338/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

338
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 527
zo 16. septembra 2021
k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach
Slovenskej republiky
Číslo: 19681/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje
A.1. s účinnosťou od 20. septembra 2021 určenie I. stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky;
B. ukladá
ministrovi vnútra
B.1. oprávnenie určiť na všetkých bývalých hraničných priechodoch III. kategórie stav, rozsah a spôsob výkonu kontrol týkajúcich sa karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,
predsedovi vlády
B.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
bezodkladne

ministerke kultúry
B.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladne


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry
minister vnútra


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR