349/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

349
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. septembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 194/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 9b sa vkladá § 9c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a druhého bodu, ktoré sa začali do 31. decembra 2021, sa dokončia podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.
2.
Nadpis § 10 znie: „Transpozičné ustanovenie“.
3.
V prílohe č. 1 časti A osemnásta položka znie:
18. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. kostrava drsnolistá“.
“.
4.
V prílohe č. 1 časti A stoprvá položka až stotretia položka znejú:
101. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor cirok dvojfarebný
102. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
cirok sudánska tráva
103. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
hybridy ciroku
dvojfarebného a ciroku
sudánskej trávy“.
“.
5.
V prílohe č. 1 časti A stopiata položka až stosiedma položka znejú:
105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum pšenica letná
106. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van
Slageren
pšenica tvrdá
107. Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. pšenica špaldová“.
“.
6.
V prílohe č. 3 časti A prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a)
poľné plodiny

Vedecký názov Bežný názov Protokol CPVO
Festuca arundinacea Schreb. kostrava trsteníkovitá TP 39/1 z 1. 10. 2015
Festuca filiformis Pourr. kostrava vláskovitá TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca ovina L. kostrava ovčia TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca pratensis Huds. kostrava lúčna TP 39/1 z 1. 10. 2015
Festuca rubra L. kostrava červená TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. kostrava drsnolistá TP 67/1 z 23. 6. 2011
Lolium multiflorum Lam. mätonoh mnohokvetý jednoročný a taliansky TP 4/2 z 19. 3. 2019
Lolium perenne L. mätonoh trváci TP 4/2 z 19. 3. 2019
Lolium x hybridum Hausskn. mätonoh hybridný TP 4/2 z 19. 3. 2019
Pisum sativum L. (partim) hrach siaty vrátane pelušky TP 7/2 rev. 3 zo 6. 3. 2020
Poa pratensis L. lipnica lúčna TP 33/1 z 15. 3. 2017
Vicia faba L. bôb obyčajný TP 8/1 z 19. 3. 2019
Vicia sativa L. vika siata TP 32/1 z 19. 4. 2016
Brassica napus L. var.
napobrassica (L.) Rchb.
kvaka TP 89/1 z 11. 3. 2015
Raphanus sativus L. var.
oleiformis Pers.
reďkev siata olejná TP 178/1 z 15. 3. 2017
Brassica napus L. (partim) repka olejka TP 36/3 z 21. 4. 2020
Cannabis sativa L. konopa siata TP 276/1 čiastočná rev. z 21. 3. 2018
Glycine max (L.) Merr. sója fazuľová TP 80/1 z 15. 3. 2017
Gossypium spp. bavlník TP 88/2 z 11. 12. 2020
Helianthus annuus L. slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
Linum usitatissimum L. ľan siaty TP 57/2 z 19. 3. 2014
Sinapis alba L. horčica biela TP 179/1 z 15. 3. 2017
Avena nuda L. ovos nahý TP 20/3 zo 6. 3. 2020
Avena sativa L. (includes A.
byzantina K. Koch)
ovos siaty a ovos červený TP 20/3 zo 6. 3. 2020
Hordeum vulgare L. jačmeň siaty TP 19/5 z 19. 3. 2019
Oryza sativa L. ryža siata TP 16/3 z 1. 10. 2015
Secale cereale L. raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor
cirok dvojfarebný TP 122/1 z 19. 3. 2019
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
cirok sudánska tráva TP 122/1 z 19. 3. 2019
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. drummondii (Steud.)
de Wet ex Davidse
hybridy ciroku dvojfarebného a ciroku sudánskej trávy TP 122/1 z 19. 3. 2019
xTriticosecale Wittm. ex A.
Camus
tritikale TP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
Triticum aestivum L. subsp.
aestivum
pšenica letná TP 3/5 z 19. 3. 2019
Triticum turgidum L. subsp.
durum (Desf.) van Slageren
pšenica tvrdá TP 120/3 z 19. 3. 2014
Zea mays L. (partim) kukurica siata TP 2/3 z 11. 3. 2010
Solanum tuberosum L. zemiak TP 23/3 z 15. 3. 2017

b)
zeleniny
Vedecký názov bežný názov Protokol CPVO
Allium cepa L.
(skupina Cepa)
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/2 z 1. 4. 2009
Allium cepa L.
