272/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

272
ZÁKON
z 22. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 387/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 65/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
v chovnom zariadení vrátane domácnosti chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem
1.
chovu alebo držby nebezpečného psa;106ca) to neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov, ak ich je možné uviazať len z dôvodu podľa tretieho bodu,
2.
uviazania služobného psa106cb) alebo psa určeného na osobitný účel106cc) počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený, alebo počas výcviku psa,
3.
krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, počas kŕmenia psa, alebo pri ošetrovaní psa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 106ca až 106cc znejú:
106ca) § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
106cb) Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106cc) Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 22 ods. 17 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „45 dní“.
3.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i).“.
4.
V § 48 ods. 5 písm. p) a § 50 ods. 2 písm. l) sa slová „alebo 4“ nahrádzajú slovami „alebo ods. 4 písm. a) až h)“.
5.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom az), ktoré znie:
„az)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i).“.
6.
Za § 54j sa vkladá § 54k, ktorý znie:
㤠54k
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022
Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1. januárom 2022 je povinný dodržiavať zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i) od 1. januára 2024.“.
Čl. II
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6.
pastiersky,“.
Doterajší šiesty a siedmy bod sa označujú ako siedmy a ôsmy bod.
Čl. III
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 23a odsek 16 znie:
„(16)
Osvedčenie vydané príslušným orgánom členského štátu nesmie byť pri predložení staršie ako tri mesiace. Osvedčenie a doklad o vzdelaní vydané príslušným orgánom členského štátu musia byť predložené spolu s ich prekladom do štátneho jazyka v písomnej forme. Osvedčený preklad osvedčenia alebo dokladu o vzdelaní vydaného príslušným orgánom členského štátu môže štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora vyžadovať, ak
a)
správnosť alebo úplnosť prekladu nebolo možné overiť prostredníctvom spolupráce19) príslušných orgánov a
b)
má pochybnosti o jeho pravosti.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.