334/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

334
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. augusta 2021,
ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3, § 22 ods. 1 a 6, § 28b ods. 3 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Veľký Bukovec (ďalej len „prírodná rezervácia“).
(2)
Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Snina v katastrálnom území Nová Sedlica, v katastrálnom území Runina, v katastrálnom území Ruský potok, v katastrálnom území Ruské, v katastrálnom území Topoľa, v katastrálnom území Uličské Krivé a v katastrálnom území Zboj. Celková výmera prírodnej rezervácie je 973,9761 ha.
(3)
Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice prírodnej rezervácie do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Snina.
§ 2
(1)
Vyhlasujú sa zóny A a B prírodnej rezervácie a ochranné pásmo prírodnej rezervácie. Hranica zón prírodnej rezervácie a hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie sú vymedzené v prílohe č. 2. Hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Snina.
(2)
Zóna A má výmeru 270,7814 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
(3)
Zóna B má výmeru 703,1947 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
(4)
V zóne B je možné realizovať výrub výlučne jednotlivým výberom a so súhlasom organizácie ochrany prírody a krajiny podľa § 65a ods. 2 písm. i) zákona.
(5)
Ochranné pásmo má výmeru 4986,4508 ha a platí v ňom tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§ 3
(1)
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie, ktorý je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Prírodná rezervácia a jej ochranné pásmo je ako súčasť lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy a jej nárazníkovej zóny územím medzinárodného významu podľa § 28b zákona.
(3)
Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o lokalitu svetového dedičstva podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2021.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 334/2021 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE
Územie prírodnej rezervácie je vymedzené podľa digitálnych súborov VGI grafickej evidencie katastra nehnuteľností – vektorových katastrálnych máp (register „C“) a máp určeného operátu (register „E“) so stavom katastra nehnuteľností k 1. januáru 2020, ako aj podľa digitálnej GIS vrstvy jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL) od Národného lesníckeho centra so stavom k 1. januáru 2014 u lesného celku (LC) Lesy LPM Ulič (kód plánu: LA071), LC Neštátne lesy na LHC Topoľa (KPL: LA072), LC Lesy LPM Zboj (KPL: LA073) a k 1. januáru 2020 u LC Lesy na LHC Starina (KPL: SL248).
Popis hranice prírodnej rezervácie
Územie je vymedzené v rámci lesného celku (LC) Lesy LPM Ulič (kód plánu: LA071), LC Neštátne lesy na lesnom hospodárskom celku (LHC) Topoľa (KPL: LA072), LC Lesy LPM Zboj (KPL: LA073) u všetkých troch týchto lesných celkov s programom starostlivosti o lesy platným na roky 2014 – 2023 a v rámci LC Lesy na LHC Starina (KPL: SL248) s programom starostlivosti o lesy na roky 2020 – 2029.
Územie prírodnej rezervácie pozostáva z dvoch polygónov a zahŕňa zónu A a zónu B. Hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec, ktorá je zároveň vonkajšou hranicou jej zóny A, je v texte opisu označená tučným písmom, zostávajúci text je vonkajšou hranicou zóny B. Vonkajšia hranica zóny A je zároveň hranicou susedných už vyhlásených chránených území s piatym stupňom ochrany, a to národných prírodných rezervácií Jarabá skala, Pľaša, Stužica a prírodných rezervácií Borsučiny a Borsukov vrch, a z tohto dôvodu nie je potrebné vytvárať k zóne A zónu B resp. ochranné pásmo. Kurzívou je v texte vyznačená tá časť vonkajšej hranice prírodnej rezervácie Veľký Bukovec – teda jej zóny B, ktorá netvorí rozmedzie medzi zónou B a ochranným pásmom, pretože v tej časti nie je ochranné pásmo vymedzené, a nie je ani rozmedzím so žiadnou susediacou už vyhlásenou národnou prírodnou rezerváciou alebo prírodnou rezerváciou.
Hranica prvého polygónu na východe začína na štátnej hranici s Ukrajinou na najjužnejšom výbežku národnej prírodnej rezervácie Stužica v bode stretu hraníc JPRL 111D, 112C a 144B lesného celku Lesy LPM Zboj, odtiaľ pokračuje približne západojuhozápadným smerom po hranici medzi JPRL 111D a 112C a potom medzi 111D a 112A do vzdialenosti 100 m od hranice národnej prírodnej rezervácie Stužica, kde sa potom stáča severozápadoseverným smerom a neskôr západoseverozápadným vo vzdialenosti 100 m od hranice národnej prírodnej rezervácie Stužica. Prichádza na hranicu medzi JPRL 112A a 112C, ktorú potom sleduje najprv na juhozápad a potom zhruba na západ až po bod, kde sa stretávajú hranice JPRL 112A, 112C a 113. Odtiaľ pokračuje severovýchodným smerom po hranici medzi JPRL 112C a 113 a vo vzdialenosti 100 m od národnej prírodnej rezervácie Stužica sa stáča oblúkom na západoseverozápad pretínajúc dielec 113 vo vzdialenosti 100 m od národnej prírodnej rezervácie Stužica. Potom kopíruje severnú hranicu ostatného lesného pozemku (OLP) PH96 s dielcom 113, prichádza na styk hraníc JPRL 113, 125 a OLP PH96, niekoľko metrov ide po hranici medzi OLP PH96 a JPRL 125, odtiaľ vo vzdialenosti 100 m od národnej prírodnej rezervácie Stužica oblúkmi pretína obe porastové skupiny JPRL 125 a tiež lesnú cestu – zvážnicu označenú na porastovej mape ako C6 smerujúcu na Temný vŕšok. Ďalej vo vzdialenosti 100 m od národnej prírodnej rezervácie Stužica pretína JPRL 126A a 129, potom sleduje severnú hranicu OLP PH112 s JPRL 129 a potom OLP PH 112 s JPRL 130A až po bod so stretom hraníc OLP PH112, JPRL 130A a 130B. Odtiaľ pokračuje po hranici medzi týmito dvoma JPRL približne západným a neskôr južným smerom až do vzdialenosti 100 m od hranice národnej prírodnej rezervácie Stužica. Tu sa stáča približne západným smerom a vo vzdialenosti 100 m od národnej prírodnej rezervácie Stužica oblúkmi pretína JPRL 130A, potom 131A, OLP PH106, potom zase 131A, 131B, ešte raz 131A, 132A, potom sčasti sleduje hranicu medzi JPRL 132A a 143, ktorú zase opúšťa a vo vzdialenosti 100 m od národnej prírodnej rezervácie Stužica pretína oblúkmi JPRL 143, OLP PH110, JPRL 142A, OLP PH111, JPRL 151A, 149 vrátane lesnej cesty – zvážnice č. C7 a OLP PH130. Potom sčasti sleduje približne severným smerom hranicu medzi OLP PH130 a JPRL 171A a neskôr hranicu medzi JPRL 171A a 171B. Potom vo vzdialenosti 100 m od národnej prírodnej rezervácie Stužica a potom vo vzdialenosti 100 m od lesnej cesty – zvážnice C11 na juh resp. na západ oblúkom pretína JPRL 171A, 173, pričom do územia prírodnej rezervácie Veľký Bukovec zahŕňa celú 2. porastovú skupinu JPRL 173. Potom vo vzdialenosti 100 m od lesnej cesty – zvážnice C11 na západ resp. na juh oblúkmi pretína JPRL 172, vychádza na hranicu medzi JPRL 172 a 188, ktorou potom schádza do potoka. Odtiaľ sa stáča približne na sever a pokračuje hore ľavým brehom vodného toku, kde vo vzdialenosti 100 m na juhozápad, juh a juhovýchod od lesnej cesty – zvážnice C11 pretína samotný potok a JPRL 187, 186, OLP PH142, 185A, 185 B, 183A, v severozápadnom rohu JPRL 183A sčasti sleduje hranicu medzi JPRL 183A a 196B, po ktorej vychádza na lesnú cestu – zvážnicu C11 a pretína ju. Potom pokračuje juhozápad smerom po hranici lesnej cesty C11 a JPRL 194 až po najjužnejší výbežok tejto JPRL, odkiaľ pokračuje jej západnou hranicou s JPRL 195B a 204 až po lesnú cestu – zvážnicu C13, ktorú pretína. Odtiaľ pokračuje hranicou medzi zvážnicou C13 a JPRL 205A a 206 najprv na severoseverozápad a potom približne na západ až po najjužnejší výbežok JPRL 206. Odtiaľ potom sleduje najprv hranicu medzi JPRL 206 a 208A a neskôr medzi JPRL 207 a 208A, potom pokračuje hranicou medzi JPRL 220B a 221 a medzi JPRL 220A a 221. Potom vo vzdialenosti 100 m od prírodnej rezervácie Borsukov vrch oblúkmi pretína JPRL 220A v jej najsevernejšej časti a tiež JPRL 224 aj s lesnou cestou – zvážnicou C14. Vychádza na hranicu medzi JPRL 224 a 236, ktorú potom sleduje približne juhozápadným smerom až po bod stretu hraníc medzi JPRL 224, 231 a 236. Potom sleduje približne západným smerom hranicu medzi JPRL 231 a 236, potom severoseverozápadným smerom hranicu medzi JPRL 232 a 236 a severným smerom hranicu medzi JPRL 233 a 236 až po stret hraníc JPRL 233, 234 a 236. Odtiaľ je hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec totožná s hranicou medzi JPRL 233 a 234, pričom pretína lesnú cestu – zvážnicu C18. Od stretu hraníc JPRL 233, 234 a 242 pokračuje približne 12 m po hranici medzi JPRL 234 a 242, tu vo vzdialenosti 100 m od najjužnejšieho výbežku JPRL 141 oblúkom pretína druhú porastovú skupinu JPRL 242 a stáča sa smerom na juh po východnej hranici 1. porastovej skupiny JPRL 242 až po jej najjužnejší výbežok a vracia sa po západnej hranici JPRL 242 s JPRL 244 a 245 opäť na sever, pričom zase pretína zvážnicu C18. Od bodu stretu hraníc medzi JPRL 242, 245 a 246 pokračuje niekoľko metrov po hranici medzi JPRL 245 a 246 a vo vzdialenosti 100 m od juhozápadnej hranice dielcov 241 a 247 oblúkmi pretína dielec 246 vrátane zvážnice C18 a vychádza na hranicu medzi JPRL 246 a 247 vo vzdialenosti 100 m od zvážnice C18 na juhozápad. Hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec potom sleduje smerom na juhozápad hranicu medzi JPRL 246 a 247 až po najjužnejší výbežok JPRL 247. Odtiaľ sa stáča na sever po hranici medzi JPRL 247 a 250. Vo vzdialenosti 100 m od zvážnice C18 na juh sa hranica prírodnej rezervácie stáča na severozápad a oblúkom vo vzdialenosti 100 m od časti severozápadnej hranice JPRL 247 nad zvážnicou C18 a neskôr od južnej hranice národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala (Riaba skala) pretína JPRL 250 a 252 a vychádza na hranicu medzi JPRL 252 a 262A. Odtiaľ sa stáča na juh sledujúc hranicu medzi JPRL 252 a 262A, potom zase severným a západným smerom medzi JPRL 262A a 262B, pretína potok, pokračuje južným smerom po hranici medzi JPRL 269A a 269B až po zvážnicu C24. Odtiaľ pokračuje po hranici medzi JPRL 269A a 270, medzi JPRL 268 a 270 a tiež po hranici medzi JPRL 268 a 271 až do vzdialenosti 100 m od juhozápadného rohu JPRL 267 smerom na východ. Odtiaľ oblúkmi vo vzdialenosti 100 m od národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala pretína JPRL 271, potom potok, potom JPRL 272, 275, 276, 278, 284A, pričom obchádza JPRL 284B, a tiež pretína JPRL 285 a vychádza na zvážnicu C29 a až na bod stretu hraníc zvážnice C29 s JPRL 285 a 288. Odtiaľ pretína zvážnicu C29 a pokračuje približne východoseverovýchodným smerom po hranici medzi JPRL 285 a 288, medzi JPRL 285 a 289, medzi JPRL 276 a 289, medzi JPRL 275 a 289 až po najjužnejší výbežok JPRL 289, pričom míňa lesný sklad SK21 po jeho západnej hranici a pretína lesnú cestu – zvážnicu C21. Odtiaľ sa hranica stáča severozápadným smerom a sleduje hranicu medzi JPRL 289 a 290, pričom zase pretína zvážnicu C21. Túto hranicu sleduje až do vzdialenosti 100 m od najvýchodnejšieho výbežku JPRL 287. Tu sa hranica stáča približne južným smerom a vo vzdialenosti 100 m od JPRL 291A a neskôr od zvážnice C29 oblúkom pretína dielce 290, 292, 293 a 295 a pripája sa na hranicu medzi JPRL 294 a 295, kde približne po 30 m sa dostáva na stret hraníc JPRL 294, 295, 296 a 297A. Odtiaľ sleduje hranicu medzi JPRL 296 a 297A, neskôr medzi JPRL 297A a 298 a potom medzi JPRL 300 a 301A. Hranicu medzi týmito dvoma JPRL približne v polovici jej dĺžky opúšťa a vo vzdialenosti 100 m od zvážnice C29 pretína juhozápadný výbežok JPRL 300 a potom JPRL 303B. Ďalej vo vzdialenosti 100 m od severnej hranice JPRL 302A na sever, vo vzdialenosti 100 m od juhovýchodnej hranice dielca 308 na východ a vo vzdialenosti 100 m od východnej hranice JPRL 322 na východ oblúkmi pretína JPRL 303A vrátane zvážnice C29, potom dielec 307, JPRL 309A, 309B, potom zase 309A, 311, 312A a obe porastové skupiny JPRL 320, pričom schádza v údolí na hranicu medzi dielcami 320 a 321. Tu schádza po nej až na zvážnicu C36, ktorú potom sleduje jej západným okrajom cez JPRL 321, 324, 325 a 375 až k neoznačenej zvážnici medzi JPRL 373 a 379, po ktorej vychádza k OLP PH186, ktorý obchádza, a po tej istej neoznačenej zvážnici schádza späť na zvážnicu C36. Odtiaľ vedie k jej južnému koncu, tu sa stáča na východ a schádza po hranici medzi JPRL 373 a 379 k bodu so stretom hraníc JPRL 373, 375 a 379 a odtiaľ po hranici medzi JPRL 375 a 379 až do vzdialenosti 100 m od východného rohu JPRL 381A. Odtiaľ sa otáča na juh a vo vzdialenosti 100 m od juhovýchodnej resp. východnej hranice dielca 381, 382, 100 m od južnej hranice dielca 396, od východnej hranice 398 a severovýchodnej hranice východného výbežku hranice JPRL 399A oblúkom pretína JPRL 379, 380A, pričom obchádza JPRL 380B po jej juhovýchodnej hranici, ďalej pretína dielce 383, 394, 395, JPRL 397A, dielec 401, pričom sčasti sleduje hranice medzi JPRL 401A a 401B a schádza na zvážnicu C38. Odtiaľ sleduje severný a západný okraj tejto zvážnice cez JPRL 401A a 400 vo vzdialenosti 100 m od juhovýchodného výbežku JPRL 399A sa stáča na západ a vo vzdialenosti 100 m od východných hraníc JPRL 399A, 412, 415A pretína JPRL 400, 411A, 413, 414 a 416 a vychádza na hranicu medzi JPRL 416 a 417. Odtiaľ pokračuje po hranici medzi týmito dvoma JPRL k OLP PH202, ktorý obchádza po jeho severozápadnej hranici a znovu vo vzdialenosti 100 m od juhovýchodnej hranice JPRL 415A, ďalej od východnej hranice JPRL 426 a od východnej resp. južnej hranice JPRL 427 oblúkmi pretína JPRL 416, 424, 430 a 428A, pričom obchádza OLP PH218 po jeho severnom okraji. Potom vo vzdialenosti 100 m od hranice prírodnej rezervácie Borsučiny pretína JPRL 428A tak, že obchádza OLP PH214. Hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec vo vzdialenosti 100 od hranice prírodnej rezervácie Borsučiny rovnako pretína dielec 442, OLP PH247, JPRL 443, u ktorej v najjužnejšej časti v dĺžke 100 m sleduje hranicu medzi JPRL 443 a 446 a následne v dĺžke 70 m sleduje hranicu medzi JPRL 444 a 446 a potom vo vzdialenosti 100 m od juhovýchodného rohu prírodnej rezervácie Borsučiny oblúkom pretína JPRL 444 až na hranicu tejto JPRL s LC Lesy LPM Ulič (KPL: LA071). V tomto LC ďalej pokračuje tak, že vo vzdialenosti 100 m od juhovýchodnej, juhozápadnej a západnej hranice prírodnej rezervácie Borsučiny oblúkmi pretína JPRL 176A a JPRL 270, pričom v jej najužšej časti tejto JPRL sčasti sleduje hranicu s nelesnými pozemkami. Rovnako vo vzdialenosti 100 m od hranice prírodnej rezervácie Borsučiny pretína aj dielec 271, pričom obchádza OLP PH87, PH91 a aj nelesné pozemky. Od OLP PH91 pokračuje po hranici JPRL 271 s nelesnými pozemkami a ďalej po hranici medzi JPRL 271 a 273A, ktorá je zároveň hranicou prírodnej rezervácie Borsučiny, najprv severoseverovýchodným smerom, potom takmer východným smerom a potom južným smerom k stretu hraníc medzi JPRL 271, 272B a 273A. Odtiaľ hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec pokračuje po hranici medzi JPRL 271 a 272B, potom medzi JPRL 270 a dielcom 272, potom medzi JPRL 270 a 269 k najjužnejšiemu výbežku prírodnej rezervácie Borsučiny, kde sa stáča na východoseverovýchod a pokračuje po hranici medzi JPRL 176A a 269 až k stretu hraníc JPRL 176A a 269 LC Lesy LPM Ulič a JPRL 444 lesného celku Lesy LPM Zboj. Tu sa stáča na sever a sleduje východnú hranicu prírodnej rezervácie Borsučiny najprv k bodu stretu hraníc JPRL 273A (LA071), 428A (LA073) a 427 (LA073) a od tohto bodu až k bodu so stretom hraníc JPRL 277A a 588A LC Lesy LPM Ulič a JPRL 425 LC Lesy LPM Zboj. Tu sa stáča na západ po hranici prírodnej rezervácie Borsučiny medzi JPRL 277A a 588A až k zvážnici C55 LC Lesy LPM Ulič. Tu pokračuje na juh po hranici prírodnej rezervácie Borsučiny medzi dielcami 277 a 280 a potom medzi dielcami 277 a 278 až k OLP PH97. Tu sa otáča na východ a ďalej na juh po hranici medzi JPRL 277B a OLP PH97, medzi JPRL 274B a OLP PH97, medzi JPRL 274B a 278B, medzi dielcami 274 a 275 a medzi dielcami 273 a 275 až k severozápadnému rohu najzápadnejšieho výbežku JPRL 273. Odtiaľto potom vo vzdialenosti 100 m od tohto rohu a od západnej hranice prírodnej rezervácie Borsučiny s prevažujúcim smerom na sever oblúkmi pretína JPRL 275, pričom obchádza všetky OLP vnútri tejto JPRL po ich východnej hranici. Ďalej pretína JPRL 278 obchádzajúc OLP PH97 na západe, a potom pretína JPRL 280. Hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec vo vzdialenosti 100 m od severozápadného rohu prírodnej rezervácie Borsučiny a od jej severnej hranice oblúkom pretína JPRL 587A, zvážnicu C55, JPRL 588A a potom smerujúc na sever vo vzdialenosti 100 m od západnej hranice JPRL 425, 415A a 412 patriacich do LC Lesy LPM Zboj pretína JPRL 588A až k hranici medzi JPRL 588A LC Lesy LPM Ulič (KPL LA071) a dielca 151 LC Neštátne lesy na LHC Topoľa (KPL LA072). Odtiaľ pokračuje severozápadným smerom po hranici medzi JPRL 588 (LA071) a 151A (LA072), potom západným smerom medzi dielcami 588 (LA071) a 150 (LA072) až k najzápadnejšiemu výbežku dielca 150. Tu sa hranica opäť stáča s prevažujúcim smerom na sever, ide lesným celkom Neštátne lesy na LHC Topoľa sledujúc hranice medzi dielcami 148 a 150, potom medzi dielcami 151 a 152, medzi 153 a 154, medzi 153 a 161, medzi 161 a 162, medzi 162 a 163, medzi 163 a 164, medzi 165 a 166 a medzi 166 a 167 a schádza až k zvážnici č. C8 LC LA072. Odtiaľto pokračuje východným okrajom tejto zvážnice na sever obchádzajúc východne lesné sklady SK17, SK19 až k najzápadnejšiemu výbežku JPRL 175. Tu sa hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec odkláňa od zvážnice C8 na severovýchod a pokračuje po hranici medzi JPRL 175 a 179C, potom sa stočí na severoseverozápad a sleduje hranice medzi JPRL 179A a 179C, medzi 179A a 179D, medzi 179A a 188B. Potom pokračuje hranicou medzi dielcami 188 a 189, medzi dielcom 189 a OLP PH6, medzi dielcami 189 a 193, medzi dielcami 189 a 190, medzi dielcami 190 a 199, medzi 191 a 199, medzi dielcami 199 a 200 až k stretu hraníc medzi JPRL 199A, 200A a 200B. Odtiaľto hranica sleduje hranicu medzi JPRL 200A a 200B až k hranici národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala na bode so stretom hraníc JPRL 200A, 200B a 201. Tu sa stáča smerom na severovýchod a kopíruje hranicu národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala po hranici medzi JPRL 200B a 201, medzi JPRL 201 a OLP PH9, medzi JPRL 208 a OLP PH9, medzi JPRL 199A a 208 a prichádza na hlavný hrebeň Veľkého Bukovca k bodu so stretom hraníc JPRL 199A, 208 z LC LA072 a JPRL 287 z LC LA073. Potom pokračuje krátko po hrebeni na sever po hranici medzi JPRL 208 (LC LA072) a 287 (LC LA071). Potom ďalej prechádza lesným celkom Lesy LPM Zboj (LA073) kde sleduje hranicu národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala po hranici medzi JPRL 286 a 287, medzi JPRL 285 a 286, medzi JPRL 283 a 284A, medzi 282 a 284A, medzi 278 a 280, medzi 278 a 279, medzi 276 a 277, medzi 267 a 276, medzi 267 a 272, ktorou schádza k potoku. Potom stúpa hore vodným tokom po jeho ľavom brehu západnou hranicou dielca 268 až k jeho najsevernejšiemu výbežku. Tu sa stáča na juhojuhovýchod sledujúc hranicu medzi JPRL 265 a 268, ďalej medzi JPRL 263 a 269, prechádza cez ďalší potok pokračujúc po hranici medzi JPRL 262A a 263, ďalej medzi 252 a 263, medzi JPRL 251A a 252 a potom medzi 250 a 251A až k bodu stretu hraníc medzi JPRL 249, 250 a 251A. Z tohto bodu hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec je totožná s južnou hranicou prírodnej rezervácie Borsukov vrch najprv chodníkom na hranici medzi JPRL 249 a 250, potom medzi 247 a 248, medzi JPRL 240 a 241, medzi 234 a 235, medzi JPRL 236 a 237 a hranicou medzi JPRL 223 a 224 schádza na zvážnicu C14 (LA073). Odtiaľto hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec smerom na východ kopíruje jej severný okraj až po hranicu JPRL 193A. Tu sa napája na neoznačenú kľukatú lesnú cestu tzv. Maďarskú cestu, ktorou schádza až na zvážnicu C11. Odtiaľ zase smeruje na východ po severnom okraji tejto zvážnice, pričom obchádza priberajúc do územia prírodnej rezervácie Veľký Bukovec čiastkovú plochu 193B, a zase smeruje po severnom okraji zvážnice C11 až k hranici medzi JPRL 188 a 189, po ktorej potom pokračuje smerom na severovýchod až k bodu stretu medzi JPRL 148, 172, 188 a 189. Odtiaľto je hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec totožná s juhozápadnou a južnou hranicou národnej prírodnej rezervácie Stužica sledujúc hranice medzi JPRL 148 a 172, medzi 148 a 173, medzi 148 a 171A, medzi JPRL 148 a OLP PH130, medzi dielcom 144 a OLP PH130, medzi dielcami 144 a 149, medzi dielcom 144 a OLP PH111, medzi dielcami 142 a 144, medzi dielcom 144 a OLP PH110, medzi dielcami 143 a 144, medzi dielcami 132 a 144, medzi dielcom 144 a OLP PH106, medzi dielcami 131 a 144, dielcami 130 a 144, medzi dielcom 144 a parcelou registra „C“ 1172 katastrálneho územia Nová Sedlica, medzi dielcami 129 a 144, dielcom 144 a OLP PH105, medzi dielcami 125 a 144, medzi dielcom 144 a OLP PH95 a PH 94 a nakoniec hranicou medzi dielcami 112 a 144 sa vracia až k východiskovému bodu.
Hranica druhého polygónu začína na východe na najjužnejšom výbežku dielca 201 lesného celku Neštátne lesy na LHC Topoľa (KPL: LA072). Tento dielec je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala. Od tohto bodu hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec pokračuje lesným celkom LA072 spočiatku smerom na juhojuhozápad sledujúc hranicu medzi JPRL 200A a 202, potom medzi dielcami 202 a 590, ďalej medzi dielcami 207 a 213, potom medzi 212 a 213, medzi 212 a 216, potom pokračuje hranicou medzi JPRL 216 a 217, medzi JPRL 217 a 225B, medzi JPRL 222 a 225B, pričom pretína zvážnicu C13 (LA072), medzi JPRL 223A a 225B,, medzi dielcami 223 a 224, medzi dielcami 224 a 244, medzi dielcami 243 a 244, medzi dielcami 244 a 245, medzi dielcami 245 a 247, dielcami 246 a 247, potokom po hranici medzi dielcami 246 a 259 a potom medzi dielcami 259 a 260, pričom pretína zvážnicu č. C14. Vychádza na bod stretu hraníc JPRL 259B, 260 z LC LA072 a JPRL 594A z LC Lesy LPM Ulič (LA071). Z tohto bodu pokračuje severovýchodným smerom pozdĺž hranice medzi dielcami 594 (LA071) a 259 (LA072), potom ďalej medzi dielcami 593 (LA071) a 259 (LA072) až po stret hraníc 1. a 3. porastovej skupiny JPRL 593 (LA071) s 3. porastovou skupinou JPRL 259A (LA072) na západ od najjužnejšieho výbežku JPRL 254, odkiaľ sa hranica od hranice medzi dielcami a vo vzdialenosti 100 m od JPRL 254 (LA072) pretína 2. a 3. porastovú skupinu dielca 593 a vychádza na zvážnicu C56 (LA071). Po jej západnom okraji potom smerom na juhozápad schádza až k najjužnejšiemu výbežku dielca 592. Tu sa stáča na severozápad sledujúc hranicu medzi dielcami 592 a 594 a vychádza na hrebeň na hranicu medzi LC Lesy LPM Ulič (KPL: LA071) a LC Lesy na LHC Starina (KPL: SL248). Tu hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec pokračuje severoseverovýchodným smerom stúpajúc po hranici medzi dielcami 592 (LA071) a 4631 (SL248), potom sa stáča na severozápad a prechádza do LC SL248 sledujúc hranice medzi dielcami 137 a 4631, medzi JPRL 137 a 4633A, medzi dielcami 138 a 4637, dielcami 138 a 140 až k stretu hraníc medzi JPRL 138 a medzi 1. a 2. porastovou skupinou dielca 140. Odtiaľ hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec pokračuje východnou hranicou 2. porastovej skupiny dielca 140 s ostatnými porastovými skupinami a vychádza na hrebeň na hranicu medzi dielcami 140 a 142. Odtiaľ pokračuje po juhozápadnej hranici 2. porastovej skupiny dielca 142, vzdialenej približne 100 m od juhozápadnej hranice dielca 141. Potom sčasti schádza po potoku po hranici medzi dielcami 142 a 144 k najjužnejšiemu výbežku 2. porastovej skupiny dielca 144, odkiaľ pokračuje takmer priamo na sever po západnej hranici tejto 2. porastovej skupiny až na hrebeň k hranici medzi JPRL 144 a 145. Tu sa hranica stáča na juhozápad a vo vzdialenosti 100 m od najjužnejšieho výbežku a juhozápadnej hranice JPRL 145A oblúkom pretína JPRL 144 (sčasti sledujúc neoznačenú zvážnicu), pretína JPRL 143A, kde v severozápadnom výbežku sčasti po dĺžke cca 145 m sleduje hranicu medzi JPRL 143A a 4649A a potom na dĺžke asi 25 sleduje hranicu medzi JPRL 143A a 147, stáča sa severovýchodným smerom a vo vzdialenosti 100 m od najzápadnejšieho výbežku a severozápadnej hranice dielca 146 a tiež od západnej hranice JPRL 148 oblúkmi pretína JPRL 147 a 149 a schádza k potoku na hranici medzi dielcami 149 a 151. Tu sa stáča západojuhozápadným smerom sledujúc hranicu medzi JPRL 149 a 151A, medzi dielcami 150 a 152, stáča sa na severoseverovýchod pozdĺž hranice medzi dielcami 152 a 153 až k severovýchodnému výbežku JPRL 153B, odkiaľ meniac smer na juhozápad sleduje severnú hranicu JPRL 153B s JPRL 153A a potom hranicu medzi JPRL 153A a 155A po dĺžke 63. Tu sa potom stáča na severozápad a vo vzdialenosti 100 m od západnej hranice JPRL 154 oblúkmi pretína dielce 155 a 157 až k hranici medzi JPRL 157 a 4157, ktorú potom sleduje až k severozápadnému rohu JPRL 154. Tu sa hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec stáča na juh a od tohto bodu je zároveň hranicou národnej prírodnej rezervácie Pľaša. Hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec najprv sleduje rozmedzie medzi JPRL 154 a 157, potom medzi JPRL 153A a 154, medzi dielcami 152 a 154, medzi 148 a 152, medzi dielcami 148 a 151, medzi dielcami 148 a 149, medzi 147 a 148, medzi dielcami 146 a 148, medzi JPRL 141 a 145A a tiež medzi JPRL 141 a 145B. Ďalej pokračuje po hranici medzi JPRL 141 a 144, medzi 141 a 142, medzi JPRL 139 a 140, medzi JPRL 138 a 139, medzi 137 a 139 až k najjužnejšiemu výbežku 139 na hranicu medzi lesnými celkami Lesy LPM Ulič (LA071) a Lesy na LHC Starina (SL248) k bodu so stretom hraníc JPRL 137, 139 (SL248) a 592A (LA071). Tu sa stáča na severovýchod a pokračuje pozdĺž hranice medzi JPRL 139 (SL248) a 592A (LA071). Ďalej je hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec totožná s hranicou národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala a pokračuje hranicou medzi dielcami 591 (LA071) a 592 (LA071) k hranici medzi lesnými celkami Lesy LPM Ulič (LA071) a Neštátne lesy na LHC Topoľa (LA072) a to k bodu so stretom hraníc JPRL 252 a 254 lesného celku LA072 a JPRL 591 a 592A lesného celku LA071. Odtiaľ sleduje hranicu medzi JPRL 254 (LA072) a 592A (LA071) a potom prechádzajúc už len lesný celok LA072 sleduje hranicu medzi dielcami 254 a 259, medzi 253 a 259, medzi dielcami 251 a 259 a schádza až k zvážnici C14. Potom jej južným okrajom schádza pozdĺž dielca 248 a v jeho najzápadnejšom smere sa hranica prírodnej rezervácie Veľký Bukovec odkláňa od zvážnice smerom na juhojuhovýchod sledujúc hranicu medzi JPRL 248 a 259B, medzi dielcami 247 a 248, potom hranicou medzi dielcami 247 a 249, medzi dielcami 244 a 249, dielcami 223 a 249, medzi dielcami 223 a 250, medzi 222 a 250, medzi dielcami 221 a 222, medzi dielcami 218 a 222, dielcami 217 a 218, dielcami 211 a 217, dielcami 211 a 212, dielcami 207 a 209, dielcami 207 a 208, dielcami 201 a 206 a hranicou medzi dielcami 201 a 202 sa vracia k východiskovému bodu hranice polygónu.
Zoznam parciel prírodnej rezervácie podľa registra „C“ (stav k 1. januáru 2020)
Okres Snina, katastrálne územie Nová Sedlica:
1081 – časť, 1083 – časť, 1084/1 – časť, 1086 – časť, 1088/4 – časť, 1096/1 – časť, 1098 – časť, 1099 – časť, 1100 – časť, 1103 – časť, 1104 – časť, 1105, 1107 – časť, 1114 – časť, 1119 – časť, 1120 – časť, 1148/1, 1148/2, 1154 – časť, 1159 – časť, 1166/2 – časť, 1168 – časť, 1169 – časť, 1172, 1174 – časť, 1178 – časť, 1179 – časť, 1188 – časť, 1192 – časť, 1206/1 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Runina:
250 – časť, 255 – časť, 256 – časť, 258 – časť, 259, 260 – časť, 261 – časť, 262 – časť, 263 – časť, 264 – časť, 265 – časť, 272 – časť, 274 – časť, 275 – časť, 276 – časť, 278 – časť, 290, 291 – časť, 292 – časť, 293 – časť, 294, 295 – časť, 296 – časť, 297, 298 – časť, 299 – časť, 316 – časť, 317 – časť, 327 – časť, 328 – časť, 332 – časť, 341 – časť, 342 – časť, 348 – časť, 349, 350 – časť, 351 – časť, 352 – časť, 366 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Ruské:
16/2 – časť, 85 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Ruský Potok:
281 – časť, 282 – časť, 283 – časť, 284 – časť, 285 – časť, 305 – časť, 306 – časť, 308 – časť, 309 – časť, 311 – časť, 313 – časť, 315 – časť, 316 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Uličské Krivé:
921 – časť, 923 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Zboj:
3718/2 – časť, 3730 – časť, 3743 – časť, 3752, 3753, 3754 – časť, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764 – časť, 3765 – časť, 3772 – časť, 3773, 3774, 3776, 3777, 3789 – časť, 3790 – časť, 3794 – časť, 3796 – časť, 3825.
Mapu prírodnej rezervácie Veľký Bukovec, ako súčasti lokality UNESCO, možno nájsť na Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webovom sídle
http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/ListInternationalSites?CATEGORY=18
v časti Lokality svetového prírodného dedičstva (UNESCO) Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – PR Veľký Bukovec.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 334/2021 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC ZÓN PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A HRANICE
OCHRANNÉHO PÁSMA PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

Popis hranice zón prírodnej rezervácie a hranice ochranného pásma prírodnej hranice
Zóna A a zóna B
Zóna A pozostáva zo štyroch polygónov. Vonkajšia hranica zóny A je vyznačená tučným písmom v opise hranice samotnej prírodnej rezervácie v prílohe č. 1. V tejto časti je iba opis rozmedzia medzi zónami A a B.
Hranica – rozmedzie prvého polygónu zóny A zo štyroch so zónou B začína na východe na hranici národnej prírodnej rezervácie Stužica v bode stretu hraníc JPRL 148, 172 a 173 lesného celku Lesy LPM Zboj (LA071), schádza hranicou medzi dielcami 172 a 173 na juhozápad, potom pokračuje po hranici medzi JPRL 172 a OLP PH139 a potom severovýchodným okrajom zvážnice C11 pokračuje cez dielce 172 a 188 až k hranici medzi JPRL 188 a 189, ktorá je zároveň hranicou prírodnej rezervácie Borsukov vrch.
Hranica – rozmedzie druhého polygónu zóny A so zónou B začína na východe na hranici prírodnej rezervácie Borsukov vrch v bode stretu hraníc JPRL 234, 235, 240 a 241 lesného celku Lesy LPM Zboj (LA071), schádza hranicou medzi dielcami 234 a 241 na juhozápad až k zvážnici C18, potom severným okrajom zvážnice C18 pokračuje cez dielec 241 až k hranici medzi JPRL 241 a 242, ktorú potom ďalej sleduje prevažujúcim severozápadným smerom. Potom pokračuje po hranici medzi dielcami 241 a 246 a medzi dielcami 246 a 247 znovu až k zvážnici C18. Rozhranie ďalej vedie severovýchodným a severným okrajom tejto zvážnice cez dielec 247 až k hranici s dielcom 250. Tu sa rozhranie stáča na severovýchod a hranicou medzi dielcami 247 a 250 vedie až k stretu hraníc JPRL 247, 248, 249 a 250, ktorý leží na hranici prírodnej rezervácie Borsukov vrch.
Hranica – rozmedzie tretieho polygónu zóny A so zónou B začína na severe na hranici národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala v bode stretu hraníc JPRL 285, 286, 287 a 288 lesného celku Lesy LPM Zboj (LA071), vedie hranicou medzi dielcami 287 a 288 s prevažujúcim smerom na juhovýchod, potom hranicou medzi dielcami 287 a 289, dielcami 290 a 291 medzi dielcami 291 a 292 až k zvážnici C29. Odtiaľ rozhranie pokračuje západným okrajom tejto zvážnice na juh cez dielce 291, 294, 297, 301 a 302 až k hranici medzi JPRL 302A a 303A. Odtiaľto rozhranie sleduje hranice medzi JPRL 302A a 303A, medzi dielcami 307 a 308, medzi dielcami 308 a 309, dielcami 320 a 322 a dielcami 321 a 322 až k zvážnici C37. Potom sleduje západný okraj tejto zvážnice cez dielec 322 a pokračuje po hranici medzi dielcami 321 a 322. Po hranici medzi dielcami 322 a 323 znovu schádza k zvážnici C37, ktorej západným okrajom prechádza cez dielec 323 až k hranici s dielcom 373. Odtiaľ pokračuje rozhranie medzi zónami smerom najprv na juhozápad a sleduje hranice medzi dielcami 323 a 373, potom medzi dielcami 373 a 381, ďalej medzi dielcom 381 a OLP PH186 a zase medzi dielcami 373 a 381. Potom vedie po hranici medzi dielcami 380 a 381, medzi dielcami 382 a 383, medzi dielcami 383 a 396, dielcami 394 a 396, dielcami 396 a 397, dielcami 398 a 401, medzi 399 a 401, medzi 399 a 400, medzi dielcami 400 a 412, dielcami 411 a 412 a tiež medzi dielcami 412 a 413. Ďalej sleduje hranicu medzi JPRL 414 a 415A, medzi JPRL 415A a 415B a zase hranicu medzi JPRL 414 a 415A. Odtiaľ rozhranie medzi zónami je tvorené hranicou medzi JPRL 415A a nelesným pozemkom – parcelou registra „C“ 3763 katastrálneho územia Zboj, potom hranicou medzi JPRL 426 a parcelou registra „C“ č. 3754 katastrálneho územia Zboj a medzi JPRL 427 a parcelou registra „C“ 3754 katastrálneho územia Zboj. Ďalej rozhranie pokračuje po hranici medzi dielcami 424 a 427, potom medzi dielcami 427 a 430, medzi dielcom 427 a OLP PH220, zase hranicou medzi dielcami 427 a 430, medzi dielcom 427 a OLP PH219 a hranicou medzi JPRL 427 a 428A prichádza k stretu hraníc JPRL 427, 428A LC Lesy LPM Zboj a JPRL 273A LC Lesy LPM Ulič. Tento bod leží na hranici prírodnej rezervácie Borsučiny. Druhé rozhranie tretieho polygónu začína znovu na hranici prírodnej rezervácie Borsučiny v bode stretu hraníc medzi JPRL 277A, 588A LC Lesy LPM Ulič (LA071) a JPRL 425 LC Lesy LPM Zboj (LA073), odkiaľ pokračuje hrebeňom Veľkého Bukovca smerom na severovýchod po hranici medzi JPRL 588A (LA071) a 425 (LA073), medzi dielcom 425 (LA073) a OLP PH200 (LA073), medzi JPRL 415A (LA073) a OLP PH200 (LA073), medzi dielcom 412 (LA073) a OLP PH200 (LA073) a medzi JPRL 588A (LA071) a 412 (LA073). Potom po hrebeni znovu sleduje hranicu medzi dielcami 412 (LA073) a 151 lesného celku Neštátne lesy na LHC Topoľa (LA072), ďalej medzi dielcami 151 (LA072) a 399 (LA073), medzi dielcami 153 (LA072) a 399 (LA073), medzi dielcom 153 (LA072) a OLP PH195 (LA073), medzi dielcami 153 (LA072) a 398 (LA073), medzi 162 (LA072) a 398 (LA073), dielcami 162 (LA072) a 396 (LA073), dielcami 164 (LA072) a 396 (LA073), medzi dielcami 164 (LA072) a 382 (LA073), medzi 164 (LA072) a 381 (LA073), dielcami 165 (LA072) a 381 (LA073), medzi dielcami 165 (LA072) a 323 (LA073), medzi 165 (LA072) a 322 (LA073), medzi dielcami 167 (LA072) a 322 (LA073), dielcami 174 (LA072) a 322 (LA073), dielcom 322 (LA073) a nelesným pozemkom – parcelou registra „C“ 3825 katastrálneho územia Zboj, dielcom 308 (LA073) a parcelou registra „C“ 3825 katastrálneho územia Zboj, medzi dielcami 174 (LA072) a 308 (LA073), dielcami 175 (LA072) a 308 (LA073), medzi 179 (LA072) a 308 (LA073), medzi 179 (LA072) a 302 (LA073), medzi 189 (LA072) a 302 (LA073), medzi dielcami 189 (LA072) a 301 (LA073), medzi 189 (LA072) a 297 (LA073), medzi 189 (LA072) a 294 (LA073), medzi 199 (LA072) a 294 (LA073), medzi 199 (LA072) a 291 (LA073) a nakoniec vychádza po hranici medzi dielcami 199 (LA072) a 287 (LA073), kde končí na hranici národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala na bode stretu hraníc JPRL 199A (LA072), 208 (LA072) a 287 (LA071).
Hranica – rozmedzie štvrtého polygónu ležiaceho v lesnom celku Lesy na LHC Starina (SL248) medzi zónou A a zónou B začína na východe na hranici národnej prírodnej rezervácie Pľaša v bode stretu hraníc JPRL 141, 145A a 145B. Odtiaľ rozmedzie pokračuje hranicou medzi JPRL 145A a 145B, potom medzi JPRL 144 a 145A, medzi JPRL 143A a 145A, JPRL 143A a 146, medzi dielcami 146 a 147 a končí na strete hraníc JPRL 146, 147 a 148, ktorý leží na hranici národnej prírodnej rezervácie Pľaša.

Zoznam parciel zón a zoznam parciel ochranného pásma prírodnej rezervácie podľa
registra „C“ (stav k 1. januáru 2020)
Zóna A
Okres Snina, katastrálne územie Nová Sedlica:
1105 – časť, 1119 – časť, 1120 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Ruské:
16/2 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Zboj:
3743 – časť, 3757 – časť, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762 – časť, 3765 – časť, 3772 – časť, 3773, 3774, 3776, 3777 – časť, 3790 – časť.
Zóna B
Okres Snina, katastrálne územie Nová Sedlica:
1081 – časť, 1083 – časť, 1084/1 – časť, 1086 – časť, 1088/4 – časť, 1096/1 – časť, 1098 – časť, 1099 – časť, 1100 – časť, 1103 – časť, 1104 – časť, 1105 – časť, 1107 – časť, 1114 – časť, 1119 – časť, 1120 – časť, 1148/1, 1148/2 – časť, 1154 – časť, 1159 – časť, 1166/2 – časť, 1168 – časť, 1169 – časť, 1172 – časť, 1174 – časť, 1178 – časť, 1179 – časť, 1188 – časť, 1192 – časť, 1206/1 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Runina:
250 – časť, 255 – časť, 256 – časť, 258 – časť, 259, 260 – časť, 261 – časť, 262 – časť, 263 – časť, 264 – časť, 265 – časť, 272 – časť, 274 – časť, 275 – časť, 276 – časť, 278 – časť, 290, 291 – časť, 292 – časť, 293 – časť, 294, 295 – časť, 296 – časť, 297, 298 – časť, 299 – časť, 316 – časť, 317 – časť, 327 – časť, 328 – časť, 332 – časť, 341 – časť, 342 – časť, 348 – časť, 349, 350 – časť, 351 – časť, 352 – časť, 366 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Ruské:
16/2 – časť, 85 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Ruský Potok:
281 – časť, 282 – časť, 283 – časť, 284 – časť, 285 – časť, 305 – časť, 306 – časť, 308 – časť, 309 – časť, 311 – časť, 313 – časť, 315 – časť, 316 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Uličské Krivé:
921 – časť, 923 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Zboj:
3718/2 – časť, 3730 – časť, 3743 – časť, 3752, 3753, 3754 – časť, 3756, 3763, 3764 – časť, 3765 – časť, 3772 – časť, 3777 – časť, 3789 – časť, 3790 – časť, 3794 – časť, 3796 – časť, 3825.
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo pozostáva zo siedmich polygónov. Rozmedzie medzi samotnou prírodnou rezerváciou Veľký Bukovec respektíve medzi jej zónou B a ochranným pásmom prírodnej rezervácie, je vyznačené normálnym písmom (nie tučným písmom alebo kurzívou) v opise hranice samotnej prírodnej rezervácie v prílohe č. 1. V tejto časti je iba opis vonkajšej hranice ochranného pásma.
Vonkajšia hranica prvého polygónu ochranného pásma začína na východe na hranici národnej prírodnej rezervácie Stužica v bode stretu hraníc JPRL 111D, 112C a 144B lesného celku Lesy LPM Zboj (LA071), odkiaľ pokračuje takmer presne na juh po štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou až k najjužnejšiemu výbežku JPRL 106C. Tu sa hranica ochranného pásma odkláňa od štátnej hranice a sledujúc hranicu medzi dielcami 101 a 106 schádza k potoku Lipový. Odtiaľ pokračuje približne severným smerom hore tokom po ľavom brehu potoka, v mieste najjužnejšieho výbežku JPRL 107A prekračuje potok a ďalej pokračuje po hranici medzi dielcami 105 a 107, potom hranicou medzi dielcami 104 a 107, ktorú sčasti tvoria východné okraje zvážnic C2 a C3. Ďalej hranica ochranného pásma sleduje hranicu medzi dielcami 104 a 115, potom medzi dielcami 115 a 116 pretínajúc lesnú cestu – zvážnicu C2, ďalej medzi dielcami 115 a 117, dielcami 117 a 118. Potom sleduje hranicu medzi JPRL 118B a nelesným pozemkom – parcelou registra „C“ 2535/5 katastrálneho územia Nová Sedlica, medzi JPRL 135A a parcelou registra „C“ 2535/5, medzi JPRL 136 a parcelou registra „C“ 2535/5 prekračujúc tvrdú lesnú cestu C9 a ďalej sleduje hranicu medzi JPRL 136 a parcelami registra „C“ 2493 a 993/1 katastrálneho územia Nová Sedlica. Potom sleduje hranicu medzi JPRL 137 a parcelou registra „C“ 993/1, medzi JPRL 138 a parcelami 2491, 977/1 a 2533. Ďalej vychádza proti prúdu potoka sledujúc hranicu medzi dielcami 138 a 158. Potom sa odkláňa od potoka a pokračuje najprv na západ sledujúc hranicu medzi JPRL 139B a 158, medzi dielcami 157 a 158, medzi 156 a 158, medzi dielcami 156 a 159, medzi dielcami 153 a 160, medzi dielcami 160 a 163, medzi dielcami 162 a 163 a potom hranicou medzi dielcami 162 a 164 až k Zbojskému potoku. Odtiaľ hranica ochranného pásma pokračuje proti toku po ľavom brehu Zbojského potoka až zhruba do polovice juhozápadnej hranice dielca 166. Tu sa hranica ochranného pásma stočí na juhozápad a pretínajúc Zbojský potok, parcelu registra „C“ 1058 katastrálneho územia Nová Sedlica a parcelu registra „C“ 1057 (tvrdú lesnú cestu smerujúcu na Grófske chyžky) prekonáva údolie, ďalej hranicou medzi parcelami registra „C“ 1047 a 1075 katastrálneho územia Nová Sedlica pretína JPRL 340B a prichádza na jej juhovýchodnú hranicu. Stadiaľ hranica ochranného pásma sleduje hranicu medzi JPRL 340B a parcelou 1044 katastrálneho územia Nová Sedlica. Nasleduje úsek totožný s hranicou medzi parcelou registra „C“ 1044 a JPRL 340B a tiež dielcom 342. Stadiaľ hranica ochranného pásma smeruje po hranici medzi nelesnou parcelou registra „C“ 1074/1 a dielcom 342, medzi dielcom 342 a OLP PH162 a medzi dielcom 343 a OLP PH162. Ďalej pokračuje po hranici medzi JPRL 343 a nelesnými pozemkami – parcelami JPRL 1074/2, 1074/1, 1074/3, 767/1 a 760. Stáča sa juhojuhovýchodným smerom a pokračuje pozdĺž hranice medzi JPRL 346 a parcelami registra „C“ 760 resp. 749 katastrálneho územia Nová Sedlica. Odtiaľ hranica ochranného pásma sleduje smerom na juhozápad hranicu parcely registra „C“ 759 katastrálneho územia Nová Sedlica s dielcom 346 až k juhozápadnému rohu JPRL 345B, tu prekračuje potok a ďalej pokračuje hranicou medzi dielcami 345 a 347, medzi dielcom 351 a parcelou 3889 katastrálneho územia Zboj. Potom sleduje hranicu medzi dielcami 350 a 351 až k hranici s dielcom 351. Odtiaľ sledujúc hranicu medzi parcelami registra „C“ 3790 a 3843 katastrálneho územia Zboj pretína JPRL 352, až prichádza k najjužnejšiemu výbežku dielca 352. Odtiaľ sa stáča severoseverovýchodným smerom a sleduje hranicu medzi dielcami 352 a 355. Odtiaľ pokračuje po hranici medzi parcelami registra „C“ 3790 a 3840 katastrálneho územia Zboj, pričom seká dielce 355, 354, 356, potom sa na určitú vzdialenosť (cca 225 m) stotožňuje s hranicou medzi JPRL 357A a 358. Hranica ochranného pásma ďalej znovu sledujúc hranicu parcely registra „C“ 3790 s parcelami registra „C“ 3840, 1447 a 1442/1 katastrálneho územia Zboj pretína najzápadnejší výbežok JPRL 358 a potom seká JPRL 363B a 362. Ďalej sledujúc hranicu medzi parcelami registra „C“ 3841 a 3790 katastrálneho územia Zboj, medzi parcelami registra „C“ 3841 a 1490/9, pričom obchádza lesný sklad SK26, a tiež medzi parcelami registra „C“ 3778/1 a 3841. Hranica ochranného pásma potom pokračuje po hranici parcely registra „C“ 3772 s parcelami registra „C“ 3780/5, 3780/4, 3781, 3782/1, 3783, 3784, pričom seká JPRL 387, 388, 389A, zvážnicu C38, JPRL 407A, zase zvážnicu C39, JPRL 419, 408, 418, zvážnicu C38 a JPRL 422. Ďalej sleduje hranicu parcely registra „C“ 3742 katastrálneho územia Zboj s parcelou 3743 a zároveň rozdeľuje JPRL 423, zvážnicu C40, JPRL 432 a 433. Potom sledujúc hranicu medzi parcelami registra „C“ 3730 a 3733/1 katastrálneho územia Zboj pretína JPRL 436, 434, zvážnicu C40, dielec 438 a JPRL 437A. Ďalej pokračuje najprv smerom na západ hranicou medzi parcelou registra „C“ 3893/2 s JPRL 437A, 438A, 450A a 451C. Ďalej je hranica ochranného pásma totožná s hranicou medzi parcelami registra „C“ 768/1 a 3730 katastrálneho územia Zboj, pričom pretína dielce 451 a 450 a tiež parcelu 3724 a prichádza na bod stretu hraníc JPRL 450A, 452B a 454C. Odtiaľto schádza východným smerom po hrebienku hranicou medzi dielcom 452 a 454 až k bodu stretu hraníc JPRL 452B, 454A a 454D. Ďalej sleduje hranicu medzi parcelami registra „C“ 3724 a 3718/1 katastrálneho územia Zboj a následne medzi parcelami registra „C“ 772/1 a 3718/1 katastrálneho územia Zboj, pričom pretína dielce 454 a 453 a tiež potok – parcelu 3895, tu sa stáča na západ a ide proti toku po pravom brehu potoka po hranici medzi dielcom 456 a parcelou 3895, medzi JPRL 455A a parcelou 3895 až k bodu stretu hraníc parciel registra „C“ 765, 3718/1 a 3895 katastrálneho územia Zboj. Odtiaľ ide na juh sledujúc hranice medzi parcelami registra „C“ 765 a 3718/1, medzi parcelami 762 a 3718/1, medzi parcelami 760 a 3579/1 až k bodu stretu hraníc medzi parcelami 754, 760 a 3579/1 katastrálneho územia Zboj, pričom pretína JPRL 455A, OLP PH259, JPRL 457A, 458A a 458B. Odtiaľto sa stáča najprv na juh a potom na východ idúc po hranici medzi parcelami registra „E“ 222 a 827/2 katastrálneho územia Zboj k bodu stretu hraníc parciel registra „E“ 222, 229 a 827/2, pričom seká JPRL 461A a 459. Tu sa znovu stáča na juh, potom na východ, na sever a severozápad sledujúc hranice medzi parcelami registra „E“ 229 a 827/2 katastrálneho územia Zboj, parcelami registra „E“ 233 a 1318, medzi 233 a 827/2, medzi 234 a 827/2, znovu medzi parcelami 229 a 827/2, medzi 222 a 827/2 a napokon medzi parcelami 222 a 1318, pričom pretína JPRL 461A, 459, sčasti sleduje hranicu medzi dielcami 459 a 460, pretína elektrovod E4, znovu dielec 459 a znovu elektrovod E4, dielec 459, tretíkrát elektrovod E4 a opäť dielec 459. Odtiaľ pokračuje po východnej resp. juhovýchodnej hranici dielca 460 s parcelami registra „C“ katastrálneho územia Zboj č. 3848/2 a 3848/1, ktorou je štátna cesta medzi obcami Uličské Krivé a Zboj. Od tejto línie sa odkláňa po hranici medzi parcelami registra „E“ 907 a 1316 katastrálneho územia Zboj, pričom pretína dielce 460 a 462, znovu sa vracia a pokračuje po hranici dielca 462 s parcelou 3848/1. Opätovne sa od tejto línie odkláňa a ide po hranici medzi parcelami registra „E“ katastrálneho územia Zboj č. 906 a 1316, medzi 831 a 906 a medzi 831 a 905, pričom pretína dielec 462, elektrovod E4, zasa dielec 462, znovu zíde na hranicu medzi dielcom 462 a parcelou registra „ C“ 3848/1, ktorou pokračuje smerom na juhozápad až k najjužnejšiemu výbežku dielca 462 lesného celku Lesy LPM Zboj (LA073). Odtiaľto hranica ochranného pásma pokračuje lesným celkom Lesy LPM Ulič (LA071) po hranici dielca 162 s parcelou registra „C“ katastrálneho územia Uličské Krivé č. 2117/1, ktorou je vyššie už spomínaná štátna cesta Uličské Krivé – Zboj. Ďalej sleduje hranicu medzi OLP N5 a parcelou registra „C“ 2117/1 a znovu medzi dielcom 162 a parcelou 2117/1. Potom je hranica ochranného pásma totožná s hranicou nelesného pozemku – parcely registra „C“ 913 katastrálneho územia Uličské Krivé s dielcami 163, 164, 165 a 169. Potom pokračuje po hranici dielca 476 s parcelami registra „C“ 2117/1 a 899, ďalej medzi dielcom 169 a parcelou 899, medzi zvážnicou C17 a parcelou 899, medzi dielcom 170 a parcelou 899, pretína parcelu registra „C“ 2133 katastrálneho územia Uličké Krivé a ďalej sleduje hranicu medzi dielcom 199 a parcelou registra „C“ 897 katastrálneho územia Uličské Krivé a hranicu medzi dielcami 199 a 711. Potom pokračuje s prevažujúcim severozápadným smerom po hranici medzi parcelami registra „C“ katastrálneho územia Uličské Krivé č. 820 a 923, pričom pretína obe čiastkové plochy dielca 199, potom sčasti sleduje hranicu medzi JPRL 199B a 200, medzi dielcami 198 a 200, sčasti pretína dielec 198 a 201. Od bodu stretu hraníc parciel registra „C“ 783, 820 a 923 pokračuje po hranici medzi parcelami 783 a 923 katastrálneho územia Uličské Krivé, pričom pretína dielec 201 až k stretu hraníc medzi JPRL 195A, 196A a 201. Odtiaľ je hranica ochranného pásma totožná s hranicou medzi JPRL 195A a 196A, medzi JPRL 194 a 195A, a severovýchodnou hranicou OLP PH36 s dielcom 194. Ďalší úsek hranice ochranného pásma je tvorený hranicou medzi parcelami registra „C“ 783 a 923 katastrálneho územia Uličské Krivé, pričom pretína dielec 194, zvážnicu C21, JPRL 206B a dielec 193. Od priesečníka hranice parciel 783 a 923 s hranicou medzi JPRL 193 a 206A (18 m) ide na severovýchod po hranici JPRL 193 a 206A. Odtiaľto priamou líniou – spojnicou tohto bodu s bodom stretu hraníc parciel registra „C“ č. 320 a 321 katastrálneho územia Ruský Potok a parcely registra „C“ 923 katastrálneho územia Uličské Krivé pretína JPRL 193, 192, 258A a 263B. Tu sa hranica obracia smerom na severovýchod po hranici medzi parcelami registra „C“ 320 katastrálneho územia Ruský Potok a 923 katastrálneho územia Uličské Krivé, kde zase pretína čiastkovú plochu 263B. Potom je hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie totožná s hranicami medzi dielcami 184 a 267, JPRL 183A a 268, medzi zvážnicami C21 a C28, medzi JPRL 183B a 268, medzi JPRL 183B a OLP PH83, medzi JPRL 183B a nelesným pozemkom – parcelou registra „C“ 360 katastrálneho územia Ruský Potok, medzi dielcom 177 a parcelami 360 a 359 katastrálneho územia Ruský Potok, medzi parcelou 359 a zvážnicou C17 a medzi parcelou 359 a JPRL 176A. Ďalej vonkajšiu hranicu tohto polygónu ochranného pásma tvorí hranica medzi JPRL 176A a 270 až k jej priesečníku s hranicou zóny B, odkiaľ je hranica totožná s hranicou zóny B (pozri opis hranice prírodnej rezervácie v prílohe č. 1) až po priesečník hranice zóny B s hranicou medzi JPRL 176A LC Lesy LPM Ulič (LA071) a 444 LC Lesy LPM Zboj (LA073). Z tohto bodu vonkajšia hranica sleduje juhovýchodným smerom hranice medzi JPRL 176A (LA071) a 444 (LA073), medzi JPRL 176A (LA071) a 445B (LA073), medzi JPRL 175 (LA071) a 445B (LA073), medzi dielcami 174 (LA071) a 445 (LA073). Potom pokračuje po hranici parcely registra „C: 3556 katastrálneho územia Zboj s dielcami 174 (LA071), 167 (LA071), 461 (LA073), 458 (LA073) a 457 (LA073) až k bodu stretu hraníc parciel katastra Zboj č. 3556, 3718/1 a 3718/2. Odtiaľ sleduje hranicu medzi parcelami 3718/1 a 3718/2, pričom pretína JPRL 445B k bodu stretu hraníc parcely registra „C“ 3718/1 a parciel regisltra „E“ 831 a 896 katastrálneho územia Zboj. Tu pokračuje hranicou parcely registra „E“ 831 s parcelami registra „E“ 896, 895 a 894, pričom pretína JPRL 445A a 445B až k bodu stretu hraníc parcely registra „C“ 3718/1 a parciel registra „E“ 831 a 894 katastrálneho územia Zboj. Odtiaľ zase pokračuje po hranici medzi parcelami registra „C“ 3718/1 a 3718/2 k bodu stretu hraníc týchto dvoch parciel s parcelou registra „C“ 3730, pričom pretína JPRL 445A, 455B, dielec 454, zase 445A, OLP PH257, JPRL 447A, znovu OLP PH257 a dielec 446. Odtiaľ hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie sleduje hranicu medzi parcelami registra „C“ 3718/2 a 3730 katastrálneho územia Zboj zahrňujúc do ochranného pásma aj parcelu registra „E“ 786 katastrálneho územia Zboj idúc po jej západnej hranici, pričom pretína dielce 446, 441 a 442 a zároveň obchádza dielce 444, 443 a OLP PH248. Tento úsek vonkajšej hranice nakoniec pokračuje po hranici medzi parcelami registra „C“3718/2 a 3743 a tiež medzi parcelami registra „E“ 798 a 842 katastrálneho územia Zboj a končí na priesečníku tejto hranice s východnou hranicou OLP PH247, pričom pretína JPRL 442A. Končí na hranici zóny B prírodne rezervácie. Tento polygón obsahuje ešte štyri enklávy vnútri, ktoré nie sú súčasťou ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec. Prvou enklávou je prírodná rezervácia Bahno (dielec 468 a OLP PH150 a PH152), druhou enklávou je parcela registra „E“ 231 katastrálneho územia Zboj (časť dielca 460 LC Lesy LPM Zboj), ďalšou enklávou je parcela registra „E“ 232 katastrálneho územia Zboj (časť dielca 460 LC Lesy LPM Zboj a časť elektrovodu E4) a poslednou enklávou je parcela registra „E“ 230 katastrálneho územia Zboj (časť dielca 460 LC Lesy LPM Zboj).
Vonkajšia hranica druhého polygónu ochranného pásma sa napája východe na hranicu zóny B a začína na priesečníku hranice medzi JPRL 278B a 278C lesného celku Lesy LPM Ulič (LA071) s hranicou medzi parcelami registra „E“ 533/213 a 533/225 katastrálneho územia Ruský Potok. Odtiaľ pokračuje po hranici medzi týmito dvoma parcelami na západ, ďalej medzi parcelami registra „E“ 533/201 a 533/213, ďalej hranicou parcely 533/201 s parcelami registra „E“ katastrálneho územia Ruský Potok č. 658, 659, 660 a 661, pričom pretína JPRL 278C a 278B. Potom pokračuje po hranici parcely registra „E“ 533/1 s parcelami katastrálneho územia Ruský Potok č. 661, 540, 539, 538, 537 a 536, pričom pretína JPRL 278B a 276B a zároveň obchádza dielec 275 a nelesný pozemok – parcelu registra „C“ 347 katastrálneho územia Ruský Potok. Ďalší krátky úsek hranice ochranného pásma je totožný s hranicou medzi parcelami registra „E“ 533/201 a 542/2 katastrálneho územia Ruský Potok pretínajúcou JPRL 276B a 276A. V priesečníku hranice medzi týmito dvoma parcelami s hranicou JPRL 285A sa hranica ochranného pásma stáča na sever a sleduje hranicu medzi parcelami registra „C“ 285 a 288 katastrálneho územia Ruský Potok, zo začiatku sleduje hranicu medzi JPRL 276A a 285A, ale zakrátko sa odkláňa do vnútra JPRL 276A, pretína ju a následne seká aj dielec 280. Od stretu hraníc medzi parcelami registra „C“ 285, 287 a 288 hranica ochranného pásma pokračuje po hranici medzi parcelami 287 a 288 a pretína dielec 281 až k tvrdej lesnej ceste kategórie L1 číslo C53 v sedle Príslopec. Odtiaľ sledujúc hranicu medzi parcelami registra „C“ 277 a 286 pokračuje na sever k najbližšiemu lomovému bodu hranice medzi týmito dvoma parcelami, potom prechádza na druhú stranu lesnej cesty, vedie po severnej hranici lesného skladu SK21 s dielcom 585, prichádza k lesnej ceste C54, vedie smerom na severovýchod po jej okraji – hranici s dielcom 585 zase len k najbližšiemu lomovému bodu, prechádza na druhú stranu cesty, niekoľko metrov sleduje hranicu medzi JPRL a lesným skladom SK21 k priesečníku tejto hranice s hranicou medzi parcelami registra „E“ 531 a 817 katastrálneho územia Ruský Potok. Odtiaľ pokračuje po hranici parcely 531 s parcelami registra „E“ 532 a 816, pričom pretína JPRL 583A a 583B a obchádza lesný sklad SK21. Zopár metrov sa hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec stotožňuje s hranicou medzi JPRL 583B a lesným skladom pretínajúc parcelu registra „E“ 816. Ďalej sleduje hranicu parcely 816 s parcelami registra „E“ 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524 a 523 katastrálneho územia Ruský Potok, pričom striedavo pretína JPRL 583B a 583A. V mieste križovania parcely registra „E“ 816 s lesnou cestou C52 sčasti sleduje severný okraj tejto lesnej cesty až k bodu stretu hraníc JPRL 582A, 583B a tejto lesnej cesty, ktorú v tomto mieste prekračuje. Potom od stretu hraníc parciel registra „C“ 263, 289 a 291 pokračuje hranicou medzi parcelami 289 a 291 katastrálneho územia Ruský Potok, k priesečníku tejto hranice s hranicou medzi parcelami registra „E“ 816 a 523 a pretína JPRL 283B. Odtiaľ pokračuje hranicou parcely 816 s parcelou 523 a od priesečníka tejto hranice s hranicou medzi parcelami registra „C“ 289 a 291 znovu pokračuje hranicou medzi týmito dvoma parcelami registra „C“, ďalej medzi parcelami registra „C“ 290 a 291, parcelami 291 a 303 až k priesečníku hranice medzi parcelami 291 a 303 s hranicou medzi parcelami registra „E“ 816 a 509 katastrálneho územia Ruský Potok, pričom seká JPRL 283B a 286C. Z tohto bodu pokračuje po hranici parcely registra „E“ 816 s parcelami registra „E“ 509, 508 a 507 katastrálneho územia Ruský Potok až k priesečníku tejto hranice s hranicou medzi JPRL 286B a 288, pričom pretína JPRL 286C, 286B, 287 a 288. Odtiaľ sleduje najprv severozápadným smerom hranicu medzi JPRL 286B a 288, medzi JPRL 286A a 288 a medzi JPRL 288 a OLP PH104 až k hranici dielca 289. Odtiaľto pokračuje po hranici parcely registra „C“ 301 s parcelami 302 a 292 katastrálneho územia Ruský Potok k priesečníku s hranicou medzi parcelami registra „E“ 453 a 532 katastrálneho územia Ruský Potok pretínajúc dielec 289. Tu sa stáča hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie na severozápad sledujúc hranicu medzi parcelami registra „E“ 453 a 532 až k hranici katastrálneho územia Ruský Potok, pričom pretína dielce 289, 290, 291 a znovu 290. Od toho bodu sa hranica ochranného pásma stáča na juhozápad a sleduje hranicu medzi katastrálnymi územiami Ruský Potok a Topoľa až k hranici katastrálneho územia Kolbasov, pričom pretína JPRL 290, 291, 507A, obchádza dielec 296, pretína dielec 297, určitý úsek zároveň sleduje hranice medzi JPRL 297 a 507B, JPRL 297 a 506A, hranicu zvážnice C42 s dielcami 297 a 298, potom pretína dielce 298 a 299 a sčasti je totožná s hranicou medzi JPRL 299A a 324B. Od trojhraničia katastrálnych území hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie pokračuje po hranici katastrálneho územia Kolbasov a Topoľa a zároveň medzi dielcami 324 lesného celku Lesy LPM Ulič (LA071) a 324 lesného celku Neštátne lesy na LHC Ulič Zboj (LA074), dielcami 324 (LA071) a 325 (LA074), dielcami 328 (LA071) a 325 (LA074), dielcami 328 (LA071) a 326 (LA074), dielcami 330 (LA071) a 486 (LA074), dielcom 330 (LA071) a OLP PH118 (LA071), dielcom 492 (LA071) a OLP PH118 (LA071), znovu medzi dielcom 330 (LA071) a OLP PH118 (LA071), medzi dielcami 330 (LA071) a 331 (LA074), dielcom 330 (LA071) a OLP PH64 (LA074), znovu medzi dielcami 330 (LA071) a 331 (LA074), dielcami 330 (LA071) a 334 (LA074), potom pretína JPRL 491C (LA071), opäť sleduje hranicu medzi dielcami 330 (LA071) a 334 (LA074), dielcami 491 (LA071) a 334 (LA074), dielcami 491 (LA071) a 5 (LA074) a dielcami 490 (LA071) a 5 (LA074). Od stretu hraníc JPRL 488 (LA071), 490B (LA071) a 5 (LA074) sa hranica ochranného pásma točí, prechádza ďalej porastmi lesného celku Lesy LPM Ulič (LA071) a sleduje hranicu medzi parcelami registra „C“ katastrálneho územia Topoľa 820 a 824, ďalej hranicu parcely registra „C“ 821 s parcelami registra „C“ 824, 826, 828 a 819 katastrálneho územia Topoľa až k hranici parcely registra „C“ 820, pričom pretína dielce 490, 488, 487, opäť 490, sčasti zároveň ide hranicou dielca 490 s dielcami 487 a 486, ďalej pretína dielec 486, určitý úsek zároveň sleduje hranicu medzi dielcami 486 a 489, potom zase pretína dielec 486, potom dielce 489 a 490. Ďalej pokračuje po hranici medzi parcelami registra „C“ 819 a 820, pretínajúc JPRL 490A. Časť hranice ochranného pásma je tvorená hranicou medzi JPRL 490A a 494B. Potom znovu pokračuje po hranici parcely registra „C“ 820 s parcelami registra „C“ katastrálneho územia Topoľa 819 a 816, pričom obchádza parcelu registra „E“ 897 katastrálneho územia Topoľa, seká juhozápadný roh JPRL 494A, potom JPRL 490A, znovu 494A a následne zároveň sleduje južnú hranicu nelesného pozemku – parcely 816 s JPRL 494A, 490A, zase 494A, opäť 490A a nanovo 494A, dielca 493, JPRL 490A a dielca 491. Od trojhraničia parciel registra „C“ 815, 816 a 820 pokračuje po hranici parcely 816 s parcelami 815 a 819 katastrálneho územia Topoľa a zároveň sleduje hranicu nelesnej parcely 816 s dielcami 491 a 493. V blízkosti hranice JPRL 494A, pretína parcelu registra „C“ 819 a následne pokračuje po hranici parcely registra „C“ 818 s parcelami registra „C“ katastrálneho územia Topoľa 817 a 812. Seká pritom JPRL 493A, 494A, opäť 493A, nanovo 494A a dielec 495. Ďalej vedie hranicou parcely registra „C“ 785, s parcelami registra „C“ 812, 811, 791 až k ceste C45, pričom pretína dielce 495, 496, opäť 495, potom sčasti zároveň sleduje hranicu medzi dielcami 495 a 496, medzi 495 a 498, dielcami 498 a 499 a pretína dielec 499. Odtiaľ vedie krátky úsek okrajom – hranicou tvrdej lesnej cesty C45 s JPRL 499B, zvážnicou C42, dielcom 517 a prechádza krížom na druhú stranu cesty C45. Od štvorhraničia parciel registra „C“ 775, 778, 789/1 a 789/2 katastrálneho územia Topoľa vedie po hranici parcely 789/2 s parcelami registra „C“ 778 a 768, pričom spočiatku pretína juhozápadný výbežok dielca 517, potom zároveň sleduje východný okraj lesnej cesty C46 – hranicu s dielcami 517 a 518, pričom po východnej strane obchádza lesné sklady SK10 a SK11. Ďalej vedie po hranici parcely registra „C“ 768 s parcelami registra „C“ 767, 766 až po parcelu registra „C“ 747 katastrálneho územia Topoľa, spočiatku zároveň po hranici medzi dielcami 518 a 520, potom pretína dielec 520. Od trojhraničia parciel registra „C“ pokračuje po hranici medzi parcelami 747 a 766 a po hranici parcely 742 s parcelami 746/1 a 743 katastrálneho územia Topoľa k východnému bodu parcely registra „C“ 741/1. Pretína pritom dielce 520, lesnú cestu C44, znovu dielec 520, 527, znovu cestu C44, dielec 525, 526 a 524. Potom sleduje hranicu medzi parcelami registra „C“ 741/1 a 743 katastrálneho územia Topoľa k hranici parcely registra „C“ 745 pretínajúc dielec 524. Tu krížom pretína parcelu 745, stáča sa na juhozápad a pokračuje po hranici parcely registra „C“ 745 s parcelami registra „C“ 728 a 740/3, a následne po hranici parcely registra „C“ 734 s parcelami registra „C“ 740/3, 728 a 729 katastrálneho územia Topoľa, pričom pretína dielec 530 a potom s hranicou parciel zároveň sleduje východný resp, severný okraj – hranicu lesnej cesty C44 s dielcami 530 JPRL 529A, 534 a 533B. Tu šikmo pretína lesnú cestu C47 k severovýchodnému rohu lesného skladu SK15, potom sleduje hranicu dielca 538 s lesným skladom SK15, lesnou cestou C48, lesným skladom SK16 a vedie tiež po hranici medzi JPRL 537B a lesného skladu SK16. Ďalej hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie pokračuje po východnom resp. severnom okraji – hranici lesnej cesty C48 s JPRL 537B, s dielcami 540, 543, 544, s lesnou cestou C49 a znovu s dielcom 544 až k hranici parcely registra „E“ 394 katastrálneho územia Topoľa. Odtiaľ hranica sleduje hranicu medzi parcelami registra „E“ 394 a 1013/1, a potom hranicu parcely registra „E“ 398 s parcelami registra „E“ 394, 395, 396 a 397 až k lesnej ceste C48, pričom pretína JPRL 544B, 549 a 551. Ďalej pokračuje po západnom dielci 551 s lesnými cestami C48 a C50 až k OLP PH178 a zároveň obchádza z východu parcelu registra „E“ 399 katastrálneho územia Topoľa. Potom obchádza OLP PH178 po jeho hranici s dielcami 551, 548 a 552 a prechádza cez lesnú cestu C50. Odtiaľ vedie po hranici JPRL 552B a elektrovodu E8 s nelesným pozemkom – parcelou registra „C“ 924 a pritom obchádza parcely registra „E“ 399 a 400 katastrálneho územia Topoľa a schádza k štátnej ceste Topoľa – Runina. Odtiaľto pokračuje východným okrajom štátnej cesty – hranicou parcely registra „C“ 970/1 katastrálneho územia Topoľa s JPRL 552B, s elektrovodom E8, s dielcom 556, znovu s elektrovodom E8, dielcom 558, lesným skladom SK17, opätovne s dielcom 558, nanovo s elektrovodom E8, s dielcami 557 a 559, s lesným skladom SK18, s dielcom 564 a s lesným skladom SK19. Tu prechádza cez riečku Uličku a ďalej pokračuje po okraji štátnej cesty, tentoraz po hranici parcely registra „C“ 970/2 katastrálneho územia Topoľa s lesným skladom SK20 a s dielcom 565. Potom pretína riečku Uličku – parcelu 653, zase vedie po hranici parcely 970/2 tentoraz s OLP IP9, znovu prekračuje riečku Uličku – parcelu 653, pokračuje po jej južnej hranici s dielcom 565, 567, znovu prejdúc cez riečku Uličku a parcelu 653 sa vracia a pokračuje okrajom štátnej cesty po hranici parcely 970/2 s JPRL 566A, s elektrovodom E10 a opätovne s JPRL 566A až k hranici katastrálneho územia Topoľa. Tu sa hranica ochranného pásma odkláňa od štátnej cesty a vedie po hranici katastrálnych území Topoľa a Runina až k najjužnejšiemu výbežku parcely registra „C“ 750 katastrálneho územia Topoľa. Tento úsek je pritom zároveň hranicou medzi JPRL 566A a 566C, medzi elektrovodom E10 a JPRL 566C, opäť medzi JPRL 566A a 566C, následne prechádza riečkou Ulička po hranici parcely registra „C“ 653 katastrálneho územia Topoľa. Ďalej je zároveň hranicou medzi elektrovodom E9 lesného celku Lesy LPM Ulič (LA071) a elektrovodom E1 lesného celku Neštátne lesy na LHC Topoľa (LA072), tiež hranicou dielca 86 (LA072) s dielcami 567 (LA071), 569 (LA071) a 570 (LA071), potom je hranicou dielca 93 (LA072) s dielcami 571 (LA071) a 574 (LA071), ďalej je zároveň hranicou dielca 574 (LA071) s dielcami 92 (LA072) a 99 (LA072), prechádza cez lesnú cestu C51 (LA071) – C2 (LA072), následne je zároveň hranicou dielca 575 (LA071) s dielcami 98 (LA072) a 102 (LA072), potom zároveň hranicou dielca 102 (LA072) s dielcami 576 (LA071) a 577 (LA071), ďalej je zároveň hranicou medzi dielcami 577 (LA071) a 104 (LA072) a tiež medzi dielcami 578 (LA071) a 107 (LA072). Pri najjužnejšom bode parcely registra „C“ 750 katastrálneho územia Topoľa hranica ochranného pásma prechádza cez lesnú cestu – zvážnicu C52 (LA071), potom pokračuje jej juhozápadným resp. južným okrajom – hranicou s dielcami 578 (LA071), 579 (LA071) a s JPRL 580A k jej najsevernejšiemu výbežku, znovu prechádza cez zvážnicu C52 a pokračuje hranicou medzi katastrami Runina a Ruský Potok, ktorá je zároveň hranicou medzi dielcom 117 (LA072) s JPRL 580B (LA071), tiež zároveň hranicou dielca 122 (LA072) s dielcami 581 (LA071), 582 (LA071) a 583 (LA071), prechádza cez tvrdú lesnú cestu C3 (LA072) – C54 (LA071), znovu vedie hranicou medzi dielcami 122 (LA072) a 583 (LA071), ďalej je zároveň hranicou medzi dielcami 114 (LA072) a 584 (LA071), tiež hranicou dielca 586 (LA071) s dielcami 113 (LA072), 129 (LA072) a 147 (LA072, prechádza cez tvrdú lesnú cestu C6 (LA072) – C53 (LA071), nakoniec pokračuje hranicou dielca 148 (LA072) s dielcami 587 (LA071) a 588 (LA071), kde končí pri juhozápadnom rohu JPRL 150B (LA072), kde sa napája na hranicu zóny B. Tento polygón obsahuje ešte jednu enklávu vo vnútri, ktorá nie je súčasťou ochranného pásma prírodnej rezervácie a tou je parcela registra „E“ 535/1 katastrálneho územia Ruský Potok (časť JPRL 276A a 276B LC Lesy LPM Ulič).
Tretí polygón ochranného pásma prírodnej rezervácie oddeľuje od druhého polygónu iba štátna cesta medzi obcami Topoľa a Runina a riečka Ulička. Jeho vonkajšia hranica začína na najjužnejšom výbežku parcely registra „C“ 923 katastrálneho územia Topoľa, odkiaľ sa púšťa najprv severozápadným smerom po hranici parcely registra „C“ 923 s parcelami registra „C“ 919, 920 a 658 katastrálneho územia Topoľa, pričom pretína dielce LC Lesy LPM Ulič č. 632, 633 a zase 632. potom sčasti vedie zároveň juhovýchodnou hranicou lesnej cesty C62 s JPRL 632 a 631A až k hranici parcely registra „C“ 677 katastrálneho územia Topoľa. Následne vedie po hranici medzi parcelami registra „C“ 658 a 677 až k hranici parcely registra „C“ 676/1 katastrálneho územia Topoľa, kde pretína JPRL 631A, 630A, lesnú cestu C62 a nanovo 630A. Tu prechádza cez parcelu registra „C“ 658 a pokračuje po hranici medzi parcelami registra „C“ 675 a 676/2 katastrálneho územia Topoľa pretínajúc JPRL 630A až k zvážnici C60, ktorej okraj je sčasti totožný s hranicou týchto dvoch parciel, potom pretína túto zvážnicu a znovu JPRL 630 a od bodu stretu hraníc parciel registra „C“ 675, 676/2 a 660 katastrálneho územia Topoľa pokračuje hranicou medzi parcelami registra „C“ 675 a 660 pretínajúc JPRL 630A a 630B až k najjužnejšiemu výbežku JPRL 627A. Odtiaľ hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie pokračuje hranicou medzi parcelami registra „C“ 665 a 675 katastrálneho územia Topoľa, ktorá je sčasti totožná s hranicou medzi JPRL 625 a 630A a sčasti seká dielec 625, potom pokračuje po hranici parcely registra „C“ 674 katastrálneho územia Topoľa s parcelami 675 a 673 katastrálneho územia Topoľa, pričom seká JPRL 625, 630A, 643B, znovu 630A, 630B, 634A, znovu 643B, obchádza JPRL 641A, pretína lesnú cestu C66, potom najjužnejší výbežok JPRL 642B, znovu cestu C66, chvíľu vedie jej východným okrajom s JPRL 643B, znovu pretína lesnú cestu C66, znovu JPRL 642B, znovu lesnú cestu C66, nanovo JPRL 643B, opäť lesnú cestu C66 a JPRL 642B, zase prechádza cez cestu C66, nanovo pretína JPRL 643B, potom 643C, potom 15 m sleduje okraj lesnej cesty C66 s JPRL 643C, opäť túto JPRL pretína, sčasti sleduje hranicu medzi JPRL 643B a 643C, potom obchádza OLP PH210 po jej hranici s JPRL 643B a 643A a napokon po hranici medzi JPRL 643A a 643C. Potom hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie vedie po hranici parcely registra „C“ 673 katastrálneho územia Topoľa s parcelami registra „C“ 668 a 672 katastrálneho územia Topoľa, pričom spočiatku vedie zároveň po hranici medzi JPRL 643A a 643C, ale potom sa od nej odkláňa a pretína JPRL 643C, 643D, znovu 643C, lesnú cestu C66, JPRL 642A a 640 až k najjužnejšiemu výbežku parcely registra „C“ 672. Z tohto bodu pokračuje po hranici parcely registra „C“ 671 katastrálneho územia Topoľa s parcelami 672, 668 a 667 katastrálneho územia Topoľa, pričom najprv istý úsek vedie zároveň po hranici medzi JPRL 644A a 645A, potom seká JPRL 645A a 645B, niekoľko metrov sleduje hranicu medzi JPRL 645B a 647, nanovo pretína JPRL 645B, lesnú cestu C67, JPRL 647 a napokon schádza znovu na lesnú cestu C67. Odtiaľ pokračuje hranicou dielca 647 s lesnou cestou C67, s JPRL 646C a s OLP PH212, ktorý obchádza zo západu a potom ide niekoľko metrov po hranici tohto OLP a JPRL 646C. Ďalej pokračuje po hranici parcely registra „C“ 667 katastrálneho územia Topoľa s parcelami registra „C“ 670 a 900 katastrálneho územia Topoľa až k hranici katastrálneho územia Topoľa s katastrálnym územím Veľká Poľana, pričom pretína JPRL 646C, 646B, znovu 646C a 647. Od tohto bodu značná časť hranice ochranného pásma prírodnej rezervácie je totožná s hranicou katastrálneho územia Topoľa so susednými katastrálnymi územiami Veľká Poľana, potom Ruské a napokon Runina. Pritom je zároveň totožná s hranicami medzi dielcom 647 LC Lesy LPM Ulič (LA071) a OLP CH112 LC Lesy na LHC Starina (KPL SL248), medzi dielcami 647 (LA071) a 124 (SL248), dielca 617 (LA071) s dielcami 124 (SL248), 3305 (SL248), dielca 616 (LA071) s dielcami 3305 (SL248), 3304 (SL248), 3302 (SL248), dielca 615 (LA071) s dielcami 3302 (SL248) a 3301 (SL248), dielca 614 (LA071) s dielcom 3301 (SL248) a s OLP PH215 (SL248), s hranicou dielca 3301 (SL248) s dielcami 613 (LA071) a 612 (LA071), s hranicou dielca 612 (LA071) s dielcom 3288 (SL248) a OLP PH212 (SL248), s hranicou dielca 3288 (SL248) s dielcami 605 (LA071), 602 (LA071) a 601 (LA071), s hranicou medzi dielcami 600 (LA071) a 3287 (SL248), úsek hranice medzi katastrálnymi územiami Topoľa a Ruské je zároveň totožný s hranicou dielca 4287 (SL248) s dielcami 600 (LA071) a 599 (LA071), s hranicou dielca 598 (LA071) s dielcami 4285 (SL248) a 4278 (SL248), s hranicou medzi dielcami 596 (LA071) a 4278 (SL248), úsek hranice medzi katastrálnymi územiami Topoľa a Runina je zároveň totožný s hranicou dielca 596 LC Lesy LPM Ulič (LA071) s dielcami 280 LC Neštátne lesy na LHC Topoľa (LA072) a 281 (LA072), s hranicou medzi dielcami 595 (LA071) a 281 (LA072) a s hranicou dielca 566 (LA071) s dielcami 238 (LA072), 230 (LA072), 237 (LA072) a 236 (LA072) pričom prechádza cez tvrdú asfaltovú lesnú cestu C57 (LA071) – C19 (LA072) a schádza na štátnu cestu medzi obcami Topoľa a Runina. Z tohto bodu hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie pokračuje už len cez LC Lesy LPM Ulič (LA071) severným, severozápadným a západným okrajom štátnej cesty na západ – hranicou parcely registra „C“ 970/2 katastrálneho územia Topoľa s JPRL 566B, cez odbočku tvrdej lesnej cesty C57, znovu hranicou s JPRL 566B, OLP IP10, s lesným skladom SK22 cez odbočku lesnej cesty C58, hranicou s JPRL 604B, lesným skladom SK23, hranicou s JPRL 605B, s dielcom 607, prechádza okrajom cesty (mosta) cez riečku Uličku, hranicou cesty – tentoraz parcely registra „C“ 970/1 katastrálneho územia Topoľa s OLP IP11, potom prechádza na druhý breh riečky Uličky a hranicou parcely registra „C“ 653 katastrálneho územia Topoľa s dielcom 607, elektrovodom E11 pokračuje až k juhozápadnému výbežku dielca 607, tu znovu prekračuje riečku Uličku – parcelu 653 a pokračuje okrajom štátnej cesty – severozápadnou hranicou parcely registra „C“ 970/1 katastrálneho územia Topoľa s OLP IP12, s dielcom 629, s OLP IP13 a znovu s dielcom 629 a nanovo s OLP IP13 k jeho najjužnejšiemu výbežku, tu opäť prekračuje riečku Uličku a smerom na juh západnou hranicou parcely registra „C“ 653 katastrálneho územia Topoľa s dielcami 628 a 632 schádza až k východiskovému bodu. Tento polygón nemá žiadne enklávy vnútri a teda nemá ani vnútornú hranicu.
Vonkajšia hranica štvrtého polygónu ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec nadväzuje na jej zónu B v bode stretu hraníc JPRL 259B a 260 LC Neštátne lesy na LHC Topoľa (LA072) a JPRL 594A LC Lesy LPM Ulič (LA071). Odtiaľ smeruje najprv na juhojuhozápad a sleduje hranicu medzi dielcami 260 (LA072) a 594A (LA071) pretínajúc zvážnicu C15 (LA072) – C56 (LA071) a schádza k juhozápadnému cípu JPRL 594A. Ďalej pokračuje po hranici medzi dielcami 260 (LA072) a 552 LC Lesy na LHC Starina (SL248), medzi dielcami 260 (LA072) a 551 (SL248), medzi dielcom 551 (SL248) a zvážnicou C15 (LA072), znovu medzi dielcami 260 (LA072) a 551 (SL248). Ďalej hranica pokračuje lesným celkom Lesy na LHC Starina (SL248). Najprv ide po hranici medzi dielcami 551 a 4262 a schádza k tvrdej lesnej ceste C55, kde sa stáča smerom na severoseverozápad a pokračuje po severovýchodnom okraji – hranici lesnej cesty s dielcami 551, 552, 555, 556, obchádza lesný sklad SK132, znovu ide hranicou lesnej cesty C55 s dielcami 556 a 557, potom pokračuje po hranici JPRL 4272A s JPRL 557 a 558A, hranicou lesnej cesty C8 s dielcom 558A, znovu sleduje hranicu medzi JPRL 558A a 4272A, prechádza cez lesnú cestu C8-C55, nanovo sleduje hranicu medzi JPRL 558A a 4272A a prechádza cez lesnú cestu C9-C55. Potom najprv ide hranicou lesného skladu SK27 s JPRL 558A a potom pokračuje po hranici dielca 4630 s dielcami 558, 554 a 553 a nakoniec po hranici dielca 4631 (SL248) s dielcami 553 (SL248) a 594 LC Lesy LPM Ulič (LA071) a napája sa na zónu B prírodnej rezervácie na trojmedzí dielcov 592 (LA071), 594 (LA071) a 4631 (SL248). Tento polygón taktiež nemá žiadne enklávy vnútri a teda nemá ani vnútornú hranicu.
Vonkajšia hranica piateho polygónu ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec nadväzuje na jej zónu B pri najzápadnejšom výbežku dielca 138 LC Lesy na LHC Starina 248 a tvorí ju hranica dielca 4641 s dielcami 140, 142 a 143, potom hranica medzi JPRL 143C a 4643B a napokon hranica dielca 143 s dielcom 4649 a znovu nadväzuje na zónu B rovnako na hranici medzi týmito dvoma dielcami vo vzdialenosti 100 m od západného výbežku JPRL 146. Aj tento polygón nemá žiadne enklávy vnútri a teda nemá ani vnútornú hranicu.
Vonkajšia hranica šiesteho polygónu ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec nadväzuje na jej zónu B blízko predošlého polygónu, a to na severozápadnom rohu JPRL 143A LC Lesy na LHC Starina (SL248), skade vedie najprv severozápadným smerom po hranici dielca 147 s JPRL 4649C a 4658, potom vedie hranicou medzi dielcami 150 a 4658, ďalej hranicou dielca 153 s dielcami 4665 a 4669, následne sleduje hranicu medzi dielcami 155 a 4669, hranicu dielca 4672 s dielcami 156 a 159. Ďalší úsek hranice tohto polygónu sleduje hranicu dielca 159 s OLP IP44, s JPRL 4679A a 4686B, potom sleduje hranicu dielca 4755 s dielcami 160 a 383, následne je totožný s hranicou medzi dielcami 384 a 4756, potom vedie hranicou dielca 389 s dielcami 4701, 4705 a 2553, ďalej hranicou dielca 390 s dielcami 2553 a 4705, hranicou dielca 391 s dielcami 4708, 4711, znovu s dielcom 4708 a s dielcom 4706. Potom pokračuje po hranici dielca 4706 s dielcami 390 a 389, ďalší úsek je tvorený hranicou dielca 4707 s dielcami 389 a 166. Po hranici medzi dielcami 166 a 4761 hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie vychádza na štátnu hranicu Slovenskej republiky s Poľskou republikou k hraničnému kameňu 29/5. Odtiaľ sleduje túto štátnu hranicu smerom najprv na severovýchod a potom na juhovýchod až k najsevernejšiemu výbežku dielca 4157 medzi hraničnými kameňmi 27/2 a 27/3, ale obchádza lúčky na vrchole kopca Okruhliak a jeho hrebeni označené ako OLP CH121 a CH120. Potom hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie odbáča od štátnej hranice a juhozápadným smerom sleduje najprv hranicu medzi dielcami 163 a 4157, ďalej hranicu dielca 4158 s dielcami 162, 161 a 384, potom vedie po hranici dielca 4160 s dielcami 160 a 159 a napokon po hranici dielca 157 s dielcom 4157, s OLP CH53, a znovu s dielcom 4157 a napája sa na zónu B na hranici medzi dielcami 157 a 4157 vo vzdialenosti 100 m od severozápadného rohu dielca 154. Tento polygón taktiež nemá vnútornú hranicu, pretože nie sú doňho včlenené žiadne enklávy.
Siedmy polygón je malý a je tvorený len ostatným lesným pozemkom PH 141 LC Lesy LPM Zboj (LA073) a vonkajšia hranica je tvorená obvodovou hranicou tohto OLP na jednej strane s dielcom 191 (súčasť prírodnej rezervácie Borsukov vrch) a na druhej strane s Poľskou republikou.

Zoznam parciel ochranného pásma
Okres Snina, katastrálne územie Nová Sedlica:
758 – časť, 759 – časť, 760 – časť, 1057 – časť, 1058 – časť, 1059 – časť, 1060 – časť, 1061, 1062, 1063 – časť, 1064 – časť, 1065, 1066, 1067 – časť, 1068/1 – časť, 1068/2, 1068/3, 1069, 1070, 1071, 1072 – časť, 1073/1, 1073/2 – časť, 1075 – časť, 1076, 1077, 1078, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1079/4, 1080, 1081 – časť, 1082, 1083 – časť, 1084/1 – časť, 1084/2, 1086 – časť, 1087 – časť, 1088/1, 1088/2 – časť, 1088/3 – časť, 1088/4 – časť, 1089, 1090, 1091 – časť, 1092/1, 1092/2, 1093 – časť, 1094, 1095, 1096/1 – časť, 1096/2 – časť, 1096/3 – časť, 1097 – časť, 1098 – časť, 1099 – časť, 1100 – časť, 1101 – časť, 1102, 1103 – časť, 1104 – časť, 1106, 1107 – časť, 1108 – časť, 1109, 1110, 1112 – časť, 1113, 1114 – časť, 1115 – časť, 1116 – časť, 1117, 1118 – časť, 1119 – časť, 1120 – časť, 1154 – časť, 1155, 1156 – časť, 1157 – časť, 1158, 1159 – časť, 1160, 1161, 1162 – časť, 1163, 1165, 1166/1, 1166/2 – časť, 1167, 1168 – časť, 1169 – časť, 1174 – časť, 1175, 1176, 1178 – časť, 1179 – časť, 1181 – časť, 1182 – časť, 1183, 1184, 1188 – časť, 1191 – časť, 1192 – časť, 1195, 1196, 1198, 1206/1 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Ruské:
16/1 – časť, 16/2 – časť, 85 – časť, 189 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Ruský Potok:
259, 262 – časť, 263 – časť, 264, 265, 266, 267, 268 – časť, 269, 271 – časť, 272, 273, 274 – časť, 275, 276 – časť, 277 – časť, 278, 279, 280, 281 – časť, 282 – časť, 283 – časť, 284 – časť, 285 – časť, 286, 287, 291 – časť, 292 – časť, 293 – časť, 302 – časť, 305 – časť, 306 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Topoľa:
577, 578, 579, 580 – časť, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 – časť, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615 – časť, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 625, 626, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 629/3, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 651 – časť, 652, 653 – časť, 654, 655, 656, 657, 658 – časť, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 – časť, 668, 672, 674 – časť, 676/1, 676/2, 677, 678, 680 – časť, 681, 682 – časť, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 694, 695, 696, 697 – časť, 698, 699, 700 – časť, 701 – časť, 705, 706, 707/1, 707/2 – časť, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 – časť, 725/1, 725/2, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732 – časť, 740/3, 743, 744, 745 – časť, 746/1, 746/2, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759/1, 759/2, 760/1, 760/2, 761 – časť, 763, 764, 765, 768 – časť, 769, 770, 771, 774 – časť, 775, 776, 778 – časť, 789/1 – časť, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 804 – časť, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814 – časť, 815, 817, 819 – časť, 820 – časť, 821, 822, 823, 923.
Okres Snina, katastrálne územie Uličské Krivé:
915, 916, 917, 918 – časť, 919, 920, 921 – časť, 922, 923 – časť, 2133 – časť.
Okres Snina, katastrálne územie Zboj:
1490/9 – časť, 3542/1 – časť, 3542/2 – časť, 3542/3, 3542/4 – časť, 3543, 3544, 3579/1 – časť, 3579/3 – časť, 3718/1, 3718/2 – časť, 3724 – časť, 3730 – časť, 3735 – časť, 3740 – časť, 3741 – časť, 3743 – časť, 3746, 3747 – časť, 3748, 3749 – časť, 3750 – časť, 3751, 3754 – časť, 3755 – časť, 3764 – časť, 3765 – časť, 3766, 3767 – časť, 3768, 3769, 3770 – časť, 3771, 3772 – časť, 3778/1, 3785 – časť, 3786 – časť, 3787, 3788, 3789 – časť, 3790 – časť, 3793, 3794 – časť, 3796 – časť, 3797 – časť, 3798/1, 3798/2 – časť, 3799, 3800 – časť, 3801 – časť, 3802, 3803, 3804, 3806 – časť, 3807, 3808, 3809, 3810 – časť, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818/1, 3818/2 – časť, 3819 – časť, 3820 – časť, 3821, 3822, 3823, 3824, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830 – časť, 3831 – časť, 3832, 3833, 3834, 3835/1, 3836, 3838 – časť, 3839, 3841 – časť, 3845, 3846, 3847, 3893/2 – časť, 3895 – časť.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 334/2021 Z. z.
PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ REZERVÁCIE
Prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej rezervácie.
Biotopy európskeho významu: Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (* 91E0), Pr3 Penovcové prameniská (* 7220), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140) a Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180).
Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), myšovka horská (Sicista betulina), * zubor hrivnatý/zubor lesný (Bison bonasus), * vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), * medveď hnedý (Ursus arctos) a * fuzáč alpský (Rosalia alpina).
Biotop druhu živočícha národného významu: salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra).
Biotopy druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov: jariabok hôrny (Tetrastes (Bonasia) bonasia), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), tesár čierny (Dryocopus martius), muchárik malý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), včelár lesný (Pernis apivorus), žlna sivá (Picus canus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) a pôtik kapcavý (Aegolius funereus).
Poznámka:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.
Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
Prioritný biotop a prioritný druh sú označené symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť A vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. z.“). Druhy živočíchov európskeho významu vrátane druhu živočícha národného významu a druhov vtákov sú označené v súlade s prílohou č. 5 časť A vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.