(skupina Aggregatum)
šalotka TP 46/2 z 1. 4. 2009
Allium fistulosum L. cesnak zimný TP 161/1 z 11. 3. 2010
Allium porrum L. pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009
Allium sativum L. cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004
Allium schoenoprasum L. cesnak pažítkový TP 198/2 z 11. 3. 2015
Apium graveolens L. zeler voňavý stopkový TP 82/1 z 13. 3. 2008
Apium graveolens L. zeler voňavý buľvový TP 74/1 z 13. 3. 2008
Asparagus officinalis L. asparágus lekársky TP 130/2 zo 16. 2. 2011
Beta vulgaris L. repa obyčajná (cvikla) vrátane
repy cheltenhamskej
TP 60/1 z 1. 4. 2009
Beta vulgaris L. repy listové (repa obyčajná
pravá zeleninová alebo repa
obyčajná špenátová - mangold)
TP 106/1 z 11. 3. 2015
Brassica oleracea L. kel kučeravý TP 90/1 zo 16. 2. 2011
Brassica oleracea L. karfiol TP 45/2 rev. 2 z 21. 3. 2018
Brassica oleracea L. kapusta obyčajná špargľová
alebo brokolica
TP 151/2 rev. 2 z 21. 4. 2020
Brassica oleracea L. kel ružičkový TP 54/2 rev. z 15. 3. 2017
Brassica oleracea L. kaleráb TP 65/1 rev. z 15. 3. 2017
Brassica oleracea L. kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená TP 48/3 rev. z 15. 3. 2017
Brassica rapa L. kapusta čínska TP 105/1 z 13. 3. 2008
Capsicum annuum L. paprika ročná štipľavá
alebo sladká
TP 76/2 rev. 2 z 21. 4. 2020
Cichorium endivia L. čakanka štrbáková TP 118/3 z 19. 3. 2014
Cichorium intybus L. čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná) TP 172/2 z 1. 12. 2005
Cichorium intybus L. čakanka obyčajná siata listová
(šalátová)
TP 154/1 rev. z 19. 3. 2019
Cichorium intybus L. čakanka obyčajná TP 173/2 z 21. 3. 2018
Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai
dyňa červená TP 142/2 z 19. 3. 2014
Cucumis melo L. melón cukrový TP 104/2 rev. z 21. 4. 2020
Cucumis sativus L. uhorky siate a uhorky nakladačky TP 61/2 rev. 2 z 19. 3. 2019
Cucurbita maxima Duchesne tekvica obrovská TP 155/1 z 11. 3. 2015
Cucurbita pepo L. tekvica obyčajná pravá -
špargľová alebo patizónová
TP 119/1 rev. z 19. 3. 2014
Cynara cardunculus L. artičoky zeleninové a artičoky
kardové
TP 184/2 rev. zo 6. 3. 2020
Daucus carota L. mrkva obyčajná a mrkva
obyčajná kŕmna
TP 49/3 z 13. 3. 2008
Foeniculum vulgare Mill. fenikel obyčajný TP 183/1 z 25. 3. 2004
Lactuca sativa L. šalát siaty TP 13/6 rev. z 15. 2. 2019
Solanum lycopersicum L. rajčiak jedlý TP 44/4 rev. 4 z 21. 4. 2020
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
petržlen záhradný TP 136/1 z 21. 3. 2007
Phaseolus coccineus L. fazuľa šarlátová TP 9/1 z 21. 3. 2007
Phaseolus vulgaris L. fazuľa záhradná kríčkovitá a
fazuľa záhradná tyčová
TP 12/4 z 27. 2. 2013
Pisum sativum L. (partim) hrach siaty pravý lúskavý,
hrach siaty pravý stržňový,
hrach siaty pravý cukrový
TP 7/2 rev. 3 zo 6. 3. 2020
Raphanus sativus L. reďkev siata pravá,
reďkev siata čierna
TP 64/2 rev. kor. z 11. 3. 2015
Rheum rhabarbarum L. rebarbora vlnitá TP 62/1 z 19. 4. 2016
Scorzonera hispanica L. hadomor španielsky TP 116/1 z 11. 3. 2015
Solanum melongena L. ľuľok baklažánový
alebo baklažán
TP 117/1 z 13. 3. 2008
Spinacia oleracea L. špenát siaty TP 55/5 rev. 3 zo 6. 3. 2020
Valerianella locusta (L.) Laterr. valeriánka poľná TP 75/2 z 21. 3. 2007
Vicia faba L. (partim) bôb obyčajný TP 206/1 z 25. 3. 2004
Zea mays L. (partim) kukurica cukrová a
kukurica pukancová
TP 2/3 z 11. 3. 2010
Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M.
