395/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2022 do 31.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

395
ZÁKON
zo 7. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z. a zákona č. 214/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu“.
2.
V § 1 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Na účely podľa odseku 4 písm. c), odseku 5 písm. c), odseku 7 a odseku 8 písm. c) sa za nekontrolnú a neblokujúcu formu súkromnej kapitálovej účasti považuje taká forma súkromnej kapitálovej účasti, ktorá žiadnym spôsobom neobmedzuje úroveň kontroly nad právnickou osobou podľa odseku 6 alebo spoločnej kontroly nad právnickou osobou podľa odseku 9 a ktorá osobe s touto formou účasti nezakladá právo na podiel na zisku právnickej osoby alebo na iný obdobný typ plnenia.“.
Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 17.
3.
V § 1 ods. 13 písm. g) sa slová „právnická osoba“ nahrádzajú slovami „múzeum alebo galéria“.
4.
V § 1 ods. 13 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmená u) až aa) sa označujú ako písmená t) až z).
5.
V § 1 odsek 14 znie:
„(14)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
a)
uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,
1.
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
3.
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak najmenej 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
b)
tvorba a vydanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov25a) alebo nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov,25a) ktorú zadáva škola.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
25a) § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 1 ods. 15 sa suma „5 000 eur“ nahrádzajú sumou „10 000 eur“.
7.
V § 1 ods. 16 sa slová „odsekov 2 až 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 14“.
8.
V § 2 ods. 5 písm. j) prvom bode sa slová „bez využitia elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 112 až 116“.
9.
V § 2 ods. 5 písm. o) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
10.
V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
environmentálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje negatívne vplyvy alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom
1.
znižovania znečistenia ovzdušia, vody a pôdy,
2.
znižovania emisií skleníkových plynov,
3.
ochrany lesov,
4.
predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,
5.
zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov,
6.
využívania obnoviteľných zdrojov alebo
7.
efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.“.
11.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)
100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b)
180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c)
400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)
300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
12.
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa suma „5 000 eur“ nahrádza sumou „10 000 eur“.
13.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa suma „260 000 eur“ nahrádza sumou „300 000 eur“.
14.
V § 6 ods. 1 sa za slová „prípravnou trhovou konzultáciou“ vkladá čiarka a slová „použitím systému sledovania vývoja cien podľa § 13 ods. 2 písm. d)“.
15.
V § 6 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a iné výdavky súvisiace so službami“.
16.
V § 6 odsek 16 znie:
„(16)
Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty, ak by výsledkom tohto postupu bolo
a)
zníženie predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa tohto zákona,
b)
vyhnutie sa zverejneniu oznámenia alebo výzvy podľa tohto zákona, alebo
c)
vyhnutie sa podaniu námietok podľa § 170 ods. 7.“.
17.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ, ak jej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku na
a)
uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 alebo
b)
poskytnutie služieb, ktoré sú spojené so zákazkou podľa písmena a) a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby ustanovený pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e).
(2)
Obstarávateľ je povinný postupovať ako verejný obstarávateľ, ak mu verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku podľa odseku 1 a táto zákazka nesúvisí s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9.“.
18.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje úrad v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom sídle úradu.“.
19.
V § 10 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) a obstarávateľ sú v kalendárnom roku, v ktorom začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) je povinný použiť environmentálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní podľa prvej vety a sociálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní podľa prvej vety. Na osoby podľa § 8 sa povinnosť podľa prvej vety nevzťahuje. Na účely splnenia uvedených povinností sa
a)
do rozsahu verejných obstarávaní so sociálnym hľadiskom alebo environmentálnym hľadiskom započíta aj
1.
verejné obstarávanie realizované formou vyhradenej zákazky,
2.
zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak zmena spočíva v predĺžení ich trvania alebo zvýšení hodnoty a pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva boli uzavreté ako výsledok verejného obstarávania s použitím sociálneho hľadiska alebo environmentálneho hľadiska,
b)
musí verejné obstarávanie s použitím sociálneho hľadiska alebo environmentálneho hľadiska zrealizovať,
c)
verejné obstarávanie, ktoré bolo začaté v jednom a dokončené v inom kalendárnom roku, započítava len do jedného z týchto rokov.
(8)
Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko podľa odseku 7, sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.“.
20.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú zákazku podľa prvej vety uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
d)
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom,
e)
označenie výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorej bola zmluva uzavretá.“.
21.
V § 10 ods. 11 písmeno a) znie:
„a)
zákazku, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2,“.
22.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
a)
uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34)
b)
uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu33) majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,34)
c)
uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je
1.
prezident Slovenskej republiky,
2.
člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
3.
vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4.
vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6.
generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7.
verejný ochranca práv,
8.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9.
štátny tajomník,
10.
generálny tajomník služobného úradu,
11.
prednosta okresného úradu,
12.
primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13.
predseda vyššieho územného celku,
d)
uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,33) majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).“.
23.
V § 11 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“.
24.
V § 12 ods. 6 sa slová „Rade úradu (ďalej len „rada“)“ nahrádzajú slovom „úradu“, slovo „rada“ sa nahrádza slovom „úrad“ a za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Po predložení návrhu na vyhotovenie referencie a dôkazov si úrad vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.“.
25.
V § 12 ods. 8 a ods. 9 písm. a) sa slová „údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov“ nahrádzajú slovami „evidencie referencií“.
26.
V § 12 ods. 9 úvodnej vete sa slovo „rade“ nahrádza slovom „úradu“.
27.
V § 12 ods. 10 prvej vete a druhej vete sa slovo „rada“ nahrádza slovom „úrad“.
28.
Nadpis nad § 13 znie: „Elektronická platforma“.
29.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).“.
30.
V § 13 ods. 2 úvodnej vete sa slová „elektronické trhovisko obsahovalo“ nahrádzajú slovami „elektronická platforma obsahovala“ a slovo „spĺňalo“ sa nahrádza slovom „spĺňala“.
31.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa slovo „bolo“ nahrádza slovom „bola“.
32.
V § 13 ods. 2 písm. b) sa slová „bolo vnútorne členené“ nahrádzajú slovami „na účely zobrazenia ponúk bola vnútorne členená“ a za slová „tovarov“ sa vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
33.
V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
obsahovala systém sledovania vývoja cien, ktorým, na základe údajov z informačných systémov verejnej správy, z iných informačných systémov v správe alebo prevádzke orgánu verejnej moci, ako aj z elektronických prostriedkov, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách na zadanie ktorých bol tento prostriedok použitý, sa sprístupňujú údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prácach a poskytnutých službách, tieto údaje boli aktualizované najmenej vo štvrťročných intervaloch a bezodplatne sprístupnené v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania najmenej na úrovni skupiny, aj spôsobom umožňujúcim ich automatizované spracovanie,“.
34.
V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby“ nahrádzajú slovami „zúčastniť sa verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy“.
35.
V § 13 ods. 2 písm. m) sa slovo „obsahovalo“ nahrádza slovom „obsahovala“ a slová „elektronickom trhovisku a informácií“ sa nahrádzajú slovami „elektronickej platforme alebo informácií“
36.
§ 13 ods. 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
bola zabezpečená dostupnosť Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „vestník“), profilu verejného obstarávateľa, zoznamu a registra podľa § 147 písm. f), elektronických dokumentov podľa § 147 písm. k), ako aj iných nástrojov a databáz, ktoré vedie alebo spravuje úrad a ktoré sú potrebné na verejné obstarávanie s využitím elektronickej platformy, ako aj zabezpečené funkcionality, potrebné na plnenie zverejňovacích a iných povinností verejného obstarávateľa a hospodárskeho subjektu vo vzťahu k nim; na tento účel poskytne úrad správcovi elektronickej platformy potrebnú súčinnosť.“.
37.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Elektronická platforma, vrátane informácií na nej zverejnených, je verejne prístupná aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickej platforme podľa tohto zákona; ustanovenie tohto zákona, vyžadujúce registráciu na vykonanie úkonu na elektronickej platforme, tým nie je dotknuté.“.
38.
V § 13 ods. 5 sa slová „tovarov alebo služieb, oprávnené“ nahrádzajú slovami „vo verejnom obstarávaní, oprávnený“.
39.
V § 13 ods. 6 sa slová „tovarmi a službami, bežne dostupnými na trhu, aj iným osobám ako verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, osobe podľa § 8 a uchádzačom alebo záujemcom“ nahrádzajú slovami „tovarom, stavebnými prácami alebo službami aj pre prípady, keď neexistuje povinnosť postupovať podľa tohto zákona s využitím elektronickej platformy“.
40.
V § 13 ods. 7 sa slovo „zaručenou“ nahrádza slovom „kvalifikovanou“.
41.
V § 13 ods. 8 písm. a) štvrtom bode sa slová „ponuky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby“ nahrádzajú slovami „alebo predkladania ponuky“.
42.
V § 13 ods. 11 sa slová „a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú“ nahrádzajú slovami „a ak ide o postup podľa § 109 až 111, sú v časti podľa odseku 8 písm. b)“.
43.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Správca informačného systému verejnej správy, orgán verejnej moci, ktorý spravuje alebo prevádzkuje iný informačný systém, a prevádzkovateľ elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách, na ktorých zadanie bol tento prostriedok použitý, sú povinní bezodplatne poskytnúť úradu vlády na účely zabezpečenia činnosti podľa odseku 2 písm. d) údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prác a poskytnutých služieb, ktoré evidujú; údaje sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu utajovanej skutočnosti, ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy podľa osobitných predpisov35a) vrátane odhalenia jej zdrojov, prostriedkov, či totožnosti zapojených osôb alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(14)
Údaje podľa odseku 13 sa poskytujú spôsobom, ktorý umožňuje ich automatizované spracovanie. Úrad vlády a správca informačného systému verejnej správy, prevádzkovateľ informačného systému alebo elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, môžu na účely odseku 13 dohodou upraviť konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje. Dohoda podľa druhej vety sa na žiadosť správcu informačného systému verejnej správy, prevádzkovateľa informačného systému alebo elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, uzatvára vždy, ak poskytovanie údajov spôsobom podľa prvej vety nie je možné alebo ak je poskytovanie údajov podľa odseku 13 spojené s objektívnymi neprimeranými ťažkosťami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
44.
V § 14 ods. 6 písm. c) sa za slovo „tovarov“ vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
45.
V § 14 ods. 8 sa za slovo „tovaru“ vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
46.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slová „centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní“ vkladajú slová „pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov“.
47.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Úrad vlády zabezpečuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, ak ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktoré ustanoví vláda nariadením.
(8)
Tovary, stavebné práce a služby ustanovené nariadením vlády podľa odseku 7 je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) povinný obstarávať s využitím centrálnej obstarávacej organizácie podľa odseku 7, ak nie je v písomnej dohode medzi centrálnou obstarávacou organizáciou podľa odseku 7 a verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) dohodnuté inak. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) nie je povinný postupovať podľa prvej vety, ak by tým bolo ohrozené plnenie úloh a povinností podľa osobitného predpisu.8)“.
48.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,39a) ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní,39c)
e)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
f)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo ich uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zistí porušenie tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39c znejú:
39a) Napríklad čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), § 4 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39b) Napríklad § 51 zákona č. 187/2021 Z. z.
39c) Napríklad § 52 zákona č. 187/2021 Z. z.“.
49.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu33) osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.“.
51.
V § 20 ods. 2 až 6 sa slová „informačný systém“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronický prostriedok“ v príslušnom tvare.
52.
V § 20 ods. 2 sa slová „bez využitia elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 112 až 116“.
53.
V § 20 sa odsek 11 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 písm. a) a námietky podľa § 170 ods. 9 písm. a) prvého bodu.“.
54.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:
„(19)
Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, je povinný na žiadosť úradu, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu, orgánu činného v trestnom konaní, riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu,74a) sprostredkovateľského orgánu podľa osobitného predpisu45a) alebo osoby vykonávajúcej vládny audit podľa osobitného predpisu45b) sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to bezodkladne po doručení žiadosti, spôsobom a v rozsahu uvedenom v žiadosti; ak ide o sprístupnenie pre Protimonopolný úrad Slovenskej republiky alebo orgán činný v trestnom konaní, prevádzkovateľ elektronického prostriedku zabezpečí, aby o tejto skutočnosti neboli v elektronickom prostriedku iným subjektom dostupné žiadne informácie, ak pristupujúci orgán nerozhodne inak. V žiadosti podľa prvej vety je orgán povinný identifikovať zákonné ustanovenie, na ktorého základe o prístup žiada. Sprístupnenie podľa prvej vety oznamuje dotknutému verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 výlučne orgán, ktorému bolo takéto sprístupnenie poskytnuté, a to do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo jeho konanie týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené, alebo do desiatich pracovných dní od inej skutočnosti, ktorou bolo konanie daného orgánu týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené, ak nebol daný dôvod na začatie správneho konania. Prevádzkovateľ elektronického prostriedku zabezpečí, aby elektronický prostriedok viedol automatizovaný záznam o každom sprístupnení informácií alebo dokumentov najmenej v tomto rozsahu:
a)
dátum doručenia žiadosti,
b)
názov žiadateľa,
c)
meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej za, alebo v mene žiadateľa,
d)
meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorej sa informácie alebo dokumenty sprístupňujú,
e)
dátum a čas sprístupnenia informácií alebo dokumentov,
f)
dátum a čas ukončenia sprístupnenia informácií a dokumentov.
(20)
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
(21)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o nadlimitnej koncesii, v informácii o zadávaní podlimitnej koncesie, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, umožniť predloženie ponuky alebo návrhu aj v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku; ustanovenie odseku 20 druhej vety sa nepoužije. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku podľa predchádzajúcej vety, musí vždy umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
45a) § 8 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
55.
