345/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

345
ZÁKON
zo 17. septembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 7 sa slová „do 180 dní“ nahrádzajú slovami „do jedného roka“.
2.
V § 27 ods. 2 písm. a) sa slová „uskutočňovať štátne skúšky“ nahrádzajú slovami „prijímať uchádzačov na štúdium“ a za slovami „v príslušnom študijnom programe“ sa dopĺňajú slová „alebo uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe podľa rozhodnutia agentúry; ak agentúra rozhodne, že vysoká škola nesmie uskutočňovať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška, ako aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe sú neplatné“.
3.
V § 27 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
4.
V § 28 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 27 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 5“.
5.
V § 28 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 27 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 6“.
6.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania
(1)
Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy.
(2)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania sa všetky neukončené habilitačné konania a inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.“.
7.
Za § 38 sa vkladá § 39, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Ak bolo konanie podľa § 21 ods. 1 začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021, agentúra postupuje podľa § 21 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2)
Agentúra je oprávnená na žiadosť vysokej školy v čase do podania prvej informácie vysokou školou podľa § 37 ods. 1 o tom, že zosúladila svoj vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, najneskôr však do 31. augusta 2022, zapísať do registra študijných programov zmeny údajov o študijných programoch, ak tieto zmeny vyplývajú z potreby zosúladenia študijných programov so štandardmi pre študijný program; agentúra je oprávnená zapísať tieto zmeny údajov o študijných programoch:
a)
zmenu študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ak je táto zmena odôvodnená v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov,
b)
zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle ako je sídlo vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty,
c)
zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje,
d)
zmenu názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania.“.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 410/2020 Z. z. a zákona č. 426/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 55 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis35b) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:
35b)§ 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 345/2021 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.