Spooner; Solanum
lycopersicum L.
x Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M.
Spooner; Solanum
lycopersicum L.
x Solanum peruvianum (L.)
Mill.; Solanum
lycopersicum L. x Solanum
cheesmaniae (L.
Ridley) Fosberg; Solanum
pimpinellifolium
L. x Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M.
Spooner
podpníky pre rajčiaky TP 294/1 rev. 4 z 21. 4. 2020
Cucurbita maxima Duchesne x
Cucurbita moschata Duchesne
vnútrodruhové hybridy
Cucurbita
maxima Duchesne x Cucurbita
moschata
Duchesne na použitie ako
podpníky
TP 311/1 z 15. 3. 2017
2.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a)
poľné plodiny
Vedecký názov Bežný názov Metodika UPOV
Beta vulgaris L. repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994
Agrostis canina L. psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis gigantea Roth psinček obrovský TG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis stolonifera L. psinček poplazový TG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis capillaris L. psinček obyčajný tenučký TG/30/6 z 12. 10. 1990
Bromus catharticus Vahl. stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4. 4. 2001
Bromus sitchensis Trin. stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4. 4. 2001
Dactylis glomerata L. reznačka laločnatá TG/31/8 zo 17. 4. 2002
xFestulolium Asch. et Graebn. kostravovec TG/243/1 z 9. 4. 2008
Phleum nodosum L. timotejka uzlatá TG/34/7 zo 17. 12. 2020
Phleum pratense L. timotejka lúčna TG/34/7 zo 17. 12. 2020
Lotus corniculatus L. ľadenec rožkatý TG/193/1 z 9. 4. 2008
Lupinus albus L. lupina biela TG/66/4 z 31. 3. 2004
Lupinus angustifolius L. lupina úzkolistá TG/66/4 z 31. 3. 2004
Lupinus luteus L. lupina žltá TG/66/4 z 31. 3. 2004
Medicago doliata Carmign. lucerna tŕňovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago italica (Mill.) Fiori lucerna talianska TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago littoralis Rohde ex
Loisel.
lucerna pobrežná TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago lupulina L. lucerna ďatelinová TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago murex Willd. lucerna guľatá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago polymorpha L. lucerna najmenšia TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago rugosa Desr. lucerna vráskavá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago sativa L. lucerna siata TG/6/5 zo 6. 4. 2005
Medicago scutellata (L.) Mill. lucerna štítovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago truncatula Gaertn. lucerna súdkovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago x varia T. Martyn lucerna menlivá TG/6/5 zo 6. 4. 2005
Trifolium pratense L. ďatelina lúčna TG/5/8 zo 17. 12. 2020
Trifolium repens L. ďatelina plazivá TG/38/7 z 9. 4. 2003
Trifolium subterraneum L. ďatelina podzemná TG/170/3 zo 4. 4. 2001
Phacelia tanacetifolia Benth. facélia vratičolistá TG/319/1 z 5. 4. 2017
Arachis hypogaea L. podzemnica olejná TG/93/4 z 9. 4. 2014
Brassica juncea (L.) Czern kapusta sitinová TG/335/1 zo 17. 12. 2020
Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs
repica olejnatá TG/185/3 zo 17. 4. 2002
Carthamus tinctorius L. požlt farbiarsky TG/134/3 z 12. 10. 1990
Papaver somniferum L. mak siaty TG/166/4 z 9. 4. 2014
b)
zeleniny
Vedecký názov Bežný názov Metodika UPOV
Brassica rapa L. okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001
“.
7.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tridsiatym štvrtým bodom, ktorý znie:
„34.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/746 zo 6. mája 2021, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny, a ktorou sa mení smernica 2003/90/ES, pokiaľ ide o niektoré botanické názvy rastlín (Ú. v. EÚ L 160, 7. 5. 2021).“.
8.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tridsiatym piatym bodom, ktorý znie:
„35.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/415 z 8. marca 2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS na účely prispôsobenia taxonomických skupín a názvov určitých druhov osív a burín vývoju vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 81, 9. 3. 2021).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. I tretieho bodu až piateho bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2022.
Eduard Heger v. r.