381/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

381
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2021,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 29 a § 31a ods. 10 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 zákona okrem lodného strojníka (ďalej len „člen posádky plavidla“), o kvalifikačných predpokladoch odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn podľa § 30 ods. 2 zákona,
b)
podrobnosti o požiadavkách na odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn,
c)
podrobnosti o dodatočných požiadavkách na odbornú spôsobilosť na výkon funkcie lodný kapitán Európskej únie, ktorý vykonáva plavbu na úseku vnútrozemskej vodnej cesty so špecifickým rizikom, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a úsek vnútrozemskej vodnej cesty so špecifickým rizikom,
d)
podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn,
e)
technické požiadavky a funkčné požiadavky na simulátory,
f)
kritériá zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla.
§ 2
(1)
Táto vyhláška sa vzťahuje na plavidlo, ktorým je
a)
loď vnútrozemskej plavby podľa § 2 písm. f) zákona alebo námorná loď,1) ktorej dĺžka je najmenej 20 m; dĺžkou lode sa rozumie najväčšia dĺžka trupu plavidla v metroch bez kormidla a čeleňa,
b)
loď vnútrozemskej plavby alebo námorná loď, ktorej ponorený objem vyjadrený ako súčin dĺžky, šírky a ponoru je najmenej 100 m3 a ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii; šírkou lode sa rozumie najväčšia šírka trupu lode v metroch meraná po vonkajší okraj obšívky bez bočných lopatových kolies, odierok alebo iných zabudovaných zariadení a ponorom lode sa rozumie zvislá vzdialenosť v metroch medzi najnižším bodom trupu bez zohľadnenia kýlu alebo iných pripevnených prípojných zariadení a čiarou najväčšieho ponoru,
c)
remorkér, ktorý je určený na vlečenie plavidla uvedeného v písmene a), b) alebo písmene f),
d)
tlačný remorkér, ktorý je určený na tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy plavidiel uvedených v písmene a), b) alebo písmene f),
e)
osobná loď, ktorou sa rozumie loď postavená a vybavená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
f)
plávajúci stroj podľa § 2 písm. i) zákona,
g)
loď vnútrozemskej plavby, ktorá má osvedčenie o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na osobu, ktorá
a)
vykonáva športovú plavbu alebo rekreačnú plavbu,
b)
sa podieľa na prevádzke prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu,
c)
sa podieľa na prevádzke plavidiel Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, orgánov finančnej správy, civilnej ochrany, prevádzkovateľa vodných ciest,3) Dopravného úradu alebo Hasičského a záchranného zboru.
§ 3
Kvalifikačné predpoklady člena posádky plavidla na vstupnej úrovni
(1)
Kvalifikačné predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie pomocný lodník sú:
a)
vek najmenej 16 rokov a
b)
úspešné ukončenie základného bezpečnostného výcviku podľa prílohy č. 1.
(2)
Vzor potvrdenia o úspešnom ukončení základného bezpečnostného výcviku je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Kvalifikačné predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie učeň lodník sú:
a)
vek najmenej 15 rokov a
b)
prijatie na štúdium učebného odboru lodník;4) súčasťou vzdelávania v tomto učebnom odbore sú vedomosti a zručnosti na získanie odbornej spôsobilosti podľa § 7.
§ 4
Kvalifikačné predpoklady člena posádky plavidla na prevádzkovej úrovni
(1)
Kvalifikačné predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie lodník sú:
a)
vek najmenej 17 rokov, úspešné ukončenie výcvikového kurzu na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovú úroveň podľa § 7 v trvaní najmenej 2 roky a absolvovanie najmenej 90 dní plavby ako súčasť tohto výcvikového kurzu,
b)
vek najmenej 18 rokov, úspešné vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovú úroveň podľa § 7 a absolvovanie najmenej
1.
360 dní plavby alebo
2.
180 dní plavby, ak žiadateľ preukáže aj najmenej 250 dní plavebnej praxe ako člen lodnej posádky na námornej lodi, alebo
c)
úspešné ukončenie výcvikového kurzu na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovú úroveň podľa § 7 v trvaní najmenej 9 mesiacov, absolvovanie najmenej 90 dní plavby ako súčasť tohto výcvikového kurzu a pred zápisom do výcvikového kurzu
1.
získanie najmenej 5 rokov pracovných skúseností,
2.
absolvovanie najmenej 500 dní plavebnej praxe ako člen lodnej posádky na námornej lodi alebo
3.
úspešné absolvovanie odborného vzdelávania v trvaní najmenej 3 rokov.
(2)
Kvalifikačné predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kvalifikovaný lodník sú:
a)
absolvovanie najmenej 180 dní plavby vo funkcii lodník alebo
b)
úspešné ukončenie výcvikového kurzu na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovú úroveň podľa § 7 v trvaní najmenej 3 roky a absolvovanie najmenej 270 dní plavby ako súčasť tohto výcvikového kurzu.
(3)
Kvalifikačné predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kormidelník sú:
a)
absolvovanie najmenej 180 dní plavby vo funkcii kvalifikovaný lodník a byť držiteľom osvedčenia fyzickej osoby, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie5) (ďalej len „rádiotelefonista“),
b)
úspešné ukončenie výcvikového kurzu na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovú úroveň podľa § 7 v trvaní najmenej 3 roky, absolvovanie najmenej 360 dní plavby ako súčasť tohto výcvikového kurzu a byť držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu alebo
c)
absolvovanie najmenej 500 dní plavebnej praxe ako veliteľ námornej lode, úspešné vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovú úroveň podľa § 7 a byť držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu.
