371/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

371
ZÁKON
z 29. septembra 2021
o významných investíciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky na vydanie osvedčenia o významnej investícii, práva a povinnosti držiteľa osvedčenia o významnej investícii, postup orgánov verejnej správy pri vydávaní osvedčenia o významnej investícii, kontrole plnenia podmienok na vydanie osvedčenia o významnej investícii, správne delikty a pokuty.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
osvedčením o významnej investícii (ďalej len „osvedčenie“) doklad vydaný držiteľovi osvedčenia, ktorý potvrdzuje, že významná investícia je vo verejnom záujme,
b)
začatím realizácie významnej investície začatie stavebných prác alebo zaslanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy alebo na zriadenie vecného práva k pozemkom alebo stavbám alebo častiam pozemkov alebo stavieb, na ktorých sa má investičný projekt podľa osvedčenia realizovať, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,
c)
ukončením realizácie významnej investície nadobudnutie právoplatnosti posledného rozhodnutia o časovo obmedzenom užívaní stavby alebo kolaudačného rozhodnutia na stavbu, alebo uvedenie posledného strojového zariadenia alebo technologického zariadenia do užívania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr,
d)
investičnými nákladmi náklady vynaložené v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu v čase po podaní žiadosti na obstaranie
1.
dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov, stavieb a strojového zariadenia a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky,
2.
dlhodobého nehmotného majetku vo forme priemyselných práv, know-how a licencií do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa prvého bodu,
e)
investičným projektom príprava strategického územia alebo investícia v oblasti verejných služieb,
f)
strategickým územím súhrn
1.
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v jednom katastrálnom území alebo vo viacerých bezprostredne susediacich katastrálnych územiach, ktorých celková výmera predstavuje najmenej 30 ha, a ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja, dôležitých investícií na ochranu životného prostredia alebo ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti verejných služieb a
2.
stavieb, doplnkových stavieb a zariadení umiestnených na pozemkoch podľa prvého bodu, ktoré bezprostredne súvisia s prípravou strategického územia, najmä zariadenia na prípravu stavby, inžinierske siete, energetické zdroje, energetické rozvodné zariadenia, čistiarne odpadových vôd, kanalizácia, vodovod, odlučovače emisií, podzemné a nadzemné technologické rozvody a regulačné a ovládacie zariadenia súvisiace so stavbou, ktoré tvoria jeden celok,
g)
strategickým územím okrem písmena f) aj súhrn pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa nachádzajú v jednom katastrálnom území alebo vo viacerých bezprostredne susediacich katastrálnych územiach, ktorých celková výmera predstavuje najmenej 10 ha a ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti výstavby zdravotníckeho zariadenia podľa § 3 ods. 5,
h)
strategickým územím okrem písmena f) a g) aj stavba plynovodu, plynárenského zariadenia distribučnej siete, plynárenského zariadenia prepravnej siete, elektrického vedenia, elektroenergetického zariadenia prenosovej sústavy, elektroenergetického zariadenia distribučnej sústavy, ako aj strategickej dopravnej a inžinierskej infraštruktúry celonárodného významu, o ktorej rozhodla vláda Slovenskej republiky,
i)
prípravou strategického územia činnosti nevyhnutné na zabezpečenie realizácie a budúceho využitia strategického územia, a to
1.
usporiadanie vlastníckych vzťahov a vecných práv k pozemkom a stavbám,
2.
akceptovanie požiadaviek vo vzťahu k ochrane životného prostredia,1)
3.
rekonštrukcia, výstavba alebo pokračovanie výstavby stavieb dopravnej infraštruktúry,
4.
rekonštrukcia, výstavba alebo pokračovanie výstavby súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení,
5.
činnosti spojené s obnovou alebo revitalizáciou dotknutého územia vrátane odstránenia alebo zmiernenia environmentálnych záťaží,
6.
iné obdobné prípravné činnosti súvisiace s prípravou strategického územia,
j)
investíciou v oblasti verejných služieb investície v oblasti zabezpečovania úloh verejnej správy uskutočnené vo verejnom záujme,
k)
požiadavkami vo vzťahu k ochrane životného prostredia požiadavky vo vzťahu k ochrane zložiek životného prostredia.1)
§ 3
Významná investícia
(1)
Významná investícia je investičný projekt, ktorého realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec, ak vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o ňom rozhodla, že je vo verejnom záujme.
