uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov, sídlo,
a)
číslo povolenia na použitie užívateľského podniku, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
b)
číslo povolenia na obchodovanie obchodníka s vybraným minerálnym olejom, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok a dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
d)
číslo povolenia na predaj predajcu pohonných látok, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
e)
evidenčné číslo spotrebiteľa pohonných látok, dátum zaradenia do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.“.
19.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 19a a § 25b ods. 16 a vydaní povolenia na použitie podľa § 11, povolenia na obchodovanie podľa § 25a, povolenia na distribúciu podľa § 25b ods. 1, povolenia na predaj podľa § 25b ods. 4 a povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod podľa § 34 ods. 7 vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.30b)“.
Čl. IV
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9a ods. 1 druhej vete, § 19a ods. 9 a § 19aa ods. 9 druhej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)“.
2.
V § 9a ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
3.
V § 9a odsek 6 znie:
„(6)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 1 písm. b) najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
4.
V § 19 ods. 6 prvá veta znie:
„Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) okrem obchodného názvu tabakových výrobkov najneskôr 15 dní pred ich vznikom a údajov o obchodnom názve tabakových výrobkov podľa odseku 1 písm. a) do 15 dní odo dňa jej vzniku.“.
5.
V § 19 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. g) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
6.
V § 19a ods. 9 a § 19aa ods. 9 písmeno a) znie:
„a)
adresy umiestnenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,“.


7.
V § 19a odsek 20 znie:
„(20)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, odseku 9 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku; zmenu údajov podľa odseku 10 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 10 písm. b) je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný oznámiť colnému úradu identifikačné údaje nového dodávateľa a odberateľa podľa odseku 9 písm. d) do 15 dní. Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny.“.
8.
V § 19b ods. 6 prvej vete sa za slová „o zaevidovaní,“ vkladajú slová „okrem zmeny identifikačných údajov,“.
9.
V § 23 odsek 13 znie:
„(13)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu najneskôr 15 dní pred prijatím tabakového výrobku z iného členského štátu v pozastavení dane a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) je oprávnený príjemca povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien uvedených pri registrácii doplní povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.“.
10.
V § 32 ods. 7 druhej vete sa slová „identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,“ nahrádzajú slovami „údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod podľa osobitného predpisu,25d)“.
11.
V § 32 ods. 8 sa prvá veta nahrádza vetami, ktoré znejú:
„Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 7 písm. a) až c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 7 písm. d) je splnomocnenec pre zásielkový obchod povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
12.
V § 42 ods. 5 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
Čl. V
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 346/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 prvej vete sa za slovom „zaregistruje“ vypúšťa čiarka a slová „vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň“ a tretia veta znie: „Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“); proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
2.
V § 4 ods. 8 druhá veta a tretia veta znejú: „Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie.“.
3.
V § 4b odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť o registráciu skupiny sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. Ak zdaniteľné osoby preukážu splnenie podmienok podľa § 4a, daňový úrad zaregistruje skupinu a pridelí jej identifikačné číslo pre daň; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom a zaniká platnosť identifikačných čísel pre daň jednotlivých členov skupiny. Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.“.
4.
V § 4b odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Členom skupiny sa môže stať aj ďalšia zdaniteľná osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 4a. Žiadosť o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena do skupiny podáva zástupca skupiny. Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky podľa § 4a, daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, proti ktorému nemožno podať odvolanie; účinky zmeny registrácie skupiny nastávajú k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny podaná. Platnosť identifikačného čísla pre daň člena skupiny, ktorý pristúpil do skupiny, zaniká dňom, ktorý predchádza dňu, keď nastali účinky zmeny registrácie skupiny. Práva a povinnosti zdaniteľnej osoby, ktorá pristúpila do skupiny, vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na skupinu dňom, keď nastali účinky zmeny registrácie skupiny.
(6)
Ak sa člen skupiny rozhodne vystúpiť zo skupiny alebo musí vystúpiť zo skupiny z dôvodu neplnenia podmienok podľa § 4a, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny; ak je vystupujúcim členom skupiny zástupca skupiny, žiadosť musí obsahovať aj označenie člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny ako nový zástupca skupiny. Daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, proti ktorému nemožno podať odvolanie; účinky zmeny registrácie skupiny nastávajú v deň uvedený v rozhodnutí, ktorý nesmie byť neskorší ako 30. deň odo dňa podania žiadosti o zmenu registrácie skupiny. Daňový úrad, ktorý je miestne príslušný pre vystupujúceho člena skupiny, zaregistruje pre daň vystupujúceho člena skupiny ku dňu, keď nastali účinky zmeny registrácie skupiny a pridelí mu identifikačné číslo pre daň; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Práva a povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na zdaniteľnú osobu, ktorá vystúpila zo skupiny, dňom, keď nastali účinky zmeny registrácie skupiny, a to v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté touto zdaniteľnou osobou.
