296/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
ZÁKON
z 2. júla 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 277/2020 Z. z., zákona č. 395/2020 Z. z. a zákona č. 419/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 3c sa vkladá § 3d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3d
Predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny
(1)
Trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa predlžuje o päť rokov, ak ide o zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd a úrad zníži cenu elektriny podľa § 6 ods. 13.
(2)
Ak sa predĺži trvanie podpory so zníženou cenou elektriny podľa odseku 1, predĺži sa aj trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d), najviac však do 31. decembra 2033.
(3)
Ak ide o zariadenie výrobcu elektriny využívajúce biomasu alebo produkt jej spracovania, predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny sa vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo na celé množstvo elektriny vyrobené podľa § 3 ods. 10. Ak úrad zvýši cenu elektriny podľa §18i ods. 10, toto zvýšenie zohľadní pri určení množstva elektriny a znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13.
(4)
Ak ide o výrobcu elektriny z bioplynu, ktorý uviedol zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky pred 1. januárom 2014, ustanovenia § 3 ods. 11 a § 6 ods. 6 sa na neho vzťahujú od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom úrad znížil cenu elektriny podľa § 6 ods. 13.
(5)
Úrad po znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 vydá alebo zmení výrobcovi elektriny potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Úrad zasiela cenové rozhodnutie a potvrdenie o pôvode elektriny výrobcovi elektriny, zúčtovateľovi podpory a výkupcovi elektriny.
(6)
Trvanie podpory so zníženou cenou elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny nemožno predĺžiť opakovane.
(7)
Ustanovenie § 3b ods. 2 sa použije aj po znížení ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny.“.
2.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.“.
3.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
predložiť úradu do 31. augusta návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3d ods. 1, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur; táto povinnosť sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, pre ktoré bola cena elektriny znížená podľa § 6 ods. 13.“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 13 až 16, ktoré znejú:
„(13)
Úrad na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d zníži cenu elektriny na návrh výrobcu elektriny s právom na podporu. Ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur a výrobca elektriny s právom na podporu nesplní povinnosť predložiť úradu návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 4 ods. 3 písm. f), úrad zníži cenu elektriny z vlastného podnetu. Pri znížení ceny elektriny úrad prepočíta cenu elektriny na zostávajúcu dobu a predĺženú dobu podpory postupom podľa osobitného predpisu.12) Úrad zníži cenu elektriny od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o znížení ceny elektriny.
(14)
Pri znížení ceny elektriny podľa odseku 13 sa primerane použijú odseky 10 a 11 a úrad zohľadní
a)
množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c),
b)
počet prevádzkových hodín zariadenia výrobcu elektriny za rok a technológiu výroby elektriny,
c)
očakávaný rozsah podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) na zostávajúcu dobu podpory a diskontný faktor zohľadňujúci časovú hodnotu podpory pri zostávajúcej dobe a predĺženej dobe podpory,
d)
ekonomicky oprávnené náklady15ada) na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny najviac vo výške 15 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas zostávajúcej doby a predĺženej doby podpory podľa § 3d ods. 2, ak takáto oprava alebo úprava nezvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny,
e)
čas podania návrhu na zníženie ceny elektriny,
f)
požiadavku zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny.
(15)
Postup podľa odseku 13 sa nepoužije, ak zo závažných dôvodov, ktoré výrobca elektriny s právom na podporu nezavinil, nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory a predĺžením podpory so zníženou cenou elektriny nebude splnená požiadavka zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny. Za závažný dôvod sa nepovažuje najmä uzavretie záväzkového vzťahu, ktorý obmedzuje prevádzku zariadenia výrobcu elektriny len na dobu podpory alebo inú dobu, ktorá je kratšia ako životnosť zariadenia výrobcu elektriny. Úrad prihliadne na dôvody, pre ktoré nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory iba vtedy, ak ich výrobca elektriny s právom na podporu uplatní v konaní podľa osobitného predpisu12) najneskôr pri svojom prvom podaní.
(16)
Úrad na svojom webovom sídle zverejní výpočtový nástroj na určenie zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ada znie:
15ada) § 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z.“.
5.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
spôsob zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.“.
Čl. II
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 17 ods. 9 tretia veta znie: „Dobu trvania dočasného odňatia pre fotovoltický a slnečný tepelný systém orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy predĺži novým rozhodnutím na dobu trvania podpory podľa osobitného predpisu.11ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab znie:
11ab) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.