407/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

407
ZÁKON
z 20. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z. a zákona č. 378/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa písmeno c) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
ktorý je členom posádky balóna, ktorý prevádzkuje podľa osobitného predpisu3a) zamestnávateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov, ako aj udeľovania preukazov spôsobilosti letovej posádke balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (Ú. v. EÚ L 71, 14. 3. 2018) v platnom znení.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) Nariadenie (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v platnom znení.“.
3.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov podľa § 2 ods. 3 písm. a), b), písm. c) prvého bodu a druhého bodu a písm. h) a i) sa vzťahujú ustanovenia prvej časti alebo osobitného predpisu.13aa) Na zamestnanca podľa § 2 ods. 3 písm. c) tretieho bodu sa vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 3, § 17 ods. 1 písm. a), b), d) a e), ods. 2 písm. a) a písm. b) prvého bodu, ods. 3, 4 a 8, § 18 ods. 1 a ods. 2 písm. a), § 19 a 20.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
13aa) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.“.
4.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby mal najneskôr po štyroch hodinách času jazdy prestávku v práci 30 minút; to neplatí, ak najneskôr po štyroch hodinách času jazdy nasleduje nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý týždenný odpočinok.“.
5.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Cestné kontroly vodičov a vozidiel podľa osobitného predpisu7) sa najmenej šesťkrát ročne vykonávajú koordinovane s kontrolnými orgánmi iných členských štátov, pričom každý kontrolný orgán vykonáva kontrolu na svojom území.“.
6.
V § 30 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ak si to vyžaduje situácia, cestná kontrola môže byť zameraná len na niektorý prvok kontroly. Počas cestnej kontroly môže vodič požiadať vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú osobu dopravného podniku o informácie, aby pred koncom cestnej kontroly poskytol ktorýkoľvek z dôkazov, ktoré vo vozidle chýbajú.
(6)
Inšpektor práce a policajt musia byť pri výkone cestných kontrol vybavení štandardným vybavením podľa prílohy č. 2.“.
7.
V § 31 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Kontrolu dopravného podniku možno vykonať koordinovane na základe dohody s kontrolnými orgánmi iných členských štátov, pričom každý kontrolný orgán vykonáva kontrolu na svojom území. Koordinované kontroly v dopravných podnikoch sa spravidla vykonávajú súčasne a s dôrazom na dodržiavanie predpisov dopravného podniku vo viacerých členských štátoch.“.
8.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov je založený na počte a závažnosti porušení osobitných predpisov,7) ktorých sa dopustil konkrétny dopravný podnik; zoznam konaní, ktoré sa považujú za porušenie osobitných predpisov,7) je uvedený v osobitnom predpise.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) Príloha III nariadenia Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19. 3. 2016).“.
9.
V § 31 odsek 6 znie:
„(6)
Inšpektor práce vykonávajúci kontrolu v dopravnom podniku musí byť vybavený štandardným vybavením podľa prílohy č. 2.“.
10.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Výmena informácií
(1)
Národný inšpektorát práce poskytuje orgánom členských štátov informácie o uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa mobilných zamestnancov v cestnej doprave a informácie podľa osobitného predpisu16b)
a)
najmenej raz za šesť mesiacov alebo
b)
na základe odôvodnenej žiadosti orgánu členského štátu.
(2)
Národný inšpektorát práce poskytne informácie podľa odseku 1 písm. b) do 25 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, ak nebola dohodnutá kratšia lehota. V odôvodnených naliehavých prípadoch alebo prípadoch, v ktorých na poskytnutie informácií postačuje nahliadnuť do systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov, poskytne vyžiadanú informáciu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.
(3)
Ak žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, Národný inšpektorát práce to oznámi žiadajúcemu orgánu členského štátu do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti a zároveň žiadajúci orgán členského štátu vyzve, aby nedostatky v ním určenej lehote odstránil s poučením, že inak môže žiadosť zamietnuť. Ak žiadosti nie je možné vyhovieť alebo kontrolu v dopravnom podniku nie je možné vykonať, Národný inšpektorát práce o tom informuje žiadajúci orgán členského štátu do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti a túto skutočnosť odôvodní.
