310/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022 do 30.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

310
ZÁKON
z 24. júla 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „v informačnom systéme podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „v informačných systémoch podľa odseku 4“.
3.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
register fyzických osôb,3ca)
j)
zoznam osôb, ktorým bol priznaný osobitný príspevok baníkom alebo zvýšenie osobitného príspevku baníkom,3cb)
k)
informačné systémy, ktorých správcom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o údaje o tom, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ca a 3cb znejú:
3ca) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3cb) Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„l)
Národný zdravotnícky informačný systém,3cc) ak ide o poskytovanie údajov na účely konania vo veciach štátnych sociálnych dávok alebo sociálnych dávok a na účely hlásenia o narodení, a to údajov
1.
o uzavretí dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,3cd)
2.
o uzavretí dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa,3ce)
3.
o poradí pôrodu a účasti matky dieťaťa na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,3cf)
4.
o spôsobe opustenia zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou dieťaťa po pôrode,3cg)
5.
z registra záznamov o narodení,3ch)
m)
centrálny informačný systém na účely služieb zamestnanosti3ci) v časti týkajúcej sa evidencie uchádzačov o zamestnanie,
n)
informačný systém riadenia sociálnych dávok v časti týkajúcej sa pomoci v hmotnej núdzi a v časti týkajúcej sa evidencie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3cc až 3ci znejú:
3cc) § 2 ods. 1 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
3cd) § 12 ods. 3 písm. w) prvý bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
3ce) § 12 ods. 3 písm. w) druhý bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
3cf) § 12 ods. 3 písm. w) tretí bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
3cg) § 12 ods. 3 písm. w) štvrtý bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
3ch) § 12 ods. 3 písm. w) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
3ci) § 67 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 96/2013 Z. z.“.
8.
V § 1 odsek 4 znie:
„(4)
Ďalšími informačnými systémami na účely tohto zákona sú:
a)
informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti,3d)
b)
Centrálny register exekúcií,3e)
c)
informačný systém Slovenskej advokátskej komory v časti týkajúcej sa zoznamu advokátov.3f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3e a 3f znejú:
3e) § 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3f) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 1 ods. 6 sa za slová „Slovenskú informačnú službu“ vkladajú slová „a na Vojenské spravodajstvo“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 250/2010 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 písm. i) sa vypúšťa siedmy bod.
Doterajší ôsmy bod sa označuje ako siedmy bod.
2.
V § 9 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,“.
3.
V § 9 ods. 6 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sobášny list alebo úmrtný list manžela sa nepredkladajú, ak sobáš alebo úmrtie manžela nastali na území Slovenskej republiky, alebo sú zapísané v osobitnej matrike, pričom žiadateľ uvedie miesto sobáša alebo miesto úmrtia manžela,“.


4.
V § 9a ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,“.
5.
V § 9a ods. 4 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sobášny list a úmrtný list manžela sa nepredkladajú, ak sobáš a úmrtie manžela nastali na území Slovenskej republiky, alebo sú zapísané v osobitnej matrike, pričom žiadateľ uvedie miesto sobáša alebo miesto úmrtia manžela,“.
6.
V § 9a ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje v nich obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu.12aa)“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 13/2006 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 564/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 124/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) až d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).
2.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
3.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Doklady podľa odseku 2 písm. c) a d) sa nepredkladajú, ak informačný systém register fyzických osôb4) obsahuje údaje obsiahnuté v týchto dokladoch. Doklad podľa odseku 3 písm. b) sa predkladá vo forme originálu alebo jeho osvedčenej kópie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 124/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 druhá veta znie: „Zápisy sa vykonávajú na základe písomného oznámenia, pričom zápisy do knihy narodení sa vykonávajú aj prostredníctvom informačného systému1d) alebo na základe ústneho oznámenia rodiča.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
1d) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 13 ods. 3 prvá veta znie: „Zápis dieťaťa narodeného u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu6aa) sa do knihy narodení vykoná na základe údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií6ab) prostredníctvom informačného systému;1d) v ostatných prípadoch sa zápis do knihy narodení vykoná na základe oznamovacej povinnosti jedného z rodičov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa a 6ab znejú:
6aa) § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ab) Príloha č. 1a zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2021 Z. z.“.
4.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a), c) a d).
Doterajšie písmená b), e) a f) sa označujú ako písmená a) až c).
5.
V § 27 ods. 2 sa slová „písm. b), c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
6.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.“.
7.
V § 27 ods. 4 sa slová „písm. a) až c) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.
8.