§ 5
Kvalifikačné predpoklady člena posádky plavidla na riadiacej úrovni
Kvalifikačné predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie lodný kapitán Európskej únie sú:
a)
vek najmenej 18 rokov, úspešné ukončenie výcvikového kurzu na získanie odbornej spôsobilosti na riadiacu úroveň podľa § 8 v trvaní najmenej 3 roky, absolvovanie najmenej 360 dní plavby ako súčasť tohto výcvikového kurzu alebo po jeho ukončení a byť držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu,
b)
vek najmenej 18 rokov, úspešné vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na riadiacu úroveň podľa § 8, absolvovanie najmenej 180 dní plavby a byť držiteľom jediného dokladu podľa § 30 ods. 3 zákona pre odbornú spôsobilosť kormidelník alebo uznaného jediného dokladu pre odbornú spôsobilosť kormidelník a osvedčenia rádiotelefonistu,
c)
vek najmenej 18 rokov, úspešné vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na riadiacu úroveň podľa § 8, byť držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu a absolvovanie najmenej
1.
540 dní plavby alebo
2.
180 dní plavby, ak žiadateľ preukáže aj najmenej 500 dní plavebnej praxe ako člen lodnej posádky na námornej lodi, alebo
d)
úspešné ukončenie výcvikového kurzu v trvaní najmenej 18 mesiacov na získanie odbornej spôsobilosti na riadiacu úroveň podľa § 8, absolvovanie najmenej 180 dní plavby ako súčasť tohto výcvikového kurzu a najmenej 180 dní po jeho ukončení, byť držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu a pred zápisom do výcvikového kurzu
1.
získanie najmenej 5 rokov pracovných skúseností,
2.
absolvovanie najmenej 500 dní plavebnej praxe ako člen lodnej posádky na námornej lodi alebo
3.
úspešné absolvovanie odborného vzdelávania v trvaní najmenej 3 roky.
§ 6
Kvalifikačné predpoklady odborníka na prepravu cestujúcich a kvalifikačné predpoklady odborníka na skvapalnený zemný plyn
(1)
Kvalifikačné predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie odborník na prepravu cestujúcich sú:
a)
vek najmenej 18 rokov a
b)
úspešné vykonanie skúšky alebo úspešné ukončenie výcvikového kurzu na získanie odbornej spôsobilosti podľa § 13.
(2)
Kvalifikačné predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie odborník na skvapalnený zemný plyn sú:
a)
vek najmenej 18 rokov a
b)
úspešné vykonanie skúšky alebo úspešné ukončenie výcvikového kurzu na získanie odbornej spôsobilosti podľa § 14.
§ 7
Požiadavky na odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla na prevádzkovej úrovni
(1)
Lodník, kvalifikovaný lodník alebo kormidelník musí byť spôsobilý používať zariadenia plavidla podľa bodu 2.2. časti I prílohy I delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2020/12 z 2. augusta 2019, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť (ďalej len „delegovaná smernica“) a pomáhať lodnému kapitánovi Európskej únie v rozsahu podľa
a)
bodu 1.1. časti I prílohy I delegovanej smernice pri manévrovaní a manipulovaní s plavidlom na všetkých vnútrozemských vodných cestách a v prístavoch,
b)
bodu 2.1. časti I prílohy I delegovanej smernice s riadením prevádzky plavidla a so starostlivosťou o osoby na palube plavidla,
c)
bodu 3.1. časti I prílohy I delegovanej smernice pri príprave, ukladaní a monitorovaní nákladu počas činností nakládky a vykládky,
d)
bodu 3.2. časti I prílohy I delegovanej smernice s poskytovaním služieb cestujúcim a poskytovať priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením podľa osobitného predpisu,6)
e)
bodov 4.1. a 4.2. časti I prílohy I delegovanej smernice s obsluhou strojného, elektrotechnického, elektronického a riadiaceho lodného zariadenia a vykonávať údržbu v rámci tejto obsluhy s cieľom zaistiť celkovú technickú bezpečnosť,
f)
bodu 5.1. časti I prílohy I delegovanej smernice s údržbou a opravou plavidla, jeho prístrojov a zariadení.
(2)
Lodník, kvalifikovaný lodník alebo kormidelník musí byť spoločenský a spôsobilý komunikovať na všeobecnej a profesionálnej úrovni, ktorej obsahom je schopnosť používať štandardizované komunikačné frázy v situácii, keď nastanú komunikačné problémy v rozsahu podľa bodov 6.1. a 6.2. časti I prílohy I delegovanej smernice.
(3)
Lodník, kvalifikovaný lodník alebo kormidelník musí byť spôsobilý v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany životného prostredia v rozsahu podľa
a)
bodu 7.1. časti I prílohy I delegovanej smernice dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci, chápať význam predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a význam ochrany životného prostredia,
b)
bodu 7.2. časti I prílohy I delegovanej smernice uvedomiť si význam výcviku na palube a v núdzových situáciách okamžite konať,
c)
bodu 7.3. časti I prílohy I delegovanej smernice prijať preventívne opatrenia na predchádzanie požiarom a správne používať protipožiarne vybavenie,
d)
bodu 7.4. časti I prílohy I delegovanej smernice vykonávať úlohy so zreteľom na dôležitosť ochrany životného prostredia.