(4)
Národný inšpektorát práce informuje Európsku komisiu, ak informácie o vyslanom zamestnancovi v Slovenskej republike nie sú poskytnuté v súlade s lehotami podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Výmena informácií podľa odseku 1 písm. b) sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu podľa osobitného predpisu.16c)
(6)
Odsek 5 sa nevzťahuje na informácie, ktoré si členské štáty vymieňajú priamym nahliadaním do vnútroštátnych elektronických registrov podľa osobitného predpisu.16d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16b až 16d znejú:
16b) Čl. 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
16c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
16d) Čl. 16 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.
11.
V § 33 písmeno e) znie:
„e)
poskytuje orgánom členských štátov informácie o uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa mobilných zamestnancov a informácie podľa osobitného predpisu,16b)“.
12.
§ 33 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
spolupracuje s Európskym orgánom práce21a) pri vykonávaní koordinovaných kontrol a v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy inšpektorov práce,
k)
zabezpečuje odbornú prípravu inšpektorov práce podľa osobitného predpisu.21b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:
21a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344 (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).
21b) Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.“.
13.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
zasiela odobraté karty vodiča Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
k)
vykonáva v spolupráci s Policajným zborom kontroly vodičov špecializovaných havarijných vozidiel, ktorých predmetom je dodržiavanie požiadaviek podľa osobitných predpisov.22aa)“.
Poznámka pod čiarou 22aa znie:
22aa) § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 34 ods. 2 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
používanie vozidla pri zistení záznamov udalostí, porúch alebo chýb od poslednej periodickej prehliadky, ktoré sa považujú za potenciálne narušenie alebo manipuláciu so záznamovým zariadením alebo jeho snímačom pohybu, a nariadiť dopravnému podniku vykonanie kontroly záznamového zariadenia v dielni, ktorá je autorizovaná podľa osobitného predpisu,22ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab znie:
22ab) Zákon č. 461/2007 Z. z.“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
15.
V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zadržať kartu vodiča, ak zistí, že vodič používa kartu vodiča, ktorá je sfalšovaná, alebo používa kartu vodiča, ktorej nie je oprávneným držiteľom, alebo drží viac ako jednu platnú kartu vodiča.“.
16.
V § 36 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Predmetom cestnej kontroly podľa odseku 1 je kontrola
a)
prvkov podľa prílohy č. 1 časti A,
b)
prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti vozidla trvajúceho viac ako jednu minútu, počas ktorého bola prekročená rýchlosť uvedená na montážnom štítku, a to 90 km/h u vozidiel kategórie N3 alebo 105 km/h u vozidiel kategórie M3,
c)
okamžitej rýchlosti dosiahnutej vozidlom ako ju zaznamenalo záznamové zariadenie počas najviac 24 predchádzajúcich hodín používania vozidla.
(3)
Ak policajt pri cestnej kontrole zistí, že vozidlo nie je vybavené záznamovým zariadením, je vybavené záznamovým zariadením bez typového schválenia ES, nebola na ňom vykonaná periodická prehliadka, záznamové zariadenie je nefunkčné, poškodené alebo má poruchu, alebo nie je vybavené záznamovým zariadením podľa osobitného predpisu,24) je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom; o tom vydá vodičovi potvrdenie a zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne odovzdá okresnému dopravnému inšpektorátu.25) Zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom sa vráti dopravnému podniku na základe dokladu prevádzkovateľa autorizovanej dielne o vykonaní overenia záznamového zariadenia.
(4)
Ak policajt pri cestnej kontrole zistí, že vodič presiahol povolený čas jazdy bez prestávky v práci, povolený čas jazdy za prebiehajúci týždeň, alebo za dva za sebou idúce týždne, alebo nečerpal dobu denného alebo týždenného odpočinku, nariadi vodičovi bezodkladne odstaviť vozidlo na určenom mieste a okamžite začať čerpať prestávku v práci alebo dobu denného alebo týždenného odpočinku. V prípade autobusovej dopravy sa určené miesto nariadeného odpočinku stanoví tak, aby počas nariadeného odpočinku neboli dotknuté práva a potreby cestujúcich.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:
24) Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
25) § 72 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 36 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak policajt pri cestnej kontrole zistí, že vodič používa kartu vodiča, ktorá je sfalšovaná, alebo používa kartu vodiča, ktorej nie je oprávneným držiteľom, alebo drží viac ako jednu platnú kartu vodiča, je oprávnený túto kartu zadržať. Zadržanú kartu vodiča zašle ministerstvu.