(2)
Významná investícia je okrem odseku 1 aj investičný projekt, ktorého realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ak
a)
investičný projekt bude realizovaný na strategickom území,
b)
investičné náklady vynaložené na realizáciu investičného projektu sú najmenej 30 miliónov eur,
c)
nových pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu je najmenej 50,
d)
akceptuje požiadavky vo vzťahu k ochrane životného prostredia1) a
e)
vláda o ňom rozhodla, že je vo verejnom záujme.
(3)
Významná investícia je okrem odsekov 1 a 2 aj investičný projekt verejno-súkromného partnerstva, ktorého realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, vyššieho územného celku alebo obce v rozsahu najmenej 51 %, ak
a)
investičný projekt bude realizovaný na strategickom území,
b)
investičné náklady vynaložené na realizáciu investičného projektu verejno-súkromného partnerstva sú najmenej 100 miliónov eur,
c)
akceptuje požiadavky vo vzťahu k ochrane životného prostredia1) a
d)
vláda o ňom rozhodla, že je vo verejnom záujme.
(4)
Ak investičný projekt podľa odseku 2 alebo odseku 3 bude realizovaný v okrese, ktorý patrí ku dňu podania žiadosti o vydanie osvedčenia o významnej investícii (ďalej len „žiadosť“) medzi najmenej rozvinuté okresy,2) hodnota uvedená v odseku 2 písm. b) a c) alebo hodnota uvedená v odseku 3 písm. b) sa znižuje na polovicu. Ak investičný projekt podľa odseku 2 bude realizovaný na území dvoch alebo viacerých okresov, z ktorých najmenej jeden okres patrí ku dňu podania žiadosti medzi najmenej rozvinuté okresy, ustanovenie prvej vety sa uplatní, ak aspoň polovica rozlohy územia, na ktorom bude investičný projekt realizovaný, je umiestnená v okrese, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.
(5)
Významná investícia je okrem odsekov 1 až 3 aj investičný projekt, ktorého účelom je výstavba zdravotníckeho zariadenia alebo informačnej technológie verejnej správy,3) ak je súčasťou kritickej infraštruktúry4) a spĺňa podmienky podľa odseku 1.
§ 4
Pôsobnosť orgánov verejnej správy
(1)
Posúdenie žiadosti, podanie návrhu na vydanie osvedčenia (ďalej len „návrh“) na schválenie vláde, vydanie osvedčenia, ako aj kontrolu podľa § 13 a ukladanie pokút podľa § 14 vykonáva príslušné ministerstvo.
(2)
Príslušné ministerstvo je oprávnené žiadať od príslušných orgánov verejnej správy informácie potrebné na posúdenie žiadosti, informácie potrebné na výkon kontroly podľa § 13 a na uloženie pokuty podľa § 14. Na základe výzvy sú tieto orgány povinné poskytnúť príslušnému ministerstvu súčinnosť.
§ 5
Žiadosť
(1)
Žiadosť podáva právnická osoba podľa § 3 príslušnému ministerstvu v listinnej podobe a v elektronickej podobe.
(2)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 1 a 5, žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, a to názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b)
plánovanú výšku finančných prostriedkov na prípravu strategického územia v členení na jednotlivé roky jeho prípravy,
c)
označenie navrhovaného strategického územia jeho znázornením na geometrickom pláne vrátane parciel alebo zobrazením na katastrálnej mape vrátane parciel, na ktorých sa bude strategické územie nachádzať; označenie územia vždy obsahuje presné vyznačenie všetkých chránených území, oblastí a ochranných pásiem, ako aj environmentálnych záťaží,
d)
celkovú plochu strategického územia v m2,
e)
situačný nákres strategického územia,
f)
popis účelu strategického územia spolu s odôvodnením, že príprava tohto územia je vo verejnom záujme,
g)
informácie o plánovanom termíne začatia prípravy strategického územia a termíne ukončenia prípravy strategického územia,
h)
plánovaný harmonogram realizácie prípravy strategického územia.