(7)
Ak niektorý z členov skupiny zanikne bez likvidácie a na právneho nástupcu prechádza majetok zanikajúceho člena skupiny, zástupca skupiny alebo jeho právny nástupca je povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny; ak je zaniknutým členom skupiny zástupca skupiny, žiadosť musí obsahovať aj označenie člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny ako nový zástupca skupiny. Daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, ktorého účinky nastávajú ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie; ak právny nástupca spĺňa podmienky podľa § 4a, proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Ak právny nástupca nespĺňa podmienky podľa § 4a, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona z člena skupiny, ktorý zanikol bez likvidácie, na jeho právneho nástupcu v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté zaniknutým členom skupiny, a to ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie. Daňový úrad právneho nástupcu, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 4a, zaregistruje pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň ku dňu, keď nastali účinky zmeny registrácie skupiny; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
5.
V § 5 ods. 2 prvej vete sa za slovami „registrovať pre daň“ vypúšťa čiarka a slová „vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň“ a druhá veta znie: „Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom, pričom tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
6.
Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6
Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa
(1)
Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 (ďalej len „bankový účet“), a to bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, keď si takýto bankový účet zriadil.
(2)
Ak okrem bankového účtu oznámeného podľa odseku 1 alebo podľa § 85kk chce platiteľ používať aj iný bankový účet, je povinný tento účet oznámiť spôsobom podľa odseku 5 finančnému riaditeľstvu predtým, ako ho začne používať na podnikanie.
(3)
Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa bankového účtu oznámeného podľa odsekov 1 a 2 alebo podľa § 85kk, a to bezodkladne odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
(4)
Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb.
(5)
Oznámenie podľa odsekov 1 až 3 alebo podľa § 85kk platiteľ podá na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „webové sídlo finančného riaditeľstva“), prostredníctvom elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu.5ad)
(6)
Finančné riaditeľstvo zverejní na webovom sídle finančného riaditeľstva aktualizovaný zoznam bankových účtov platiteľa oznámených podľa odsekov 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa odseku 5.
(7)
Ak platiteľ oznámi finančnému riaditeľstvu účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet; platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.
(8)
Ak platiteľ na tlačive podľa odseku 5 uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5ad znejú:
5) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5ad) § 33 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6a odsek 3 znie:
„(3)
Daňový úrad vydá nové rozhodnutie o registrácii pre daň ku dňu, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene registrácie podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2, a to do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
8.
V § 7 ods. 3 a § 7a ods. 3 sa za slovami „registrovať pre daň“ vypúšťa čiarka a slová „vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň“ a na konci sa pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nemožno podať odvolanie.“.
9.
V § 11 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám členského štátu podieľajúceho sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ak tento tovar nebol kúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia v členskom štáte pridelenia a ak by dovoz tohto tovaru nebol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 13.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.
10.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje6abd) sa do základu dane podľa odseku 1 nezahŕňa záloh na tento obal.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6abd znie:
6abd) § 2 písm. b) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 43 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami členského štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.“.
12.
V § 44 písm. b) sa za slová „4 až 9“ vkladajú slová „a 13“.
13.
V § 47 ods. 13 sa slová „Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“ nahrádzajú slovami „finančnému riaditeľstvu“.
14.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Oslobodený od dane je dovoz tovaru Európskou komisiou, agentúrou alebo orgánom zriadeným podľa práva Európskej únie, ak je tento tovar určený na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použije dovážaný tovar okamžite alebo neskôr na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.
(12)
Ak sa prestali plniť podmienky na oslobodenie od dane v súvislosti s dovozom tovaru podľa odseku 11, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie sú povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať colný úrad; colný úrad vyrubí daň podľa sadzby dane, ktorá bola platná v danom čase.
(13)
Oslobodený od dane je dovoz tovaru ozbrojenými silami iného členského štátu, určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.“.
15.
V § 48d ods. 3 sa slová „webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „webové sídlo finančného riaditeľstva“)“ nahrádzajú slovami „webovom sídle finančného riaditeľstva“.