§ 8
Požiadavky na odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla na riadiacej úrovni
(1)
Lodný kapitán Európskej únie musí byť spôsobilý dávať pokyny ostatným členom posádky plavidla a dohliadať v oblastiach podľa časti I prílohy I delegovanej smernice na plnenie úloh, ktoré vykonávajú.
(2)
Fyzická osoba, ktorá chce získať odbornú spôsobilosť lodný kapitán Európskej únie a nedokončila výcvikový kurz na odbornú spôsobilosť na prevádzkovú úroveň alebo neúspešne ukončila skúšku z odbornej spôsobilosti na prevádzkovú úroveň, musí preukázať odbornú spôsobilosť v rozsahu bodov 0.1. až 7.4. časti II prílohy I delegovanej smernice.
(3)
Lodný kapitán Európskej únie musí byť spôsobilý v oblasti plavby v rozsahu podľa
a)
bodu 1.1. časti II prílohy I delegovanej smernice naplánovať plavbu a viesť plavidlo na vnútrozemských vodných cestách vrátane schopnosti zvoliť čo najvhodnejšiu, najúspornejšiu a najekologickejšiu plavebnú trasu s cieľom doplaviť sa do miesta nakládky a vykládky nákladu, pričom zohľadní platné dopravné predpisy a dohodnutý súbor pravidiel, ktorý sa vzťahuje na vnútrozemskú plavbu,
b)
bodu 1.2. časti II prílohy I delegovanej smernice uplatniť vedomosti o platných pravidlách týkajúcich sa obsadzovania plavidla posádkou vrátane vedomostí o čase odpočinku a zložení posádky,
c)
bodu 1.3. časti II prílohy I delegovanej smernice viesť plavidlo a manévrovať s ním tak, aby zabezpečil bezpečnú prevádzku plavidla na vnútrozemských vodných cestách za všetkých podmienok vrátane situácií, keď je vysoká hustota premávky alebo ak iné plavidlo prepravuje nebezpečný tovar a vyžaduje sa základná znalosť medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,7)
d)
bodu 1.4. časti II prílohy I delegovanej smernice reagovať na núdzové plavebné situácie na vnútrozemských vodných cestách.
(4)
Lodný kapitán Európskej únie musí byť spôsobilý v oblasti prevádzky plavidla v rozsahu podľa
a)
bodu 2.1. časti II prílohy I delegovanej smernice uplatňovať pri prevádzke rôznych typov plavidiel vedomosti o stavbe plavidiel vnútrozemskej plavby a konštrukčných technológiách a musí mať základné vedomosti o technických požiadavkách na plavidlá vnútrozemskej plavby podľa osobitného predpisu,8)
b)
bodu 2.2. časti II prílohy I delegovanej smernice ovládať a monitorovať povinné vybavenie plavidla podľa platného lodného osvedčenia.
(5)
Lodný kapitán Európskej únie musí byť spôsobilý v oblasti manipulácie s nákladom, uloženia nákladu a prepravy cestujúcich v rozsahu podľa
a)
bodu 3.1. časti II prílohy I delegovanej smernice plánovať a zaisťovať bezpečné naloženie, uloženie, zabezpečenie, vyloženie nákladu a starostlivosť o náklad počas plavby,
b)
bodu 3.2. časti II prílohy I delegovanej smernice naplánovať a zaistiť stabilitu plavidla,
c)
bodu 3.3. časti II prílohy I delegovanej smernice naplánovať a zaistiť bezpečnú prepravu cestujúcich a starostlivosť o nich počas plavby vrátane poskytnutia priamej pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením podľa osobitného predpisu.6)
(6)
Lodný kapitán Európskej únie musí byť spôsobilý v oblasti obsluhy, údržby a opravy strojného, elektrotechnického, elektronického a riadiaceho lodného zariadenia v rozsahu podľa
a)
bodu 4.1. časti II prílohy I delegovanej smernice naplánovať priebeh obsluhy strojného, elektrotechnického, elektronického a riadiaceho lodného zariadenia,
b)
bodu 4.2. časti II prílohy I delegovanej smernice monitorovať hlavné motory, pomocné strojné zariadenia a vybavenie plavidla,
c)
bodu 4.3. časti II prílohy I delegovanej smernice vydávať pokyny súvisiace s činnosťou čerpadla a systémom ovládania čerpadla na plavidle,
d)
bodu 4.4. časti II prílohy I delegovanej smernice zabezpečovať bezpečné používanie a aplikáciu, údržbu a opravu elektrotechnických zariadení plavidla,
e)
bodov 4.5. a 5. 1. časti II prílohy I delegovanej smernice kontrolovať bezpečnú údržbu a opravu technických zariadení a zabezpečovať bezpečnú údržbu a opravu plavidla a jeho zariadení.
(7)
Lodný kapitán Európskej únie musí byť spôsobilý v oblasti komunikácie v rozsahu podľa
a)
bodu 6.1. časti II prílohy I delegovanej smernice riadiť ľudské zdroje, zabezpečovať sociálne podmienky člena posádky plavidla a postarať sa o organizáciu priebehu práce a výcviku člena posádky plavidla na palube plavidla,
b)
bodu 6.2. časti II prílohy I delegovanej smernice zabezpečovať vhodnú komunikáciu za každých okolností vrátane schopnosti používať štandardizované komunikačné frázy v situáciách, kde nastávajú komunikačné problémy,
c)
bodu 6.3. podporovať dobre vyvážené a spoločenské pracovné prostredie na palube plavidla.