V § 27 odsek 8 znie:
„(8)
Doklady podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nepredkladajú, ak informačný systém register fyzických osôb15a) obsahuje údaje obsiahnuté v týchto dokladoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 32 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o údaje, ktoré sú štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam známe z výkonu ich inej činnosti alebo ktoré môžu získať z dostupného informačného systému verejnej správy.19aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
19aa) Napríklad § 49 až 55 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z. zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z. zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z. a zákona č. 287/2021 Z. z. sa mení takto:
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 65 sa v časti Poznámky treťom bode vypúšťa posledná veta.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príslušný matričný úrad poskytne pridelené rodné číslo Národnému centru zdravotníckych informácií prostredníctvom informačného systému.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 2 ods. 1 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predisov.“.
2.
V § 7 ods. 4 časť druhej vety pred bodkočiarkou znie: „Žiadosť podá v slovenskom jazyku8) spolu s dokladom o narodení, ak nie je možné získať údaje o narodení v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného predpisu10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 1 ods. 3 písm. i) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 15 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
doklad o dosiahnutom vzdelaní a údaje dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo,“.
Čl. VIII
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 254/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z. a zákona č. 395/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 8 písm. a) sa slová „predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „predkladá jeho zákonný zástupca údaje tohto dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, a ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu,4ca) rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ca znie:
4ca) § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 8 písm. c) sa nad slovami „osobitného predpisu,“ odkaz „4e)“ nahrádza odkazom „4ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4e sa vypúšťa.
Čl. IX
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 6 písm. c) a § 237 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „a rodného listu“.
Čl. X
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 20 ods. 3 písmeno d) znie: „d) doklad o dosiahnutom vzdelaní alebo jeho osvedčenú kópiu,“.
Čl. XI
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 395/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 209/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 16 znie:
„(16)
Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 2 písm. r) a odseku 15 písm. a) má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,24aaaa) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 94 a osobitné predpisy24aaab) s tým, že tieto údaje Národná banka Slovenska zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.“.
Poznámka po čiarou k odkazu 24aaaa znie:
24aaaa) § 10 ods. 4 a 5 a § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac)
notára v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri osvedčovaní splnenia podmienky podľa osobitného predpisu,86dl) že prijímateľ podľa osobitného predpisu86dm) má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pri zápise určenej právnickej osoby do registra určených právnických osôb podľa osobitného predpisu.86dn)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 86dl až 86dn znejú:
86dl) § 50 ods. 6 písm. h) a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86dm) § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86dn) § 73b zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení zákona č. 357/2003 Z. z.“.
Čl. XII
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 209/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 56 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“.
2.
V § 56 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu žiadateľa na účely preverovania jeho totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“.
3.
V § 56 odsek 12 znie:
„(12)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. c) a d) a § 8 písm. b) prvého bodu má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,53b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy53c) s tým, že tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona 373/2018 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z. a zákona č. 209/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 4 písm. e) sa vypúšťa čiarka a slová „kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“.
2.
V § 4 ods. 12 druhá veta znie: „Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,13b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy;16aaa) tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Čl. XIV
Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z. a zákona č. 171/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 3a ods. 3 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „a úradne overenú kópiu úmrtného listu“.
Čl. XV
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z. a zákona č. 257/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 50 ods. 3 písm. d) sa za slovom „názov“ čiarka nahrádza spojkou „a“, vypúšťajú sa slová „sídlo, právnu formu,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pričom názov má iba informatívny charakter,“.
2.
V § 50 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
občianske združenie137) alebo organizačná jednotka združenia,136ah)“.
3.
V § 50 ods. 6 písm. g) sa za slová „sociálne poistenie“ vkladajú slová „alebo nie je evidovaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie“.
4.
V § 50 ods. 6 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak prijímateľ požiada notára o osvedčenie splnenia podmienok podľa odseku 6 písm. d), e), g), h) a j) do 30. novembra bežného roka, a tiež ak prijímateľ od 1. septembra 2021 do 15. decembra preukázal, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a nedošlo k zmene jeho čísla účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,“.
5.
V § 50 ods. 6 písm. j) sa slová „registra mimovládnych neziskových organizácií.143b)“ nahrádzajú slovami „registra právnických osôb.136ag)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 143b sa vypúšťa.
6.
V § 50 ods. 8 sa za slová „na ich opravu“ vkladá čiarka a slová „okrem údajov, ktoré je správca dane povinný a oprávnený pri svojej úradnej činnosti získavať a používať z úradnej povinnosti podľa osobitných predpisov145a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 145a znie:
145a) Napríklad § 10 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z., zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 50 ods. 13 v prvej vete sa za slovom „zverejniť“ vypúšťa slovo „presnú“.
8.
V § 50 ods. 13 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prijímateľ je povinný nahlásiť notárovi číslo a ročník vydania Obchodného vestníka, v ktorom si splnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, a to bezodkladne po splnení tejto povinnosti.“.
9.
V § 50 ods. 13 štvrtej vete sa za slovo „účtu“ vkladajú slová: „a číslo a ročník vydania Obchodného vestníka, v ktorom si splnil povinnosť podľa prvej vety,“.