V § 21 sa vypúšťa odsek 6.
56.
V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania“.
57.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uchovávajú kompletnú dokumentáciu do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody. Dokumentáciu vyhotovovanú v jednotlivých fázach verejného obstarávania, ktorá nie je súčasťou elektronickej komunikácie podľa § 20, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu viesť aj prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje.“.
58.
V § 24 ods. 3 písm. c) sa slová „Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“)“ nahrádzajú slovami „vestníku“.
59.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri uplatňovaní pravidiel podľa tohto zákona spolupracujú a vymieňajú si potrebné informácie a podklady, ktoré sa týkajú zrealizovaných verejných obstarávaní; tým nie je dotknutá povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa chrániť utajované skutočnosti, dôverné informácie podľa § 22, povinnosť nesprístupniť inú skutočnosť chránenú podľa osobitných predpisov71) a zachovávať osobitným predpisom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
71) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.“.
60.
V § 25 ods. 3 posledná veta znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, adresu webového sídla, na ktorej bezodkladne potom, ako sa dozvie o skutočnostiach podľa odseku 2, zverejní informácie podľa prvej vety.“.
61.
V § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) sa slová „alebo v štáte sídla“ nahrádzajú slovami „a v štáte sídla“.
62.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
63.
V § 33 ods. 2 sa slová „a) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.“.
64.
V § 34 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,“.
65.
V § 34 ods. 3 sa slová „a) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.“.
66.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
67.
V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g)“.
68.
V § 39 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Záujemca alebo uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety uvedie v žiadosti o účasť alebo v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti o účasť v ktorej sa tento doklad nachádza.“.
69.
V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa odseku 6 písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie.“.
70.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)
sú povinní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval,
b)
sú povinní pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
c)
sú povinní písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie,
d)
môžu písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie podľa odseku 8,
e)
môžu písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak má táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.“.
71.
V § 40 ods. 6 úvodnej vete sa slová „z verejného obstarávania“ nahrádzajú slovami „kedykoľvek počas verejného obstarávania“.
72.
V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).
73.
V § 40 ods. 6 písm. h) sa za slová „po písomnej žiadosti“ vkladajú slová „podľa odseku 4“.
74.
V § 40 sa odsek 6 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
nenahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4, v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorý nemá sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4.“.
75.
V § 40 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma,
b)
sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
c)
sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
d)
na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom,
e)
evidujú voči záujemcovi alebo uchádzačovi nedoplatky na dani, ktorej sú správcom podľa osobitného predpisu;50a) ustanovenie § 32 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.“.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
50a) Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.
76.
V § 40 odsek 9 znie:
„(9)
Ak hospodársky subjekt nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až g) a odsekov 7 a 8, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy; v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí hospodársky subjekt preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným správnym deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakladajúce nesplnenie podmienky účasti alebo dôvodu na vylúčenie podľa prvej vety nastali pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí o účasť alebo ponúk, záujemca uvedie opatrenia na vykonanie nápravy podľa prvej vety v žiadosti o účasť a uchádzač v ponuke.“.
77.
V § 40 ods. 10 a 11 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 9“.
78.
V § 41 ods. 1 písm. b) sa slová „a) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až g)“ a za slová „a ods. 7“ sa vkladajú slová „a 8“.
79.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.“.
80.
V § 42 ods. 12 prvej vete sa za slová „plnenia zmluvy“ vkladajú slová „súvisiace s predmetom zákazky“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na posúdenie súvisu s predmetom zákazky sa použije § 44 ods. 2.“.
81.
V § 44 ods. 1 v prvej vete sa za slová „s cieľom určiť“ vkladajú slová „pre neho“.
82.
V § 44 ods. 12 sa vypúšťajú slová „dĺžka záruky,“.
83.
V § 46 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 56 ods. 8 až 15“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 8 až 12“.
84.
V § 47 ods. 1 sa za slovo „povoliť“ vkladajú slová „alebo od nich vyžadovať“, za slovo „povoľujú“ sa vkladajú slová „alebo vyžadujú“ a za slovo „povolené“ sa vkladajú slová „alebo vyžadované“.
85.
V § 49 odsek 6 znie:
„(6)
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“.
86.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a 2 týmto nie sú dotknuté.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane použijú aj na predkladanie žiadostí o účasť.“.
87.
V § 51 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: „Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax umožňujúcu vyhodnotiť ponuku; verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať dokumenty v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Komisia je spôsobilá prijímať závery z vyhodnotenia ponúk nadpolovičnou väčšinou členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky.“.
88.
V § 51 odsek 8 znie:
„(8)
Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní komisiu doplniť.“.
89.
V § 52 odsek 2 znie:
„(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.“.
90.
V § 54 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6.“.
91.
§ 55 vrátane nadpisu znie:
㤠55
Postup po vyhodnotení ponúk
(1)
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutočňuje po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia spôsobom podľa prvej a druhej vety aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ak neboli vyhodnotené skôr. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu, a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä
a)
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
b)
informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk,
c)
výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3,
d)
lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
(3)
Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.“.
92.
V § 56 ods. 6 sa za slová „doručené námietky“ vkladajú slová „a nejde o postup zadávania zákazky podľa § 175 ods. 1 písm. c) druhého bodu“, v písmene b) sa slová „márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom“ nahrádzajú slovami „deň nadobudnutia“ a vypúšťajú sa slová „ods. 2 alebo“ a vypúšťa sa písmeno c).
93.
V § 56 odseky 8 až 13 znejú:
„(8)
Ak nie je potrebné podľa odseku 10 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.
(9)
Ak uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo do desiatich pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie vyzvaní neposkytnú súčinnosť podľa odseku 8, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 55 a 56 tým nie sú dotknuté.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti podľa odsekov 8 a 9 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.
(11)
Ak uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 10, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety. Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 55 a 56 tým nie sú dotknuté.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť, a to aj na základe dôvodnej žiadosti úspešného uchádzača, že lehota podľa odsekov 8 a 9 je dlhšia ako desať pracovných dní.
(13)
Vo verejnom obstarávaní, v ktorom podľa § 170 ods. 7 nie je možné podať námietku, sa odseky 2 až 7 nepoužijú.“.
94.
V § 56 sa vypúšťajú odseky 14 a 15.
95.
V § 57 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
96.
V § 58 odsek 3 znie:
„(3)
Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa použije postup užšej súťaže, ak v § 58 až 61 nie je ustanovené inak. Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný zriadiť komisiu podľa § 51. Využitím dynamického nákupného systému možno uzavrieť rámcovú dohodu s jedným hospodárskym subjektom najviac na šesť mesiacov.“.
97.
V § 61 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.“.
98.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
99.
V § 64 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuku úspešného uchádzača, ak zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti neobsahuje informácie podľa § 55 ods. 2 písm. c), tak aj doklady predložené úspešným uchádzačom na účely preukázania splnenia podmienok účasti a neexistencie dôvodov na vylúčenie, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa § 24, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo po zrušení verejného obstarávania; ak ide o dynamický nákupný systém, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“.
100.
V § 66 odsek 7 znie:
„(7)
Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že
a)
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 alebo
b)
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.“.
101.
V § 82 odsek 2 znie:
„(2)
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f); to neplatí, ak ide o priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. c) uskutočnené na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase mimoriadnej situácie34b) alebo v čase núdzového stavu.34a) Verejný obstarávateľ môže vyžadovať splnenie ďalších podmienok účasti podľa § 32 až 36.“.
102.
V § 98 ods. 2 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.
103.
Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„PIATA HLAVA
PRAVIDLÁ PRE NADLIMITNÉ ZÁKAZKY NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY
§ 107a
(1)
Pri zadávaní zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1, okrem pátracích a bezpečnostných služieb, verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa odsekov 2 až 5.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú zadávanie zákazky uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a oznámenia použitom ako výzva na súťaž.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky dodržiavajú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zadávaní zákazky postupovať podľa prvej hlavy až tretej hlavy druhej časti.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania týkajúceho sa služby uvedenej v prílohe č. 1 do 30 dní po uzavretí zmluvy.“.
104.
V § 108 odsek 1 znie:
„(1)
Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa § 112 až 116, pričom sa môže rozhodnúť, že bude postupovať
a)
podľa § 109 až 111, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, alebo
b)
podľa § 111a, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1.“.
105.
Nadpis nad § 109 znie: „Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby“.
106.
V § 109 ods. 8 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom elektronického trhoviska“.
107.
V § 111 odsek 2 znie:
„(2)
Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
3.
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
4.
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.“.
108.
V § 111 ods. 4 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na tento účel poskytne Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) ministerstvu vnútra potrebnú súčinnosť“.
109.
Za § 111 sa vkladá § 111a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠111a
Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby
(1)
Pri zadávaní podlimitnej zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1 verejný obstarávateľ môže postupovať podľa odsekov 2 až 6.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zadávanie zákazky uverejnením výzvy na predkladanie ponúk podľa § 117 ods. 7 prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.
(3)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky dodržiava princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky postupovať primerane podľa § 112 až 114a.
(4)
Podmienkou na predloženie ponuky záujemcu prostredníctvom elektronickej platformy je registrácia podľa tohto zákona.
(5)
Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách zadaných zjednodušeným postupom pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
d)
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.
(6)
Ak ide o uverejnenie zmluvy a o evidenciu a uchovávanie dokladov a dokumentov, použijú sa ustanovenia § 111 ods. 4 a 5.“.
110.
Nadpis nad § 112 znie: „Bežný postup pre podlimitné zákazky“.
111.
V § 112 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ použije na zadávanie zákazky elektronickú platformu.“.
Doterajšie odseky 1 až 13 sa označujú ako odseky 2 až 14.
112.
V § 112 ods. 5 úvodnej vete sa za slovom „účasti“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „, a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje“.
113.
V § 112 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „,g) a h)“.
114.
V § 112 ods. 6 sa slová „§ 32 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 2 až 7“.
115.
V § 112 odsek 7 znie:
„(7)
Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že
a)
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk alebo
b)
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.“.
116.
V § 112 ods. 11 sa za slovo „povoliť“ vkladajú slová „alebo od nich vyžadovať“ a za slovo „povolené“ sa vkladajú slová „alebo vyžadované“.
117.
V § 112 ods. 13 písm. a) sa slová „12 dní“ nahrádzajú slovami „deväť pracovných dní“ a v písmene b) sa slová „20 dní“ nahrádzajú slovami „14 pracovných dní“.
118.
V § 113 ods. 1 sa slová „výzvu na predkladanie ponúk elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk na uverejnenie“.
119.
V 113 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať, ak neboli uvedené v súťažných podkladoch zverejnených podľa odseku 5, a informáciu, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú,“.
120.
V § 113 ods. 2 písm. g) sa za slovo „povoľujú“ vkladajú slová „alebo vyžadujú“.
121.
V § 113 ods. 2 písm. h) sa slová „adresu, na ktorú sa“ nahrádzajú slovami „odkaz na funkcionalitu elektronickej platformy, ktorej prostredníctvom sa“.
122.
V § 113 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
dátum a čas otvárania ponúk,“.
123.
V § 113 ods. 4 písm. d) sa slová „e-mailová adresa“ nahrádzajú slovami „adresa na elektronickú komunikáciu“.
124.
V § 113 odsek 5 znie:
„(5)
Verejný obstarávateľ vypracuje súťažné podklady podľa § 42 a odošle ich prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy na uverejnenie na elektronickej platforme a v profile spolu s odoslaním výzvy na predkladanie ponúk.“.
125.
V § 113 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ môže oznámiť vysvetlenie ku všetkým doručeným žiadostiam jedným úkonom v lehote podľa prvej vety.“.
126.
V § 114 ods. 2 sa slová „a) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.“.
127.
V § 114 ods. 3 prvá veta znie: „Ponuky sa predkladajú na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy.“.
128.
V § 114 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Ponuky sa otvárajú na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ alebo komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51, postupuje pri otváraní ponúk podľa § 52 ods. 2 a 3.
(5)
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi a posudzuje dôvody na vylúčenie, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 15. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 1 v určenej lehote.
(6)
Verejný obstarávateľ alebo komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51, postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 53.“.
129.
V § 114 ods. 7 sa slová „§ 56 ods. 8, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 8 a 9“ a slová „§ 56 ods. 12 až 14“ sa nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 10 a 11“.
130.
V § 114a ods. 1 sa slová „§ 83 ods. 2 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 83 ods. 2 až 10“.
131.
V § 114a ods. 2 sa slová „vypracuje a pošle úradu oznámenie podľa § 116 ods. 1“ nahrádzajú slovami „použije na to určenú funkcionalitu elektronickej platformy“ a slová „§ 112 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 112 ods. 5“.
132.
V § 115 ods. 1 písm. b) a písm. d) druhom bode sa slová „§ 112 až 114“ nahrádzajú slovami „§ 111a alebo § 112 až 114“.
133.
V § 115 ods. 1 písm. c) sa za slová „§ 109 až 111“ vkladá čiarka a slová „§ 111a“.
134.
V § 115 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f); to neplatí, ak ide o priame rokovacie konanie podľa odseku 1 písm. c) uskutočnené na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase mimoriadnej situácie34b) alebo v čase núdzového stavu.34a) Verejný obstarávateľ môže vyžadovať splnenie ďalších podmienok podľa § 32 až 36. Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3.
