29/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

29
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. januára 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 449/2009 Z. z., vyhlášky č. 47/2013 Z. z. a vyhlášky č. 387/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 6 sa za slová „Neofelis nebulosa“ vkladajú slová „a Neofelis diardi“ a slovo „obláčikový“ sa nahrádza slovom „obláčkový“.
2.
V prílohe č. 6 sa slovo „Uncia“ nahrádza slovom „Panthera“.
3.
Príloha č. 7 znie:
POKYNY NA VYPLNENIE ZÁZNAMU O NAKLADANÍ S NEŽIVÝM EXEMPLÁROM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA § 12b ZÁKONA
DRŽITEĽ – uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene. Ak exemplár nie je držaný na adrese trvalého pobytu držiteľa alebo ak nie je držaný v sídle alebo v mieste podnikania držiteľa, uvedie sa aj adresa miesta držby exemplára.
NADOBUDNUTIE – uviesť deň nadobudnutia exemplára.
SPÔSOB/ČÍSLO DOKLADU
SPÔSOB – uviesť spôsob nadobudnutia takto:
a)
úhyn – exemplár uhynul u držiteľa, ktorý ho držal ako živý exemplár,
b)
dovoz – exemplár je dovezený z tretej krajiny držiteľom exemplára, pri preparácii po dovoze sa v poznámke uvedú údaje o preparátorovi,
c)
kúpa – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie kúpou,
d)
zámena – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie zámenou,
e)
dar – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie darovaním,
f)
vypožičanie – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie vypožičaním,
g)
zhabanie – exemplár je nadobudnutý zhabaním alebo prepadnutím,
h)
vrátenie – exemplár je nadobudnutý vrátením exemplára,
i)
dedičstvo – exemplár je nadobudnutý z pozostalosti,
j)
preparácia – exemplár je nadobudnutý od preparátora po jeho spracovaní.
ČÍSLO DOKLADU – uviesť číslo dokladu takto:
a)
číslo povolenia na dovoz,
b)
číslo potvrdenia Európskej únie,
c)
číslo preukazu o pôvode,
d)
číslo potvrdenia o registrácii, ak je vydané,
e)
číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár je zhabaný, prepadnutý alebo nájdený.
PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITEĽ/PORADOVÉ ČÍSLO V DRUHOVEJ KARTE/OZNAČENIE – uviesť:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri dovoze, kúpe, darovaní, zámene, vypožičaní, vrátení, dedení alebo nadobudnutí od preparátora na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
b)
poradové číslo v druhovej karte exemplára živočícha a jeho označenie, ak ide o držiteľa, ktorému exemplár uhynul,
c)
spôsob a číslo alebo text označenia živého exemplára, z ktorého neživý exemplár pochádza, ak je známe.
VEDECKÉ MENO DRUHU – uviesť vedecké meno druhu exemplára.
OPIS EXEMPLÁRA – uviesť kód podľa osobitného predpisu.12c)
HMOTNOSŤ (POČET) – uviesť hmotnosť alebo počet exemplárov a odporúčané alebo alternatívne jednotky podľa osobitného predpisu.12c)
PÔVOD – uviesť podľa údajov uvedených v povolení na dovoz, potvrdení Európskej únie, preukaze o pôvode exemplára živočícha alebo v písomnom vyhlásení o spôsobe nadobudnutia exemplára. Ak ide o písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia exemplára, údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 zákona sa uvádzajú, len ak sú známe.
VYRADENIE – uviesť deň vyradenia exemplára.
SPÔSOB – uviesť spôsob vyradenia takto:
a)
predaj – exemplár je vyradený predajom na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
b)
vypožičanie – exemplár je vyradený vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
c)
dar – exemplár je vyradený darovaním,
d)
zámena – exemplár je vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie zámenou,
e)
zhabanie – exemplár je vyradený zhabaním alebo prepadnutím,
f)
vývoz – exemplár je vyradený vývozom do tretej krajiny držiteľom,
g)
preparácia – exemplár je vyradený a odovzdaný preparátorovi na spracovanie,
h)
vrátenie – exemplár je vyradený vrátením,
i)
likvidácia – exemplár je vyradený na likvidáciu osobou, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov12d) kategórie 1.12e)
NOVÝ DRŽITEĽ – uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa exemplára, ak ide o predaj, darovanie, zámenu, vypožičanie, vrátenie, preparáciu, vývoz alebo opätovný vývoz.
POZNÁMKA – uviesť poznámku o exemplári, ktorú držiteľ považuje za dôležitú, napríklad informácia o poddruhu, spresnenie opisu exemplára, číslo povolenia na vývoz pri vývoze exemplára, údaje o preparátorovi pri preparácii po dovoze.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 12c až 12e znejú:
12c) Príloha VII nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.
12d) § 29 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12e) Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.
4.
Vypúšťa sa príloha č. 7 VZOR Potvrdenia o registrácii exemplára.
5.
V prílohe č. 9 sa vypúšťa časť „Pokyny na vyplnenie prílohy k preukazu o pôvode exemplára živočícha označeného fotografiou“.
6.
V prílohe č. 11 tabuľke tretej časti Vtáky sa za slová „(kačica hrebenatá)“ vkladajú slová „Syrmaticus reevesii – bažant kráľovský“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2021.
Ján Budaj v. r.