3/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.01.2021 do 31.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

3
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 8. januára 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 a § 12 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z., vyhlášky č. 371/2018 Z. z. a vyhlášky č. 262/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7b prvej vete sa slová „v prílohách č. 1 až 10“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 až 12“.
3.
V § 7b písm. j) sa slová „rodovej rovnosti“ nahrádzajú slovami „rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí“.
4.
§ 7b sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
podporu plnenia funkcií rodiny je uvedený v prílohe č. 11,
l)
podporu dobrovoľníckej činnosti je uvedený v prílohe č. 12.“.
5.
V prílohe č. 1 časti 1.2. Bankové spojenie sa vypúšťajú slová „a kód“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v tvare IBAN“.
8.
V prílohách č. 5, 6, 7 a 9 v časti 1.2 Bankové spojenie a v prílohe č. 8 v časti Bankové spojenie sa vypúšťajú slová „a kód“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v tvare IBAN“.
10.
Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 11 a 12, ktoré znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.
Milan Krajniak v. r.