Čl. XVI
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 273/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 16 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak má žiadateľ sídlo v Slovenskej republike, splnenie podmienok overuje podľa osobitného predpisu33b) ministerstvo,“.
Čl. XVII
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 21b ods. 4 písm. a) prvom bode časť vety za bodkočiarkou znie: „na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a e) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8 a splnenie podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ, užívateľský zamestnávateľ alebo hostiteľský subjekt,“.
2.
V § 22 ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 5 písm. c) sa slová „podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f)“.
3.
V § 70 ods. 8 šiesta veta znie: „Národný inšpektorát práce je povinný do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. c).“.
5.
V prílohe č. 2 písm. A sa vypúšťa písmeno i).
Čl. XVIII
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa mení takto:
2.
V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
3.
V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).
4.
V § 48 odsek 12 znie:
„(12)
Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava alebo kde má sídlo. Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,48a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51aa sa vypúšťa.
5.
V § 71 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. XIX
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 296/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „kópia z katastrálnej mapy,“.
Čl. XX
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 214/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8a ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
3.
V § 8a odsek 6 znie:
„(6)
Na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, sa ustanovenia odseku 4 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) nevzťahujú. Ustanovenia odseku 4 písm. c) a odseku 5 písm. b) sa nevzťahujú ani na žiadateľa, ktorým je štátny podnik, aj keď nie je subjektom verejnej správy. Splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. b) sa vzťahuje len na žiadateľa, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je žiadateľom o dotáciu na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitného predpisu,14cb) preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 4 čestným vyhlásením. Splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. f) a g) sa vzťahuje len na žiadateľa, ktorým je právnická osoba, okrem právnickej osoby podľa osobitného predpisu;14caa) na preukázanie splnenia týchto podmienok žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.14cab) Údaje podľa piatej vety poskytovateľ dotácie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Čl. XXI
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 308/2018 Z. z. a zákona č. 279/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely identifikácie osôb uvedených v odseku 1 a § 10 ods. 1 písm. j) a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na účely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, činností a úloh úradu podľa tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov je úrad aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený vyžadovať, zisťovať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje11a) a iné údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 a § 24 ods. 19 a ods. 21. Úrad je oprávnený overovať si všetky údaje získané na základe tohto zákona a jeho vykonávajúcich predpisov v informačných systémoch verejnej správy11b) alebo v referenčných registroch.11c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
11a) Čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
§ 5 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
11b) Napríklad zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
11c) Napríklad zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 24 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 až 22, ktoré znejú:
„(18)
O overenie osobitnej odbornej spôsobilosti požiada držiteľ povolenia prostredníctvom prihlášky v lehote 60 dní pred plánovaným zasadnutím skúšobnej komisie na overenie osobitnej odbornej spôsobilosti.
(19)
Prihláška podľa odseku 18 obsahuje
a)
meno, priezvisko a titul zamestnanca držiteľa povolenia,
b)
trvalý pobyt36a) alebo adresa pobytu,36b)
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
štátnu príslušnosť,
e)
rodné číslo,
f)
obchodné meno, sídlo a IČO zamestnávateľa,
g)
najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
h)
názov a sídlo príslušnej uznanej vzdelávacej inštitúcie,36c) v ktorej sa získalo vzdelanie podľa písmena g),
i)
označenie jadrového zariadenia,
j)
plánovanú pracovnú funkciu vybraného zamestnanca,
k)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vybraného zamestnanca,
l)
potvrdenie o psychickej pracovnej spôsobilosti vybraného zamestnanca,
m)
doklady o absolvovaní odbornej prípravy vybraného zamestnanca,
n)
originál preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti pri predĺžení platnosti,
o)
pri opravných termínoch, výstupy z predošlých overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti.
(20)
O overenie odbornej spôsobilosti lektorov požiada držiteľ povolenia prostredníctvom prihlášky v lehote 30 dní pred plánovaným zasadnutím skúšobnej komisie na overenie odbornej spôsobilosti.
(21)
Prihláška podľa odseku 20 obsahuje
a)
meno, priezvisko a titul zamestnanca držiteľa povolenia,
b)
trvalý pobyt36a) alebo adresu pobytu,36b)
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
štátnu príslušnosť,
e)
rodné číslo,
f)
obchodné meno, sídlo a IČO zamestnávateľa,
g)
najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
h)
názov a sídlo príslušnej uznanej vzdelávacej inštitúcie,36c) v ktorej sa získalo vzdelanie podľa písmena g),
i)
označenie špecializovaného zariadenia,
j)
plánovanú pracovnú funkciu lektora,
k)
potvrdenie o absolvovaní kurzu lektorskej zručnosti,
l)
doklady o absolvovaní odbornej prípravy lektora,
m)
originál preukazu o odbornej spôsobilosti pri predĺžení platnosti.