(6)
Ak má policajt pri cestnej kontrole dôvodné podozrenie, že vozidlo je vybavené zariadením na manipuláciu záznamového zariadenia alebo bolo použité manipulačné zariadenie, je oprávnený pri náležitom zohľadnení bezpečnostných aspektov a technickom vybavení pre účely kontroly odstrániť alebo porušiť plomby za predpokladu, že je vybavený náhradnými plombami a počas celej doby kontroly má kontrolnú kartu vloženú v záznamovom zariadení. Ak sa pri kontrole nepotvrdí manipulácia so záznamovým zariadením, odstránenie alebo porušenie plomby, policajt nahradí porušené alebo odstránené plomby novými plombami a vydá o porušení alebo odstránení plomby potvrdenie podľa osobitného predpisu.25a) Ak sa pri kontrole potvrdí manipulácia so záznamovým zariadením, odstránenie alebo porušenie plomby, policajt nenahradí porušené alebo odstránené plomby novými plombami, ale vydá o porušení alebo odstránení plomby potvrdenie podľa osobitného predpisu.25a) Dopravný podnik je povinný do siedmich dní od porušenia alebo odstránenia plomby zabezpečiť prehliadku záznamového zariadenia a pri periodickej prehliadke predložiť potvrdenie vydané policajtom podľa osobitného predpisu.25a)“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 25a znie:
25a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/548 z 23. marca 2017, ktorým sa stanovuje štandardné tlačivo pre písomné vyhlásenie o odstránení alebo porušení plomby tachografu (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2017).“.
18.
V § 36 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
spolupracuje s Európskym orgánom práce21a) pri vykonávaní koordinovaných kontrol a v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy policajtov,
e)
zabezpečuje odbornú prípravu policajtov podľa osobitného predpisu.21b)“.
19.
V § 37 ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
20.
V § 37 ods. 2 sa slová „20 000 do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 3 319 eur“.
21.
V § 37 ods. 2 písm. d) sa za slová „v práci alebo“ vkladajú slová „presiahne maximálny týždenný pracovný čas alebo poruší pravidlá“.
22.
V § 37 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
neuhradí náklady vodiča na ubytovanie počas čerpania pravidelného týždenného odpočinku mimo vozidla,“.
23.
V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
prevádzkuje vozidlo v členskom štáte inom ako je členský štát evidencie vozidla so záznamovým zariadením, ktoré nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.27)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) Čl. 3 ods. 4 a 4a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.“.
24.
V § 37 ods. 3 a 4 sa slová „50 000 Sk do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur do 16 596 eur“.
25.
V § 37 ods. 3 písm. a) sa za slovo „pohotovosti“ vkladá čiarka a slová „maximálny týždenný pracovný čas“.
26.
V § 37 ods. 3 sa za písm. a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
organizuje prácu vodičov tak, že nie sú schopní v rámci každého obdobia štyroch po sebe nasledujúcich týždňov vrátiť sa do miesta usadenia zamestnávateľa alebo vrátiť sa do miesta bydliska s cieľom stráviť tam aspoň jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo dobu týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín čerpanú ako náhradu za dobu skráteného týždenného odpočinku,
c)
organizuje kabotážne prepravy v rozpore s týmto zákonom,“.
Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená d) až l).
27.
V § 37 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
nezabezpečí skopírovanie všetkých údajov podľa osobitného predpisu24) vrátane údajov o čase jazdy, čase prestávky v práci alebo dôb odpočinku vodiča prostredníctvom podnikovej karty24) zo záznamového zariadenia vo vozidle najmenej raz za 90 dní a z karty vodiča najmenej raz za 28 dní alebo skopírované údaje neuchová 24 mesiacov odo dňa ich skopírovania,“.