16.
V § 53b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri oprave opravenej odpočítanej dane platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane; ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 z dôvodu, že za dodanie tovaru alebo služby úplne nezaplatil, zohľadní aj úpravy odpočítanej dane, ktoré by bol povinný vykonať, ak by neopravil odpočítanú daň podľa odseku 1.“.
17.
V § 53b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo opravil opravenú odpočítanú daň podľa odseku 2, zohľadní tieto opravy pri úprave odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo podľa § 54d.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
18.
Za § 62a sa vkladá § 62aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62aa
Vrátenie dane Európskej komisii, agentúre
alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie
(1)
Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie majú nárok na vrátenie dane z vnútroštátnych nákupov tovarov alebo služieb určených na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použije tovar alebo služby okamžite alebo neskôr na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.
(2)
Nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 sa uplatňuje podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava. K žiadosti o vrátenie dane sa musia doložiť doklady o kúpe tovarov a služieb, v ktorých je uvedená suma dane v eurách.
(3)
Daňový úrad Bratislava rozhodne o žiadosti o vrátenie dane do 60 dní od podania žiadosti o vrátenie dane a vráti daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4)
Ak sa po podaní žiadosti podľa odseku 2 prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 1, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie sú povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Daňový úrad Bratislava.
(5)
Ak sa prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 1 a rozhodnutie o vrátení dane už bolo vydané, Daňový úrad Bratislava toto rozhodnutie zruší. Ak sa prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 1 len čiastočne, Daňový úrad Bratislava novým rozhodnutím zruší rozhodnutie o vrátení dane a určí sumu dane, na vrátenie ktorej má Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie nárok.
(6)
Ak bolo rozhodnutie zrušené podľa odseku 5 a ak už bola daň vrátená, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie sú povinné vrátiť vrátenú daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5; ak bola určená suma dane na vrátenie podľa odseku 5 druhej vety, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie sú povinné vrátiť rozdiel medzi pôvodne vrátenou sumou dane a daňou, na vrátenie ktorej má nárok, do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5.“.
19.
V § 63 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ozbrojené sily iného členského štátu majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
20.
V § 63 ods. 4 prvej vete sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
21.
V § 68 ods. 4 časť vety pred bodkočiarkou znie: „Písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68a, § 68b alebo podľa § 68c sa doručujú zdaniteľnej osobe, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu, elektronickými prostriedkami“.
22.
V § 68a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
23.
V § 68b ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
24.
V § 68b ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Zrušením povolenia zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň na účely uplatňovania tejto osobitnej úpravy.“.
25.
V § 68c ods. 3 sa slová „do tuzemska“ nahrádzajú slovami „z územia tretích štátov“.
26.
V § 68c ods. 4 až 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
27.
V § 68ca ods. 2 poslednej vete časť vety pred bodkočiarkou znie: „Písomnosti sa doručujú zdaniteľnej osobe podľa druhej vety na elektronickú adresu, ktorá bola oznámená členskému štátu identifikácie pri začatí činnosti“.
28.
V § 68ca sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
29.
V § 68ca odsek 6 znie:
„(6)
Ak je členským štátom spotreby Slovenská republika, osoba, ktorá uplatňuje alebo uplatňovala osobitnú úpravu podľa § 68a až 68c alebo podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c,
a)
je povinná podať daňovému úradu elektronickými prostriedkami osobitné tlačivo do 30 dní odo dňa zistenia, že nepodala daňové priznanie, ak od pôvodnej lehoty na jeho podanie uplynuli viac ako tri roky,
b)
je povinná podať daňovému úradu elektronickými prostriedkami osobitné tlačivo do 30 dní odo dňa zistenia, že neuviedla daň alebo daň má byť vyššia, ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní, ak od lehoty na podanie pôvodného daňového priznania uplynuli viac ako tri roky,
c)
je povinná podať daňovému úradu elektronickými prostriedkami osobitné tlačivo do 30 dní odo dňa zistenia, že neuviedla daň alebo daň má byť vyššia, ako bola uvedená v podanom konečnom daňovom priznaní28ae)alebo predchádzajúcich daňových priznaniach po podaní konečného daňového priznania alebo
d)
môže podať daňovému úradu elektronickými prostriedkami osobitné tlačivo, ak zistila, že daň má byť nižšia, ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní, ak od lehoty na podanie pôvodného daňového priznania uplynuli viac ako tri roky, v podanom konečnom daňovom priznaní alebo v predchádzajúcich daňových priznaniach po podaní konečného daňového priznania.“.