(3)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2, žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, a to názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b)
plánovanú výšku investičných nákladov určených na realizáciu investičného projektu v členení na jednotlivé roky realizácie tohto projektu,
c)
doklad preukazujúci finančné krytie investičných nákladov,
d)
plánovaný počet nových pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu a harmonogram ich vytvárania,
e)
označenie územia, na ktorom bude investičný projekt realizovaný, jeho grafickým znázornením; označenie územia vždy obsahuje presné vyznačenie všetkých chránených území, oblastí a ochranných pásiem, ako aj environmentálnych záťaží,
f)
celkovú plochu územia určenú na realizáciu investičného projektu v m2 vrátane jej rozdelenia podľa účelu budúceho využitia,
g)
situačný nákres investičného projektu,
h)
popis investičného projektu spolu s odôvodnením verejného záujmu na jeho realizácii,
i)
informácie o plánovanom termíne začatia realizácie významnej investície a termíne ukončenia realizácie významnej investície,
j)
plánovaný harmonogram realizácie investičného projektu.
(4)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 3, žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa a subjektov verejno-súkromného partnerstva, a to názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b)
plánovanú výšku investičných nákladov určených na realizáciu investičného projektu verejno-súkromného partnerstva v členení na jednotlivé roky realizácie tohto projektu,
c)
označenie územia, na ktorom bude investičný projekt verejno-súkromného partnerstva realizovaný, jeho znázornením na geometrickom pláne vrátane parciel; označenie územia vždy obsahuje presné vyznačenie všetkých chránených území, oblastí a ochranných pásiem, ako aj environmentálnych záťaží,
d)
celkovú plochu územia určeného na realizáciu investičného projektu verejno-súkromného partnerstva v m2 vrátane jej rozdelenia podľa účelu budúceho využitia,
e)
situačný nákres investičného projektu,
f)
popis investičného projektu verejno-súkromného partnerstva spolu s odôvodnením verejného záujmu na jeho realizácii,
g)
informácie o plánovanom termíne začatia realizácie významnej investície verejno-súkromného partnerstva a termíne ukončenia realizácie významnej investície,
h)
plánovaný harmonogram realizácie investičného projektu v členení na jednotlivé etapy realizácie.
§ 6
Posúdenie žiadosti
(1)
Príslušné ministerstvo žiadosť posúdi v lehote do 60 dní od jej doručenia. Lehota na posúdenie žiadosti začína plynúť od predloženia úplných a správnych podkladov.
(2)
Ak žiadosť nie je úplná alebo obsahuje nesprávne údaje alebo žiadateľ v nej nedostatočne odôvodnil, že realizácia plánovanej investície je vo verejnom záujme, príslušné ministerstvo žiadateľa vyzve, aby neúplné alebo nesprávne údaje doplnil alebo opravil alebo aby dodatočne dôkladne odôvodnil, že realizácia plánovanej investície je vo verejnom záujme, na čo príslušné ministerstvo určí primeranú lehotu, nie však dlhšiu ako 30 dní; túto lehotu je možné na základe žiadosti predĺžiť, a to aj opakovane. Ak žiadateľ v určenej lehote požadované údaje nedoplní alebo neopraví alebo požadované údaje v určenej lehote doplní alebo opraví nesprávne alebo dostatočne neodôvodní verejný záujem na plánovanej investícii, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.
(3)
Ak plánovaná investícia nespĺňa podmienky podľa § 3 alebo žiadateľ nemá predpoklad ich splniť, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.
(4)
Príslušné ministerstvo žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje, aj v prípade, ak žiadateľ alebo osoba, ktorá má voči žiadateľovi postavenie partnerského podniku alebo prepojeného podniku podľa osobitného predpisu5) a má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky,
a)
má daňový nedoplatok alebo colný nedoplatok,
b)
má nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie alebo evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie6),
c)
v predchádzajúcich troch rokoch pred podaním žiadosti porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,7)
d)
je osobou, voči ktorej je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,8)
e)
je osobou, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo došlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu na jej majetok pre nedostatok majetku alebo došlo k povoleniu reštrukturalizácie,
f)
bola právoplatne odsúdená podľa osobitného predpisu.9)
(5)
Ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 5 a nedošlo k zamietnutiu žiadosti podľa odsekov 2 až 4, príslušné ministerstvo vypracuje návrh, ktorý predloží na schválenie vláde do 90 dní od doručenia úplnej a správnej žiadosti, o čom žiadateľa písomne informuje.