28.
V § 37 ods. 8 písm. b) sa slová „200 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638 eur do 33 193 eur“.
29.
V § 38 ods. 1 písmená b) až d) znejú:
„b)
používa kartu vodiča, ktorá je
1.
poškodená, nefunkčná alebo znečistená, pričom údaje na nej uvedené nie sú čitateľné,
2.
sfalšovaná alebo ktorej uplynula platnosť alebo
3.
kartou iného vodiča alebo je držiteľom viac ako jednej karty vodiča,
c)
nepredloží kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom, vyplnené záznamové listy alebo výtlačky zo záznamového zariadenia, alebo ručné záznamy za prebiehajúci týždeň a za predchádzajúcich 28 dní,
d)
nečerpá alebo nedodrží prestávku v práci, dobu denného alebo týždenného odpočinku, presiahne maximálny denný, týždenný alebo dvojtýždenný limit času jazdy, alebo presiahne maximálny týždenný pracovný čas,“.
30.
V § 38 ods. 1 písm. c) a g) sa číslo „28“ nahrádza číslom „56“.
31.
V § 38 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
nezaznamenáva údaje, časové úseky, záznamy začiatku a konca pracovnej zmeny vodiča, záznamy prekročenia hranice, záznamy miesta nakládky a vykládky v súlade s osobitnými predpismi7) alebo s medzinárodnou dohodou,8)“.
32.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až u), ktoré znejú:
„q)
vedie vozidlo v členskom štáte inom ako je členský štát evidencie vozidla so záznamovým zariadením, ktoré nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,27)
r)
nepoužíva záznamové zariadenie, záznamový list alebo kartu vodiča,
s)
nečerpá doby pravidelného týždenného odpočinku a každú dobu týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín mimo vozidla,
t)
sa v rámci každého obdobia štyroch po sebe nasledujúcich týždňov nevráti do miesta usadenia zamestnávateľa, alebo sa nevráti do miesta bydliska s cieľom stráviť tam aspoň jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo dobu týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín čerpanú ako náhradu za dobu skráteného týždenného odpočinku,
u)
vykonáva kabotážne prepravy v rozpore s týmto zákonom.“.
33.
V 38 ods. 4 písmená a) až d) znejú:
„a)
odseku 1 písm. f), h), o) a p) možno uložiť pokutu do 1 100 eur,
b)
odseku 1 písm. a) tretieho až piateho bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c), d), g), i), k) a l) možno uložiť pokutu do 1 400 eur a zákaz činnosti do jedného roka,
c)
odseku 1 písm. a) prvého a druhého bodu, písm. b) druhého a tretieho bodu a písm. e), j), m), n), q) až u) možno uložiť pokutu do 1 700 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,
d)
odseku 2 možno uložiť pokutu do 1 700 eur,“.
34.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
Za priestupky podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť pokutu
a)
v blokovom konaní do 700 eur alebo
b)
v rozkaznom konaní do 900 eur.“.
35.
V § 38 ods. 6 sa slová „krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušnému podľa sídla dopravného podniku“ nahrádzajú slovami „ministerstvu“.
36.
Za § 40 sa vkladajú § 40a a 40b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠40a
Prechodné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
Zamestnávateľ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže rozvrhnúť denný pracovný čas rušňovodiča tak, aby dĺžka pracovnej zmeny bola najviac 15 hodín.
(2)
Ak zamestnávateľ rozvrhne denný pracovný čas rušňovodiča podľa odseku 1, dĺžka denného odpočinku nesmie byť kratšia ako 11 hodín.
§ 40b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. februára 2022
(1)
Ustanovenie prílohy č. 2 písm. f) sa do 20. augusta 2024 neuplatňuje.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 1. februára 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 1. februára 2022.“.
37.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 462/2007 Z. z.
