32/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

32
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. januára 2021,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak § 10b neustanovuje inak“.
2.
Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2021 do 1. februára 2023
Poskytovateľ Nemocničná a. s., Nemocnica Malacky sa od 1. februára 2021 do 1. februára 2023 považuje za zaradeného do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu; ustanovenia § 6 ods. 1 až 4 sa nepoužijú.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2021.
Igor Matovič v. r.