(22)
Pred začatím overenia osobitnej odbornej spôsobilosti alebo overenia odbornej spôsobilosti zamestnanec držiteľa povolenia, ktorý je občanom Slovenskej republiky, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, občan iného členského štátu preukazuje svoju totožnosť platným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť alebo cestovným dokladom.36d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36d znejú:
36a) § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
36b) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36c) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36d) § 2 ods. 1 písm. n) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 23.
3.
V § 24 ods. 23 sa za slovami „o požiadavkách na lektorov odbornej prípravy a inštruktorov odbornej prípravy“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „o podmienkach overovania ich odbornej spôsobilosti vrátane vydávaní preukazov o odbornej spôsobilosti“ sa vkladajú tieto slová: „a o zaslaní prihlášky v osobitných alebo mimoriadnych prípadoch“.
4.
V § 35 sa ods. 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
postupu anonymizácie osobných údajov na zverejňovaných dokumentoch a rozhodnutiach podľa odseku 4.“.
5.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa dokumenty a rozhodnutia zverejňujú na účely informovania verejnosti podľa osobitných predpisov45e) a obsahujú osobné údaje, úrad ich zverejňuje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45e znie:
45e) Napríklad § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXII
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 264/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 3 posledná veta znie: „Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju, okrem dokladu o zmene podľa odseku 1 písm. b).“.
2.
V § 72 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bj), ktoré znie:
„bj)
najneskôr nasledujúci deň po narodení živého dieťaťa alebo po narodení mŕtveho dieťaťa zaslať údaje v rozsahu údajov podľa registra záznamov o narodení55jawg) okrem rodného čísla národnému centru prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawg znie:
55jawg) § 3 ods. 1 písm. f) a príloha č. 1a zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.“.
4.
V § 79 ods. 3 písm. e) sa slová „zr) a aa)“ nahrádzajú slovami „zr), aa) a bj)“.
5.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „az) a bd)“ nahrádzajú slovami „az), bd) a bj)“.
Čl. XXIII
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 150/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z. a zákona č. 252/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a priložiť kópiu rodného listu dieťaťa“.
2.
V § 23 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov,“.
3.
V § 23 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „kópiu sobášneho listu a“.
Čl. XXIV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 252/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 47b sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.
V § 50 ods. 8 a § 64 ods. 5 sa slová „§ 47b ods. 3 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 47b ods. 3 až 5“.
5.
V § 65 ods. 2 sa slová „§ 47b ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 47b ods. 4“.
Čl. XXV
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona 156/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z. a zákona č. 95/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
vyhlásenie zakladateľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, alebo osobou počas piatich rokov po skončení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz,“.
2.
V § 23 odsek 13 znie:
„(13)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,15c) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa.
3.
V § 41 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. XXVI
Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z., zákona č. 467/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b) nie je povinná predkladať, ak údaje v nich obsiahnuté je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXVII
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z. a zákona č. 331/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „spolu s overenou fotokópiou sobášneho listu“.
2.
V § 35 ods. 4 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately preukazuje osobný údaj o rodinnom stave a o manželovi alebo manželke36da) podľa osobitného predpisu,36db)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36da a 36db znejú:
36da) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
36db) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 79 ods. 1 písm. e) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu36db) preukazuje ministerstvo,“.
4.
V § 79 ods. 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sídlo alebo sídlo pobočky podľa osobitného predpisu36db) preukazuje ministerstvo,“.
Čl. XXVIII
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z. a zákona č. 120/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 4 a § 8 ods. 8 sa slová „plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu“ nahrádzajú slovami „plánom, ak dochádza k deleniu parcely“.
Čl. XXIX
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
2.
V § 22a ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
3.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
4.
V § 23a ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
5.
V § 71 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2 písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „ § 22 ods. 2 písm. a) a d)“.
6.
V § 71 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
§ 23 ods. 2 písm. c) a d).“.
Čl. XXX
Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a tieto údaje nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXXI
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., zákona č. 370/2013 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 98 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené doklady nie je blízka osoba povinná preukázať, ak údaje v nich obsiahnuté je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.64a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
64a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXXII
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 133/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 3 písm. d) prvom bode sa vypúšťajú slová „kópiu katastrálnej mapy alebo vektorovú katastrálnu mapu vo výmennom formáte so zakreslením miesta prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý má byť využívaný; doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace,“.
Čl. XXXIII
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/ 2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 306/2019 Z. z. a zákona č. 377/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 11 odsek 12 znie:
„(12)
Občan, ktorý podstúpil zmenu pohlavia, je v súvislosti so vznikom a zánikom brannej povinnosti povinný do 60 kalendárnych dní od zmeny úradnej identity6a) oznámiť túto zmenu okresnému úradu v sídle kraja.“.
Čl. XXXIV
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z. a zákona č. 269/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 sa za slovom „pôrodu“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa dožilo najmenej 28 dní“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6c sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 310/2021 Z. z.“.
Čl. XXXV
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 154/ 2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 118/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 73/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 24 odsek 12 znie:
„(12)
Národný inšpektorát práce je povinný po overení zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu autorizovaného bezpečnostného technika bezplatne vydať autorizovanému bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, ak písomne oznámi zmenu svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu a priloží pôvodné osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.“.
Čl. XXXVII
Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a zákona č. 365/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11b ods. 3 písm. c) treťom bode sa za slová „kópiu úmrtného listu“ vkladá čiarka a slová „ak údaje nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.7aba)“ a na konci sa vypúšťa spojka „a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aba znie:
7aba) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXXVIII
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 353/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 5 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
Čl. XXXIX
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a druh zdravotného postihnutia,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
2.
V § 16 ods. 5 sa za slová „potvrdiť svojím podpisom“ vkladá čiarka a slová „ak nie je možné získať údaje v informačných systémoch verejnej správy podľa osobitného predpisu15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 17 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Doklady podľa prvej vety nevidiaci nie je povinný predkladať, ak údaje v týchto dokladoch je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.15a)“.
Čl. XLI
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. § 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z. nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z, zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 64 odsek 3 znie:
„(3)
Príslušný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu53a) poskytuje bezodkladne a bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe údaje o ťažkom zdravotnom postihnutí dotknutej osoby na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom. Osobné údaje, ktoré spracúva príslušný orgán podľa odseku 1, sa na základe písomnej žiadosti poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám a subjektom do cudziny, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
53a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XLII
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 304/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z. a zákona č. 300/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 20 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedené exekučné konanie,“.
3.
V § 20 ods. 4 a § 22c ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.“.
4.
V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. a) a h)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a) a g)“.
5.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
7.
V § 22e ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
8.
V § 22e ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. a), b), d) až i)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a), b), d) až g)“ a na konci prvej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sú tieto prílohy vyhotovené v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.“.
9.
V § 22f ods. 4 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
10.
V § 33 ods. 5 sa slová „§ 19 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3 písm. a) až c)“.
Čl. XLIV
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z. a zákona č. 148/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 77 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „dokladom o štúdiu preukáže, že“.
2.
V § 77 ods. 1 písmeno c) znie: „c) študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov alebo dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, “.
Čl. XLV
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 363/2013 Z. z., zákona č. 23/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 217/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú písmená e) a g).
Doterajšie písmená f), h) a i) sa označujú ako písmená e) až g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.
Čl. XLVI
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 4 písm. a) sa slová „z registra trestov;27ac)“ nahrádzajú slovami: „z registra trestov,27ac) ktoré Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;“.
2.
V § 18 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,“.
3.
V § 18 ods. 5 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,“.
4.
V § 18 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo o cudzinca, doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla, alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka,“.
5.
V § 18 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
6.
V § 22a ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej fyzickej osoby“.
Čl. XLVII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 281/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z. a zákona č. 340/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 2 odsek 54 znie:
„(54)
Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti a bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,14d) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 100 a osobitné predpisy14e) s tým, že tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14d znie:
14d) § 10 ods. 4 a 5 a § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XLVIII
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 20a ods. 3 písm. e) sa za slovami „registra trestov“ vypúšťa čiarka a slová „ako aj kópie dokladu totožnosti a kópie rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“.
2.
V § 20a ods. 12 posledná veta znie: „Na účely preukázania bezúhonnosti fyzickej osoby musia byť Národnej banke Slovenska písomne poskytnuté údaje,22fa) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22fb vypúšťa.
3.
V § 20b ods. 5 písm. b) a § 24 ods. 7 písm. d) sa za slovami „registra trestov“ vypúšťa čiarka a slová „ako aj kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu žiadateľa na účely preverovania jeho totožnosti a správnosti poskytnutých údajov.
Čl. L
Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nie je zapísaný v registri podľa osobitného predpisu,11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 10 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o pozemkové spoločenstvo, ktoré nie je zapísané v registri podľa osobitného predpisu,11a)“.
Čl. LI
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).
Čl. LII
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z. a zákona č. 210/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 28 ods. 4 písm. f), § 28a ods. 4 písm. g), § 84 ods. 7 písm. e), § 121 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“.
2.
V § 28 ods. 11 druhá veta znie: „Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,20a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy;21b) tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
3.
V § 137 ods. 5 písm. c) sa za slovom „bezúhonnosti“ vypúšťa čiarka a slová „kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“.
Čl. LIII
Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V prílohe „Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí“ sa vypúšťa ôsmy bod.
Čl. LIV
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 424/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 45 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sobášny list sa neprikladá, ak sobáš so štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky nastal na území Slovenskej republiky alebo je zapísaný v osobitnej matrike a žiadateľ uvedie miesto sobáša,“.
