336/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

336
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. septembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nad § 1a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok“.
2.
Nadpis § 1a sa vypúšťa.
3.
Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:
㤠1b
(1)
Suma prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu2) sa za september 2021 zvýši o 74,50 eura na nezaopatrené dieťa, ktoré do konca septembra 2021 je mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 dovŕši 18 rokov veku.
(2)
Za oprávnenú osobu, ktorej sa poskytuje prídavok na dieťa, sa na účel zvýšenia sumy prídavku na dieťa podľa odseku 1 považuje osoba, ktorej v období od marca 2020 do septembra 2021 zanikol nárok na prídavok na dieťa z dôvodu smrti nezaopatreného dieťaťa, ktoré by do konca septembra 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 by dovŕšilo 18 rokov veku.
(3)
Nárok na zvýšenie prídavku na dieťa podľa odseku 1 nevzniká na nezaopatrené dieťa, na ktoré vznikol nárok na jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi podľa § 11a.“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 8 ods. 1 prvá veta a ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 12 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťajú slová „o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa za slová „zákona č. 201/2008 Z. z.“ vkladajú slová „o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.