312/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

312
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala

opatrenie z 27. júla 2021 č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk.

V opatrení sa zohľadňuje:
a) usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/381 z 21. februára 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2017/2335 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2020/11), na ktorého základe sa umožňuje vzájomná výmena údajov medzi centrálnymi bankami,
b) lehota na poskytovanie údajov do registra bankových úverov a záruk v príslušnom mesiaci, ktorá sa predlžuje z 15 kalendárnych dní na 20 kalendárnych dní, a
c) rozšírenie rozsahu poskytovaných údajov z registra bankových úverov a záruk banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky a taktiež sa rozširuje rozsah údajov poskytovaných z registra bankových úverov a záruk klientovi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 26/2021 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.