30.
§ 68ca sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
V osobitnom tlačive podľa odseku 6 sa uvádza
a)
zdaňovacie obdobie, za ktoré nebolo daňové priznanie podané, a všetky údaje potrebné na výpočet celkovej splatnej dane z tovarov a služieb, ak ide o povinnosť podľa odseku 6 písm. a),
b)
zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka, a suma dane vyplývajúca z opravy, ak ide o opravu podľa odseku 6 písm. b) až d).
(8)
Osobitné tlačivo podľa odseku 6 sa považuje za daňové priznanie; vzor osobitného tlačiva zverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle finančného riaditeľstva. Ak sa oprava podľa odseku 6 písm. b) až d) týka nesprávne uvedenej výšky dane alebo dane neuvedenej v daňovom priznaní, konečnom daňovom priznaní alebo v daňovom priznaní podanom pred podaním konečného daňového priznania, časť osobitného tlačiva sa v rozsahu týchto opráv považuje za dodatočné daňové priznanie.
(9)
Osoba podľa odseku 6 je povinná v lehote na podanie osobitného tlačiva podľa odseku 6 písm. a) až c) zaplatiť daň vypočítanú z údajov uvedených podľa odseku 7 písm. a) alebo vyplývajúcu z opravy podľa odseku 7 písm. b).“.
31.
V § 68d ods. 11 písm. e) sa slovo „živnosti“ nahrádza slovom „podnikaní“.
32.
V § 69 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov oznámených podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5; za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, keď platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb alebo zahraničnému poskytovateľovi platobných služieb pokyn k vkladu alebo prevodu finančných prostriedkov ako protihodnotu za plnenie na účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb.“.
33.
V § 69a odsek 3 znie:
„(3)
Daňový úrad Bratislava pridelí na žiadosť platiteľa daňovému zástupcovi osobitné identifikačné číslo pre daň, pod ktorým daňový zástupca koná v mene zastúpeného dovozcu, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Daňový zástupca pod týmto osobitným identifikačným číslom pre daň môže konať v mene viacerých zastúpených dovozcov.“.
34.
V § 69a ods. 8 úvodnej vete sa slová „odníme daňovému zástupcovi osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla“ nahrádzajú slovami „zruší daňovému zástupcovi osobitné identifikačné číslo“.
35.
V § 69a sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Proti rozhodnutiu, ktorým Daňový úrad Bratislava zrušil daňovému zástupcovi osobitné identifikačné číslo pre daň podľa odseku 8 písm. b), nemožno podať odvolanie.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
36.
V § 69aa ods. 6 prvá veta znie: „Daňový úrad Bratislava pridelí na žiadosť zdaniteľnej osoby najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti osobitné identifikačné číslo pre daň, pod ktorým táto zdaniteľná osoba koná ako daňový zástupca podľa odseku 2 v mene a na účet zastúpenej zahraničnej osoby; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
37.
V § 69aa odsek 13 znie:
„(13)
Daňový úrad Bratislava zruší daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné identifikačné číslo pre daň, ak daňový zástupca požiada o jeho zrušenie; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
38.
V § 69aa ods. 14 úvodnej vete sa slová „odňať daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla“ nahrádzajú slovami „zrušiť daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné identifikačné číslo“.
39.
V § 69b ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 69c ods. 2 neustanovuje inak.“.
40.
Za § 69b sa vkladá § 69c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠69c
Osobitný spôsob úhrady dane
(1)
Daň uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť dodávateľ podľa § 69 ods. 1, môže najneskôr pred doručením rozhodnutia podľa § 69b ods. 3 zaplatiť spôsobom podľa osobitného predpisu28dba) na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa podľa osobitného predpisu28dbb) platiteľ (odberateľ), ktorý v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov uvedených v § 69 ods. 14 vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená.
(2)
Ak vznikla nezaplatená daň podľa § 69b ods. 1 a platiteľ (odberateľ) zaplatil daň podľa odseku 1, postup podľa § 69b sa neuplatní; ak daňový úrad dodávateľa vydal rozhodnutie podľa § 69b ods. 3, toto rozhodnutie sa zaplatením dane zrušuje.