(8)
Lodný kapitán Európskej únie musí byť spôsobilý v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, práv cestujúcich a ochrany životného prostredia v rozsahu podľa
a)
bodu 7.1. časti II prílohy I delegovanej smernice prijímať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a oboznamovať sa s požiadavkami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov,
b)
bodu 7.2. časti II prílohy I delegovanej smernice zaistiť bezpečnosť a ochranu osôb na palube vrátane priamej pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením podľa osobitného predpisu,6)
c)
bodu 7.3. časti II prílohy I delegovanej smernice zavádzať núdzové plány a plány kontroly škôd a zvládať núdzové situácie,
d)
bodu 7.4. časti II prílohy I delegovanej smernice zabezpečiť prevádzku plavidla podľa požiadaviek na ochranu životného prostredia.
§ 9
Požiadavky na odbornú spôsobilosť lodného kapitána Európskej únie
na plavbu na vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru
Lodný kapitán Európskej únie na plavidle prevádzkovanom na vnútrozemskej vodnej ceste námorného charakteru musí byť spôsobilý v rozsahu podľa
a)
bodu 1 časti III prílohy I delegovanej smernice pracovať s aktuálnymi mapami, správami pre veliteľa námornej lode a ostatných členov posádky plavidla a inými publikáciami špecifickými pre vnútrozemské vodné cesty námorného charakteru,
b)
bodu 2 časti III prílohy I delegovanej smernice využívať údaje o prílive, prílivové prúdy, časy a cykly prílivových prúdov a prílivov a ich priebeh v ústí riek,
c)
bodu 3 časti III prílohy I delegovanej smernice používať systém SIGNI na označovanie vnútrozemských vodných ciest a systém značenia plavebnej dráhy IALA na zaistenie bezpečnej plavby na vnútrozemskej vodnej ceste námorného charakteru.
§ 10
Požiadavky na odbornú spôsobilosť lodného kapitána Európskej únie
na plavbu pomocou radaru
Lodný kapitán Európskej únie musí byť pri plavbe pomocou radaru spôsobilý v rozsahu podľa
a)
bodu 1 časti IV prílohy I delegovanej smernice prijať primerané opatrenia v súvislosti s plavbou pomocou radaru pred odplávaním plavidla,
b)
bodu 2 časti IV prílohy I delegovanej smernice vyhodnocovať radarové zobrazenie a analyzovať informácie z radaru,
c)
bodu 3 časti IV prílohy I delegovanej smernice obmedziť interferencie rôzneho pôvodu,
d)
bodu 4 časti IV prílohy I delegovanej smernice plaviť sa pomocou radaru podľa pravidiel a predpisov, ktorými sa ustanovujú požiadavky na plavbu pomocou radaru na vnútrozemských vodných cestách ako napríklad požiadavky na obsadenie plavidla posádkou alebo technické požiadavky na plavidlá,
e)
bodu 5 časti IV prílohy I delegovanej smernice zvládať špecifické situácie, ako napríklad hustotu premávky, poruchy zariadení, nebezpečné situácie.
§ 11
Požiadavky na odbornú spôsobilosť lodného kapitána Európskej únie na získanie osobitného povolenia na plavbu veľkej zostavy plavidiel
Lodný kapitán Európskej únie musí na získanie osobitného povolenia na plavbu veľkej zostavy plavidiel absolvovať najmenej 720 dní plavby, z toho najmenej 540 dní vo funkcii lodný kapitán Európskej únie a najmenej 180 dní viesť veľkú zostavu plavidiel.
§ 12
Dodatočné požiadavky na odbornú spôsobilosť lodného kapitána Európskej únie na plavbu na vnútrozemských vodných cestách so špecifickým rizikom
(1)
Lodný kapitán Európskej únie musí na získanie osobitného povolenia na plavbu na vnútrozemských vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, absolvovať dodatočnú plavebnú prax a mať vedomosti z oblasti plavebného zemepisu, plavebnej náuky a poznať hydromorfologické vlastnosti týchto úsekov a pravidlá pre plavbu na úsekoch vnútrozemskej vodnej cesty so špecifickým rizikom. Dodatočná plavebná prax sa musí zaznamenať v služobnej lodníckej knižke Európskej únie v rozsahu ôsmich plavieb v poprúdnom smere a ôsmich plavieb v protiprúdnom smere počas posledných desiatich rokov, z toho najmenej tri plavby v poprúdnom smere a tri plavby v protiprúdnom smere počas posledných troch rokov na vnútrozemských vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.
(2)
Špecifickým rizikom sa na účely tejto vyhlášky rozumie ohrozenie plavebnej bezpečnosti vyplývajúce zo špecifických plavebných podmienok, pri ktorých sa od lodného kapitána Európskej únie vyžadujú dodatočné požiadavky na odbornú spôsobilosť v rozsahu podľa odseku 1.
(3)
Úsek vnútrozemskej vodnej cesty so špecifickým rizikom, ktorý je prepojený so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, je uvedený v prílohe č. 3.