CESTNÉ KONTROLY A KONTROLY V DOPRAVNÝCH PODNIKOCH

A. CESTNÉ KONTROLY
Predmetom cestnej kontroly sú tieto prvky:
a)
vybavenie vozidla záznamovým zariadením podľa osobitného predpisu,31)
b)
správne používanie záznamového zariadenia, a to najmä kontrola:
1.
vykonania periodickej prehliadky záznamového zariadenia,
2.
dodržania lehoty siedmich dní podľa osobitného predpisu,31a) ak záznamové zariadenie je poškodené,
3.
údajov z pamäti záznamového zariadenia v porovnaní s údajmi v dokladoch vozidla, ktoré sa týkajú evidenčného čísla vozidla, VIN čísla vozidla, krajiny evidencie vozidla, rozmeru pneumatík hnacej nápravy vozidla a nastavenia maximálnej povolenej rýchlosti,
4.
údajov na montážnom štítku podľa osobitného predpisu a jeho zabezpečenie voči neoprávnenej manipulácii,31b)
5.
či vo vozidle nie je inštalovaný alebo používaný akýkoľvek prístroj určený na zničenie, zatajenie, pozmenenie akýchkoľvek údajov alebo na manipuláciu s týmito údajmi, alebo prístroj, ktorý má zasahovať do činnosti ktorejkoľvek časti elektronickej výmeny údajov medzi komponentmi záznamového zariadenia alebo ktoré týmto spôsobom blokujú alebo pozmeňujú údaje pred zakódovaním,
6.
plomby na snímači pohybu podľa osobitného predpisu31c) a porovnanie s číslom na montážnom štítku pri podozrení na manipuláciu, ak je to technicky možné,
7.
tlačiva podľa osobitného predpisu25a) v prípade, ak plomby na snímači alebo tachografe sú odstránené alebo porušené,
8.
výrobného čísla GNSS a DSRC prijímača nezabudovaného v záznamovom zariadení a porovnanie údajov z pamäte záznamového zariadenia s údajmi na montážnom štítku, ak je to technicky možné,
9.
skopírovania údajov zo záznamového zariadenia za posledných 90 dní,
10.
používania karty vodiča držiteľom počas jazdy v záznamovom zariadení podľa osobitného predpisu,31d)
c)
záznamové listy a ručné záznamy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle podľa osobitného predpisu,31e) údaje uložené za požadované obdobie na karte vodiča, v pamäti záznamového zariadenia a vo výtlačkoch zo záznamového zariadenia vrátane záznamov začiatku a konca pracovnej zmeny vodiča, záznamov prekročenia hranice, záznamov miesta nakládky a vykládky, zistenie možného zneužitia karty vodiča alebo záznamových listov,
d)
denné, týždenné a dvojtýždenné časy jazdy, prestávky v práci a doby denného a týždenného odpočinku,
e)
presiahnutý maximálny týždenný pracovný čas 60 hodín a iné týždenné pracovné časy podľa § 3,
f)
rozpis služieb a kópia cestovného poriadku, ak sa táto povinnosť na vodiča vzťahuje podľa osobitného predpisu,31f)
g)
overenie dokumentov v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu;31g) to neplatí, ak vodič nie je vyslaný podľa osobitného predpisu,31h)
h)
kontrola kabotážnych prepráv na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,31i)
i)
kontrola údajov podľa osobitného predpisu31j) zariadením na diaľkovú včasnú detekciu údajov v záznamovom zariadení vozidla.

B. KONTROLY V DOPRAVNÝCH PODNIKOCH
(1)
Predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú okrem prvkov podľa časti A aj tieto prvky:
a)
doba týždenného odpočinku a časy jazdy medzi dobami odpočinku,
b)
dodržiavanie dvojtýždňového obmedzenia časov jazdy,
c)
záznamové listy, údaje zo záznamového zariadenia a z karty vodiča a výtlačky zo záznamového zariadenia,
d)
dodržiavanie maximálnych priemerných týždenných pracovných časov, prestávok a nočnej práce podľa tohto zákona,
e)
dodržiavanie povinností dopravných podnikov, pokiaľ ide o úhradu nákladov vodiča na ubytovanie a organizáciu práce vodičov podľa osobitného predpisu,32)
f)
pracovné zmluvy alebo dodatky k pracovným zmluvám medzi dopravným podnikom a vodičmi, ktorých zamestnáva z dôvodu zistenia, či im dopravný podnik neposkytuje žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou dodávky, množstvom dopraveného tovaru a ktorá by mala negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
(2)
Pri zistení porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu je súčasťou kontroly zisťovanie možnej spoluzodpovednosti podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov dopravného reťazca, najmä odosielateľov, zasielateľov alebo dodávateľov, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravnej služby v súlade s osobitnými predpismi.7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 32 znejú:
31) Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
31a) Čl. 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
31b) Bod 5.2 prílohy I C vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (Ú. v. EÚ L 139, 26. 5. 2016) v platnom znení.
