367/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

367
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:
„(7)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona možno v čase krízovej situácie poskytnúť na
a)
plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, ktoré nie je úhradou dohodnutej mzdy alebo platu v pracovnej zmluve a
b)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú platené zamestnávateľom z plnenia podľa písmena a).
(8)
Dotáciu podľa odseku 7 možno poskytnúť vo výške 405 eur na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý v čase krízovej situácie vykonával pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného na jeho pracovisku príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 v bezprostrednom kontakte s klientmi s ochorením COVID-19 v izolácii a ktorý je zamestnancom
a)
poskytovateľa pobytovej formy sociálnej služby2a) v zariadení, ktorým je

1.
nocľaháreň,
2.
útulok,
3.
domov na polceste,
4.
zariadenie núdzového bývania,
5.
zariadenie podporovaného bývania,
6.
zariadenie pre seniorov,
7.
zariadenie opatrovateľskej služby,
8.
rehabilitačné stredisko,
9.
domov sociálnych služieb,
10.
špecializované zariadenie,
b)
centra pre deti a rodiny, ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou, okrem centra pre deti a rodiny, ktorého zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
(9)
Dotáciu podľa odseku 7 možno poskytnúť po ukončení karanténneho opatrenia podľa odseku 8. Ak bolo karanténne opatrenie podľa odseku 8 nariadené viackrát v kalendárnom mesiaci, dotáciu podľa odseku 7 možno poskytnúť len raz.
(10)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa odseku 7 doručuje jednu žiadosť a vykoná jedno zúčtovanie za všetky
a)
druhy sociálnych služieb podľa odseku 8 písm. a), ktoré poskytuje,
b)
opatrenia vykonávané v centre pre deti a rodiny podľa odseku 8 písm. b).
(11)
Žiadosť o dotáciu podľa odseku 7 sa doručuje ministerstvu písomne podľa vzoru žiadosti zverejneného na webovom sídle ministerstva. Vzor žiadosti sa zverejní na webovom sídle ministerstva do siedmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády.
(12)
Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 7, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.“.
2.
V § 6 ods. 1 druhej vete sa slová „§ 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3 a 7“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.