317/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

317
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 224/2020 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85 a § 91 ods. 16 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 224/2020 Z. z. sa mení takto:
V čl. II sa slová „1. septembra 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2023“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. augusta 2021.
Roman Mikulec v. r.