§ 13
Požiadavky na odbornú spôsobilosť odborníka na prepravu cestujúcich
Odborník na prepravu cestujúcich musí byť spôsobilý v rozsahu podľa
a)
bodu 1 časti V prílohy I delegovanej smernice organizovať použitie záchranných prostriedkov na palube osobných lodí,
b)
bodu 2 časti V prílohy I delegovanej smernice uplatňovať bezpečnostné pokyny a prijímať potrebné opatrenia na ochranu cestujúcich a pri núdzovej situácii, akou je evakuácia, poškodenie plavidla, kolízia, nabehnutie na plytčinu, požiar, výbuch alebo iné situácie, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky, poskytnúť priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením podľa osobitného predpisu,6)
c)
bodu 3 časti V prílohy I delegovanej smernice komunikovať v anglickom jazyku na základnej úrovni,
d)
bodu 4 časti V prílohy I delegovanej smernice dodržiavať požiadavky podľa osobitného predpisu.6)
§ 14
Požiadavky na odbornú spôsobilosť odborníka na skvapalnený zemný plyn
Odborník na skvapalnený zemný plyn musí byť spôsobilý v rozsahu podľa
a)
bodu 1 časti VI prílohy I delegovanej smernice zabezpečiť súlad s právnymi predpismi a normami vzťahujúcimi sa na plavidlá používajúce skvapalnený zemný plyn ako palivo, ako aj s ostatnými príslušnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,
b)
bodu 2 časti VI prílohy I delegovanej smernice poznať fyzikálne vlastnosti a charakteristiky skvapalnených zemných plynov, rozpoznať riziká a zvládať ich,
c)
bodu 3 časti VI prílohy I delegovanej smernice prevádzkovať systémy špecifické pre skvapalnený zemný plyn bezpečným spôsobom,
d)
bodu 4 časti VI prílohy I delegovanej smernice zabezpečovať pravidelnú kontrolu systému skvapalneného zemného plynu,
e)
bodu 5 časti VI prílohy I delegovanej smernice tankovať skvapalnený zemný plyn bezpečným a kontrolovaným spôsobom,
f)
bodu 6 časti VI prílohy I delegovanej smernice pripraviť systém skvapalneného zemného plynu na údržbu plavidla,
g)
bodu 7 časti VI prílohy I delegovanej smernice zvládať núdzové situácie súvisiace so skvapalneným zemným plynom.
§ 15
Skúška
(1)
Skúšku tvorí teoretická skúška, a ak ide o získanie odbornej spôsobilosti podľa § 16 až 19, aj praktická skúška. Overenie vedomostí podľa § 12 sa vykonáva písomným testom.
(2)
Nad priebehom teoretickej skúšky, ktorá sa môže vykonať písomne alebo elektronicky, môže dohliadať kvalifikovaná dohliadajúca osoba, ktorá nahradí člena skúšobnej komisie, pričom nesmie dôjsť ku konfliktu záujmov.
(3)
Obsahom teoretickej skúšky je overenie vedomostí podľa § 7 až 14.
Praktická skúška
§ 16
(1)
Obsahom praktickej skúšky na získanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru je overenie vedomostí a zručností uvedených v prvkoch 1 až 16 a najmenej v jednom z prvkov 17 až 19 uvedených v tabuľke v bode 1 časti I prílohy II delegovanej smernice. Člen skúšobnej komisie môže rozhodnúť o obsahu jednotlivých prvkov praktickej skúšky. Žiadateľ musí dosiahnuť najmenej 7 z 10 bodov v každom prvku praktickej skúšky podľa prvej vety.
(2)
Praktickú skúšku možno absolvovať na palube plavidla alebo na simulátore, ktorý je v súlade s bodom I prílohy III delegovanej smernice. Plavidlo používané pri praktických skúškach musí byť v súlade s požiadavkami osobitného predpisu8) a vybavené prevádzkyschopným vnútrozemským elektronickým mapovým informačným systémom s grafickým zobrazovaním ECDIS alebo porovnateľným zariadením na zobrazovanie elektronických máp.
§ 17
(1)
Obsahom praktickej skúšky na získanie preukazu odbornej spôsobilosti – odborník na prepravu cestujúcich je overenie vedomostí a zručností uvedených v 11 prvkoch zo 14 prvkov kategórie I, pričom musia byť overované prvky 16 a 20 a v 7 prvkoch z 8 prvkov kategórie II uvedených v tabuľke v bode 1 časti II prílohy II delegovanej smernice. Člen skúšobnej komisie môže rozhodnúť o obsahu jednotlivých prvkov praktickej skúšky. Žiadateľ môže dosiahnuť najviac 10 bodov v každom prvku praktickej skúšky podľa prvej vety. V kategórii I musí žiadateľ dosiahnuť najmenej 7 bodov v každom skúšanom prvku a v kategórii II spolu najmenej 45 bodov.
(2)
Praktickú skúšku možno absolvovať na palube plavidla alebo tomu zodpovedajúcom pobrežnom zariadení. Plavidlo používané pri praktických skúškach musí byť v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.8) Miesto, kde praktická skúška prebieha, musí byť vybavené záchrannými prostriedkami pre osobné lode potrebnými na vykonanie skúšky druhého prvku uvedeného v tabuľke v bode 1 časti II prílohy II delegovanej smernice vrátane osobitných záchranných prostriedkov pre kabínové plavidlá, bezpečnostným rozpisom a bezpečnostným plánom, ktoré sú v súlade s požiadavkami osobitného predpisu8) a vhodnými priestormi a prostriedkami na posúdenie schopnosti organizovať evakuáciu a konania pri hasení požiaru a reakcie pri požiari.