2.
V § 62 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „narodeného na území členského štátu,“.
Čl. LV
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 140/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 štvrtej vete sa za slovo „fond“ vkladajú slová „alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“.
2.
V § 3 ods. 5 písm. a) sa slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „ministerstva školstva“.
3.
Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „ministerstvo školstva“ v príslušnom tvare.
Čl. LVI
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z. a zákona č. 252/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová „populácie a údajov zo štatistických výkazov v zdravotníctve“ nahrádzajú slovami „populácie, údajov zo štatistických výkazov v zdravotníctve, údajov z účtu poistenca 1a) a údajov z registra záznamov o narodení“.
2.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f) ktoré znie:
„f)
údaje z registra záznamov o narodení.“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z registra záznamov o narodení podľa odseku 1 písm. f), sú uvedené v prílohe č. 1a.“.
4.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
poskytuje elektronicky na vyžiadanie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, na účel posúdenia splnenia podmienok pre vznik nároku oprávnenej osoby na príspevok pri narodení dieťaťa alebo na príspevok na viac súčasne narodených detí, údaje
1.
či bola uzavretá dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,36a)
2.
či bola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa podľa osobitného predpisu,36b)
3.
o poradí pôrodu a o účasti matky dieťaťa na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu dieťa podľa osobitného predpisu,36c)
4.
o spôsobe opustenia zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou dieťaťa po pôrode podľa osobitného predpisu.36d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36d znejú:
36a) § 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
36b) § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
36c) § 3 ods. 4 písm. a) a § 4 ods. 1 zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
36d) § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 383/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1a
k zákonu č. 153/2013 Z. z.
REGISTER ZÁZNAMOV O NARODENÍ

a)
Zoznam spracúvaných a poskytovaných osobných údajov
Identifikátor fyzickej osoby, rodné číslo dieťaťa, meno dieťaťa, priezvisko dieťaťa, okres narodenia dieťaťa, obec narodenia dieťaťa, spisová značka, pôrodná kniha, dátum narodenia dieťaťa, čas narodenia dieťaťa (hodina a minúta), pohlavie, vitalita, pôrod, pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, týždeň tehotenstva, koľké dieťa sa matke narodilo (spolu, v terajšom manželstve), meno matky, priezvisko matky, meno otca, priezvisko otca, rodné priezvisko matky, rodné priezvisko otca, dátum narodenia matky, dátum narodenia otca, rodné číslo matky, rodné číslo otca, dátum narodenia predchádzajúceho dieťaťa, rodinný stav matky, dátum uzavretia manželstva rodičov (deň, mesiac, rok), najvyššie vzdelanie matky, najvyššie vzdelanie otca, miesto a okres narodenia matky, štátne občianstvo matky, národnosť matky, okres trvalého pobytu matky, obec trvalého pobytu matky, časť obce trvalého pobytu matky, ulica trvalého pobytu matky, súpisné číslo trvalého pobytu matky, orientačné číslo trvalého pobytu matky, národnosť otca, okres trvalého pobytu otca, obec trvalého pobytu otca, časť obce trvalého pobytu otca, ulica trvalého pobytu otca, súpisné číslo trvalého pobytu otca, orientačné číslo trvalého pobytu otca.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej informačnej a štatistickej funkcie registra záznamov o narodení na národnej úrovni.
c)
Okruh dotknutých osôb
Novonarodené osoby na území Slovenskej republiky, matka novonarodeného dieťaťa, otec novonarodeného dieťaťa.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Poskytovanie údajov príslušnému matričnému úradu na zápis do knihy narodení a pridelenia rodného čísla a na štatistické účely.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušný matričný úrad.“.
Čl. LVII
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa slová „uplatnenie nároku na príspevok“ nahrádzajú slovami „poskytovanie príspevku“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Bydlisko na účely tohto zákona je miesto, kde má oprávnená osoba sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú:
a)
vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do šesť rokov veku,
b)
dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
1.
so všeobecným lekárom podľa osobitného predpisu6a) a
2.
s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ak ide o oprávnenú osobu podľa odseku 1 písm. a),
c)
povinné verejné zdravotné poistenie,
d)
návšteva školy alebo vysokej školy ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 8 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 660/2005 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podmienka bydliska na území Slovenskej republiky sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z kritérií podľa § 2 ods. 4.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazom 7 a 8a sa vypúšťajú slová „o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
5.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa“.
6.
V § 3 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
ďalšie dieťa oprávnenej osoby je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovami „tretieho pôrodu“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa dožilo najmenej 28 dní“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní“.
9.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.“.
10.
V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
trvalý pobyt a bydlisko tejto oprávnenej osoby je na území Slovenskej republiky; podmienka bydliska na území Slovenskej republiky sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z kritérií podľa § 2 ods. 4.“.