(3)
Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia predmetu plnenia vyplývajúceho zo zmluvy alebo rámcovej dohody uzavretej súťažným postupom zadávania zákazky podľa § 111a alebo § 112 až 114 uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo verejnom obstarávaní na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil ako ďalší v poradí, ak
a)
verejný obstarávateľ platne odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia povinnosti pôvodného dodávateľa,
b)
pôvodný dodávateľ v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo zmluvnými podmienkami odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, alebo
c)
pôvodný dodávateľ stratil v priebehu plnenia pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody schopnosť splniť zmluvný záväzok.
(4)
Verejný obstarávateľ môže na účely uzavretia zmluvy podľa odseku 3 uskutočniť s uchádzačom rokovanie o podmienkach plnenia zmluvy. Zmluvná cena za plnenie pri uzavretí zmluvy podľa odseku 3 musí v závislosti od rozsahu plnenia vychádzať z ceny uvedenej v ponuke pôvodného dodávateľa. Zmluvná cena podľa predchádzajúcej vety nesmie prevyšovať o viac ako 20 % zmluvnú cenu pôvodného dodávateľa. Pred uzavretím zmluvy podľa odseku 3 vyhodnotí verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). Ak uchádzač podľa odseku 3 bol na uzavretie zmluvy písomne vyzvaný a v určenej lehote nie kratšej ako desať pracovných dní neposkytol riadnu súčinnosť tak, aby mohla byť zmluva uzatvorená v určenej lehote alebo ak odmietol uzatvoriť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. Zmluvu uzavretú podľa odseku 3 nemožno zmeniť podľa § 18 ods. 3.“.
135.
§ 115 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní predo dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy. Ak ide o dôvod podľa odseku 3, verejný obstarávateľ je súčasne povinný najneskôr päť pracovných dní pred uzavretím zmluvy zverejniť na profile a predložiť úradu príslušnú dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok na použitie priameho rokovacieho konania s odôvodnením jeho použitia.
(6)
Verejný obstarávateľ nie je pri postupe podľa odsekov 1 až 5 povinný použiť elektronickú platformu.“.
136.
V § 116 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ vyhotovuje oznámenia používané pri podlimitných zákazkách podľa § 111a až 115 prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy, ktorá zabezpečuje aj ich odoslanie úradu na uverejnenie.“.
137.
V § 116 ods. 5 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „okrem oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré úrad uverejní do siedmich pracovných dní odo dňa jeho odoslania“.
138.
V § 116 ods. 5 a 6 sa slová „bez využitia elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „podľa § 111a až 115“.
139.
V § 117 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.
(2)
Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 24 a § 25 ods. 3. Ak sa zákazka s nízkou hodnotou nezadáva s využitím elektronickej platformy, nepoužijú sa ustanovenia § 20.
(3)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2. Verejný obstarávateľ môže umožniť predloženie ponuky v inom ako štátnom jazyku. Ak verejný obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku podľa predchádzajúcej vety, musí vždy umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ je povinný na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom jazyku alebo v inom ako českom jazyku.“.
140.
V § 117 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu a ani postupovať podľa odseku 6, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 81 písm. b), d) až h) alebo ak
1.
v postupe podľa odseku 6 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
2.
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať s použitím elektronickej platformy a ani podľa odseku 6.“.
141.
V § 117 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d).“.
142.
V § 117 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak
a)
predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 180 000 eur,
b)
predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín alebo zákazky na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 70 000 eur,
c)
predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 260 000 eur.
(7)
Vo výzve na predkladanie ponúk podľa odseku 6 verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb,
b)
lehotu na predkladanie ponúk,
c)
informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať,
d)
informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy,
e)
výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,
g)
informáciu, či sa použije elektronická aukcia.
(8)
Lehota na predkladanie ponúk podľa odseku 7 písm. b) nesmie byť kratšia ako
a)
sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,
b)
deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(9)
Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk podľa odseku 6 vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 10 až 12.
143.
V § 117 odsek 10 znie:
„(10)
Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos, dostupnými na webovom sídle úradu, poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
3.
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
4.
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.“.
144.
V § 118 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú podlimitnú koncesiu uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet koncesie a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
3.
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
4.
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom .
(5)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov po uzavretí koncesnej zmluvy; § 24 sa nepoužije.“.
145.
V § 119 ods. 1 sa slová „a spracovania dát“ nahrádzajú slovami „informačno-komunikačných technológií a spracovania dát“.
146.
§ 121 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak ide o súťaž návrhov, na ktorú nadväzuje zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť podmienky účasti podľa § 32 až 34 a doklady, ktorými ich možno preukázať; ak ich určia, uvedú ich v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo v súťažných podmienkach, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Na účely účasti v súťaži návrhov môže účastník nahradiť doklady podľa prvej vety jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Ak účastník použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu súťaže návrhov kedykoľvek v jej priebehu účastníka písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Účastník doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Pri určení, preukazovaní a vyhodnocovaní podmienok účasti a dôvodov na vylúčenie sa postupuje primerane podľa druhej časti.“.
147.
§ 139 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Verejný obstarávateľ nie je pri zadávaní zákazky podľa odseku 1 povinný použiť § 20.“.
148.
V § 140 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
149.
V § 140 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
150.
§ 140 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Úrad pri výkone svojej pôsobnosti realizuje verejnú politiku otvorenej komunikácie s cieľom podpory verejného záujmu vo verejnom obstarávaní, ktorým je najmä hospodárne a efektívne využívanie verejných prostriedkov, čestná hospodárska súťaž a nediskriminácia vo verejnom obstarávaní. Na tento účel úrad najmä
a)
poskytuje informácie na účel zvýšenia transparentnosti a verejnej kontroly pri dodržaní práv a povinností podľa osobitných predpisov,65a)
b)
vykonáva publikačné, školiace, diskusné a vzdelávacie aktivity,
c)
uplatňuje zásady otvoreného vládnutia a transparentnosti v oblasti verejného obstarávania prostredníctvom aktívnej komunikácie,
d)
podporuje verejnú politiku poskytovania informácií a údajov prostredníctvom elektronizácie,
e)
zvyšuje informovanosť o svojej činnosti a o politike otvorenej komunikácie aj prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí a iných inovatívnych komunikačných prostriedkov,
f)
podporuje a podieľa sa na činnostiach právnej vedy v oblasti verejného obstarávania,
g)
spolupracuje so subjektami verejnej správy, akademickej obce, analytickými jednotkami, zástupcami občianskej spoločnosti, zástupcami novinárskej obce,
h)
spolupodieľa sa na vytváraní a činnosti osobitných pracovných skupín zameraných na podporu a rozvoj verejného záujmu vo verejnom obstarávaní a verejnej politiky otvorenej komunikácie,
i)
podporuje aktivity vo verejnom obstarávaní smerujúce k zvyšovaniu informovanosti, odbornosti a profesionalizácii, dobrej správe vecí verejných a rozvoju občianskej spoločnosti,
j)
vo vzťahu k zahraničiu prezentuje príklady dobrej praxe verejnej politiky otvorenej komunikácie v oblasti verejného obstarávania v podmienkach Slovenskej republiky a spolupodieľa sa na podpore a rozvoji verejnej politiky otvorenej komunikácie so zahraničnými subjektami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
65a) Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení, zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
151.
§ 141 znie:
㤠141
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda (ďalej len „výberová komisia“). Vláda zriadi výberovú komisiu tak, aby možnosť určiť osobu za člena výberovej komisie mal aj prezident Slovenskej republiky a aby členom výberovej komisie bol aj
1.
predseda alebo podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
2.
generálny prokurátor alebo námestník generálneho prokurátora,
3.
predseda alebo podpredseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,
4.
zástupca verejných obstarávateľov a zástupca obstarávateľov,
5.
zástupca mimovládnych neziskových organizácií65aa) pôsobiacich v oblasti verejných financií, verejného obstarávania alebo ochrany hospodárskej súťaže,
6.
odborník v oblasti verejného obstarávania a
7.
odborník v oblasti právnej vedy.
(2)
Predsedu úradu zastupujú dvaja podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(3)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Funkčné obdobie predsedu úradu sa končí až vymenovaním nového predsedu úradu. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda úradu a podpredsedovia úradu nesmú byť členmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(4)
Za predsedu úradu môže byť zvolená a za podpredsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní,
d)
disponuje aktívnou znalosťou anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka,
e)
je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.
(5)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Aj keď sa na neho hľadí, akoby nebol odsúdený, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného ten, kto bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti záujemca o kandidatúru na predsedu úradu poskytne údaje65ab) potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov úradu vlády; úrad vlády zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky žiadosť o odpis registra trestov záujemcu o kandidatúru na predsedu úradu bezodkladne. Kandidát na podpredsedu úradu poskytne údaje65ab) potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov úradu; úrad zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky žiadosť o odpis registra trestov kandidáta na podpredsedu úradu bezodkladne.
(6)
Záujemca o kandidatúru na predsedu úradu a kandidát na podpredsedu úradu sú oprávnení požiadať Národný bezpečnostný úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky.65ac)
(7)
Úrad vlády najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu zverejní na webovom sídle úradu vlády oznámenie, ktoré obsahuje informáciu o uplynutí funkčného obdobia predsedu úradu a podmienky pre výkon funkcie predsedu úradu podľa odseku 4. Úrad vlády zverejní výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru najneskôr 120 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle úradu vlády, najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače a tiež na webovom sídle, ktoré je zamerané na zverejňovanie pracovných ponúk. Ak sa výkon funkcie predsedu úradu skončí inak ako podľa § 142 ods. 1 písm. a), úrad vlády zverejní výzvu podľa prvej vety do 30 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie predsedu úradu. Výzva nesmie byť zverejnená po dobu kratšiu ako 30 dní. Vo výzve sa uvedie, aké doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 4 je potrebné zaslať, uvedie sa, v akej štruktúre a rozsahu záujemca o kandidatúru predkladá životopis, zdôvodnenie kandidatúry a projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii, lehota na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí a uvedú sa organizačné podrobnosti o verejnom vypočutí a jeho priebehu. Životopis, zdôvodnenie kandidatúry a projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii zverejní úrad vlády pri všetkých kandidátoch na webovom sídle úradu vlády do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí; osobné údaje okrem mena a priezviska, dátumu narodenia a informácií týkajúcich sa pracovných skúseností a dosiahnutého vzdelania sa v dokumentoch, pred ich zverejnením anonymizujú.
(8)
Verejné vypočutie sa uskutoční do 30 dní odo dňa uplynutia doby, počas ktorej bola zverejnená výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu. Na verejné vypočutie úrad vlády pozve každého záujemcu o kandidatúru, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 4 a predložil v určenej lehote listiny podľa odseku 7 piatej vety; záujemcov, ktorých na verejné vypočutie nepozve, o tom s uvedením dôvodov upovedomí. Úrad vlády pozve záujemcu o kandidatúru na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia a titulu, mena a priezviska členov výberovej komisie; v tejto lehote zároveň na webovom sídle úradu vlády zverejní dátum, miesto a hodinu konania verejného vypočutia, titulu, mená a priezviská členov výberovej komisie a tematické okruhy otázok, ktoré budú na verejnom vypočutí kladené prihláseným záujemcom. Verejné vypočutie sa uskutočňuje tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom mali aj členovia vlády, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcovia verejnosti. Verejné vypočutie sa vysiela naživo a celý záznam z verejného vypočutia sa najneskôr nasledujúci pracovný deň zverejní na webovom sídle úradu vlády; zverejnenie trvá do dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie predsedu úradu úspešným kandidátom.
(9)
Výberová komisia vyhodnotí prihlásených záujemcov o kandidatúru do 15 dní odo dňa verejného vypočutia. Na základe výsledku vyhodnotenia výberová komisia vyhotoví a predloží vláde zápisnicu, ktorej súčasťou je zoznam odporúčaných kandidátov, spôsob hodnotenia, hodnotenie všetkých prihlásených záujemcov a odlišné hodnotenie člena výberovej komisie, ak o to požiada; materiál predložený výberovou komisiou úrad vlády zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle a zverejnenie trvá do dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie predsedu úradu úspešným kandidátom.
(10)
Vláda na základe predloženej zápisnice výberovej komisie vyberie, ktorého kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu navrhne Národnej rade Slovenskej republiky.
(11)
Na voľbu predsedu úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov z predchádzajúcej voľby; ak tento počet hlasov získalo viac kandidátov, zúčastnia sa na opakovanej voľbe všetci títo kandidáti. Opakovaná voľba sa nevykoná, ak sa hlasovalo len o jedinom kandidátovi. Ak aj v rámci opakovanej voľby získa viac kandidátov rovnaký najväčší počet hlasov, ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo ak sa opakovaná voľba nevykoná, úrad vlády zverejní do siedmich dní odo dňa hlasovania novú výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu podľa odseku 7.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 65aa až 65ac znejú:
65aa) § 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
65ab) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65ac) § 16 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
152.
V § 142 odsek 1 znie:
„(1)
Funkcia predsedu úradu a funkcia podpredsedu úradu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia podľa § 141 ods. 3,
b)
vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou doručenou tomu, kto ho zvolil alebo vymenoval, a to dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. a) alebo b).“.
153.
V § 142 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Národná rada Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu, ak
a)
nespĺňa podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. e),
b)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,66)
c)
nevykonáva funkciu predsedu úradu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)
Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2. Vláda odvolá podpredsedu úradu aj bez návrhu, ak funkcia predsedu nie je obsadená.
(4)
Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda môže pozastaviť výkon funkcie podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.“.
154.
§ 143 až 146 vrátane nadpisu nad § 143 sa vypúšťajú.
155.