31c) Bod 5.3 prílohy I C vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/799 v platnom znení.
31d) Napríklad Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR), čl. 5 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
31e) Čl. 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
31f) Čl. 16 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
31g) § 4 ods. 3 zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2019 Z. z.
31h) § 5a Zákonníka práce.
31i) Kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
31j) Čl. 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
32) Čl. 8 ods. 8 a 8a nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení.“.
38.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 462/2007 Z. z.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE, KTORÉ MUSIA MAŤ KONTROLNÉ ORGÁNY

Kontrolné orgány (inšpektori a policajti) musia mať na vykonávanie kontrol podľa prílohy č. 1 toto štandardné vybavenie:
a)
zariadenie umožňujúce stiahnutie a prenos údajov zo záznamového zariadenia a z karty vodiča,
b)
zariadenie umožňujúce skenovanie a prenos záznamových listov,
c)
zariadenie s príslušným softvérom na
1.
kontrolu digitálneho podpisu,
2.
spracovanie údajov zo záznamového zariadenia, karty vodiča a záznamových listov do databázovej formy,
3.
uchovanie stiahnutých údajov zo záznamového zariadenia a karty vodiča bez poškodenia digitálneho podpisu a naskenovaných záznamových listov najmenej za 24 mesiacov,
4.
analýzu podrobného profilu rýchlosti vozidiel,
5.
analýzu záznamov na karte vodiča a v záznamovom zariadení,
6.
analýzu porovnania záznamov zo snímača pohybu a GNSS prijímača; iba v prípade inteligentných tachografov,
7.
analýzu záznamov udalostí, porúch a chýb, ktoré sa považujú za potenciálne narušenie alebo manipuláciu so záznamovým zariadením, snímačom pohybu,
8.
kontrolu dodržiavania pravidelného sťahovania údajov zo záznamového zariadenia,
9.
viacjazyčnú tlač protokolov z kontroly,
d)
on-line pripojenie do internetovej siete,
e)
kontrolnú kartu,
f)
zariadenie na diaľkovú včasnú detekciu údajov v záznamovom zariadení vozidla.“.
39.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
40.
V prílohe č. 5 piaty bod znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102,11. 4. 2006).“.
41.
Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 249, 31. 7. 2020).“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Vodič vykonávajúci kabotážnu prepravu podľa osobitného predpisu sa považuje za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a).
