391/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

391
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. októbra 2021,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z., vyhlášky č. 88/2020 Z. z. a vyhlášky č. 232/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Príloha sa dopĺňa bodom 61, ktorý znie:
„61.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/647 z 15. januára 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie určitých zlúčenín olova a šesťmocného chrómu v elektrických a elektronických iniciátoroch výbušnín na civilné (profesionálne) použitie (Ú. v. EÚ L 133, 20. 4. 2021).“.
2.
Príloha sa dopĺňa bodom 62, ktorý znie:
„62.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/884 z 8. marca 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti výnimky týkajúcej sa používania ortuti v rotačných elektrických konektoroch v zdravotníckych pomôckach na intravaskulárne ultrazvukové zobrazenie (Ú. v. EÚ L 194, 2. 6. 2021).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Ján Budaj v. r.