393/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

393
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 27. októbra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 je zostavený zo štátnych štatistických zisťovaní uvedených v prílohe č. 1, ktoré vykonáva úrad, a zo štátnych štatistických zisťovaní uvedených v prílohe č. 2, ktoré vykonávajú iné ústredné orgány štátnej správy a orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou zriadený podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
2.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov body 14 a 15 znejú:
„14.
14. 1ZO 1-12 Hlásenie o dovoze tovaru v rámci Európskej únie
15.
15. 1ZO 2-12 Hlásenie o vývoze tovaru v rámci Európskej únie“.
3.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov bode 27 sa vypúšťa bod 27.3.
4.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov sa vypúšťa bod 31.
5.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 3 písm. d) sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „tretieho“.
6.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 6 písm. b) sa slovo „vyčerpávajúce“ nahrádza slovami: „kombinácia vyčerpávajúceho zisťovania a výberového zisťovania.“.
7.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 6 písmeno c) znie:
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Všetky subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré patria do sektora verejnej správy a sektora neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam podľa metodiky národných účtov a všetky subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré sú reklasifikované podľa metodiky národných účtov zo sektora nefinančných korporácií do sektora verejnej správy (vyčerpávajúca časť).
Vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré patria do sektora nefinančných korporácií podľa metodiky národných účtov, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 000 000 eur (výberová časť).“.
8.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 14 názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie:
Hlásenie o dovoze tovaru v rámci Európskej únie“.
9.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 14 písm. a) prvá veta znie:
„Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o tovare vstupujúcom na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu Európskej únie alebo z územia Severného Írska.“.
10.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 14 písm. b) sa slová „prijatého tovaru Únie“ nahrádzajú slovami „tovaru dovezeného v rámci Európskej únie“.
11.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 14 písmeno c) znie:
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdaniteľné osoby a právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému roku, alebo ktoré od začiatku sledovaného roka doviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
a subjekty registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému roku, alebo ktoré od začiatku sledovaného roka doviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,
02 Lesníctvo a ťažba dreva,
03 Rybolov a akvakultúra,
10 Výroba potravín,
11 Výroba nápojov a
12 Výroba tabakových výrobkov.“.
12.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 15 názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie:
Hlásenie o vývoze tovaru v rámci Európskej únie“.
13.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 15 písmeno a) znie:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o tovare opúšťajúcom územie Slovenskej republiky s miestom určenia v inom členskom štáte Európskej únie alebo na území Severného Írska. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky vývozu tovaru v rámci Európskej únie v Slovenskej republike, štatistiky dovozu tovaru v rámci Európskej únie v členskom štáte dovozu, štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.“.
14.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 15 písm. b) sa slová „odoslaného tovaru Únie“ nahrádzajú slovami „tovaru vyvezeného v rámci Európskej únie“.
15.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 15 písmeno c) znie:
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdaniteľné osoby a právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému roku, alebo ktoré od začiatku sledovaného roka vyviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
a subjekty registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému roku, alebo ktoré od začiatku sledovaného roka vyviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,
02 Lesníctvo a ťažba dreva,
03 Rybolov a akvakultúra,
10 Výroba potravín,
11 Výroba nápojov a
12 Výroba tabakových výrobkov.“.
16.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 16 písm. d) sa slová „15.“ nahrádzajú slovami „20.“.
17.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 27 sa vypúšťa značka štatistického formulára a názov štatistického formulára „Ceny FPS/Pin 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu“.
18.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 27 písm. a) a b) sa slová „poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu“ nahrádzajú slovami „poisťovníctva a bankovníctva“.
19.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 27 písm. c) sa vypúšťajú slová „64.9 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a“.
20.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 29 písm. a) sa slová „cien poľnohospodárskej pôdy a nájomného za poľnohospodársku pôdu“ nahrádzajú slovami „cien za nákup alebo predaj poľnohospodárskej pôdy“.
21.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 29 písm. b) sa slová „cena poľnohospodárskej pôdy a nájmu“ nahrádzajú slovami „cena za nákup alebo predaj“.
22.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťa bod 31.
23.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 32 písm. b) sa vypúšťajú slová „dopĺňajúce informácie o konečnom vlastníkovi podniku,“.