(3)
Daň zaplatená podľa odseku 1 predstavuje daňový preplatok dodávateľa, ak dodávateľ uhradil daň v lehote splatnosti podľa § 78; platiteľ (odberateľ), ktorý zaplatil daň podľa odseku 1, nemôže požiadať o preúčtovanie daňového preplatku podľa osobitného predpisu.28dbc)
(4)
Ak platiteľ (odberateľ) zaplatil daň podľa odseku 1 a dodávateľ neuhradil daň v lehote splatnosti podľa § 78 za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby, ktorého sa daň uvedená na faktúre týka, použije sa na túto úhradu daň zaplatená podľa odseku 1. Kladný rozdiel medzi daňou zaplatenou podľa odseku 1 a sumou dane použitej podľa prvej vety predstavuje daňový preplatok dodávateľa; platiteľ (odberateľ), ktorý zaplatil daň podľa odseku 1, nemôže požiadať o preúčtovanie daňového preplatku podľa osobitného predpisu.
(5)
Ak daňový úrad v lehote na vrátenie daňového preplatku podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 začne daňovú kontrolu, tento daňový preplatok vráti do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, ak sa daňovou kontrolou nezistil rozdiel vo výške tohto daňového preplatku, inak do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6)
Daňový úrad vráti daňový preplatok podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 a ak dodávateľ nesplnil takúto povinnosť, daňový úrad vráti daňový preplatok do desiatich dní odo dňa, keď dodávateľ takúto povinnosť dodatočne splnil; postup podľa osobitného predpisu týmto nie je dotknutý.27bd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28dba, 28dbb a 28dbc znejú:
28dba) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.
28dbb) § 67 ods. 12 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28dbc) § 55 ods. 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 435/2011 Z. z.“.
41.
V § 78 ods. 9 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 a ak platiteľ nesplnil takúto povinnosť, daň vráti do desiatich dní odo dňa, keď platiteľ takúto povinnosť dodatočne splnil.“.
42.
§ 79 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť na bankový účet podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk oznámený spôsobom podľa § 6 ods. 5.
(10)
Ak platiteľ nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk, daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť do desiatich dní odo dňa, keď platiteľ túto povinnosť dodatočne splnil; lehota na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1, 2, 4, 5, 6 alebo podľa odseku 7 sa považuje za dodržanú.
(11)
Ustanovenie osobitného predpisu27bd) nie je odsekmi 9 a 10 dotknuté.“.
43.
V § 79a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5; ak platiteľ nesplnil takúto povinnosť, daňový úrad zaplatí úrok z nadmerného odpočtu do 15 dní odo dňa, keď platiteľ takúto povinnosť dodatočne splnil.“.
44.
V § 81 ods. 4 tretej vete sa vypúšťajú slová „platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a“ a posledná veta.
45.
V § 81a odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Platnosť identifikačného čísla pre daň skupiny zaniká ku dňu zrušenia registrácie skupiny.
(4)
V deň nasledujúci po dni zrušenia registrácie skupiny prechádzajú práva a povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona na členov skupiny v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté členmi skupiny, a členovia skupiny sa stávajú samostatnými platiteľmi. Daňový úrad týchto platiteľov zaregistruje pre daň a pridelí im identifikačné čísla pre daň; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
46.
V § 82 ods. 3 tretej vete sa vypúšťajú slová „platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a“ a posledná veta.
47.
V § 83 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzická osoba, ktorá pokračuje v podnikaní po úmrtí platiteľa32) (ďalej len „osoba pokračujúca v podnikaní“), oznámi túto skutočnosť daňovému úradu, ktorý bol príslušný poručiteľovi, najneskôr do 30 dní odo dňa jeho úmrtia. Daňový úrad vykoná príslušné zmeny v registri, v ktorom uvedie meno, priezvisko, bydlisko osoby pokračujúcej v podnikaní a poznámku, že ide o pokračovanie v podnikaní po úmrtí platiteľa; zmeny v registri a identifikačné číslo pre daň poručiteľa sú platné do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve. Vykonané zmeny v registri oznámi daňový úrad osobe pokračujúcej v podnikaní do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Napríklad § 13 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
48.
V § 83 ods. 2 sa slovo „živnosti“ nahrádza slovom „podnikaní“.
49.
V § 83 ods. 3 poslednej vete sa vypúšťajú slová „platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a“.
50.
Za § 85kj sa vkladajú § 85kk a 85kl, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠85kk
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2021
Zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 platiteľom, je povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu spôsobom podľa § 6 ods. 5 každý bankový účet; to neplatí, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre poskytovateľa platobných služieb.