§ 18
(1)
Obsahom praktickej skúšky na získanie preukazu odbornej spôsobilosti – odborník na skvapalnený zemný plyn je overenie vedomostí a zručností uvedených v 9 prvkoch z 11 prvkov kategórie I a v 5 prvkoch zo 7 prvkov kategórie II uvedených v tabuľke v bode 1 časti III prílohy II delegovanej smernice. Člen skúšobnej komisie môže rozhodnúť o obsahu jednotlivých prvkov praktickej skúšky. Žiadateľ môže dosiahnuť najviac 10 bodov v každom prvku praktickej skúšky podľa prvej vety. V kategórii I musí žiadateľ dosiahnuť najmenej 7 bodov v každom skúšanom prvku a v kategórii II spolu najmenej 30 bodov.
(2)
Praktickú skúšku možno absolvovať na palube plavidla alebo tomu zodpovedajúcom pobrežnom zariadení. Plavidlo a zariadenie používané pri praktických skúškach musia byť v súlade s požiadavkami osobitného predpisu8) vrátane dokumentácie, systémov na používanie skvapalneného zemného plynu a vhodnej strojovne podľa bodu 2 časti III prílohy II delegovanej smernice.
§ 19
(1)
Praktická skúška na získanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie pozostáva z dvoch častí, a to
a)
plánovanie cesty a
b)
uskutočnenie cesty.
(2)
Hodnotenie uskutočnenia cesty sa vykoná na jednom stretnutí. Každá časť praktickej skúšky pozostáva z niekoľkých prvkov. Člen skúšobnej komisie môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť o obsahu jednotlivých prvkov praktickej skúšky.
(3)
Časť praktickej skúšky týkajúca sa plánovania cesty pozostáva z prvkov uvedených v tabuľke v dodatku 1 časti IV prílohy II delegovanej smernice. Prvky sú zoskupené do kategórií I a II podľa svojho významu. V každej kategórii sa skúša 10 prvkov. Žiadateľ môže v každom prvku dosiahnuť najviac 10 bodov. V kategórii I musí žiadateľ dosiahnuť najmenej 7 bodov v každom skúšanom prvku a v kategórii II spolu najmenej 60 bodov.
(4)
Časť praktickej skúšky týkajúca sa uskutočnenia cesty pozostáva zo všetkých prvkov uvedených v tabuľke v dodatku 2 časti IV prílohy II delegovanej smernice a každý žiadateľ musí preukázať, že je spôsobilý uskutočniť cestu a plavidlo ovládať sám. V každom prvku musí žiadateľ dosiahnuť najmenej 7 bodov z najviac 10 bodov.
(5)
Praktickú skúšku možno absolvovať na palube plavidla alebo simulátore, ktorý je v súlade s bodom I prílohy III delegovanej smernice. Plavidlo používané pri praktických skúškach musí byť v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.8)
(6)
Ak žiadateľ neukončil výcvikový kurz na odbornú spôsobilosť na prevádzkovú úroveň alebo neúspešne ukončil skúšku z odbornej spôsobilosti na prevádzkovú úroveň, podmienkou na získanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie je úspešne absolvovanie dodatočného modulu dohľadu v súvislosti s praktickou skúškou podľa odseku 7.
(7)
Člen skúšobnej komisie môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť o obsahu všetkých jednotlivých prvkov praktickej skúšky uvedených v tabuľke v bode 1 časti V prílohy II delegovanej smernice. V kategórii I sa skúša 20 prvkov z 25 prvkov a v kategórii II sa skúša 8 prvkov z 12 prvkov. Žiadateľ môže v každom prvku dosiahnuť najviac 10 bodov. V kategórii I musí žiadateľ dosiahnuť najmenej 7 bodov v každom skúšanom prvku a v kategórii II spolu najmenej 40 bodov.
(8)
Plavidlo používané pri dodatočnom module dohľadu v súvislosti s praktickou skúškou musí byť v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.8)
§ 20
(1)
Skúšobná komisia podľa § 30 ods. 7 zákona alebo osoba poverená vykonávaním výcvikového kurzu podľa § 30a ods. 1 zákona vydá potvrdenie o praktickej skúške žiadateľovi, ktorý absolvoval praktickú skúšku podľa § 16 až 19, ak sa táto skúška uskutočnila na simulátore, ktorý je v súlade s bodom I prílohy III delegovanej smernice, a ak žiadateľ o takéto potvrdenie požiadal. Skúšobná komisia alebo osoba poverená vykonávaním výcvikového kurzu môže vydať potvrdenie o praktickej skúške žiadateľovi, ktorý absolvoval praktickú skúšku podľa § 16 až 19, ak sa táto skúška uskutočnila na plavidle alebo tomu zodpovedajúcom pobrežnom zariadení, ktoré je v súlade s požiadavkami osobitného predpisu,8) a ak žiadateľ o takéto potvrdenie požiadal.
(2)
Vzor potvrdenia o praktickej skúške je uvedený v osobitnom predpise.9)
(3)
Potvrdenie o praktickej skúške vydané príslušným orgánom iného členského štátu platí na území Slovenskej republiky bez dodatočných požiadaviek alebo posúdení.
§ 21
Požiadavky na simulátory
Technické požiadavky a funkčné požiadavky, ktoré musia simulátory manévrovania plavidiel a radarové simulátory vo vnútrozemskej plavbe spĺňať, sú uvedené v bode I prílohy III delegovanej smernice.
§ 22
Kritériá zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla
(1)
Kritériá zdravotnej spôsobilosti pri jednotlivých ochoreniach sú uvedené v tabuľke prílohy IV delegovanej smernice, pričom sa môžu tieto kritériá vzťahovať aj na ochorenia, ktoré nie sú v tabuľke uvedené.
(2)
Rozhodnutie o zdravotnej spôsobilosti v prípade výskytu ochorenia závisí od dôkladného klinického posúdenia a analýzy, pričom pri každom prijatí rozhodnutia o zdravotnej spôsobilosti je potrebné zvážiť, či
a)
zdravotná spôsobilosť, ktorá zahŕňa fyzickú spôsobilosť a duševnú spôsobilosť, znamená, že člen posádky plavidla netrpí žiadnou chorobou, ani nemá zdravotné postihnutie, ktoré by mu znemožňovalo vykonávať úlohy potrebné na prevádzku plavidla, kedykoľvek plniť pridelené povinnosti a správne vnímať prostredie,
b)
uvedené ochorenie predstavuje bežné príklady zdravotných problémov, ktoré spôsobujú členom posádky plavidla zdravotnú nespôsobilosť alebo obmedzenie zdravotnej spôsobilosti, pričom uvedené kritériá slúžia iba na poskytnutie usmernenia lekárom a nenahrádzajú riadne lekárske posúdenie,
c)
v závislosti od prirodzeného priebehu každého ochorenia a rozsahu liečby, pričom sa využijú vedomosti o ochorení a posúdenie jeho prejavov u vyšetrovanej osoby, má ochorenie vplyv na prácu a život na plavidle na vnútrozemských vodných cestách,
d)
možno uložiť zmierňujúce opatrenia a obmedzenia, ktorými sa zaistí rovnaká bezpečnosť plavby, ak nemožno v plnej miere preukázať zdravotnú spôsobilosť.
(3)
Minimálne kritériá pre zrak sú uvedené v dodatku 1 prílohy IV delegovanej smernice a minimálne kritériá pre sluch sú uvedené v dodatku 2 prílohy IV delegovanej smernice.
(4)
Držitelia preukazov odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, lodný kapitán I. triedy alebo lodný kapitán II. triedy, ktorých kvocient anomaloskopu pre farebné videnie sa pohybuje od 0,7 do 3,0, sa považujú za spôsobilých, ak je ich preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pred 1. aprílom 2004.
§ 23
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 24
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. januára 2022.
v z. Jaroslav Kmeť v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 381/2021 Z. z.
ZÁKLADNÝ BEZPEČNOSTNÝ VÝCVIK

I. Všeobecné ustanovenia

Základný bezpečnostný výcvik trvá tri až päť dní a možno ho absolvovať na palube plavidla alebo tomu zodpovedajúcom pobrežnom zariadení. Základný bezpečnostný výcvik obsahuje šesť kurzov a každý kurz pozostáva z praktickej výučby, ktorá je doplnená teoretickou výučbou. Hodina kurzu trvá 60 minút.
II. Obsah základného bezpečnostného výcviku

1.
Používanie záchranných prostriedkov na ochranu pred utopením v rozsahu približne šiestich hodín
1.1.
Záchranné prostriedky na palube plavidla a ich funkcia
1.2.
Riziká po páde do vody
a)
riziká hroziace osobám prepadnutým cez palubu v súvislosti s prúdom, teplotou vody a prevádzkou plavidla,
b)
riziko podchladenia, riziko šoku z chladu, problémy pri záchrane z vody, pravidlá prvej pomoci v prípade podchladenia,
1.3.
Záchranná vesta
a)
prvky a funkcia záchrannej vesty a kontrola jej funkčnosti,
b)
správne obliekanie záchrannej vesty,
c)
praktické cvičenia zamerané na rozbaľovanie a opätovné balenie záchrannej vesty, ak je to možné, vrátane aktivácie záchrannej vesty vo vode.
2.
Špeciálne pracovné prostredie na palube plavidla v rozsahu približne troch hodín
2.1.
Bezpečný pohyb na palube plavidla
a)
osobné ochranné pracovné prostriedky – správny výber bezpečnostnej obuvi,
b)
používanie strmých schodov alebo rebríkov, riešenie priestorových obmedzení na palube,
c)
riziká pohybu na bočných palubách,
d)
riziká vstupu do uzavretých priestorov, napríklad dutiny v krídle,
e)
riziká, ktoré predstavujú pohyblivé časti, napríklad strojové zariadenia, kormidlovňa alebo radarová anténa,
2.2.
Riešenie núdzových situácií na palube plavidla
a)
oboznámenie sa s bezpečnostným rozpisom na plavidle a jeho vykonávanie,
b)
núdzové únikové cesty na palube plavidla,
c)
riešenie priestorových obmedzení na palube plavidla pri vykonávaní záchranných operácií,
d)
riešenie straty člena posádky plavidla alebo člena palubného personálu: núdzové opatrenia vodcu plavidla,
e)
tiesňové volania a iná komunikácia v núdzových situáciách pomocou týchto štandardizovaných komunikačných fráz v angličtine:
1.