(2)
Za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) sa nepovažuje vodič, ktorý
a)
prechádza cez územie členského štátu Európskej únie bez naloženia alebo vyloženia tovaru alebo bez vyzdvihnutia alebo vysadenia cestujúcich,
b)
vykonáva bilaterálnu dopravnú operáciu pri preprave tovaru,
c)
vykoná okrem bilaterálnej dopravnej operácie pri preprave tovaru dodatočnú činnosť, ktorou je jedna nakládka a jedna vykládka alebo jedna nakládka alebo jedna vykládka na území členských štátov Európskej únie alebo iných štátov, cez ktoré vodič prechádza, za podmienky, že vodič tovar nenaloží a nevyloží na území toho istého členského štátu Európskej únie; ak po bilaterálnej dopravnej operácii z územia členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa, počas ktorej vodič nevykonal žiadnu dodatočnú činnosť, nasleduje bilaterálna dopravná operácia na územie členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa, výnimka na dodatočné činnosti sa vzťahuje na vykonanie dvoch nakládok a dvoch vykládok alebo dvoch nakládok alebo dvoch vykládok za podmienky, že vodič tovar nenaloží a nevyloží na území toho istého členského štátu Európskej únie,
d)
vykonáva bilaterálnu dopravnú operáciu pri preprave cestujúcich,
e)
vykoná okrem bilaterálnej dopravnej operácie pri preprave cestujúcich dodatočnú činnosť, ktorou je jedno vyzdvihnutie cestujúcich a jedno vysadenie cestujúcich alebo jedno vyzdvihnutie alebo jedno vysadenie cestujúcich na území členských štátov Európskej únie alebo iných štátov, cez ktoré vodič prechádza, za podmienky, že vodič neponúka služby osobnej dopravy medzi dvoma miestami na území členského štátu Európskej únie, cez ktorý prechádza; rovnako to platí aj pre spiatočnú cestu,
f)
vykoná začiatočný alebo záverečný cestný úsek kombinovanej dopravnej operácie podľa osobitného predpisu, ak tento úsek pozostáva z bilaterálnych dopravných operácií podľa písmen b) a c).
(3)
Ustanovenia odseku 2 písm. c) a e) sa uplatňujú na vodiča, ktorý používa vozidlo vybavené inteligentným tachografom podľa osobitného predpisu.
(4)
Bilaterálna dopravná operácia pri preprave tovaru je preprava tovaru na základe zmluvy o preprave z územia členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa na územie iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu alebo z územia iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu na územie členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa.
(5)
Bilaterálna dopravná operácia v medzinárodnej príležitostnej alebo pravidelnej preprave cestujúcich podľa osobitného predpisu je preprava cestujúcich, ak vodič vykoná
a)
vyzdvihnutie cestujúcich na území členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa a ich vysadenie na území iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
b)
vyzdvihnutie cestujúcich na území členského štátu Európskej únie alebo iného štátu a ich vysadenie na území členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa alebo
c)
vyzdvihnutie a vysadenie cestujúcich na území členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa za účelom vykonania miestnych exkurzií na území iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu v súlade s osobitným predpisom.
(6)
Vyslanie vodiča na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) na územie príslušného členského štátu Európskej únie sa na účely § 5 ods. 3 prvej vety považuje za skončené, keď vodič opustí územie tohto členského štátu Európskej únie. Doba trvania vyslania vodiča sa nepripočíta k dobe trvania jeho predchádzajúceho vyslania alebo vyslania iného vodiča, ktorého nahrádza; ustanovenie § 5 ods. 3 poslednej vety sa nepoužije.
(7)
Na účely odsekov 1 až 6 sa za vodiča považuje zamestnanec, ktorý je vodičom v oblasti cestnej dopravy.“.

2.
Za § 252p sa vkladá § 252q, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠252q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. februára 2022
Ustanovenia § 5a ods. 2 písm. c) a e) sa do 20. augusta 2023 uplatňujú aj na vodiča, ktorý používa vozidlo, ktoré nie je vybavené inteligentným tachografom podľa osobitného predpisu.“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa dvadsiatym piatym bodom, ktorý znie:
„25.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 249, 31. 7. 2020).“.
Čl. III
Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slovo „pobytu“ vkladá čiarka a slová „číslo cestovného dokladu alebo číslo dokladu totožnosti“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. h) sa slovo „kontaktná“ nahrádza slovami „domáca kontaktná“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na hosťujúceho zamestnávateľa, ak je vyslaným zamestnancom vodič v oblasti cestnej dopravy.“.
4.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy
(1)
Ak je vyslaným zamestnancom vodič v oblasti cestnej dopravy, hosťujúci zamestnávateľ je povinný najneskôr v deň vyslania oznámiť Národnému inšpektorátu práce na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného predpisu7)
a)
svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno, meno a priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, register, v ktorom je zapísaný, a číslo licencie Spoločenstva,7a)
c)
meno, priezvisko, elektronickú adresu a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností a poskytovanie informácií Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území iného členského štátu, v ktorom je hosťujúci zamestnávateľ usadený (ďalej len „zahraničná kontaktná osoba“),
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátne občianstvo a číslo vodičského preukazu vyslaného zamestnanca,
e)
dátum vzniku pracovného pomeru vyslaného zamestnanca a rozhodné právo vzťahujúce sa na jeho pracovnú zmluvu,
f)
deň začatia a skončenia vyslania,
g)
evidenčné číslo motorového vozidla použitého pri vyslaní,
h)
údaj o tom, či sa dopravné služby vykonávajú ako preprava tovaru alebo preprava osôb a ako medzinárodná preprava alebo kabotážna preprava.