§ 7
Osvedčenie
(1)
Príslušné ministerstvo vydá osvedčenie do 14 dní od schválenia návrhu vládou.
(2)
Ak vláda návrh neschváli, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje do 14 dní.
(3)
Osvedčenie obsahuje
a)
identifikačné údaje o držiteľovi osvedčenia,
b)
popis významnej investície a jej účel,
c)
údaj o tom, že významná investícia je vo verejnom záujme,
d)
územie,10) na ktorom sa bude významná investícia realizovať,
e)
údaj o výške investičných nákladov, ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2 alebo ods. 3,
f)
údaj o počte nových pracovných miest, ktoré budú vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu, ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2,
g)
povinnosti držiteľa osvedčenia.
(4)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 1, držiteľ osvedčenia prikladá osvedčenie k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania, integrovaného povoľovania,11) stavebného konania a konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
(5)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2, 3 a 5, je držiteľ osvedčenia oprávnený priložiť osvedčenie k návrhu na začatie integrovaného povoľovania,11) stavebného konania a konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
§ 8
Predkupné právo
(1)
Dňom schválenia významnej investície podľa § 3 ods. 1 vládou vzniká zo zákona predkupné právo právnickej osoby, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „predkupné právo“), k pozemkom, na ktorých sa má realizovať významná investícia, a k stavbám na nich. Predkupné právo má účinky vecného práva, nie je iným právom k pozemkom a stavbám12) a zapisuje sa do katastra nehnuteľností na návrh držiteľa osvedčenia alebo príslušného ministerstva. Prílohou k návrhu na zápis predkupného práva je okrem náležitostí podľa osobitného predpisu10) osvedčenie; ak sa predkupné právo týka len časti pozemku, prílohou k návrhu na zápis predkupného práva je aj geometrický plán.
(2)
Predkupné právo zanikne, ak sa držiteľ osvedčenia stane vlastníkom pozemku alebo stavby zaťaženej predkupným právom, alebo ak v dôsledku zmeny osvedčenia podľa § 9 dôjde k vyňatiu predkupným právom zaťaženého pozemku alebo stavby z osvedčenia.
(3)
Predkupné právo zanikne, ak sa do dvoch rokov odo dňa schválenia návrhu vládou nevykoná alebo ak v rovnakej lehote držiteľ osvedčenia nepodá návrh na začatie vyvlastňovacieho konania. Lehotu podľa prvej vety možno predĺžiť o jeden rok, a to s predchádzajúcim súhlasom vlády vydaným na návrh príslušného ministerstva. Predkupné právo zanikne aj v prípade straty platnosti osvedčenia podľa § 15.
(4)
Ak predkupné právo zanikne, držiteľ osvedčenia alebo príslušné ministerstvo podá návrh na výmaz predkupného práva z katastra nehnuteľností, a to do 30 dní od zániku predkupného práva.
(5)
Lehota podľa odseku 4 neplynie v čase od doručenia žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu do právoplatného skončenia súdneho konania.
§ 9
Zmena osvedčenia
(1)
Osvedčenie možno zmeniť na základe žiadosti držiteľa osvedčenia o zmenu osvedčenia.
(2)
Na žiadosť o zmenu osvedčenia, posúdenie žiadosti o zmenu osvedčenia a na vydanie zmeneného osvedčenia sa primerane použijú § 5 až 7.
(3)
Príslušné ministerstvo žiadosť o zmenu osvedčenia zamietne, ak ide o zmenu, ktorou priamo alebo nepriamo dôjde k zmene účelu významnej investície, k zníženiu investičných nákladov, k zníženiu plánovaného počtu pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu alebo inej zmene, ktorá by mala za následok zánik verejného záujmu na realizácii investičného projektu.
(4)
Príslušné ministerstvo žiadosť o zmenu osvedčenia zamietne, ak predstavuje zmenu v pozemkoch uvedených v osvedčení v rozsahu, ktorý by predstavoval navýšenie výmery o viac ako 5 % oproti pôvodnej rozlohe.
(5)
O zamietnutí žiadosti o zmenu osvedčenia príslušné ministerstvo držiteľa osvedčenia písomne informuje.
§ 10
Povinnosti držiteľa osvedčenia
(1)
Držiteľ osvedčenia je povinný
a)
najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia osvedčenia začať realizáciu významnej investície podľa § 2 písm. b),
b)
realizovať významnú investíciu v súlade s účelom uvedeným v žiadosti a v osvedčení,
c)
do 30 dní od ukončenia realizácie významnej investície túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnému ministerstvu,
d)
do 90 dní od ukončenia realizácie významnej investície doručiť príslušnému ministerstvu záverečnú správu o realizácii významnej investície; záverečná správa o realizácii významnej investície musí obsahovať všetky informácie a údaje potrebné na overenie plnenia podmienok na vydanie osvedčenia a povinností držiteľa osvedčenia podľa tohto zákona, a to najmä výšku vynaložených investičných nákladov, súpis pozemkov a stavieb nadobudnutých do vlastníctva v rámci realizácie významnej investície, súpis realizovaných stavieb a účel ich využívania, súpis obstaraných technológií a počet nových pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s realizáciou významnej investície.
(2)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2, je držiteľ osvedčenia povinný aj
a)
obstarať dlhodobý majetok vo výške investičných nákladov uvedenej v osvedčení najneskôr do siedmich rokov od vydania osvedčenia,
b)
vytvoriť a obsadiť v priamej súvislosti s významnou investíciou nové pracovné miesta v počte podľa osvedčenia najneskôr do troch rokov od ukončenia realizácie významnej investície,
c)
udržať každé nové pracovné miesto vytvorené v priamej súvislosti s významnou investíciou najmenej dva roky po jeho vytvorení,
d)
ukončiť realizáciu významnej investície do siedmich rokov od vydania osvedčenia,
e)
udržať a využívať významnú investíciu podľa žiadosti a podľa osvedčenia najmenej sedem rokov od ukončenia realizácie významnej investície,
f)
každoročne najneskôr do konca mája doručiť príslušnému ministerstvu správu o udržaní a využívaní významnej investície, a to počas doby udržania podľa písmen c) a e); v správe o udržaní a využívaní významnej investície držiteľ osvedčenia preukáže plnenie podmienky udržania a využívania významnej investície a podmienky vytvárania a udržania nových pracovných miest.
(3)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 3, je držiteľ osvedčenia povinný aj
a)
obstarať dlhodobý majetok vo výške investičných nákladov uvedenej v osvedčení najneskôr do siedmich rokov od vydania osvedčenia,
b)
ukončiť realizáciu významnej investície do siedmich rokov od vydania osvedčenia,
c)
udržať a využívať významnú investíciu podľa žiadosti a podľa osvedčenia najmenej 15 rokov od ukončenia realizácie významnej investície,
d)
každoročne najneskôr do konca mája doručiť príslušnému ministerstvu správu o udržaní a využívaní významnej investície, a to počas doby udržania podľa písmena c); v správe o udržaní a využívaní významnej investície držiteľ osvedčenia preukáže plnenie podmienky udržania a využívania významnej investície.
§ 11
Prevod vlastníctva a prechod vlastníctva
(1)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 1 a významná investícia má byť realizovaná na pozemkoch, s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond, je Slovenský pozemkový fond povinný tieto pozemky odplatne previesť na držiteľa osvedčenia. Ak bolo vydané osvedčenie podľa § 3 ods. 1 a významná investícia má byť realizovaná na pozemkoch a stavbách, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, povinnosť odplatného prevodu pozemku alebo stavby na držiteľa osvedčenia má správca dotknutej nehnuteľnosti; na prevod pozemku alebo stavby od správcu majetku štátu sa nevzťahuje osobitný predpis.13)
(2)
Pozemok alebo stavba podľa odseku 1 sa prevedie za odplatu vo výške podľa osobitného predpisu;14) znalecký posudok určujúci odplatu za prevod pozemku alebo stavby je prílohou k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
(3)
Ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 1 a významná investícia má byť realizovaná na pozemkoch a stavbách vo vlastníctve ostatných fyzických osôb alebo právnických osôb, pozemok a stavba sa prevedú za cenu dohodou, najmenej však vo výške podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, prevod pozemkov a stavieb sa uskutoční na základe písomnej zmluvy uzavretej do 30 dní odo dňa doručenia návrhu držiteľa osvedčenia na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva.