§ 85kl
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Ustanovenie § 4b ods. 2 štvrtej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije pri registrácii skupiny po 31. decembri 2021, ktorej členovia boli zaregistrovaní pre daň pred 1. januárom 2022.
(2)
Ustanovenie § 4b ods. 5 piatej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na žiadosť o zmenu registrácie skupiny podanú po 31. decembri 2021, ktorej pristupujúci člen bol zaregistrovaný pre daň pred 1. januárom 2022.
(3)
Ak po 31. decembri 2021 nastala skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene registrácie platiteľa podľa § 6a, je zdaniteľná osoba, ktorá bola zaregistrovaná pre daň podľa § 4 alebo podľa § 5 pred 1. januárom 2022, povinná spolu s oznámením podľa § 6a ods. 1 alebo ods. 2 odovzdať daňovému úradu aj osvedčenie o registrácii pre daň.
(4)
Colný úrad na základe žiadosti vráti daň zaplatenú pri dovoze tovaru, ktorý bol dovezený v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 Európskou komisiou, agentúrou alebo orgánom zriadeným podľa práva Európskej únie, ak tento tovar je určený alebo bol určený a použitý na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použila alebo požije dovezený tovar na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.
(5)
Ak sa po podaní žiadosti podľa odseku 4 prestali plniť podmienky na vrátenie dane v súvislosti s dovozom tovaru podľa odseku 4, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie sú povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať colný úrad.
(6)
Ak sa prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 4 a rozhodnutie o vrátení dane už bolo vydané, colný úrad toto rozhodnutie zruší.
(7)
Ak bolo rozhodnutie zrušené podľa odseku 6 a ak už bola daň vrátená, colný úrad vyrubí daň podľa sadzby dane, ktorá bola platná v danom čase; ak sa prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 4 len čiastočne, colný úrad vyrubí daň podľa sadzby dane, ktorá bola platná v danom čase, vo výške rozdielu medzi pôvodne vrátenou sumou dane a daňou, na vrátenie ktorej majú Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie nárok.
(8)
Ustanovenie § 62aa sa použije na tovary alebo služby dodané v tuzemsku od 1. januára 2021 Európskej komisii, agentúre alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie, ak tieto tovary alebo služby sú alebo boli určené na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použila alebo použije tieto tovary alebo služby na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.
(9)
Ustanovenie § 81 ods. 4 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na zrušenie registrácie pre daň platiteľa, ktorý bol zaregistrovaný pre daň pred 1. januárom 2022.
(10)
Ustanovenie § 81a ods. 3 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na zrušenie registrácie skupiny, ktorá bola zaregistrovaná pre daň pred 1. januárom 2022.
(11)
Ustanovenie § 82 ods. 3 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na zrušenie registrácie pre daň osoby, ktorá bola zaregistrovaná pre daň pred 1. januárom 2022.
(12)
Ustanovenie § 83 ods. 1 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa vzťahuje na dodatok v osvedčení o registrácii pre daň vyznačený pred 1. januárom 2022.
(13)
Ustanovenie § 83 ods. 3 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije, ak došlo k úmrtiu platiteľa, ktorý bol zaregistrovaný pre daň pred 1. januárom 2022.“.
51.
Príloha č. 6 sa dopĺňa bodmi 25 až 27, ktoré znejú:
„25.
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30. 12. 2019).
26.
Smernica Rady (EÚ) 2020/1756 z 20. novembra 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku (Ú. v. EÚ L 396, 25. 11. 2020).
27.
Smernica Rady (EÚ) 2021/1159 z 13. júla 2021, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 250, 15. 7. 2021).“.
Čl. VI
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 82j ods. 1 sa vypúšťajú slová „súdov Slovenskej republiky“.
Čl. VII
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 348/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 362/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 7 a § 32 ods. 7 sa vypúšťajú tretia veta a štvrtá veta.
2.
V § 8 odsek 9 znie:
„(9)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) až c) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu alebo
b)
pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu zruší a vydá nové povolenie na oslobodenú elektrinu; odsek 7 týmto nie je dotknutý.“.
3.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z elektriny a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
4.
V § 11 ods. 6 druhá veta znie: „Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane z elektriny; odsek 5 týmto nie je dotknutý.“.
5.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Platiteľ dane z elektriny, ktorému bola podľa odseku 6 doplnená registrácia platiteľa dane z elektriny alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane z elektriny, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
6.
V § 11 ods. 9 a 11, § 23 ods. 12 a 14 a § 35 ods. 12 a 14 sa slová „odníme osvedčenie“ nahrádzajú slovami „zruší rozhodnutie“.
7.
V § 11 ods. 9 písm. f), § 23 ods. 12 písm. f) a § 35 ods. 12 písm. f) sa slová „odňatie osvedčenia“ nahrádzajú slovami „zrušenie rozhodnutia“.
8.
V § 11 odsek 10 znie:
„(10)
Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušiť registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny nevykonával činnosť ako platiteľ dane z elektriny, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z elektriny, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
9.
V § 20 odsek 5 znie:
„(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na oslobodené uhlie, a to do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia. Koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, ktorý chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 ods. 1 písm. h), vzniká nárok na oslobodené uhlie dňom predloženia prehlásenia podľa odseku 8 druhej vety dodávateľovi uhlia.“.
10.
V § 20 odsek 7 znie:
„(7)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 4 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné povolenie na oslobodené uhlie alebo
b)
pôvodné povolenie na oslobodené uhlie zruší a vydá nové povolenie na oslobodené uhlie; odsek 5 týmto nie je dotknutý.“.
11.
V § 23 ods. 6 a § 35 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
12.
V § 23 odsek 8 znie:
„(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
13.
V § 23 ods. 9 druhá veta znie: „Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane z uhlia; odsek 8 týmto nie je dotknutý.“.
14.
V § 23 odsek 11 znie:
„(11)
Platiteľ dane z uhlia, ktorému bola podľa odseku 9 doplnená registrácia platiteľa dane z uhlia alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane z uhlia, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi uhlia najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
15.
V § 23 odsek 13 znie:
„(13)
Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušiť registráciu platiteľa dane z uhlia, ak platiteľ dane z uhlia nevykonával činnosť ako platiteľ dane z uhlia, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z uhlia, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
16.
V § 32 odsek 9 znie:
„(9)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) až c) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn alebo
b)
pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn zruší a vydá nové povolenie na oslobodený zemný plyn; odsek 7 týmto nie je dotknutý.“.
17.
V § 35 odsek 8 znie:
„(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane zo zemného plynu a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
18.
V § 35 ods. 9 druhá veta znie: „Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane zo zemného plynu; odsek 8 týmto nie je dotknutý.“.
19.
V § 35 odsek 11 znie:
„(11)
Platiteľ dane zo zemného plynu, ktorému bola podľa odseku 9 doplnená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi zemného plynu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
20.
V § 35 odsek 13 znie:
„(13)
Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušiť registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu nevykonával činnosť ako platiteľ dane zo zemného plynu, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane zo zemného plynu, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
21.
V § 39a odsek 8 znie:
„(8)
Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, vydanie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a zrušenie registrácie platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.“.
22.
Slovo „osvedčenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „rozhodnutie“ v príslušnom tvare okrem § 48 ods. 4, 8 a 12, § 48b ods. 1 a 2, § 48c ods. 1 a 2, § 48e ods. 2 a § 48g ods. 1, 2 a 3.
Čl. VIII
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 396/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu84)“ a písmeno a) znie:
„a)
adresu umiestnenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,“.
2.
V § 9 ods. 10 prvej vete sa vypúšťajú slová „a d)“.
3.
V § 15 ods. 7 prvej vete sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“ a vypúšťajú sa slová „a e) a odseku 4 písm. h)“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. e) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
4.
V § 15a ods. 14 sa prvá veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 2 písm. a) až c) a odseku 3 písm. b) až e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku okrem údajov podľa odseku 3 písm. c) a d), ktorých zmenu je povinný oznámiť najneskôr 5 pracovných dní vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. f) je prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene dodávateľa alkoholického nápoja.“.
5.
V § 19 odsek 14 znie:
„(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) až d) je povinný oznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred vykonaním zmeny. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. e) je oprávnený príjemca povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien uvedených pri registrácii doplní povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.“.
6.
V § 26a ods. 9 prvej vete sa vypúšťajú slová „a § 52 ods. 3 písm. f)“ a za slovo „vzniku“ sa vkladá čiarka a slová „ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,“.
7.
V § 29 ods. 7 druhej úvodnej vete sa slová „identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,“ nahrádzajú slovami „údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod podľa osobitného predpisu,84)“.
8.
V § 29 ods. 10 sa prvá veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 7 písm. a) až c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 7 písm. d) je splnomocnenec pre zásielkový obchod povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
9.
