330/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

330
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. augusta 2021
o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Dňa 1. septembra 2021 zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii, ktorou je úrok z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň z príjmov zo závislej činnosti alebo rozdiel dane z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2010, vyrubený daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak bola táto daň zaplatená do 1. januára 2021.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.