11.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa vzniká preukázaním splnenia podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Nárok na výplatu príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.“.
12.
V nadpise § 8 sa vypúšťajú slová „nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a“.
13.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a“ a slová „alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
14.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
15.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad vyplatí príspevok
a)
pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa; narodenie dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky sa považuje za preukázané aj doručením úradného prekladu rodného listu tohto dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení do slovenského jazyka; úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje,
b)
na viac súčasne narodených detí najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o priznanie príspevku na viac súčasne narodených detí a preukázala splnenie podmienok nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.“.
16.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
17.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Úrad vyplatí oprávnenej osobe
a)
príspevok na viac súčasne narodených detí na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,10) alebo na žiadosť oprávnenej osoby v hotovosti na adresu určenú oprávnenou osobou na území Slovenskej republiky,
b)
príspevok pri narodení dieťaťa
1.
na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,10)
1a.
ktorý oprávnená osoba oznámila úradu,
1b.
na ktorý sa poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium, ak nemožno postupovať podľa bodu 1a., alebo
2.
v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky,
2a.
ktorú oprávnená osoba oznámila úradu,
2b.
na ktorú sa poukazuje tehotenské, ak nemožno postupovať podľa bodu 2a. alebo prvého bodu,
2c.
na ktorú sa poukazuje iná opakovaná dávka poskytovaná úradom, ak nemožno postupovať podľa bodov 2a. a 2b. alebo prvého bodu.“.


18.
V § 9 odsek 9 znie:
„(9)
Oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí alebo ich časť, ak bol poskytnutý neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Nárok na vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo ich časti podľa prvej vety zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku pre viac súčasne narodených detí podľa prvej vety.“.
19.
V § 10 ods. 1 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „dvanástich“.
20.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a dieťaťa“.
21.
§ 12 a 13 vrátane nadpisov znejú:
㤠12
Konanie
(1)
Na konanie vo veciach príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí sa vzťahuje správny poriadok okrem § 18, § 33 ods. 2, § 62, § 65 až 68 správneho poriadku, ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak.
(2)
Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa začína dňom
a)
doručenia informácie úradu o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb alebo
b)
preukázania narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(3)
Úrad
a)
môže konanie prerušiť, ak bola oprávnená osoba vyzvaná podľa § 13 ods. 2,
b)
konanie zastaví, ak oprávnená osoba na výzvu úradu nesplnila v určenej lehote povinnosť podľa § 13 ods. 2 a bola o možnosti zastavenia konania poučená.
(4)
Obnovu konania vo veciach príspevku pri narodení dieťaťa ukončeného rozhodnutím, ktoré je právoplatné, úrad povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi, ak sa preukážu skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku a výplatu príspevku pri narodení dieťaťa.
§ 13
Povinnosti oprávnenej osoby
(1)
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z jeho úradnej činnosti alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
(2)
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 je povinná na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku a na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, a to v lehote určenej úradom; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z jeho úradnej činnosti alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“.
22.
Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na žiadosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje bezplatne a elektronicky na účel výplaty príspevku pri narodení dieťaťa
a)
Sociálna poisťovňa údaj o účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky10) alebo o adrese na území Slovenskej republiky, na ktoré sa oprávnenej osobe poukazuje tehotenské,
b)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaj o účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,10) na ktorý sa oprávnenej osobe poukazuje tehotenské štipendium.“.
23.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)
Ak sa dieťa narodilo pred 1. aprílom 2022, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje aj po 31. marci 2022 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022. Na konanie o príspevku pri narodení dieťaťa podľa prvej vety sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. marca 2022.
(2)
Na účel určenia sumy príspevku pri narodení dieťaťa podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. apríla 2022 sa pri poradí pôrodu dieťaťa narodeného po 31. marci 2022 nezohľadňuje predchádzajúci pôrod dieťaťa, ktoré sa narodilo pred 1. aprílom 2022 a ktoré sa nedožilo 28 dní.“.
Čl. LVIII
Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z. a zákona č. 300/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
2.
V § 20 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,“.
4.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená i) a j).
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená i) a j).
5.
V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. a), e), g), i), j) a l)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a), e), g) a i)“.
6.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
7.
V § 22 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
názov projektu,“.
8.
V § 22 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)
podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov, ak fond poskytne finančné prostriedky formou pôžičky alebo dotácie,“.
9.
V § 22 ods. 14 sa slovo „dotácie“ nahrádza slovami „dotácie alebo štipendia“.
10.
V § 27 ods. 4 sa slová „§ 19 ods. 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2 písm. b), c) a g)“.
12.
V § 27 ods. 6 sa slová „§ 19 ods. 2 písm. a), d) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2 písm. a), b), d) až g)“.
