337/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

337
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2021,
ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, ktorý je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 429/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2021.
Alexander Ballek v. r.
Príloha
k vyhláške č. 337/2021 Z. z.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY


Číselný
kód

Názov ústredného orgánu štátnej správy
03 Úrad vlády Slovenskej republiky
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32 Štatistický úrad Slovenskej republiky
33 Úrad pre verejné obstarávanie
36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
40 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
41 Národný bezpečnostný úrad
42 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
44 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky