331/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.09.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

331
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. augusta 2021 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená 1. júla 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2021 – 2023 uzatvorená 1. júla 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.