(5)
Návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva so Slovenským pozemkovým fondom alebo iným správcom dotknutej nehnuteľnosti a návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva s ostatnými fyzickými osobami alebo právnickými osobami obsahuje náležitosti podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim.
(6)
Návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva so Slovenským pozemkovým fondom alebo iným správcom dotknutej nehnuteľnosti a návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva s ostatnými fyzickými osobami alebo právnickými osobami sa doručuje do elektronickej schránky Slovenského pozemkového fondu, iného správcu dotknutej nehnuteľnosti, fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „vlastník nehnuteľnosti“), ak ide o osobu s aktivovanou elektronickou schránkou podľa zákona o e-Governmente, inak sa návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva doručuje do vlastných rúk vlastníkovi nehnuteľnosti osobe splnomocnenej na preberanie zásielok, a to prostredníctvom poštového podniku ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Súčasťou písomného návrhu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva je upozornenie, že ak na návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva vlastník nehnuteľnosti nereaguje písomne do 30 dní odo dňa jeho doručenia, návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva sa považuje za odmietnutý a bude možné konať podľa odseku 9.
(7)
Ak adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť prostredníctvom poštového podniku, nebol zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak je aj druhý pokus o doručenie písomnosti bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte, o čom adresáta upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky držiteľovi osvedčenia, a to aj vtedy, keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak písomnosť nemožno doručiť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú vo verejne prístupnom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je držiteľovi osvedčenia známa, písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky držiteľovi osvedčenia, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
(8)
Ak vlastník nehnuteľnosti prijme návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva, držiteľ osvedčenia znáša náklady spojené s uzavretím zmluvy a náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
(9)
Na účel realizácie významnej investície podľa § 3 ods. 1 možno za náhradu pozemok alebo stavbu vyvlastniť alebo vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe obmedziť, ak je to vo verejnom záujme a vecné právo k pozemku alebo stavbe nie je možné nadobudnúť dohodou. Ak tento zákon neustanovuje inak, na vyvlastňovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim. Majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok alebo za vyvlastnenú stavbu pridelením náhradného pozemku alebo náhradnej stavby je možné, len ak držiteľ osvedčenia v čase vyvlastňovacieho konania disponuje pozemkom alebo stavbou v rovnakom katastrálnom území v rovnakej hodnote. Nadobúdanie vlastníckeho práva k pozemku alebo stavbe na účel ich pridelenia ako náhradného pozemku alebo stavby sa nepripúšťa.
(10)
Ak ku dňu začatia vyvlastňovacieho konania nie je schválený územný plán obce alebo ak v schválenom územnom pláne obce alebo v územnom rozhodnutí nie je územie určené na umiestnenie a realizáciu významnej investície podľa § 3 ods. 1, podkladom na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení je osvedčenie.
(11)
Ak územie určené na umiestnenie a realizáciu významnej investície podľa § 3 ods. 1 tvoria viaceré obce alebo zóny, držiteľ osvedčenia môže obstarať návrh územného plánu viacerých obcí alebo zón a predložiť ho na schválenie dotknutým obciam.
(12)
Štát si uplatní predkupné právo za trhovú cenu na pozemky a stavby na nich, ktoré previedol držiteľovi osvedčenia podľa § 3 ods. 2 a § 3 ods. 3 a § 3 ods. 5, ak účel prevodu nebol naplnený.
§ 12
Vecné bremená
(1)
Držiteľ osvedčenia môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na prípravné, prieskumné a zisťovacie práce a úkony na pozemkoch a stavbách. Ide o vstup výlučne z dôvodu a na čas potrebný na vykonanie nevyhnutných úkonov súvisiacich s prípravou významnej investície, najmä kvôli hydrogeologickému prieskumu, archeologickému prieskumu, geodetickému zameraniu, pyrotechnickému prieskumu, radónovému prieskumu.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 je držiteľ osvedčenia povinný najmenej 15 dní vopred oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti.
(3)
Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa osvedčenia majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na náhradu škody sa vzťahuje Občiansky zákonník. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú opakovanú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Nárok na primeranú opakovanú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa osvedčenia do dvoch rokov odo dňa, keď sa o tom vlastník nehnuteľnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka nehnuteľnosti na primeranú opakovanú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ osvedčenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej opakovanej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej opakovanej náhrady do jedného roka odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa osvedčenia.
(4)
Držiteľ osvedčenia je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ osvedčenia povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
(5)
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je držiteľ osvedčenia povinný podať do troch mesiacov od oznámenia podľa odseku 2; prílohou k návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je aj geometrický plán stanovujúci rozsah vecného bremena.
(6)
Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia.
(7)
Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa osvedčenia do dvoch rokov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia a pri zákonných vecných bremenách odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia zaniká. Držiteľ osvedčenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ osvedčenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do jedného roka odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa osvedčenia.
(8)
Na základe dohody medzi vlastníkom nehnuteľnosti a držiteľom osvedčenia možno náhradu podľa odseku 3 a náhradu podľa odseku 6 vyplatiť súčasne a náhradu podľa odseku 3 možno vyplatiť aj naraz za celé obdobie núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti.
(9)
Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi osvedčenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa osvedčenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa osvedčenia.
(10)
Návrh na výmaz vecného bremena predkladá držiteľ osvedčenia do troch mesiacov od ukončenia činností podľa odseku 1.
§ 13
Kontrola
(1)
Kontrolu plnenia podmienok podľa § 3 na vydanie osvedčenia a povinností držiteľa osvedčenia vykonáva príslušné ministerstvo. Na výkon kontroly podľa tohto zákona sa primerane použije osobitný predpis.15)
(2)
Príslušné ministerstvo je oprávnené vykonať kontrolu kedykoľvek počas realizácie významnej investície a počas trvania povinností držiteľa osvedčenia podľa tohto zákona na mieste realizácie významnej investície alebo v sídle držiteľa osvedčenia.
(3)
Príslušné ministerstvo je povinné začať kontrolu najneskôr do troch mesiacov po predložení záverečnej správy o realizácii významnej investície podľa § 10 ods. 1 písm. d).
(4)
Držiteľ osvedčenia je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť príslušnému ministerstvu súčinnosť, a to najmä na požiadanie predložiť listiny a doklady potrebné na posúdenie plnenia podmienok na vydanie osvedčenia a povinností držiteľa osvedčenia podľa tohto zákona a podľa vydaného osvedčenia.
(5)
Pri kontrole podľa tohto zákona sú príslušné orgány verejnej správy povinné poskytnúť príslušnému ministerstvu súčinnosť. Súčinnosťou sa rozumie najmä poskytnutie informácií potrebných na výkon kontroly.
§ 14
Správne delikty a pokuty
(1)
Držiteľ osvedčenia sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
realizuje významnú investíciu v rozpore s účelom uvedeným v žiadosti a v osvedčení,
b)
na území, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, vykonáva inú činnosť, ako je uvedená v osvedčení,
c)
v priamej súvislosti s významnou investíciou podľa § 3 ods. 2 nevytvorí a neobsadí nové pracovné miesta v počte podľa osvedčenia do troch rokov od ukončenia realizácie významnej investície,
d)
neudrží nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s významnou investíciou podľa § 3 ods. 2 v súlade s § 10 ods. 2 písm. c),
e)
neobstará dlhodobý majetok vo výške investičných nákladov, ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2 alebo ods. 3, najneskôr do siedmich rokov od vydania osvedčenia,
f)
neukončí realizáciu významnej investície do siedmich rokov od vydania osvedčenia, ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2 alebo ods. 3,
g)
neudržal alebo nevyužíva významnú investíciu podľa § 3 ods. 2 v súlade s osvedčením najmenej sedem rokov od ukončenia realizácie významnej investície,
h)
neudržal alebo nevyužíva významnú investíciu podľa § 3 ods. 3 v súlade s osvedčením najmenej 15 rokov od ukončenia realizácie významnej investície,
i)
nepodá návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností v lehote podľa § 12 ods. 5 alebo nepodá návrh na výmaz vecného bremena v lehote podľa § 12 ods. 10.