Čl. LIX
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z. a zákona č. 209/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 5 štvrtej vete sa vypúšťajú slová „a kópiu svojho dokladu totožnosti a kópiu svojho rodného listu na účely preverenia jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“.
Čl. LX
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z. a zákona č. 209/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 24 ods. 6 sa za slovami „registra trestov“ vypúšťa čiarka a slová „kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“ a slová za bodkočiarkou sa nahrádzajú slovami „na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy25aa) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.25aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25aa znie:
25aa) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. LXI
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 309/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 5 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
Čl. LXII
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) grafickú a písomnú identifikáciu parciel, ak pozemky a stavby nie sú zobrazené v katastrálnej mape,“.
Čl. LXIII
Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z. a zákona č. 297/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 16 ods. 2 písm. i) sa slová „§ 19 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 9“.
2.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 preukazuje žiadateľ čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti.“.
3.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
4.
V § 17 odsek 6 znie:
„(6)
Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť len jedna osoba.“.
5.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
6.
V § 19 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 14.
7.
V § 19 ods. 10 a 12 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
8.
V § 19 ods. 12 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
9.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Splnenie podmienok podľa § 6a písm. a) a § 16 ods. 2 písm. b) až d), f), g) a j) overuje podľa osobitného predpisu35) fond.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
35) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 24 ods. 4 sa slová „§ 19 ods. 6, ods. 9 a 12“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 8 a 11“.
Čl. LXIV
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 136/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 33a ods. 4 písm. a) sa za slovami „evidencie uchádzačov o zamestnanie“ vypúšťa čiarka a slová „čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie“.
Čl. LXV
Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 305/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 7 písm. d), § 4 ods. 9 písm. c), § 33 ods. 3 písm. c) a § 34 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo kópiu z katastrálnej mapy“.
Čl. LXVI
Zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 3 písm. c) sa za slovami „štátnym rozpočtom“ vypúšťa čiarka a slová „a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky“.
3.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) až g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
4.
V § 2 ods. 3 písm. d) sa za slová „nie starším ako tri mesiace“ vkladajú slová „alebo osvedčenou kópiou zmluvy o vedení bankového účtu“.
Čl. LXVII
Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 341/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
ktorý nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
46a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
2.
V § 14 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
ktorý nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov48) a nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec,“.
3.
V § 14 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov48) a nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec,“.
Čl. LXVIII
Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 23 ods. 5 tretej vete sa za slovo „fond“ vkladajú slová „alebo ministerstvo školstva“.
Čl. LXIX
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry.“.
2.
V § 5 ods. 1 sa druhá veta nahrádza týmito vetami: „Žiadateľ je povinný vyplniť formulár elektronickej registrácie žiadosti prístupný na webovom sídle ministerstva kultúry a v termíne predloženia žiadosti podať elektronicky vyplnenú žiadosť cez takto prístupné registračné rozhranie ministerstva kultúry. Ak tak určuje výzva, žiadateľ je súčasne povinný v termíne predloženia žiadosti predložiť žiadosť alebo jej časť aj v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe spôsobom podľa štvrtej vety.“.
Čl. LXX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021 okrem
a)
čl. I bodov 1, 3, 8 až 10, čl. II bodov 2 až 6, čl. III, čl. IV bodov 4 až 9, čl. V až VII, čl. VIII bodov 1 a 2, čl. IX až XIV, čl. XV bodov 1 až 4 a 6 až 9, čl. XVI, čl. XVII bodov 1 až 3 a 5, čl. XVIII bodov 2 až 5, čl. XIX, čl. XX bodov 1 a 3, čl. XXI, čl. XXII bodov 1 a 2, čl. XXIII bodov 1 až 3, čl. XXIV bodov 3 až 5, čl. XXV až XXXIII, čl. XXXV, čl. XXXVII a XXXVIII, čl. XLII bodov 2 až 5 a 7 až 10, čl. XLIV až XLVIII, čl. L až LV, čl. LVIII bodov 1, 2, 4 až 10 a 12, LIX až LXIII, čl. LXV až LXIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022,
b)
čl. I bodu 4, čl. II bodu 1, čl. IV bodov 1 a 2, čl. XXII bodov 3 až 5, čl. XXXIV, čl. XXXIX, čl. XLI, čl. LVI, čl. LVII, čl. LXIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022,
c)
čl. I bodov 2, 5 a 6, čl. IV bodu 3, čl. VIII bodu 3, čl. XVIII bodu 1, čl. XXIII bodov 4 a 5, čl. XXIV bodov 1 a 2, čl. XL, čl. XLIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2022 a
d)
čl. I bodu 7, čl. XVII bodu 4, čl. XX bodu 2, čl. XXXVI, čl. XLII bodov 1, 6 a 11, čl. XLIII, čl. LVIII bodov 3 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Eduard Heger v. r.