24.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 33 písm. b) sa vypúšťajú slová „dopĺňajúce informácie o konečnom vlastníkovi podniku,“ a slová „a ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele“.
25.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 47 písm. a) sa za slovom „skladovanie“ vypúšťa čiarka a slová „vrátane poštových služieb a služieb kuriérov“.
26.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 63 písmeno c) znie:
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky patriace do sektora finančných korporácií podľa metodiky národných účtov s počtom zamestnancov päť a viac a s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

64.2 Činnosti holdingových spoločností,
64.3 Trusty, fondy a podobné finančné subjekty,
64.9 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
66.1 Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a
66.3 Činnosti investičných manažérov.
Vybrané subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s významným objemom poskytovaných služieb finančného sprostredkovania.“.
27.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 64 písm. b) a bode 65 písm. b) sa vypúšťajú slová „dopĺňajúce informácie o konečnom vlastníkovi podniku,“.
28.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 82 písm. a) prvá veta znie: „Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o inovačných aktivitách podnikov, ktorými sa rozumie zavedenie nových alebo významne zdokonalených produktov a podnikových procesov vrátane organizačných a marketingových metód.“.
29.
V prílohe č. 2 nadpis znie:
„ŠTÁTNE ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ
INÝMI ORGÁNMI VYKONÁVAJÚCIMI ŠTÁTNU ŠTATISTIKU
V ROKOCH 2021 AŽ 2023“.
“.
30.
V prílohe č. 2 sa slová „Zoznam skratiek názvov ministerstiev a štátnych organizácií“ nahrádzajú slovami „Zoznam skratiek názvov iných orgánov vykonávajúci štátnu štatistiku“.
31.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 43 písm. a), bode 86 písm. a), bode 87 písm. a) a bode 89 písm. a) sa slová „Výsledky zisťovania“ nahrádzajú slovami „Výsledky štátneho štatistického zisťovania“.
32.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 74 písm. c), bode 75 písm. c), bode 76 písm. c) a bode 77 písm. c) sa slová „11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu“ nahrádzajú slovami „11.01 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu“.
33.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 78 písm. c) sa vypúšťajú slová „01.5 Zmiešané hospodárstvo a“.
34.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 86 písm. d) sa slovo „20.“ nahrádza slovom „31.“.
35.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 100 písm. b) sa za slová „autobusy podľa veku;“ vkladajú slová „v osobnej cestnej doprave prostredníctvom taxislužieb na trase Bratislava – letisko Viedeň Schwechat – počet najazdených kilometrov, počet jázd a tržby bez dane z pridanej hodnoty;“.
36.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 100 písm. c) sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovatelia osobnej taxislužby, ktorí sú držiteľmi koncesie na prevádzkovanie taxislužby, a vykonávajú činnosť podľa SK NACE:
„49.32 Taxislužba.“.
37.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 101 písm. a) sa slová „Účelom zisťovania“ nahrádzajú slovami „Účelom štátneho štatistického zisťovania“ a slovo „Údaje“ nahrádza slovami „Výsledky štátneho štatistického zisťovania“.
38.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 108 písm. b) sa slová „navrhnutých ukazovateľov“ nahrádzajú slovami „premenných štátneho štatistického zisťovania“.
39.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole sa za bod 33 vkladá bod 33a, ktorý znie:
„33a.
DPH-OSS Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty – osobitná úprava dane OSS“.
40.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole sa vypúšťa bod 106.
41.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole bod 131 znie:
„131.
HNOJIVA A PESTICIDY Údaje o spotrebe hnojív a prípravkov na ochranu rastlín“.
42.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole sa za bod 33 vkladá bod 33a, ktorý znie:
„33a.
Značka administratívneho zdroja údajov: DPH-OSS
Názov administratívneho zdroja údajov: Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty – osobitná úprava dane OSS
a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja údajov
Administratívne údaje z daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty v rámci osobitnej úpravy dane OSS (skratka termínu z anglických slov „One Stop Shop“) sa využijú na zostavenie národných účtov a na zostavenie štatistiky obchodu s tovarom v rámci Európskej únie a mimo Európskej únie a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja údajov
Agregované údaje o priznanej dani z pridanej hodnoty v členení podľa členského štátu spotreby.
Podrobné mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky obchodu s tovarom v rámci Európskej únie a mimo Európskej únie, na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja údajov
Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja údajov: štvrťročne.
Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja údajov: štvrťročne do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynul termín na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za príslušné zdaňovacie obdobie.“.
43.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole bode 100 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na zostavenie štatistiky medzinárodného obchodu so službami podľa spoločného rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskych podnikových štatistík“.
44.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole bode 100 písm. b) sa na konci pripája táto veta: „Individuálne údaje za všetkých tuzemcov – podnikateľov a organizačné zložky cudzozemcov v tuzemsku, ktorí vykazujú prijaté služby zo zahraničia alebo poskytnuté služby do zahraničia v členení podľa druhu služby a krajiny.“.
45.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole bode 100 písmeno c) znie:
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja údajov
Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja údajov: Sumárne údaje štvrťročne do 30. dňa po referenčnom období, ročne stav k 31. decembru, predbežné údaje do 30. dňa po referenčnom období, definitívne údaje do 4. mesiaca po referenčnom období. Individuálne údaje ročne, do 9. mesiaca po referenčnom období.“.
46.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole sa vypúšťa bod 106.
47.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov I. kapitole bod 131 znie:
„131.
Značka administratívneho zdroja údajov: HNOJIVA A PESTICIDY
Názov administratívneho zdroja údajov: Údaje o spotrebe hnojív a prípravkov na ochranu rastlín
a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe agro-environmentálnej štatistiky.
b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja údajov
a. Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín v členení podľa medzinárodnej klasifikácie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo.
b. Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín vyjadrených v účinných látkach podľa harmonizovanej klasifikácie látok použitých na vybranej plodine a údaje o ošetrenej ploche.
c. Údaje o spotrebe hnojív vyjadrených zastúpením chemických látok N, P2O5 a K2O v tonách a v kg/ha.
d. Údaje o spotrebe hnojív podľa typu a názvu hnojiva vyjadrené v tonách.
e. Údaje o spotrebe hnojív k jednotlivým plodinám vyjadrené zastúpením chemických látok N, P2O5 a K2O v tonách a v kg/ha.
f. Údaje o spotrebe vápenatých hmôt vyjadrené zastúpením CaO v tonách a v t/ha.
g. Údaje o spotrebe organických hnojív vyjadrené v tonách a v t/ha.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja údajov
Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja údajov: ročne.
Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja údajov podľa písm. b)
bodu a. do 6. mesiaca po referenčnom období,
bodu b. do 11. mesiaca po referenčnom období,
bodov c. až g. do konca 5. mesiaca po referenčnom období.“.
48.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov V. kapitole bod 2 znie:
„2.
Značka administratívneho zdroja údajov: Migra
Názov administratívneho zdroja údajov: Informačný systém migrácia a medzinárodná ochrana
a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie tvorby štatistiky Európskej únie o migrácii a medzinárodnej ochrane.
b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja údajov
Štatistiky:
– o počte osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktoré sú predmetom nerozhodnutých žiadostí o medzinárodnú ochranu na konci referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré boli vzaté späť počas referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti, typu späťvzatia a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu po prvýkrát, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali následnú žiadosť o medzinárodnú ochranu, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych orgánov alebo súdnych orgánov o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu vydané počas referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktorým bol počas referenčného obdobia udelený azyl v prvostupňovom konaní, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktorým bola počas referenčného obdobia poskytnutá doplnková ochrana v prvostupňovom konaní, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktorým bola počas referenčného obdobia udelená dočasná ochrana v prvostupňovom konaní, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktorým bolo počas referenčného obdobia udelené povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov v prvostupňovom konaní, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktorým bolo počas referenčného obdobia odňaté postavenie v prvostupňovom konaní, podľa typu odňatého postavenia, dôvodu odňatia, podľa štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorých zodpovedný vnútroštátny orgán považuje za maloleté osoby bez sprievodu počas referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia a štátnej príslušnosti,
