403/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

403
ZÁKON
z 19. októbra 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 311/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak registrový súd vykonal zápis podľa odseku 1, avšak údaj nebol zapísaný v súlade s návrhom na zápis, na základe žiadosti navrhovateľa podanej predsedovi registrového súdu registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zápis bezodkladne opraví; to neplatí, ak išlo o použitie aktuálnych hodnôt referenčných údajov. Žiadosť podľa prvej vety nemožno podať, ak už došlo k inej zmene zapísaného údaja. Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane.“.
2.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
3.
Za § 15g sa vkladajú § 15h a 15i, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2021
§ 15h
(1)
Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom vykoná automatizované doplnenie aktuálnych hodnôt identifikačných údajov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020 o osobách podľa § 15g ods. 10 a ich logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri23aa) (ďalej len „automatizované doplnenie identifikačných údajov“).
(2)
Na automatizované doplnenie identifikačných údajov podľa odseku 1 do obchodného registra sa ustanovenia § 6 až 8 nepoužijú.
(3)
O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu23ab) oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať.
§ 15i
(1)
Povinnosť podľa § 15g ods. 10 môže fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej osoby splniť aj podaním samostatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o osobách podľa § 15g ods. 10.
(2)
Ak sa návrhom na zápis podľa odseku 1 nedopĺňajú len identifikačné údaje o osobách podľa § 15g ods. 10, registrový súd návrh na zápis odmietne. Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f), ods. 3 písm. c) až e) a § 7 sa nepoužijú. Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu nie sú prípustné.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23aa a 23ab znejú:
23aa) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23ab) § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z, zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku súdnych poplatkov položke 17 časti „Poznámky“ sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:
„7.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o osobách podľa osobitného zákona10a) postupom podľa osobitného zákona.10b)“.
Doterajšie body 7 a 8 sa označujú ako body 8 a 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
10a) § 15g ods. 10 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
10b) § 15h ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 403/2021 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.