351/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

351
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. septembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 ods. 2 tabuľke poslednom riadku poznámka znie:
„(*) Pre oblasti, v ktorých prítomnosť ciroku alepského (Sorghum halepense) alebo ciroku sudánskej trávy (Sorghum bicolor subsp. drummondii) predstavuje osobitné riziko cudzoopelenia, platí, že pre množiteľské porasty na výrobu
a)
základného osiva ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor subsp. bicolor) alebo jeho hybridov je najmenšia izolačná vzdialenosť 800 m od zdroja kontaminujúceho peľu,
b)
certifikovaného osiva ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor subsp. bicolor) alebo jeho hybridov je najmenšia izolačná vzdialenosť 400 m od zdroja kontaminujúceho peľu.“.
2.
V prílohe č. 1 odsek 5 znie:
„(5)
Množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale) a množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov jačmeňa siateho (Hordeum vulgare) pomocou inej techniky ako cytoplazmatickej samčej sterility musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
množiteľský porast musí mať takú vzdialenosť od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie, aby najmenšia vzdialenosť materského komponentu od rastliny inej odrody toho istého druhu bola 25 m, okrem množiteľského porastu otcovského komponentu; táto vzdialenosť sa nemusí dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením,
b)
množiteľský porast musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o charakteristiky komponentov.
Ak sa osivo vyrába pomocou chemickej hybridizačnej látky, množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky:
1.
najnižšia odrodová čistota každého komponentu musí byť pri druhu
ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža siata (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum subsp. aestivum) , pšenica tvrdá (Triticum turgidum subsp. durum) a pšenica špaldová (Triticum aestivum subsp. spelta) 99,7 %
samoopelivé tritikale (xTriticosecale) 99 %
2.
najnižšia hybridnosť musí byť 95 %.
Percentuálny podiel hybridnosti podľa druhého bodu sa hodnotí podľa súčasných medzinárodných metód, ak také metódy existujú. Ak sa hybridnosť určuje počas skúšok osiva vykonávaných pred certifikáciou, nie je potrebné zopakovať ju počas úradnej poľnej prehliadky.“.
3.
V prílohe č. 1 ods. 9 časti B písmeno a) znie:
„a)
v prípade ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), tritikale (xTriticosecale), pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta), raže siatej (Secale cereale) jedna,“.
4.
V prílohe č. 2 ods. 1 časť A znie:
„A.
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža siata (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenica tvrdá (Triticum turgidum subsp. durum), pšenica špaldová (Triticum aestivum subsp. spelta) okrem hybridov:
Kategória Najnižšia odrodová čistota
(%)
Základné osivo 99,9
Certifikované osivo prvej generácie 99,7
Certifikované osivo druhej generácie 99,0
Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.“.
5.
V prílohe č. 2 ods. 1 časť C znie:
„C.
Hybridy ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale)
Najnižšia odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %.
V prípade osiva jačmeňa siateho (Hordeum vulgare) vyrobeného pomocou cytoplazmatickej samčej sterility odrodová čistota musí byť najmenej 85 %. Nečistoty iné ako obnovovač nesmú presiahnuť 2 %.
Minimálna odrodová čistota sa musí preskúmať pri následnej úradnej kontrole uskutočnenej na primeranom podiele vzoriek.“.
6.
V prílohe č. 2 ods. 2 časti A prvom stĺpci tabuľky sa slová „Ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta)“ nahrádzajú slovami „Ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenica tvrdá (Triticum turgidum subsp. durum), pšenica špaldová (Triticum aestivum subsp. spelta)“.
7.
V prílohe č. 2 ods. 2 časti A poznámke pod tabuľkou sa slovo „písmene“ nahrádza slovom „časti“.
8.
V prílohe č. 2 ods. 2 časti B úvodnej vete sa slovo „bode“ nahrádza slovom „časti“.
9.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OBILNÍN

Druh Najvyššia
hmotnosť dielu dávky
[t]
Najnižšia
hmotnosť vzorky,
ktorá sa má
odobrať z dielu
dávky
[g]
Hmotnosť vzorky
na určenie množstva
uvedeného v stĺpcoch
4 až 10 tabuľky
v prílohe č. 2 ods. 2
časti A a ods. 3
[g]
1 2 3 4
ovos siaty (Avena sativa),
ovos hrebienkatý (Avena strigosa),
jačmeň siaty (Hordeum vulgare),
pšenica letná (Triticum aestivum subsp. aestivum),
pšenica tvrdá (Triticum turgidum subsp. durum),
pšenica špaldová (Triticum aestivum subsp. spelta),
raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale)
30 1 000 500
lesknica lekárska (Phalaris canariensis) 10 400 200
ryža siata (Oryza sativa) 30 500 500
cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor) 30 900 900
cirok sudánskej trávy
(Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii
(Steud.) de Wet ex Davidse)
10 250 250
hybridy ciroku dvojfarebného
a ciroku sudánskej trávy
(Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. drummondii (Steud.)
de Wet ex Davidse)
30 300 300
kukurica siata (Zea mays),
základné osivo inbredných línií
40 250 250
kukurica siata (Zea mays),
základné osivo iných ako inbredných línií,
certifikované osivo
40 1 000 1 000
Najvyššiu hmotnosť posledného dielu dávky nemožno prekročiť o viac ako 5 %.“.
10.
Príloha č. 4 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/415 z 8. marca 2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS na účely prispôsobenia taxonomických skupín a názvov určitých druhov osív a burín vývoju vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 81, 9. 3. 2021).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2022.
Eduard Heger v. r.