(2)
Hosťujúci zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Národnému inšpektorátu práce na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného predpisu7) každú zmenu údajov podľa odseku 1.
(3)
Hosťujúci zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby vyslaný zamestnanec, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, počas vyslania pri sebe uchovával
a)
kópiu oznámenia podľa odseku 1,
b)
doklad potvrdzujúci, že dopravné služby sa uskutočňujú v Slovenskej republike, najmä elektronický nákladný list alebo doklad podľa osobitného predpisu,7b)
c)
záznamy tachografu vrátane označenia iných členských štátov, v ktorých sa vyslaný zamestnanec nachádzal pri vykonávaní dopravných služieb, v súlade s požiadavkami na evidenciu a vedenie záznamov podľa osobitných predpisov.7c)
(4)
Hosťujúci zamestnávateľ je povinný po skončení vyslania na žiadosť Národného inšpektorátu práce najneskôr do ôsmich týždňov odo dňa doručenia žiadosti zaslať na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného predpisu7)
a)
kópie dokladov podľa odseku 3 písm. b) a c),
b)
kópiu pracovnej zmluvy alebo iného dokladu potvrdzujúceho pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy,
c)
doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, za prácu vykonanú počas vyslania,
d)
evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, v rozsahu podľa osobitného predpisu.6)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 7b a 7c znejú:
7a) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
7b) Čl. 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009 v platnom znení.
7c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v platnom znení.“.
5.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „súvisiace s vyslaním“ vkladajú slová „vrátane dokladov podľa § 4a ods. 4“.
6.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Rozhodnutie o uložení pokuty a s ním súvisiacu písomnosť doručuje inšpektorát práce hosťujúcemu zamestnávateľovi prostredníctvom domácej kontaktnej osoby alebo zahraničnej kontaktnej osoby. Ak hosťujúci zamestnávateľ neurčil domácu kontaktnú osobu alebo zahraničnú kontaktnú osobu alebo ak nebolo možné domácej kontaktnej osobe alebo zahraničnej kontaktnej osobe doručiť rozhodnutie o uložení pokuty a s ním súvisiacu písomnosť, môže inšpektorát práce doručiť hosťujúcemu zamestnávateľovi rozhodnutie o uložení pokuty a s ním súvisiacu písomnosť na adresu oznámenú podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo § 4a ods. 1 písm. a). Ak nebolo možné doručiť rozhodnutie o uložení pokuty a s ním súvisiacu písomnosť podľa prvej vety alebo podľa druhej vety, Národný inšpektorát práce požiada príslušný orgán iného členského štátu o doručenie rozhodnutia o uložení pokuty a s ním súvisiacej písomnosti hosťujúcemu zamestnávateľovi. Ak príslušný orgán iného členského štátu nemôže doručiť rozhodnutie o uložení pokuty a s ním súvisiacu písomnosť hosťujúcemu zamestnávateľovi, rozhodnutie o uložení pokuty a s ním súvisiaca písomnosť sa dňom oznámenia tejto skutočnosti príslušným orgánom iného členského štátu Národnému inšpektorátu práce považujú za doručené. Ustanovenia prvej vety až štvrtej vety sa vzťahujú rovnako na doručovanie rozhodnutia Národného inšpektorátu práce o uložení pokuty a s ním súvisiacej písomnosti.“.
7.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slová „§ 4 ods. 1 a“ vkladajú slová „§ 4a ods. 1 a“.
8.
V § 9 ods. 4 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
9.
V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 249, 31. 7. 2020).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 2. februára 2022 okrem čl. I bodu 30, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.