V § 147 písmená e) a f) znejú:
„e)
predkladá vláde a Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do konca marca správu o stave verejného obstarávania v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok,
f)
vedie zoznam hospodárskych subjektov, zoznam elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní podľa § 20 (ďalej len „zoznam elektronických prostriedkov“) a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so zákazom“),“.
156.
V § 147 písmeno j) znie:
„j)
ukladá sankcie za priestupky a iné správne delikty,“.
157.
V § 147 písm. k) sa čiarka za slovom „dokumentov“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „špeciálne programové vybavenie spĺňajúce podmienky podľa § 20 ods. 11 a“.
158.
V § 147 písm. l) sa slová „§ 115 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 115 ods. 5“.
159.
V § 147 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
v trestnom konaní a v rámci postupu pred začatím trestného konania, ak sa týka trestnej činnosti súvisiacej s verejným obstarávaním, poskytuje konzultácie ku konkrétnym prípadom orgánu činnému v trestnom konaní a súdu,“.
Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená o) až t).
160.
V § 149 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 147 písm. q)“ nahrádzajú slovami „§ 147 písm. r)“.
161.
Za § 158 sa vkladajú § 158a a 158b, ktoré vrátane nadpisu nad § 158a znejú:
„Zoznam elektronických prostriedkov
§ 158a
(1)
Úrad vedie zoznam elektronických prostriedkov.
(2)
Zoznam elektronických prostriedkov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu, ktorý obsahuje údaje podľa § 158b ods. 2.
§ 158b
(1)
Úrad zapíše elektronický prostriedok do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov.
(2)
Žiadosť o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa elektronického prostriedku,
b)
identifikáciu elektronického prostriedku,
c)
identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa elektronického prostriedku, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
d)
meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,
e)
čestné vyhlásenie prevádzkovateľa elektronického prostriedku, že elektronický prostriedok spĺňa požiadavky podľa § 20 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 186 ods. 6 a
f)
kompletne vyplnený dotazník, ktorého obsahové náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3)
Ak žiadosť o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby ich v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní doplnil. Ak prevádzkovateľ elektronického prostriedku v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti, úrad mu žiadosť o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov vráti.
(4)
Ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname elektronických prostriedkov, prevádzkovateľ elektronického prostriedku je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov.
(5)
Úrad vyčiarkne elektronický prostriedok zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak o to prevádzkovateľ elektronického prostriedku požiada.“.
162.
V § 164 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa; ak sa žiadosť o nápravu doručuje podľa odseku 3 písm. a), podpisom žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa sa rozumie identifikácia a autentifikácia tejto osoby podľa § 20 ods. 5 a 6 v elektronickom prostriedku, ktorého prostredníctvom sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií.“.
163.
V § 164 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)
v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií,
b)
v listinnej podobe, ak elektronický prostriedok podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje alebo ak sa vo verejnom obstarávaní, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, komunikácia a výmena informácií neuskutočňuje elektronickým prostriedkom.“.
164.
V § 165 odsek 4 znie:
„(4)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej istej veci, ktorú opakovane podá ten istý žiadateľ.“.
165.
V § 165 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí vo veciach, v ktorých podľa § 170 ods. 7 nemožno podať námietku.“.
166.
Za § 165 sa vkladá § 166, ktorý znie:
㤠166
(1)
Úrad je oprávnený vykonať preskúmavanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania z vlastného podnetu úradu podľa tohto zákona, ak to nevylučujú osobitné predpisy.8) Na výkon preskúmavania sa rovnako vzťahujú povinnosti podľa § 167 ods. 3.
(2)
Orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné na žiadosť oznámiť úradu skutočnosti alebo informácie, predložiť veci, dokumenty alebo doklady, ktoré majú význam pre výkon preskúmavania podľa odseku 1, pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním alebo pre iné konanie podľa tohto zákona, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti; tým nie je dotknutá povinnosť úradu postupovať podľa § 167 ods. 3 a nie sú dotknuté ani ustanovenia osobitného predpisu.70b)
(3)
Pri výkone preskúmavania podľa odseku 1 alebo dohľadu nad verejným obstarávaním môže úrad uložiť povinnosť predložiť v určenej lehote znalecký posudok alebo odborné stanovisko osobe, ktorá disponuje odbornými znalosťami alebo ktorá sa špecializuje na činnosť, ktorá má byť obsahom znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, osobe, ktorá spracúva znalecký posudok alebo odborné stanovisko, sa umožní, aby sa v potrebnom rozsahu oboznámila s obsahom spisu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.70c) Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, má voči úradu nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. O skutočnostiach, o ktorých sa táto osoba dozvedela v priebehu výkonu preskúmavania alebo dohľadu nad verejným obstarávaním, je povinná zachovávať mlčanlivosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 70b a 70c znejú:
70b) § 33 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70c) § 35 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
167.
V § 167 ods. 1 sa za slová „ustanovených týmto zákonom“ vkladajú slová „a inými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie“.
168.
V § 167 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
ukladá sankcie za priestupky a iné správne delikty podľa tohto zákona,“.
169.
V § 167 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
sprístupnenie takýchto informácií službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu;71a) tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov,71)
d)
sprístupnenie takýchto informácií účastníkom konania alebo ich zástupcom na účely nazerania do spisu a vyhotovenia si výpisov, odpisov a kópií z tohto spisu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov.71)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
71a) § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
170.
V § 167 odsek 4 znie:
„(4)
Pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov Policajného zboru alebo od orgánov činných v trestnom konaní informácie získané podľa osobitného predpisu72) a tie použiť na účely výkonu dohľadu; informácie, ktorých poskytnutím by mohol byť zmarený účel trestného konania, sa neposkytujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
72) § 3 Trestného poriadku.“.
171.
§ 167 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Úrad môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o súčinnosť tak, aby úrad mohol zohľadniť aj jeho vyjadrenie ako ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike.73) Akýkoľvek úkon alebo rozhodnutie verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo úradu, ktoré sa týka dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d), nezaväzuje a neobmedzuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v konaní a rozhodovaní podľa osobitného predpisu.73a)
(8)
Ak si to povaha skutočností, informácií, dokumentov, dokladov, predmetu zákazky alebo vecí vyžaduje a ak to nevylučujú osobitné predpisy,8) úrad môže vykonať preskúmavanie alebo dohľad v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, kde sa tieto skutočnosti, informácie, dokumenty, doklady alebo veci nachádzajú. Na tento účel sú verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 povinná umožniť zamestnancom úradu vstup do týchto priestorov a predložiť požadované skutočnosti, informácie, dokumenty, doklady alebo veci, nazerať do nich, robiť si z nich výpisy, odpisy, kópie alebo dostať z nich informácie, ktoré majú význam pre preskúmavanie alebo výkon dohľadu, iným spôsobom; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.73b)
(9)
Kontrolovaný a hospodársky subjekt môžu mať v tej istej veci len jedného zástupcu oprávneného73c) v mene kontrolovaného alebo hospodárskeho subjektu vykonávať úkony v konaniach podľa odseku 2. Ak z osobitného predpisu nevyplýva inak alebo ak oprávnenie zástupcu nie je výslovne udelené len na konkrétne úkony, platí, že zástupca je oprávnený na vykonávanie všetkých úkonov v mene kontrolovaného alebo hospodárskeho subjektu v konaniach podľa odseku 2. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, právny úkon, ktorým bol ustanovený zástupca, je voči úradu účinný dňom jeho doručenia alebo dňom udelenia oprávnenia do zápisnice a novší právny úkon ustanovenia zástupcu vždy nahrádza starší právny úkon ustanovenia zástupcu v plnom rozsahu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 73 až 73c znejú:
73) § 25 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
73a) Zákon č. 187/2021 Z. z.
73b) § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
73c) Napríklad § 20, § 31, § 724 Občianskeho zákonníka, § 13, § 14, § 15, § 566, § 577 Obchodného zákonníka, § 17 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
174.
V § 169 odsek 4 znie:
„(4)
Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného. Vnútornou kontrolou kontrolovaného nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov, ak takéto oprávnenia nevylučujú osobitné predpisy.8) Úrad preskúmava úkony kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 na základe podnetu orgánov činných v trestnom konaní, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a na základe plánu kontrolnej činnosti na príslušný kalendárny polrok.“.
175.
§ 169 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak nejde o postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaž návrhov, ktoré sú financované aspoň sčasti z prostriedkov Európskej únie, konanie podľa odsekov 2 a 3 možno začať najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.“.
176.
V § 170 ods. 1 písmená b) a d) znejú:
„b)
záujemca, ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného,
d)
osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného; za takúto osobu sa nepovažuje člen skupiny dodávateľov podávajúci námietky za túto skupinu dodávateľov po predložení ponuky, návrhu alebo žiadosti o účasť skupinou dodávateľov, ak ním podané námietky nie sú podané v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, alebo“.
177.
V § 170 ods. 4 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „alebo ods. 4“.
178.
V § 170 ods. 5 písmená f) a g) znejú:
„f)
návrh na rozhodnutie o námietkach,
g)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa; ak sa námietky doručujú v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, podpisom navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa sa rozumie identifikácia a autentifikácia tejto osoby podľa § 20 ods. 5 a 6 v elektronickom prostriedku, ktorého prostredníctvom sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií.“.
179.
V § 170 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak námietky za skupinu dodávateľov podáva člen skupiny dodávateľov, je povinný preukázať písomné oprávnenie nie staršie ako tri mesiace, podať námietky v mene všetkých členov skupiny dodávateľov.“.
180.
V § 170 odsek 7 znie:
„(7)
Námietky nemožno podať pri
a)
zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 800 000 eur,
b)
zadávaní podlimitných zákaziek verejným obstarávateľom na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
c)
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou verejným obstarávateľom,
d)
postupe zadávania podlimitnej koncesie,
e)
zadávaní zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 5 písm. a).“.
181.
V § 170 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Zakazuje sa podať zjavne nedôvodnú námietku. Námietka je zjavne nedôvodná, ak celkom zjavne slúži na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedie k nedôvodným prieťahom v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
182.
V § 170 odsek 9 znie:
„(9)
Námietky sa doručujú
a)
kontrolovanému
1.
v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií,
2.
v listinnej podobe, ak elektronický prostriedok podľa prvého bodu doručenie námietky neumožňuje alebo ak sa vo verejnom obstarávaní, ktorého sa námietka týka, komunikácia a výmena informácií neuskutočňuje elektronickým prostriedkom, a
b)
úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií, ak tento elektronický prostriedok doručenie námietok úradu umožňuje.“.
183.
V § 170 ods. 10 sa slová „informačného systému“ nahrádzajú slovami „elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií“.
184.
V § 171 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g),“.
185.
V § 171 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
186.
V § 171 ods. 5 sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“.
187.
V § 172 odsek 1 znie:
„(1)
S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr na druhý pracovný deň nasledujúci po doručení námietok v lehote podľa § 170 ods. 4. Za každú skutočnosť, proti ktorej námietky podľa § 170 ods. 3 smerujú, sa skladá samostatná kaucia.“.
188.
V § 172 ods. 5 prvá veta a druhá veta znejú: „Kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. q). Kaucia sa vo výške 50 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 4 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. d).“.
190.
V § 173 odsek 2 znie:
„(2)
Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu v lehote podľa odseku 1. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku. Ak kontrolovaný predkladá dokumentáciu alebo jej časť v listinnej podobe, môže úradu predložiť fotokópiu tejto dokumentácie, ak zároveň písomne potvrdí, že táto dokumentácia súhlasí s originálnym vyhotovením dokumentácie. Kontrolovaný môže nahliadať do dokumentácie ním doručenej úradu. V prípadoch, keď sa konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred úradom nezačne, úrad bez zbytočného odkladu poskytnutú dokumentáciu vráti.“.
191.
V § 173 ods. 3 sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“.
192.
V § 173 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o prerušení konania z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie v origináli v prípade, ak úrad v rozhodnutí o prerušení konania identifikuje konkrétny doklad, ktorý mal byť súčasťou kompletnej dokumentácie, a jeho predloženie je nevyhnutné pre účely riadneho preskúmania úkonov kontrolovaného.“.
193.
V § 173 ods. 10 sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 6“.
194.
V § 173 ods. 11 prvá veta znie: „Ak nejde o preskúmavanie postupu zadávania zákazky podľa § 175 ods. 1 písm. c), môže úrad vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného od doručenia predbežného opatrenia najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 174 alebo § 175.“.
195.
V § 173 ods. 13 sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“.
196.
V § 173 odsek 14 znie:
„(14)
Ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 2 alebo 3, úrad vo výzve podľa odseku 13 súčasne uvedie, ktoré zo zistených skutočností sú správnym deliktom podľa § 182 ods. 1 a 2, pokutu, ktorú úrad zamýšľa uložiť, a informáciu o tom, že ak v lehote podľa odseku 13 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami, ako aj s tým, že sa dopustil správnych deliktov uvedených vo výzve, pokuta, ktorá by bola inak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uložená, sa zníži o 50 %. Postup podľa predchádzajúcej vety možno uplatniť len na tie porušenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich troch rokoch odo dňa začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.“.
197.
§ 173 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:
„(16)
Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a vyžiadať si kópie spisov alebo vyžiadať si informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou identifikácie zamestnanca, ktorému bol spis pridelený, identifikácie odborníka alebo znalca, ktorý bol požiadaný o vypracovanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, pred jeho vypracovaním, internej komunikácie úradu, zápisníc z porád, zápisníc o hlasovaní, prístupu do vnútorných informačných systémov úradu, v ktorých sa spis alebo jeho časť nachádza, informácií o podaní podnetu na iný orgán, informácií o podnete alebo jeho autorovi, ak by ich sprístupnenie mohlo zmariť konanie vedené iným orgánom alebo ak ide o informácie, ktorých sprístupnenie by mohlo zmariť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Dokumentáciu podľa § 24 možno postupom podľa prvej vety sprístupniť len kontrolovanému. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.