There is a dangerous situation. (Máme nebezpečnú situáciu.)
2.
The ship is on fire. (Loď horí.)
3.
The ship is aground. (Loď nabehla na plytčinu.)
4.
The ship has collided. (Loď narazila.)
5.
The ship is flooding. (Do lode tečie voda.)
6.
Someone has fallen overboard. (Niekto prepadol cez palubu.)
7.
I need assistance. (Potrebujem pomoc.)
8.
There is a medical emergency. (Máme núdzovú zdravotnú situáciu.).
2.3.
Práca s oceľovými a konopnými lanami
a)
riziká spojené s upevňovaním a manipuláciou s navijakmi,
b)
osobné ochranné pracovné prostriedky – správny výber pracovných rukavíc,
c)
praktické cvičenia narábania s oceľovými a konopnými lanami.
3.
Hasenie požiaru na palube plavidla v rozsahu najmenej dvoch hodín
3.1.
Opis protipožiarneho vybavenia na palube plavidla a kde sa používa
3.2.
Používanie prenosných hasiacich prístrojov na lokálne hasenie požiaru
4.
Riziká na palube spôsobené hlukom v rozsahu približne dvoch hodín
4.1.
Zdroje hluku na palube plavidla a ich hlasitosť
4.2.
Negatívny krátkodobý alebo dlhodobý vplyv hluku na zdravie napríklad v strojovni, nákladových čerpadlových priestoroch alebo z nástrojov
4.3.
Ochrana sluchu
a)
druhy ochrany sluchu,
b)
správne nasadzovanie ochrany sluchu.
5.
Narábanie s nebezpečným materiálom na palube plavidla v rozsahu približne tri a pol hodiny
5.1.
Typy nebezpečných materiálov na palube plavidla a pri práci na palube
a)
prehľad nebezpečných materiálov na palube,
b)
práca s farbami, lakmi, čistiacimi prostriedkami, nebezpečným tovarom ako nákladom, ich skladovanie a likvidácia.
5.2.
Zdravotné riziká pri narábaní s nebezpečným materiálom a jeho vplyv na ľudský organizmus
5.3.
Ochranné opatrenia
a)
vetranie, vhodná ochrana dýchacích ciest, vhodná ochrana pokožky, napríklad ochranné obleky a rukavice,
b)
praktická výučba používania osobných ochranných prostriedkov.
6.
Základné pravidlá poskytovania prvej pomoci v rozsahu najmenej šiestich hodín
6.1.
Záchranná reťaz, vlastná bezpečnosť, priority v poskytovaní prvej pomoci, život ohrozujúce stavy (zastavenie krvného obehu, dýchania, veľké krvácanie, šok, bezvedomie), špeciálne situácie neúrazové (dusenie sa cudzím telesom, srdcový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda, alergická reakcia, astmatický záchvat, epilepsia, hypoglykémia)
6.2.
Poranenia kostí, kĺbov, termické poranenia, polohovanie, volanie na tiesňovú linku, obväzová technika, lekárnička
6.3.
Špecifická problematika prvej pomoci pri topení, kardiopulmonálna resuscitácia v detskom veku, kardiopulmonálna resuscitácia u dospelých, kardiopulmonálna resuscitácia s pomocou automatického externého defibrilátora
6.4.
Praktický nácvik zručností, ako napríklad nácvik ošetrenia poranenia kostí, kĺbov a termických poranení, polohovanie, volanie na tiesňovú linku, nácvik obväzovej techniky, prvá pomoc u topiaceho, resuscitácia pri topení a jej špecifiká, kardiopulmonálna resuscitácia v detskom veku, kardiopulmonálna resuscitácia u dospelých, kardiopulmonálna resuscitácia s pomocou Automatického externého defibrilátora.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 381/2021 Z. z.
ÚSEK VNÚTROZEMSKEJ VODNEJ CESTY SO ŠPECIFICKÝM RIZIKOM,
KTORÝ JE PREPOJENÝ SO SPLAVNOU SIEŤOU VODNÝCH CIEST
INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

Na hraničnom úseku vnútrozemskej vodnej cesty Dunaj s Maďarskom je úsek vnútrozemskej vodnej cesty so špecifickým rizikom od r. km 1811,00 po r. km 1708,00.
Časti tohto úseku vnútrozemskej vodnej cesty sú označené pobrežnými signálnymi znakmi A.4, B.8 a C.3a podľa Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách schválených Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115).
Na tomto úseku vnútrozemskej vodnej cesty dochádza k častej zmene priečneho profilu koryta, ktorý sa mení v závislosti od veľkosti prietoku. Vyskytujú sa tu úžiny a zároveň aj brodové úseky, na ktorých platí zákaz stretávania plavidiel alebo predbiehania plavidiel. Niektoré časti tohto úseku vnútrozemskej vodnej cesty majú osobitnú hydromorfologickú charakteristiku s výskytom skalnatých prahov.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 381/2021 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).
2.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 z 2. augusta 2019, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2020).
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 97/2007 Z. z.
2)
Časť 1 kapitola 1.16 a časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
4)
Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.
5)
§ 37 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
6)
Príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
7)
Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2018 Z. z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách.
9)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/182 zo 14. januára 2020 o vzoroch pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 38, 11. 2. 2020).