– o počte osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia správnych orgánov alebo súdnych orgánov o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu vydané počas referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia správnych orgánov alebo súdnych orgánov o udelení azylu vydané počas referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia správnych orgánov alebo súdnych orgánov o poskytnutí doplnkovej ochrany vydané počas referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia správnych orgánov alebo súdnych orgánov o udelení dočasnej ochrany počas referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia správnych orgánov alebo súdnych orgánov o udelení povolenia na pobyt z humanitárnych dôvodov počas referenčného obdobia, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia správnych orgánov alebo súdnych orgánov o odňatí postavenia počas referenčného obdobia, podľa typu odňatého postavenia, dôvodu odňatia, podľa štátnej príslušnosti a maloletých bez sprievodu,
– o počte osôb, ktoré využívali výhody materiálnych podmienok prijímania poskytujúcich žiadateľom primeranú životnú úroveň na konci referenčného obdobia,
– o počte žiadostí o prijatie späť alebo prevzatie žiadateľov o azyl počas referenčného obdobia,
– o ustanoveniach osobitného predpisu,2) na ktorých sú založené žiadosti o prijatie späť alebo prevzatie žiadateľov o azyl počas referenčného obdobia,
– o počte žiadostí o informácie počas referenčného obdobia,
– o rozhodnutiach prijatých ako odpoveď na žiadosť o prijatie späť alebo prevzatie žiadateľov o azyl počas referenčného obdobia,
– o počte zrealizovaných transferov podľa článkov osobitného predpisu2) a štátov transferov počas referenčného obdobia,
– o počte dožiadaní o opätovné preskúmanie opätovného prijatia alebo prevzatia žiadateľov o azyl,
– o ustanoveniach osobitného predpisu,2) na ktorých sú založené dožiadania o opätovné preskúmanie opätovného prijatia alebo prevzatia žiadateľov o azyl,
– o rozhodnutiach prijatých ako odpoveď na dožiadania o opätovné preskúmanie opätovného prijatia alebo prevzatia žiadateľov o azyl,
– o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na územie Slovenskej republiky na vonkajších hraniciach, podľa dôvodov odopretia, typu hranice a štátnej príslušnosti,
– o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, o ktorých sa zistilo, že sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky podľa vnútroštátnych právnych predpisov, v členení podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti, dôvodov ich zadržania a podľa miesta zadržania,
– o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, o ktorých sa zistilo, že sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky a na ktorých sa vzťahuje správne rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že ich pobyt je neoprávnený, a v ktorom sa im ukladá povinnosť opustiť územie Slovenskej republiky, v členení podľa štátnej príslušnosti, veku, pohlavia a podľa maloletých bez sprievodu,
– o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí skutočne opustili územie Slovenskej republiky na základe správneho rozhodnutia alebo súdneho rozhodnutia, v členení podľa štátnej príslušnosti vrátených osôb, veku a pohlavia, maloletých bez sprievodu, podľa druhu návratu a poskytnutej pomoci a podľa cieľovej krajiny.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja údajov
Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja údajov: mesačne, štvrťročne a ročne.
Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja údajov: mesačne do dvoch mesiacov po referenčnom období, štvrťročne do dvoch mesiacov po referenčnom období, ročne do troch mesiacov po referenčnom období.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.
49.
Slová „päť miliónov“ sa v celom texte prílohy č. 1 nahrádzajú slovom „5 000 000“.
50.
Slovo „ŠZ“ sa v celom texte príloh č. 1 a 2 nahrádza slovom „ŠŠZ“.
51.
Slová „poskytovanie údajov administratívneho“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 3 nahrádzajú slovami „poskytovanie údajov z administratívneho“ v príslušnom tvare.
52.
Slová „štatistické zisťovanie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 1 ods. 1, prílohy č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodu 14 písm. a) prvej vety a bodu 15 písm. a) prvej vety a nadpisu prílohy č. 2 nahrádzajú slovami „štátne štatistické zisťovanie“ v príslušnom tvare.
53.
Slovo „Únia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem prílohy č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní bodu 71 písm. c) a bodu 72 písm. c) nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
54.
Slová „administratívny zdroj“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem prílohy č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov I. kapitoly bodu 33a a časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov V. kapitoly bodu 2 nahrádzajú slovami „administratívny zdroj údajov“ v príslušnom tvare.
55.
Slovo „DPH“ sa v celom texte vyhlášky okrem prílohy č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov I. kapitoly bodu 33a a časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov I. kapitoly bodu 33a nahrádza slovami „daň z pridanej hodnoty“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Alexander Ballek v. r.