(17)
Úrad je povinný vykonať opatrenia, aby sa postupom podľa odseku 16 nesprístupnila utajovaná skutočnosť,65) iná skutočnosť chránená podľa osobitných predpisov,71) alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(18)
Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosti adresované účastníkovi konania úrad doručuje iba tomuto zástupcovi.“.
198.
V § 174 ods. 1 písm. b) sa slová „v podobe podľa § 170 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 170 ods. 9“.
199.
V § 174 ods. 1 písm. h) sa slová „vo výške“ nahrádzajú slovami „najmenej vo výške“.
201.
V § 174 ods. 1 písm. o) sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“
202.
V § 174 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
zo skutočností tvrdených v námietkach alebo z iných úradu známych skutočností je mimo rozumnú pochybnosť zrejmé, že podané námietky sú zjavne nedôvodné.“.
203.
§ 174 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ten, kto poruší zákaz podať zjavne nedôvodnú námietku zodpovedá za škodu, ktorá tým inému vznikne.“.
204.
V § 175 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,
a)
rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii alebo ich časti odstrániť protiprávny stav,
b)
rozhodnutím nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania časti zákazky alebo časti koncesie alebo súťaž návrhov, alebo
c)
rozhodnutím skonštatuje porušenie tohto zákona a uvedie výpočet ustanovení tohto zákona
1.
ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 000 eur, preskúmavanie podlimitnej koncesie a zákazky s nízkou hodnotou v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a nejde o použitie priameho rokovacieho konania,
2.
v rozsahu namietaných skutočností, ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 800 000 eur a zároveň nižšia ako 3 000 000 eur v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. d).
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v priebehu verejného obstarávania na základe právoplatného rozhodnutia úradu podľa odseku 1 písm. c) odstrániť protiprávny stav.“.
206.
V § 175 odsek 6 znie:
„(6)
Úrad zverejní informáciu o poslednom dni lehoty podľa odseku 5 v profile kontrolovaného.“.
207.
V § 175 ods. 11 sa za slovom „uchádzačom“ vypúšťa čiarka a slovo „záujemcom“.
208.
§ 175 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Proti rozhodnutiu úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.“.
209.
V § 176 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Úrad uloží navrhovateľovi, ktorý podal zjavne nedôvodné námietky alebo vzal späť podané námietky, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o námietkach.“.
210.
§ 177 vrátane nadpisu znie:
㤠177
Preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu
(1)
Rozhodnutie podľa § 174 a rozhodnutie podľa § 175, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať predseda úradu.
(2)
Predseda úradu pri preskúmavaní podľa odseku 1 rozhoduje na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
(3)
Predseda úradu po preskúmaní rozhodnutia podľa odseku 1 rozhodnutie zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, inak konanie zastaví. Pri zmene rozhodnutia predseda úradu dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.
(4)
Pri preskúmavaní rozhodnutia podľa odseku 1 vychádza predseda úradu z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Predseda úradu preto nemôže zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
(5)
Predseda úradu nemôže rozhodnutie zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia.
(6)
Na preskúmanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 167 a § 170 až 176. Proti rozhodnutiu predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia je preskúmateľné súdom.“.
211.
§ 178 až 179a vrátane nadpisov sa vypúšťajú.
212.
§ 180 znie:
㤠180
(1)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním zistí, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 v rozpore s týmto zákonom uzavrie alebo zmení zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu a zároveň predmet zmluvy nie je v celom rozsahu splnený, v lehote jedného roka odo dňa uzavretia alebo zmeny zmluvy podá návrh na určenie jej neplatnosti súdom.
(2)
Na súdne konanie o neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody na návrh podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia § 181 ods. 7 až 9 a ods.14 rovnako a § 181 ods. 10 obdobne; na účely odseku 7 písm. c) druhého bodu je záujem úradu na zrušení zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody ku dňu právoplatnosti rozhodnutia daný vždy.“.
213.
V § 181 ods. 6 písm. a) sa slová „§ 60 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 3 a 5“.
214.
V § 181 odsek 7 znie:
„(7)
Súd
a)
rozhodne, že nevysloví neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a ponechá zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v platnosti, ak
1.
tak navrhne účastník konania a prevažujúce dôvody všeobecného záujmu vyžadujú, aby zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda platili naďalej, alebo
2.
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu a zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavrel najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku, ak ide o dôvod neplatnosti podľa odseku 5 písm. a),
b)
rozhodne, že nevysloví neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody od počiatku a zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu zruší v rozsahu, v akom ešte nebola splnená alebo v akom plnenia, ktoré už boli poskytnuté na jej základe, je možné vrátiť v ich pôvodnej hodnote, ak tak navrhne účastník konania a
1.
plnenia, ktoré už boli poskytnuté, alebo aspoň časť týchto plnení už nie je možné vrátiť alebo ich je možné vrátiť len v zníženej hodnote a
2.
nie sú dôvody na rozhodnutie podľa písmena c).
c)
môže rozhodnúť, že nevysloví neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody od počiatku a zruší zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s účinkami ku dňu uvedenému v rozhodnutí, najneskôr však ku dňu, kedy uplynie 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ak tak navrhne účastník konania a je to spravodlivé a proporcionálne z hľadiska vyváženia
1.
záujmu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na zachovaní práv a povinností zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
2.
záujmu žalobcu na zrušení zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a
3.
dotknutého všeobecného záujmu.“.
215.
V § 181 ods. 10 sa slová „svojim rozhodnutím ponechá zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v platnosti, pretože existujú prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, ktoré si vyžadujú pokračovanie v plnení zmluvy, plnení koncesnej zmluvy alebo plnení na základe rámcovej dohody“ nahrádzajú slovami „rozhodne podľa odseku 7“ a na konci sa pripája táto veta: „Rozhodnutie súdu podľa odseku 7 sa považuje za úspech oprávnenej osoby v konaní.“.
216.
V § 182 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
5 % zmluvnej ceny, ak porušil § 11 tým, že uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
1.
s uchádzačom, ktorý mal povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora34) a nebol v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34) alebo
2.
s uchádzačom, ktorého subdodávateľ podľa tohto zákona identifikovaný uchádzačom pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mal povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora34) a nebol v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zapísaný registri partnerov verejného sektora.34)“.
217.
V § 182 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
5 % zmluvnej ceny, ak zmenil zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom a zmluvnú cenu možno určiť podľa odseku 5.“.
218.
V § 182 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
porušil povinnosť podľa § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 111a ods. 5, § 117 ods. 9 alebo § 118 ods. 4 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych polrokoch,“.
219.
V § 182 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
zmenil zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom a zmluvnú cenu nemožno určiť podľa odseku 5,“.
220.
V § 182 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
porušil niektorú z povinností podľa § 20 ods. 1 až 4 alebo ods. 10 až 18,“.
Doterajšie písmená e) až q) sa označujú ako písmená f) až r).
221.
V § 182 ods. 2 písm. p) sa slová „§ 117 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 12“.
222.
V § 182 ods. 2 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
porušil povinnosť podľa § 184b ods. 1 alebo ods. 2,“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
223.
V § 182 ods. 2 písm. s) sa slová „a) až p)“ nahrádzajú slovami „a) až r)“.
224.
V § 182 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak mu bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej dodávateľovi podľa tohto zákona,“.
225.
V § 182 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až m), ktoré znejú:
„h)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 20 ods. 19,
i)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 50 000 eur a zároveň vyčiarkne elektronický prostriedok zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak elektronický prostriedok, ktorý prevádzkuje, nespĺňa požiadavky podľa § 20 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 186 ods. 6,
j)
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 158b ods. 4,
k)
osobe podľa § 170 ods. 1 písm. a) až d), ktorá s podaním námietok nezložila kauciu v lehote podľa § 172 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním námietok podľa § 172,
l)
osobe, ktorá podala rozklad podľa § 187i a ktorá s podaním rozkladu nezložila kauciu v lehote podľa § 187i ods. 10 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním rozkladu podľa § 187 ods. 11,
m)
orgánu verejnej moci, fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 10 000 eur za porušenie povinnosti podľa § 166 ods. 2.“.
226.
V § 182 odsek 4 znie:
„(4)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 3 úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti ako aj na to, či už bola účastníkovi konania v minulosti uložená pokuta za ten istý správny delikt. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, ktoré sú prejednávané v jednom konaní, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; tým nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b) až d), g) a i). Uloženie pokuty za správny delikt v konkrétnom verejnom obstarávaní nebráni uloženiu pokuty tomu istému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správny delikt v inom verejnom obstarávaní.“.
227.
V § 182 ods. 5 sa slová „odseku 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. e)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak nebola predpokladaná hodnota určená, zmluvnou cenou sa rozumie finančná hodnota skutočne poskytnutého plnenia uhradená verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ku dňu začatia konania o uložení pokuty.“.
228.
V § 182 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie zákona, ktoré bolo identifikované v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) druhého bodu, úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi povinnosť uhradiť paušálnu náhradu výdavkov vo výške kaucie zloženej podľa tohto zákona, a to hospodárskemu subjektu, ktorý v konaní, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 písm. c), podal námietky. Úrad neuloží úhradu paušálnej náhrady výdavkov podľa predchádzajúcej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred začatím správneho konania vo veci uloženia pokuty odstránil na základe rozhodnutia podľa § 175 ods. 1 písm. c) protiprávny stav.
(7)
V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie zákona, ktoré bolo identifikované v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) prvého bodu, úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi dvojnásobok pokuty ustanovenej podľa odseku 1 alebo 2. Úrad neuloží pokutu, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred začatím správneho konania vo veci uloženia pokuty odstránil na základe rozhodnutia podľa § 175 ods. 1 písm. c) prvého bodu protiprávny stav.
(8)
Od uloženia sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno upustiť, ak
a)
osoba, ktorá sa dopustila správneho deliktu oznámi túto skutočnosť úradu pred začatím konania o uložení sankcie za tento správny delikt,
b)
úrad začal konanie o uložení sankcie na základe oznámenia podľa písmena a) a
c)
vzhľadom na povahu protiprávneho konania, ktoré je predmetom konania o uložení sankcie, ako aj skutočnosť, že účastník konania nebol v minulosti sankcionovaný za rovnaký správny delikt možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie správneho deliktu postačí na nápravu účastníka konania.
(9)
Ak sa konanie o uložení pokuty začína za porušenie zákona, pri ktorom úrad nevyužil postup podľa § 173 ods. 14, úrad pred vydaním rozhodnutia oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi výšku pokuty, ktorú mu zamýšľa uložiť a informáciu o tom, že ak v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámenia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi úradu, že so všetkými porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania súhlasí v plnom rozsahu, pokuta, ktorá by bola inak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uložená, sa zníži o 50 %. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v lehote podľa prvej vety písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania a zároveň v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že sa dopustil prejednávaných správnych deliktov, uloží úrad v rozhodnutí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu zníženú o 50 %. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty zníženej o 50 % nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o uložení pokuty zníženej o 50 % nie je preskúmateľné súdom.
(10)
Ak ide o konanie, ktoré sa začína za správny delikt podľa odseku 3, úrad pred vydaním rozhodnutia oznámi účastníkovi konania sankciu, ktorú mu zamýšľa uložiť, a informáciu o tom, že ak v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámenia účastník konania oznámi úradu, že so všetkými porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania, súhlasí v plnom rozsahu, pokuta a dĺžka trvania zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, ktoré by boli inak účastníkovi konania uložené, sa znížia o 50 %. Ak účastník konania v lehote podľa prvej vety písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania, a zároveň v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že sa dopustil prejednávaných správnych deliktov, uloží úrad v rozhodnutí pokutu a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, znížené o 50 %. Proti rozhodnutiu podľa predchádzajúcej vety nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o znížení pokuty o 50 % a zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podľa odseku 3 ukladá, nie je preskúmateľné súdom.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 11 až 14.
229.
V § 182 odsek 11 znie:
„(11)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Konanie o uložení pokuty za porušenie zákona, o ktorom sa úrad dozvie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, možno začať do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu vydaného v tomto konaní, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.“.
230.
V šiestej časti sa za piatu hlavu vkladá šiesta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA HLAVA
PROFESIONALIZÁCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
§ 184a
Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní sa realizuje najmä prostredníctvom
a)
centralizácie verejného obstarávania,
b)
príležitostného spoločného obstarávania,
c)
odborného garanta na verejné obstarávanie.