(2)
Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu vo výške 100 % z hodnoty pozemkov, za ktorú ich držiteľ nadobudol, ak sa dopustil správneho deliktu podľa
a)
odseku 1 písm. a), b), f) až h),
b)
odseku 1 písm. c), ak v priamej súvislosti s významnou investíciou nevytvorí viac ako 50 % nových pracovných miest z počtu uvedeného v osvedčení,
c)
odseku 1 písm. d), ak neudrží viac ako 50 % nových pracovných miest z počtu, ktorý bol povinný vytvoriť v priamej súvislosti s významnou investíciou uvedeného v osvedčení,
d)
odseku 1 písm. e), ak držiteľ osvedčenia nevynaloží viac ako 50 % sumy investičných nákladov uvedených v osvedčení.
(3)
Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu vo výške 40 % z hodnoty pozemkov, za ktorú ich držiteľ osvedčenia nadobudol, ak sa dopustil správneho deliktu podľa
a)
odseku 1 písm. c), ak v priamej súvislosti s významnou investíciou nevytvoril viac ako 10 % z počtu nových pracovných miest uvedeného v osvedčení, a počet nových pracovných miest, ktoré vytvoril, dosiahol najmenej 50 % z počtu nových pracovných miest uvedeného v osvedčení,
b)
odseku 1 písm. d), ak držiteľ osvedčenia neudrží viac ako 10 % z počtu nových pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s významnou investíciou podľa § 3 ods. 2 písm. c), a počet nových pracovných miest, ktoré udržal, dosiahol najmenej 50 % z počtu nových pracovných miest uvedeného v osvedčení,
c)
odseku 1 písm. e), ak držiteľ osvedčenia nevynaložil viac ako 15 % investičných nákladov ako je suma uvedená v osvedčení a investičné náklady, ktoré vynaložil, dosiahli najmenej 50 % sumy uvedenej v osvedčení.
d)
odseku 1 písm. i).
(4)
Pokutu možno uložiť do piatich rokov od spáchania správneho deliktu alebo do troch rokov odkedy sa o spáchaní správneho deliktu príslušné ministerstvo dozvedelo.
(5)
Pokuty podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu a rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa strategické územie nachádza, a to v pomere 2 : 1. Ak sa strategické územie nachádza v katastrálnych územiach viacerých obcí, príjem z pokuty pripadajúci do rozpočtu obce sa rozdelí pomerne podľa podielu rozlohy jednotlivých katastrálnych území na celkovej rozlohe strategického územia.
§ 15
Strata platnosti osvedčenia
(1)
Osvedčenie stráca platnosť, ak držiteľ osvedčenia nezačne realizovať významnú investíciu do 12 mesiacov odo dňa vydania osvedčenia. K zániku platnosti osvedčenia dôjde dňom márneho uplynutia lehoty podľa prvej vety.
(2)
Osvedčenie stráca platnosť, ak je držiteľovi osvedčenia uložená pokuta za správny delikt podľa tohto zákona, čo príslušné ministerstvo uvedie v rozhodnutí o uložení pokuty. K zániku platnosti osvedčenia podľa predchádzajúcej vety dôjde dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
§ 16
Spoločné ustanovenia
(1)
Na vydanie osvedčenia nie je právny nárok.
(2)
Na posudzovanie žiadosti a na posudzovanie žiadosti o zmenu osvedčenia sa nevzťahuje správny poriadok.
(3)
Príslušné ministerstvo je pri posudzovaní žiadosti a pri posudzovaní žiadosti o zmenu osvedčenia oprávnené požadovať od žiadateľa doplnenie údajov, podkladov alebo potvrdení, ktoré považuje za potrebné pre prebiehajúce konanie. Do doručenia údajov, podkladov alebo potvrdení podľa tohto odseku lehoty podľa tohto zákona neplynú.
(4)
Príslušné ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje osvedčenia a zmeny osvedčení vydané podľa tohto zákona do 14 dní odo dňa ich vydania.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Osvedčenia o významnej investícii vydané podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 31. októbra 2021 zostávajú v platnosti za podmienok platných v čase vydania osvedčenia.
(2)
Konania začaté a neukončené pred 1. novembrom 2021 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021.
(3)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „strategický park“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „strategické územie“ podľa tohto zákona v príslušnom gramatickom tvare.
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z., zákona č. 542/2004 Z. z., zákona č. 466/2005 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z. a zákona č. 154/2015 Z. z.
§ 19
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 3 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
6)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
14)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.