390/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

390
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 a § 2a ods. 1 sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „140 %“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia „§ 278 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 2 písm. a) a § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 1 ods. 2 sa slová „životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky“ nahrádzajú slovami „základnej sumy určenej podľa odseku 1“.
5.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, k základnej sume určenej podľa odseku 1 sa započíta 25 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 1 na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.“.
6.
V § 1 sa vypúšťa odsek 4.
7.
V § 2 sa slová „osobitného predpisu2a)“ nahrádzajú slovami „Exekučného poriadku“ a za slovom „zrážky“ sa vypúšťa bodkočiarka a slová „toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak je povinným osoba podľa § 2a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a sa vypúšťa.
8.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Ak ide o prednostnú pohľadávku podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku a nejde o prednostnú pohľadávku podľa odseku 1, základná suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(3)
Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa k základnej sume určenej podľa odseku 1 alebo odseku 2 započítava 25 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 2; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.
(4)
Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, k základnej sume určenej podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa započítava 25 % z výšky základnej sumy určenej v odseku 2 na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak ide o osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.“.
9.
V § 2a odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, k základnej sume určenej podľa odseku 1 sa započítava podľa § 1 ods. 2 a 3 50 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 1.
(3)
Ustanovenie § 2 platí rovnako aj v prípade, ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok; ak ide o prednostnú pohľadávku podľa § 2 odseku 1 alebo odseku 2, k základnej sume určenej podľa § 2 odseku 1 alebo odseku 2 sa započítava 50 % z výšky základnej sumy určenej podľa § 2 ods. 2.“.
10.
V § 2b sa slovo „zákon“ nahrádza slovami „osobitný predpis2e)“ a vypúšťajú sa slová „a 4“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 2e znie:
2e) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 3 ods. 1 sa slová „150 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky“ nahrádzajú slovami „trojnásobok základnej sumy určenej podľa ustanovenia § 1 ods. 1“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa citácia „§ 279 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.
13.
Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý znie:
㤠5c
V konaniach začatých do 31. decembra 2021 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, a pre určenie sumy podľa § 1 ods. 2 a 3, § 2 ods. 3 a 4, § 2a ods. 2 a 3 a § 3 použije od 1. januára 2022 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2022.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Eduard Heger v. r.