§ 184b
Odborný garant na verejné obstarávanie
(2)
Odborný garant vykonáva vo verejnom obstarávaní tieto činnosti:
a)
posudzuje oprávnenosť použitia výnimky z pôsobnosti podľa tohto zákona podľa § 1 ods. 2 až 14, ktorých hodnota zmluvy je vyššia ako 50 000 eur bez dane z pridanej hodnoty, okrem výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. e) a w), § 1 ods. 12 písm. c) a § 1 ods. 15,
b)
posudzuje oprávnenosť podmienok pre zmenu zmluvy podľa § 18,
c)
posudzuje dodržanie pravidiel určenia predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie,
d)
posudzuje výber postupu zadávania zákazky alebo koncesie,
e)
posudzuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa tohto zákona,
f)
spolupracuje na vypracovaní opisu predmetu zákazky a podmienok plnenia zmluvy s cieľom zabezpečenia súladu s § 42,
g)
zabezpečuje vypracovanie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti,
h)
uskutočňuje úkony smerujúce k vyhláseniu verejného obstarávania,
i)
po vyhlásení verejného obstarávania zabezpečuje komunikáciu s hospodárskymi subjektmi podľa tohto zákona,
j)
zabezpečuje úkony na účely otvárania ponúk, ak nebola zriadená komisia podľa § 51,
k)
zabezpečuje vyhodnotenie podmienok účasti, pravidiel na obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky a vyhodnotení ponúk, ak nebola zriadená komisia podľa § 51,
l)
dohliada na dodržanie lehôt v priebehu verejného obstarávania ustanovených týmto zákonom,
m)
usmerňuje komisiu podľa § 51 s cieľom zabezpečenia súladu jej procesného postupu s ustanoveniami tohto zákona,
n)
po vyhodnotení ponúk zabezpečuje úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy,
o)
posudzuje podmienky pre zrušenie verejného obstarávania podľa § 57 ods. 2 a zabezpečuje úkony súvisiace so zrušením verejného obstarávania,
p)
zabezpečuje plnenie informačných povinností po ukončení verejného obstarávania stanovených týmto zákonom,
q)
podieľa sa na realizácii úkonov súvisiacich s výkonom dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona.
(3)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 nemôžu v konkrétnom verejnom obstarávaní vykonávať jednu činnosť podľa odseku 2 prostredníctvom viacerých garantov; tým nie je dotknutá možnosť poskytovania súčinnosti odbornému garantovi zo strany tretích osôb. Úkony odborného garanta v rozsahu činností podľa odseku 2 a identifikácia odborného garanta, ktorý vykonal príslušnú činnosť podľa odseku 2, sú súčasťou dokumentácie podľa § 24.
(4)
Odborným garantom je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov. Právnická osoba môže vykonávať činnosť odborného garanta, ak minimálne jedna osoba oprávnená konať v jej mene je zapísaná v zozname odborných garantov. Plnenie povinností ustanovených pre odborných garantov týmto zákonom alebo nariadených úradom zabezpečuje právnická osoba zapísaná v zozname odborných garantov prostredníctvom osoby oprávnenej konať v jej mene.
(5)
Odborný garant je povinný pri výkone činnosti vo verejnom obstarávaní postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(6)
Predpokladmi na zápis do zoznamu odborných garantov sú
a)
bezúhonnosť žiadateľa,
b)
úspešné vykonanie skúšky alebo odborná prax vo verejnom obstarávaní v rozsahu podľa odseku 7,
c)
žiadosť o zápis do zoznamu odborných garantov.
(7)
Predpokladom uznania odbornej praxe podľa odseku 6 písm. b) je zrealizovanie minimálne 10 postupov zadávania zákaziek alebo koncesií v období 10 rokov pred zaslaním žiadosti o zápis do zoznamu odborných garantov, v rámci ktorých v každom postupe žiadateľ o zápis zrealizoval každú z činností podľa c) až n) a pri ktorých došlo k uzavretiu zmluvy. Do minimálneho počtu postupov podľa prvej vety sa nemôže započítať priame rokovacie konanie, postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou, zadanie zákazky na základe rámcovej dohody a dynamického nákupného systému, postup podľa § 109 až 111 a postup verejného obstarávania, v rámci ktorého úrad na základe právoplatného rozhodnutia uložil pokutu za porušenie pravidiel verejného obstarávania, ktoré mohlo mať alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Žiadateľ predloží na účely preukázania odbornej praxe podľa odseku 6 písm. b) zoznam postupov podľa prvej vety doplnený potvrdením verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 o zrealizovaných činnostiach vo verejnom obstarávaní.
(8)
Ak žiada o zápis do zoznamu odborných garantov právnická osoba, musí spĺňať podmienku podľa odseku 6 písm. a).
(9)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe alebo iný úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.67a) Údaje podľa druhej vety úrad zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(10)
Ak to požaduje verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8, je odborný garant povinný mať počas celého výkonu činnosti podľa odseku 2 poistenú svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom činnosti odborného garanta. Limit poistného plnenia v prípade poistenia zodpovednosti za škodu nesmie byť nižší ako 100 000 eur.
(11)
Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 požaduje poistenie podľa odseku 10, je povinný uhradiť poistné, ak odborný garant vykonáva pre neho činnosti na základe pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu, ak sa nedohodnú inak.
(12)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na spravodajské služby.8)
(13)
Činnosťou odborného garanta vo verejnom obstarávaní nie sú dotknuté ustanovenia regulujúce výkon povolaní podľa osobitných predpisov.74e)
§ 184c
(1)
Skúška sa skladá z písomnej časti alebo z písomnej časti a ústnej časti a vykonáva sa prezenčnou, elektronickou alebo kombinovanou formou. Ak ide o ústnu časť skúšky, skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu, písomné skúšky alebo časti skúšok skúšobná komisia úradu vyhodnotí. Skúšobná komisia úradu je trojčlenná, jej členov a predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu. Najmenej jeden člen komisie nesmie byť zamestnancom úradu.
(2)
Skúšobná komisia úradu je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú súčasne prítomní všetci jej členovia; skúšobná komisia sa uznáša väčšinou hlasov.
(3)
Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie úradu upravuje štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá predseda úradu.
§ 184d
(1)
Skúškou sa overujú odborné vedomosti a znalosti právnych predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním.
(2)
Termíny skúšok vyhlasuje úrad tak, aby sa skúšky konali najmenej štyrikrát v priebehu kalendárneho roka. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr 15 dní pred jej konaním. Skúška sa vykonáva bezodplatne.
§ 184e
(1)
Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie úradu. Priebeh skúšky a podrobnosti o forme skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu.
(2)
Žiadateľ, ktorý nevyhovel čo i len z jednej časti skúšky, môže opakovane vykonať celú skúšku najskôr po štyroch mesiacoch od neúspešného vykonania skúšky.
§ 184f
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu odborných garantov obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba,
b)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, ak je žiadateľom obchodná spoločnosť,
c)
identifikáciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby podľa písmena b),
(2)
Prílohou žiadosti o zápis do zoznamu odborných garantov je doklad o zaplatení správneho poplatku.
§ 184g
(1)
Zoznam odborných garantov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu.
(2)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky na zápis do zoznamu odborných garantov a žiadosť podľa § 184f spĺňa všetky náležitosti, úrad vykoná zápis do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti; v opačnom prípade úrad žiadateľa v tejto lehote písomne upovedomí o dôvodoch nezapísania do zoznamu odborných garantov.
§ 184h
(1)
V zozname odborných garantov sa vedú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul a miesto trvalého pobytu odborného garanta, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania odborného garanta, ak ide o obchodnú spoločnosť,
c)
identifikácia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby podľa písmena b),
d)
registračné číslo pridelené úradom,
e)
právoplatné rozhodnutia vydané úradom pri výkone dohľadu vo verejných obstarávaniach, v ktorých odborný garant vykonával činnosti podľa § 184b ods. 2,
f)
informácia o pozastavení výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní,
g)
ďalšie informácie súvisiace s výkonom činnosti vo verejnom obstarávaní odborným garantom.
(2)
V zozname odborných garantov sa na webovom sídle úradu uverejňujú údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až f) okrem údaja o mieste trvalého pobytu odborného garanta.
(3)
Odborný garant je povinný
a)
oznámiť úradu do 30 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o zápis do zoznamu odborných garantov,
b)
zúčastňovať sa odbornej prípravy nariadenej úradom podľa § 184i ods. 2
§ 184i
(1)
Odbornú prípravu zabezpečuje úrad na základe plánu vzdelávania, ktorý úrad zverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Úrad môže nariadiť povinnú účasť odborných garantov na odbornej príprave, ak
a)
nastali podstatné zmeny v právnych predpisoch o verejnom obstarávaní, alebo
b)
je to potrebné z dôvodu identifikovania systémových nedostatkov vo verejnom obstarávaní.
(3)
Informáciu o povinnej odbornej príprave podľa odseku 2 úrad zverejní na svojom webovom sídle v dostatočnom časovom predstihu tak, aby odborní garanti mali možnosť požiadať o účasť na odbornej príprave.
§ 184j
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu odborných garantov
a)
toho, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
toho, komu bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
právnickú osobu, ktorá zanikla,
d)
právnickú osobu, ktorá nespĺňa podmienku, aby minimálne jedna osoba oprávnená konať v jej mene bola zapísaná v zozname odborných garantov,
e)
toho, kto písomne požiadal úrad o vyčiarknutie zo zoznamu odborných garantov,
(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborných garantov toho,
a)
voči komu bol uplatnený postup podľa § 184l ods. 2,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin podľa § 184b ods. 9.
(3)
Ak bol odborný garant vyčiarknutý zo zoznamu odborných garantov podľa odseku 2 písm. a), opätovne ho možno zapísať do zoznamu odborných garantov po uplynutí jedného roka od vyčiarknutia zo zoznamu odborných garantov.
(4)
Ak z dôvodu zániku právnickej osoby nemožno podľa odseku 2 rozhodnúť o vyčiarknutí tejto právnickej osoby zo zoznamu odborných garantov alebo jej z tohto dôvodu nemožno uložiť pokutu, úrad uloží túto sankciu odbornému garantovi, ktorý svojím konaním v mene právnickej osoby vykonal úkon zakladajúci uloženie sankcie.
§ 184k
(1)
Úrad nariadi preskúšanie odborného garanta, ak sa nezúčastnil povinnej odbornej prípravy.
(2)
Ak úrad na základe právoplatného rozhodnutia uloží pokutu za správny delikt podľa § 182 ods. 1 písm. a), b) alebo e) a porušenie zákona je priamym dôsledkom úkonu, činnosti, alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní vykonával alebo mal vykonať odborný garant, úrad odborného garanta písomne upozorní.
(3)
Ak úrad na základe právoplatného rozhodnutia uloží pokutu za správy delikt podľa § 182 ods. 1 písm. c) a d) alebo podľa § 182 ods. 2 a porušenie zákona je priamym dôsledkom úkonu, činnosti alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní vykonával, môže odborného garanta písomne upozorniť. Ak úrad v priebehu dvoch rokov od upozornenia podľa prvej vety na základe právoplatného rozhodnutia uloží pokutu za správny delikt podľa prvej vety za porušenie tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a toto porušenie je priamym dôsledkom úkonu, činnosti alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní vykonával, môže odbornému garantovi nariadiť preskúšanie.
(4)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy na základe právoplatného rozhodnutia zistí porušenie zákona, ktoré malo vplyv na výsledok verejného obstarávania a ktoré je priamym dôsledkom úkonu, činnosti alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní uskutočnenom osobou podľa § 8 vykonával alebo mal vykonať odborný garant, nariadi odbornému garantovi odborné preskúšanie.
(5)
Odborný garant je povinný zúčastniť sa na výzvu úradu preskúšania. Na preskúšanie sa primerane vzťahuje § 184c až 184e. Ak odbornému garantovi dôvody hodné osobitného zreteľa neumožňujú účasť na nariadenom preskúšaní, úrad na základe odôvodnenej žiadosti odborného garanta zašle odbornému garantovi novú výzvu na preskúšanie.
(6)
Ak sa odborný garant na základe výzvy úradu nezúčastní preskúšania alebo úspešne neabsolvuje skúšku v rámci preskúšania, úrad odbornému garantovi pozastaví výkon činnosti vo verejnom obstarávaní do úspešného vykonania skúšky.
§ 184l
(1)
Ak úrad opakovane na základe právoplatného rozhodnutia uloží pokutu za správny delikt podľa § 182 ods. 1 písm. a), b) alebo e) a k porušeniu zákona došlo v priebehu dvoch rokov od doručenia písomného upozornenia podľa § 184k ods. 2 a toto porušenie je priamym dôsledkom úkonu, činnosti alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní vykonával alebo mal vykonať odborný garant, úrad
a)
nariadi preskúšanie, ak odborný garant vykonával činnosť pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na základe pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,
b)
nariadi preskúšanie a uloží pokutu do 5 000 eur, ak odborný garant vykonával činnosť pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa inak ako podľa písmena a).
(2)
Ak úrad opakovane na základe právoplatného rozhodnutia uloží pokutu za správny delikt podľa § 182 ods. 1 písm. a), b) alebo e) a k porušeniu zákona došlo v priebehu dvoch rokov od preskúšania podľa odseku 1 a toto porušenie je priamym dôsledkom úkonu, činnosti alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní vykonával alebo mal vykonať, úrad
a)
odborného garanta vyčiarkne zo zoznamu odborných garantov, ak odborný garant vykonával činnosť pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na základe pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,
b)
odborného garanta vyčiarkne zo zoznamu odborných garantov a uloží mu pokutu do 10 000 eur, ak odborný garant vykonával činnosť pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa inak ako podľa písmena a).
(3)
Úrad uloží odbornému garantovi pokutu 100 eur, ak poruší povinnosť podľa § 184h ods. 3 písm. a).
§ 184m
(1)
Pri ukladaní pokuty podľa § 184l úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia tohto zákona.
(2)
Konanie podľa § 184l ods. 1 a 2 možno začať do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu. Konanie podľa § 184l ods. 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona.
(3)
Odbornému garantovi nemožno uložiť sankciu podľa § 184k ods. 2 až 4 a § 184l ods. 1 a 2, ak
a)
ide o porušenie tohto zákona, ktoré odborný garant pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemohol identifikovať, a to najmä s prihliadnutím na špecifickú odbornosť potrebnú pre realizáciu danej činnosti vo verejnom obstarávaní, alebo
b)
odborný garant vo vzťahu k porušeniu tohto zákona vykonal potrebné prevenčné opatrenia, najmä preukázateľne upozornil verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na porušenie tohto zákona.