V § 41 ods. 1 druhej vete sa za slovo „uvedie“ vkladajú slová „údaje podľa osobitného predpisu,84)“.
10.
V § 41 ods. 5 sa za slová „odseku 1“ vkladá čiarka a slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu,84)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a okrem zmeny údajov podľa § 9 ods. 3 písm. g), ktorú je povinná oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
11.
V § 49 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a vydanie osvedčenia o registrácii“.
12.
V § 49 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a vydaním osvedčenia o registrácii“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a vydá mu osvedčenie o registrácii“.
13.
V § 49 odsek 6 znie:
„(6)
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 2 písm. a) a c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu. Pri doplnení registrácie toho istého prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je tiež povinný oznámiť colnému úradu
a)
začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie výroby liehu najneskôr 5 pracovných dní vopred,
b)
prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov ihneď.“.
14.
V § 49 ods. 14 úvodnej vete a ods. 15 sa slová „osvedčenie o registrácii“ nahrádzajú slovom „registráciu“.
15.
V § 49a ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zmeny mena a priezviska a trvalého pobytu“.
16.
V § 50 ods. 6 prvej vete sa za slovo „zaevidovaní,“ vkladajú slová „okrem zmeny identifikačných údajov,“.
17.
V § 52 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
údaje žiadateľa podľa osobitného predpisu,84)“.
18.
V § 52 ods. 2 sa slová „identifikačné údaje žiadateľa“ nahrádzajú slovami „údaje žiadateľa podľa osobitného predpisu84)“.
19.
V § 52 odsek 6 znie:
„(6)
Zmenu údajov podľa odseku 1 písm. e) je dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Dovozca spotrebiteľského balenia oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 1 písm. d) do 15 dní pred dovezením neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z územia tretieho štátu. Príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa § 26 ods. 2 písm. d) do 15 dní pred prijatím neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z iného členského štátu. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní evidenciu dovozcov spotrebiteľského balenia alebo evidenciu príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.“.
20.
V § 54 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa slovo „identifikačné“ a za slovo „žiadateľa“ sa vkladajú slová „podľa osobitného predpisu84)“.
21.
V § 54 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
oznámiť zmenu adresy umiestnenia prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku, každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. b) oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
22.
V § 54 ods. 14 písmeno a) znie:
„a)
oznámiť zmenu adresy umiestnenia prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku, každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 10, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, okrem údajov o majetkovo prepojených osobách a personálne prepojených osobách so žiadateľom a odseku 11 písm. b) až d) colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku,“.
23.
V § 54 ods. 25 sa za slová „odseku 24“ vkladajú slová „okrem adresy prevádzkarne“.
24.
V § 66 ods. 3 druhej úvodnej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu84)“ a písmeno a) znie:
„a)
adresu umiestnenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,“.
25.
V § 66 ods. 6 druhej vete sa vypúšťa slovo „takéhoto“ a slová „zaeviduje a vydá mu osvedčenie o zaradení“ sa nahrádzajú slovom „zaradí“.
26.
V § 66 odsek 7 znie:
„(7)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný každú zmenu adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné s jeho sídlom alebo s trvalým pobytom, oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. a) a b) a skutočnosť, že celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl, oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku, okrem zmeny skutočností a údajov uvedených v odseku 4 písm. a) a b), ktorých zmenu je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred. Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorým je december predchádzajúceho kalendárneho roka.“.


27.
V § 70 ods. 1 písm. af) a ods. 2 písm. ac) sa slová „osvedčenia o zaradení“ nahrádzajú slovom „zaradenia“.
28.
V § 72 ods. 3 sa za číslo „41“ vkladá čiarka, slová „a 52“ sa nahrádzajú slovami „52 a 66“ a vypúšťajú sa slová „a 66“.
Čl. IX
Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Daňový úrad pridelí platiteľovi podľa prvej vety daňové identifikačné číslo a oznámi mu toto číslo spolu s číslom účtu správcu dane do desiatich dní od podania žiadosti o registráciu.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2021 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 1 až 5, § 6 ods. 6 v bode 6, bodov 7, 8 a 10, § 48 ods. 11 a 12 v bode 14, bodov 16 až 18, bodov 21 až 49, § 85kl v bode 50, v bode 51 prílohe č. 6 bodov 26 a 27 a čl. VI až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, a čl. V bodov 9, 11, 12, § 48 ods. 13 v bode 14, bodov 19 a 20 a v bode 51 prílohe č. 6 bodu 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.