294/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

294
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. júla 2021,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa chránený areál Horný tok Chotčianky (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0759 Horný tok Chotčianky podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Chránený areál sa nachádza v okrese Stropkov v katastrálnom území Driečna. Celková výmera chráneného areálu je 2,5571 ha.
(3)
Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Stropkov.
(4)
Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia chráneného areálu upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Na území chráneného areálu platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.
Eduard Heger v.r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 294/2021 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU


Územie chráneného areálu je vymedzené podľa vektorovej katastrálnej mapy so stavom katastra nehnuteľností k 31. decembru 2020, z ktorej bola hranica chráneného areálu prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice chráneného areálu

Chránený areál tvorí časť rieky Chotčianka v jej hornom toku, v úseku od riečneho kilometra 21,200 na toku Chotčianka južne od obce Driečna a pokračuje po oboch stranách vodného toku smerom na juh popri cestnej komunikácii III. triedy č. 5756 vedúcej z Driečnej do Vladiče. Hranica chráneného areálu sa končí pri cestnom moste Driečna – Vladiča, na riečnom kilometri 20,170. Súčasťou chráneného areálu je vodný tok a porasty drevinovej brehovej a sprievodnej vegetácie lemujúce jeho koryto.

Zoznam parciel chráneného areálu

Okres Stropkov
Katastrálne územie Driečna:
582 – časť (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 31. decembru 2020).
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 294/2021 Z. z.
PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU


Biotop európskeho významu:
Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica) (3230).
Biotopy druhu živočícha európskeho významu:
mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi).
Poznámky:
Biotop európskeho významu je označený v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druh európskeho významu je označený v súlade s prílohou č. 5 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.
1)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).