(4)
Uloženie sankcie odbornému garantovi za porušenie tohto zákona nie je okolnosťou, ktorá by vylučovala zodpovednosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa za porušenie tohto zákona.
(5)
Úrad bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o sankčnom postihu podľa § 184k a § 184l informuje o tomto rozhodnutí verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osobu podľa § 8, pre ktorých odborný garant vykonával činnosť vo verejnom obstarávaní, ktorá je predmetom sankčného postihu.
§ 184n
(1)
Ak bolo voči odbornému garantovi začaté trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním, úrad môže odbornému garantovi do právoplatného rozhodnutia vo veci pozastaviť výkon činnosti vo verejnom obstarávaní. Ak bol odborný garant v rámci trestného stíhania podľa prvej vety vzatý do väzby, úrad pozastaví odbornému garantovi do právoplatného rozhodnutia vo veci výkon činnosti vo verejnom obstarávaní. Ak bolo voči fyzickej osobe konajúcej v mene právnickej osoby zapísanej do zoznamu odborných garantov začaté trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním, úrad môže tejto právnickej osobe do právoplatného rozhodnutia vo veci pozastaviť výkon činnosti vo verejnom obstarávaní. Ak bola fyzická osoba podľa predchádzajúcej vety v rámci trestného stíhania za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním vzatá do väzby, úrad pozastaví právnickej osobe, v ktorej mene táto fyzická osoba koná, do právoplatného rozhodnutia vo veci výkon činnosti vo verejnom obstarávaní.
(2)
Počas pozastavenia výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní odborný garant nie je oprávnený vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní.
(3)
Úrad zapíše odbornému garantovi pozastavenie výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní do zoznamu odborných garantov. Ak odpadnú dôvody pozastavenia výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní, úrad bezodkladne zruší pozastavenie výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní a záznam o pozastavení výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní odstráni zo zoznamu odborných garantov.
§ 184o
(1)
Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta alebo osoby registrovanej úradom na účely zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „registrovaná osoba“).
(2)
Registrovanou osobou je fyzická osoba zapísaná v zozname registrovaných osôb, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu registrovaných osôb.
(3)
Predpokladmi na zápis do zoznamu registrovaných osôb sú:
a)
bezúhonnosť žiadateľa v rozsahu podľa § 184b ods. 9,
b)
úspešné vykonanie skúšky,
c)
žiadosť o zápis do zoznamu registrovaných osôb.
(4)
Skúšku registrovanej osoby vykonáva skúšobná komisia podľa § 184c prezenčnou, elektronickou alebo kombinovanou formou.
(5)
Termíny skúšok vyhlasuje úrad tak, aby sa skúšky konali najmenej štyrikrát v priebehu kalendárneho roka. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr 15 dní pred jej konaním. Skúška sa vykonáva bezodplatne.
(6)
Žiadateľ, ktorý neúspešne absolvoval skúšku, môže opakovane vykonať skúšku najskôr po šiestich mesiacoch od neúspešného vykonania skúšky.
(7)
Žiadosť o zápis do zoznamu registrovaných osôb obsahuje meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiadateľa.
(8)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky na zápis do zoznamu registrovaných osôb úrad vykoná zápis do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti; v opačnom prípade úrad žiadateľa v tejto lehote písomne upovedomí o dôvodoch nezapísania do zoznamu registrovaných osôb.
(9)
Zoznam registrovaných osôb je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu.
(10)
V zozname registrovaných osôb sa vedú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu registrovanej osoby,
b)
právoplatné rozhodnutia vydané úradom pri výkone dohľadu vo verejných obstarávaniach, v ktorých registrovaná osoba vykonávala činnosti podľa § 184o ods. 1,
c)
informácia o pozastavení výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní.
§ 184p
(1)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy na základe právoplatného rozhodnutia zistí v priebehu dvoch rokov opakované porušenie zákona, ktoré malo vplyv na výsledok verejného obstarávania a ktoré je priamym dôsledkom úkonu, činnosti alebo opomenutia, ktoré vo verejnom obstarávaní vykonávala alebo mala vykonať registrovaná osoba, môže registrovanej osobe nariadiť preskúšanie.
(2)
Registrovaná osoba je povinná zúčastniť sa na výzvu úradu preskúšania. Na preskúšanie sa primerane vzťahuje § 184o ods. 4. Ak registrovanej osobe dôvody hodné osobitného zreteľa neumožňujú účasť na nariadenom preskúšaní, úrad na základe odôvodnenej žiadosti registrovanej osoby jej zašle novú výzvu na preskúšanie.
(3)
Ak sa registrovaná osoba na základe výzvy úradu nezúčastní preskúšania alebo úspešne neabsolvuje skúšku v rámci preskúšania, úrad registrovanej osobe pozastaví výkon činnosti registrovanej osoby do úspešného vykonania skúšky.
(4)
Úrad môže registrovanej osobe pozastaviť výkon činnosti z dôvodov podľa § 184n.
(5)
O nariadenom preskúšaní úrad bezodkladne informuje verejného obstarávateľa pre ktorého registrovaná osoba vykonávala činnosť vo verejnom obstarávaní, ktorá je predmetom sankčného postihu podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74e znie:
74e) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
231.
§ 185 vrátane nadpisu znie:
㤠185
Konanie
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, § 182, § 182a, § 184j ods. 2, § 184k ods. 2 až 4, § 184l, § 184n a § 184p ods. 1.
(2)
Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 3 a § 177 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60, § 62 až 64, § 65 až 68 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní. Na konanie podľa § 182 sa nepoužijú § 62 až 64 všeobecného predpisu o správnom konaní.“.
232.
Za § 187g sa vkladajú § 187h až § 187n, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2022
§ 187h
(1)
Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. marca 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(2)
Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 30. marca 2022, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(3)
Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 30. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(4)
Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, ktoré bolo preukázateľne začaté do 30. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(5)
Žiadosť o nápravu a námietky, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, sa doručujú podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(6)
V konaní začatom do 30. marca 2022, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. marca 2022; to neplatí pre
a)
súčinnosť podľa § 167 ods. 7,
b)
vykonanie dohľadu v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 podľa § 167 ods. 8,
c)
uplynutie lehoty podľa § 173 ods. 14,
d)
konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného a pre konanie podľa § 177.
(7)
V konaní začatom po 30. marci 2022, ktoré sa vzťahuje na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. marca 2022; to neplatí pre
a)
uloženie povinnosti podľa § 166 ods. 2 a 3,
b)
súčinnosť podľa § 167 ods. 7,
c)
vykonanie dohľadu v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 podľa § 167 ods. 8,
d)
zníženie pokuty podľa § 182 ods. 9,
e)
uplynutie lehoty podľa § 173 ods. 14,
f)
nazeranie do spisu podľa § 173 ods. 16,
g)
zastavenie konania podľa § 174 ods. 1 písm. q),
h)
prepadnutie kaucie podľa § 172 ods. 5,
i)
uloženie povinnosti nahradiť trovy konania podľa § 176 ods. 2,
j)
konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného a pre konanie podľa § 177.
(8)
Úrad môže podľa § 166 vykonať preskúmavanie postupu verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, ku ktorému došlo do 30. marca 2022.
(9)
Povinnosť kontrolovaného podľa § 169 ods. 2 v znení účinnom do 30. marca 2022 sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3 nepoužije.
(10)
Za konanie, ku ktorému došlo do 30. marca 2022, je možné uložiť sankciu podľa predpisov účinných do 30. marca 2022; to neplatí pre zníženie pokuty podľa § 182 ods. 9.
(11)
Na osobu, ktorej úrad na základe predpisov účinných do 30. marca 2022 rozhodnutím podľa § 182 ods. 3 písm. b) druhého bodu uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, sa od 31. marca 2022 hľadí ako na osobu, ktorej už uplynula doba zákazu účasti; tým nie je dotknuté uplatňovanie predpisov účinných od 31. marca 2022.
(12)
Úrad zastaví konanie o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) druhého bodu, ktoré začal podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(13)
Ak úrad podal podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 návrh podľa § 180 a vzhľadom na povahu zmluvného plnenia prevažuje všeobecný záujem na pokračovaní v plnení zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo podaný návrh neplní svoj účel, úrad vezme návrh späť.
(14)
Na konanie súdu začaté na návrh úradu podaný do 30. marca 2022 podľa § 180 sa použijú ustanovenia § 180 ods. 2 a § 181 ods. 7 a 10 v znení účinnom od 31. marca 2022. Na konanie súdu začaté na návrh oprávnenej osoby podaný do 30. marca 2022 podľa § 181 sa použijú ustanovenia § 181 ods. 7 a 10 v znení účinnom od 31. marca 2022.
(15)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa vzťahuje na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, nerozhodol do 30. marca 2022, proti jeho rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 187i, v konaní, o ktorom sa postupuje podľa § 187i; to neplatí pre rozhodnutia podľa § 175 ods. 4, ktorými úrad uložil kontrolovanému pokutu zníženú o 50 %.
(16)
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok proti rozhodnutiu, v ktorom možno podať odvolanie podľa § 187i, nevydá rozhodnutie v lehote podľa § 175 ods. 5, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol, a že proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie podľa § 187i; za deň doručenia rozhodnutia a deň doručenia odvolania sa považuje deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty podľa § 175 ods. 5.
(17)
O odvolaní podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 doručenom v ustanovenej lehote úradu po 30. marci 2022 rozhoduje Rada úradu (ďalej len „rada“) podľa § 187i. Výška kaucie spojenej s podaním odvolania podľa prvej vety a lehota jej zloženia sa určia podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(18)
Ak v odseku 19 nie je ustanovené inak, konanie, v ktorom rozhoduje rada a v ktorom nebolo vydané rozhodnutie do 30. marca 2022, dokončí rada podľa § 187i.
(19)
Konania podľa § 12 ods. 6 a 9 v znení účinnom do 30. marca 2022, v ktorých nebolo vydané rozhodnutie do 30. marca 2022, dokončí úrad podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(20)
Ak súd zruší rozhodnutie rady vydané podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 a vráti vec na ďalšie konanie, v ďalšom konaní rozhoduje rada podľa § 187i; ak ide o rozhodnutie rady podľa § 12 ods. 6 a 9 v znení účinnom do 30. marca 2022, v ďalšom konaní rozhoduje úrad.
(21)
V konaní podľa § 177 v znení účinnom od 31. marca 2022 sa nepreskúmava rozhodnutie podľa § 174 alebo § 175, ktoré preskúmala rada a rozhodla vo veci samej.
(22)
Konanie o správnej žalobe začaté do 30. marca 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.
(23)
Ustanovenie § 19 ods. 3 v znení účinnom od 31. marca 2022 sa nepoužije na zmluvu, koncesnú zmluvu a rámcovú dohodu, ktoré boli uzatvorené do 30. marca 2022 a na zmluvu, koncesnú zmluvu a rámcovú dohodu, ktoré boli uzatvorené po 30. marci 2022 ako výsledok zadania zákazky podľa odsekov 1 až 4.
(24)
Predseda úradu a podpredsedovia úradu ustanovení do funkcie pred 30. marcom 2022 dokončia svoje funkčné obdobie za podmienok a spôsobom podľa predpisov účinných do 30. marca 2022; okrem dôvodov odvolania podľa § 142 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 31. marca 2022, ktoré možno uplatniť aj na predsedu úradu a podpredsedov úradu ustanovených do funkcie pred 30. marcom 2022.
§ 187i
(1)
Proti rozhodnutiu podľa § 187h ods. 15 a proti rozhodnutiu podľa § 175 inému než podľa § 187h ods. 15, vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného začatom od 31. marca 2022 do 31. decembra 2022 okrem rozhodnutia podľa § 175 ods. 4, ktorým úrad uložil kontrolovanému pokutu zníženú o 50 %, môže účastník konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 podať odvolanie. V konaní o odvolaní rozhoduje rada, ktorá je na tento účel orgánom úradu.
(2)
Odvolanie musí byť doručené rade do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Podanie odvolania má odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní a len ak je podané proti rozhodnutiu podľa § 187h ods. 15 alebo § 175 ods. 1 písm. a) alebo b) v znení účinnom od 31. marca 2022, inak odkladný účinok nemá.
(3)
Odvolanie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá odvolanie podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy; na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložené po uplynutí lehoty na doručenie odvolania podľa odseku 2 sa neprihliada,
d)
návrh na rozhodnutie o odvolaní,
e)
podpis osoby, ktorá odvolanie podáva alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(4)
Zakazuje sa podať zjavne nedôvodné odvolanie. Odvolanie je zjavne nedôvodné, ak celkom zjavne slúži na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedie k nedôvodným prieťahom v konaní. Ustanovenie § 174 ods. 3 sa použije obdobne aj ak ide o zjavne nedôvodné odvolanie.
(5)
Ak ide o odvolanie podané proti rozhodnutiu, ktoré vydal úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, môže úrad o odvolaní rozhodnúť, ak nie sú dané dôvody na zastavenie konania o odvolaní a odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Rozhodnutie podľa prvej vety úrad vydá do 30 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak úrad o odvolaní nerozhodne, predloží odvolanie rade najneskôr do 10 dní odo dňa jeho doručenia a upovedomí o tom účastníka konania.
(6)
Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, sú osoba, ktorá odvolanie podala, a účastníci konania, v ktorom úrad vydal rozhodnutie, proti ktorému odvolanie smeruje.
(7)
Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c), sú osoba, ktorá odvolanie podala, a kontrolovaný.
(8)
Účastníkom konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, je kontrolovaný.
(9)
S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie podáva, povinná zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie odvolania orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).
(10)
Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po doručení odvolania v lehote podľa odseku 2. Kaucia sa vo výške 50 % z výšky kaucie podľa odseku 11 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o zastavení konania o odvolaní podľa odseku 13 písm. d). Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, ktorým rada odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o zastavení konania o odvolaní podľa odseku 13 písm. e). Úrad vráti osobe, ktorá odvolanie podala, kauciu alebo jej časť, ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(11)
Výška kaucie pri podaní odvolania
a)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok je
1.
12 000 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
6 000 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky,
b)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) je
1.
2 000 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
1 000 eur, ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie, ako uvedenej v prvom bode,
c)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 2 alebo 3 je
1.
1 200 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
600 eur, ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie, ako uvedenej v prvom bode.
(12)
Ak nie je v § 187i ustanovené inak, na konanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 176.
(13)
Rada zastaví rozhodnutím konanie o odvolaní, ak
a)
odvolanie nebolo podané oprávnenou osobou podľa odseku 1,
b)
odvolanie bolo doručené po uplynutí lehoty podľa odseku 2,
c)
odvolanie neobsahuje všetky náležitosti podľa odseku 3,
d)
osoba, ktorá odvolanie podala, vzala podané odvolanie späť pred vydaním rozhodnutia o odvolaní,
e)
je odvolanie zjavne nedôvodné,
f)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote podľa odseku 10 alebo vo výške podľa odseku 11,
g)
bolo podané odvolanie proti tomu istému rozhodnutiu a rada o odvolaní rozhodla podľa odseku 16,
h)
rada nie je vecne príslušná rozhodnúť o odvolaní,
i)
odpadol dôvod konania.
(14)
Rada je viazaná obsahom podaného odvolania; to neplatí, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu alebo spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci a tieto vady odôvodňujú zmenu prvostupňového rozhodnutia. Ak ide o rozhodnutie vydané v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 169 ods. 3, rada preskúma aj postup zadávania zákazky alebo koncesie, ktorého sa predmetné rozhodnutie týka, v celom rozsahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Ak rada v konaní o rozklade nariadi ústne pojednávanie, účastníci konania môžu predkladať vyjadrenia a dôkazy len do skončenia ústneho pojednávania.
(15)
Rada postupuje podľa § 173 ods. 14 a § 175 ods. 4 tretej vety, ak pri preskúmavaní rozhodnutia, ktoré úrad vydal v konaní podľa § 169 ods. 2 alebo 3, zistí nové skutočnosti, ktoré odôvodňujú iný záver o výške pokuty podľa § 173 ods. 14, ako prijal úrad v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného.
(16)
Rada v konaní o odvolaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rozhodnutie zmení a v opačnom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Ak osoba, ktorá podala námietky, tieto vzala späť pred vydaním rozhodnutia o odvolaní a súčasne osoba, ktorá odvolanie podala, súhlasila so späťvzatím námietok, rada rozhodnutie zmení tak, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného zastaví podľa § 174 ods. 1 písm. d).
(17)
Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré vydal úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa predloženia odvolania úradom. Rozhodnutie rady o odvolaní podpisuje predseda rady a v jeho neprítomnosti ním určený podpredseda rady alebo člen rady.
(18)
V záujme hospodárnosti konania môže rada spojiť na spoločné konanie konania o odvolaní, ktoré sa týkajú toho istého verejného obstarávania; lehota podľa odseku 17 v takom prípade plynie odo dňa doručenia toho odvolania, ktoré bolo úradu doručené ako posledné.
(19)
Rozhodnutie, proti ktorému možno podľa odseku 1 podať odvolanie, je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa odseku 13 alebo 16 účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak.
(20)
Ak sa osoby podľa odseku 1 vzdajú práva podať odvolanie alebo vezmú podané odvolanie späť, rozhodnutie podľa odseku 1 nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu.
(21)
Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok.
(22)
Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady o odvolaní.
(23)
Ak v dôsledku podania zjavne nedôvodného odvolania vznikla kontrolovanému škoda, môže si kontrolovaný jej náhradu uplatňovať na vecne a miestne príslušnom súde.
(24)
Na konanie podľa § 187i sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ak v odsekoch 1 až 24 nie je ustanovené inak, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60, § 62 až 64, § 65 až 68 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(25)
Na účely konania o odvolaní podľa § 187i sa Rada úradu a člen Rady úradu podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 považujú za radu a člena rady na účely podľa § 187h a 187i. Na radu a členov rady sa vzťahujú ustanovenia o zložení Rady úradu a o postavení Rady úradu a jej členov podľa predpisov účinných do 30. marca 2022. Rada zaniká dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti posledného z rozhodnutí v konaniach podľa odseku 1 a týmto dňom zaniká všetkým členom rady členstvo v rade.
§ 187j
Ak ide o verejné obstarávanie, ktorého sa týka rozhodnutie, proti ktorému možno podať odvolanie s odkladným účinkom podľa § 187i ods. 2, ustanovenie § 56 ods. 6 sa nepoužije. V prípadoch podľa prvej vety, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 56 ods. 2 až 5, ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a)
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
b)
márne uplynutie lehoty na podanie odvolania podľa § 187i ods. 2 všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 3,
c)
doručenie rozhodnutia o odvolaní verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi.
§ 187k
(1)
Na účely vytvorenia elektronickej platformy sa využijú elektronické trhovisko podľa doterajších predpisov a elektronický prostriedok v správe úradu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní k 30. marcu 2022. Elektronické trhovisko a elektronický prostriedok v správe podľa prvej vety prechádzajú k 31. marcu 2022 do správy úradu vlády a od tohto dátumu úrad vlády plní všetky povinnosti správcu informačnej technológie verejnej správy podľa osobitného predpisu.75b)
(2)
V súvislosti s prechodom správy podľa odseku 1 prechádzajú k 31. marcu 2022 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich ich správu a prevádzku, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a úradu na úrad vlády. Majetok štátu, ktorý bol k 30. marcu 2022 v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo úradu a ktorý slúži na správu a prevádzku elektronického trhoviska podľa doterajších predpisov alebo elektronického prostriedku v správe úradu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní k 30. marcu 2022, prechádza k 31. marcu 2022 do správy úradu vlády. Podrobnosti o prechode správy podľa odseku 1, o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa prvej a druhej vety sa upravia dohodami medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a úradom vlády a úradom a úradom vlády, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností, suma všetkých rozpočtových výdavkov potrebných na úhradu nákladov prechodu správy podľa odsekov 1 až 3.
(3)
Funkcionality elektronickej platformy je možné zabezpečovať s využitím elektronického trhoviska a elektronického prostriedku v správe úradu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní k 30. marcu 2022, a to počas doby dohodnutej v dohodách podľa odseku 2 a v súlade s tam dohodnutým časovým harmonogramom. Úrad vlády zabezpečí zachovanie obsahu, registrácií hospodárskych subjektov a iných vecí potrebných na prechod z používania elektronického trhoviska podľa doterajších predpisov a elektronického prostriedku v správe úradu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní k 30. marcu 2022 na elektronickú platformu.
(4)
Spôsob a časový harmonogram realizácie činností spojených s prechodom správy podľa odseku 1, prechodom práv a povinností a prechodom správy majetku štátu podľa odseku 2, ako aj zabezpečovaním činností podľa odseku 3 musí byť dohodnutý tak, aby nebolo ohrozené plnenie zákonných povinností úradu a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, nebolo ohrozené fungovanie elektronickej platformy a aby nedošlo k poškodeniu a ohrozeniu existujúcich informačných systémov úradu a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Úrad vlády bude hradiť všetky náklady prechodu správy podľa odseku 2 tretej vety.
(5)
Ak to bude z dôvodu prechodu správy podľa odsekov 1 až 3 potrebné, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a úrad sú na účely zabezpečenia plnenia svojich zákonných povinností oprávnení zabezpečiť príslušné technické vybavenie alebo programované vybavenie.
§ 187l
(1)
Splnenie podmienky podľa § 13 ods. 2 písm. o) zabezpečí správca elektronickej platformy, v súčinnosti s úradom, najneskôr do 30. marca 2023.
(2)
Správca elektronickej platformy zabezpečí možnosť jej používania na postup zadávania zákazky podľa § 111a najneskôr do 1. októbra 2022.
(3)
Verejný obstarávateľ nie je do 31. januára 2023 povinný používať elektronickú platformu, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20.
(4)
Verejný obstarávateľ nie je povinný plniť povinnosti podľa § 111 ods. 2, § 111a ods. 5, § 117 ods. 9 a § 118 ods. 4 vo vzťahu k zmluvám, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom elektronickej platformy odo dňa vzájomného technického prepojenia informačných systémov úradu s elektronickou platformou zabezpečujúceho automatickú výmenu všetkých informácií, ktoré sú potrebné na plnenie týchto povinností. Skutočnosť, že došlo k prepojeniu podľa predchádzajúcej vety oznámi úrad na svojom webovom sídle.
(5)
Verejný obstarávateľ nie je povinný plniť povinnosti podľa § 117 ods. 9 a § 118 ods. 4 vo vzťahu k zmluvám, ktoré neboli uzatvorené prostredníctvom elektronickej platformy a boli zverejnené v centrálnom registri zmlúv odo dňa vzájomného technického prepojenia informačných systémov úradu s centrálnym registrom zmlúv zabezpečujúceho automatickú výmenu všetkých informácií, ktoré sú potrebné na plnenie týchto povinností. Skutočnosť, že došlo k prepojeniu podľa predchádzajúcej vety, oznámi úrad na svojom webovom sídle.
§ 187m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2022
(1)
Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. júla 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.
(2)
Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. júla 2022, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 31. júla 2022 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.
(3)
Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 31. júla 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.
§ 187n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2024
(1)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 nie sú povinní vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta v
a)
postupe zadávania zákazky a postupe zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. marca 2024,
b)
súťaži návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 30. marca 2024.
(2)
Činnosti vo verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 184b ods. 1 a 2 možno od 31. marca 2024 vykonávať až po splnení podmienky zápisu do zoznamu odborných garantov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75b znie:
75b) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
233.
V celom texte zákona okrem § 187k sa slová „ministerstvo vnútra“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „úrad vlády“ v príslušnom gramatickom tvare.
234.
V celom texte zákona okrem § 187k sa slová „elektronické trhovisko“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronická platforma“ v príslušnom gramatickom tvare.
235.
V prílohe č. 6 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sa v bode 4 na konci bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2366 z 18. decembra 2017 ( Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1827 z 30. októbra 2019 ( Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.
236.
V prílohe č. 6 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sa v bode 5 na konci bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2365 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1828 z 30. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.
237.
V prílohe č. 6 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sa v bode 5 na konci bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2364 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1829 z 30. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 68/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 10 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného
................................. 0,05 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 1 000 eur a najviac 25 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 1 000 eur.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156//2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 378/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 5 písmeno g) znie:
„g)
Zápis do zoznamu odborných garantov na verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a) ..... 66 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 184f ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 395/2021 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z. a zákona č. 373/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 5a ods. 6 sa vypúšťajú slová „a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť“.
Čl. V
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z. zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018, zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z. a zákona č. 368/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 24 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Úrad vlády Slovenskej republiky spravuje elektronickú platformu pre verejné obstarávanie,1cd) zabezpečuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní v rozsahu podľa osobitného predpisu,1ce) predkladá vláde návrh na zriadenie výberovej komisie a menovanie jej členov v súlade s osobitným predpisom1cf) a zabezpečuje činnosti spojené s verejným vypočutím a výberom kandidáta v rozsahu podľa osobitného predpisu.1cf)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1cd až 1cf znejú:
1cd) § 13 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1ce) § 15 ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1cf) § 141 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 308/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona 271/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely preukázania bezúhonnosti záujemcov o kandidatúru na funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.33ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ac znie:
33ac) § 141 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 395/2021 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 45/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 87 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ustanovenia odsekov 3 až 8 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o započítanie daňového nedoplatku podanú štátnou rozpočtovou organizáciou, voči ktorej má daňový dlžník pohľadávku.“.
Čl. X
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z. a zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z. zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 8 písm. m) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno n)“.
2.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „vláda“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
Čl. XI
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 287/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
zabezpečuje poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií verejnej správy pre orgán riadenia po dohode s ním, ak je to potrebné na účely dosahovania cieľov v správe informačných technológií verejnej správy podľa § 7 alebo pre potreby verejného obstarávateľa na účely spolupráce podľa osobitného predpisu;6a) tieto služby môže zabezpečovať aj prostredníctvom právnickej osoby vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 1 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 395/2021 Z. z.“.
Čl. XII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 438/2015 Z. z., zákonom č. 315/2016 Z. z., zákonom č. 93/2017 Z. z., zákonom č. 248/2017 Z. z., zákonom č. 264/2017 Z. z., zákonom č. 112/2018 Z. z., zákonom č. 177/2018 Z. z., zákonom č. 269/2018 Z. z., zákonom č. 345/2018 Z. z., zákonom č. 215/2019 Z. z., zákonom č. 221/2019 Z. z., zákonom č. 62/2020 Z. z., zákonom č. 9/2021 Z. z., zákonom č. 141/2021 Z. z., zákonom č. 214/2021 Z. z. a zákonom č. 395/2021 Z. z.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 49, 51 až 229, § 184a, § 184b ods. 2 až 13 a § 184c až 184p v bode 230, bodov 231 až 237, čl. II až V, VII až IX, čl. X bodov 1 a 2 a čl. XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2022, čl. I bodu 50, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2022, čl. I § 184b ods. 1 v bode 230, čl. VI a čl. X bodov 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.