271/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

271
ZÁKON
zo 17. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“)“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
3.
V § 3 ods. 11 sa slová „prednosta okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „riaditeľ regionálneho úradu“.
4.
V § 6 ods. 6 posledná veta znie: „Finančné prostriedky obci poskytne ministerstvo prostredníctvom regionálneho úradu.“.
5.
V § 6 ods. 12 písm. a) sa slová „a poskytnutých Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „a poskytnuté ministerstvom“.
6.
Za § 9 sa do štvrtej časti zákona pod nadpis „PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY“ vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Regionálny úrad
(1)
Regionálny úrad je orgánom miestnej štátnej správy v školstve.
(2)
Regionálny úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva, ktoré voči nemu plní funkciu zriaďovateľa.
(3)
Sídlom regionálneho úradu je sídlo kraja.36b) Územným obvodom regionálneho úradu je územný obvod kraja, v ktorom má regionálny úrad sídlo.
(4)
Štatutárnym orgánom regionálneho úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe výberového konania na päťročné funkčné obdobie a odvoláva minister. Výberové konanie vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje ministerstvo. Pri výberovom konaní sa primerane postupuje podľa ustanovení § 40 ods. 2, ods. 3 písm. b), ods. 6 písm. a) a ods. 7 až 13, § 41 ods. 2, ods. 3 písm. a), ods. 5 písm. a), ods. 6 písm. a) až c), ods. 9, 11, 14, 16 až 18, 20 až 23, ods. 25 písm. a) a c) až e) a ods. 26 a 27 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úlohy služobného úradu na účely výberového konania plní ministerstvo.
(5)
Ministerstvo doručuje uchádzačovi všetky písomnosti pri výberovom konaní v písomnej forme
a)
v listinnej podobe
1.
osobne alebo
2.
poštovým podnikom, alebo
b)
v elektronickej podobe do e-mailovej schránky uchádzača uvedenej v žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“).
(6)
Povinnosť ministerstva doručiť písomnosť uchádzačovi sa považuje za splnenú dňom
a)
odovzdania doručovanej písomnosti
1.
uchádzačovi alebo
2.
na poštovú prepravu, alebo
b)
odoslania doručovanej písomnosti do e-mailovej schránky uchádzača uvedenej v žiadosti o zaradenie aj vtedy, ak sa uchádzač o tom nedozvie.
(7)
Výberové konanie vyhlasuje ministerstvo na svojom webovom sídle, v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, najmenej tri týždne pred jeho uskutočnením.
(8)
Ministerstvo nezaradí do výberového konania uchádzača, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania, alebo uchádzača, ktorý podal žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty oneskorene; ministerstvo túto skutočnosť oznámi nezaradenému uchádzačovi. Uchádzač je úspešný vo výberovom konaní, ak vyhovel podmienkam v oboch častiach výberového konania. Uchádzačom, ktorí sa zúčastnili výberového konania, oznámi ministerstvo výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho uskutočnenia.
(9)
Podrobnosti o výberovom konaní ministerstvo upraví v služobnom predpise.
(10)
Minister môže vymenovať riaditeľa regionálneho úradu bez výberového konania len na čas do vymenovania nového riaditeľa regionálneho úradu po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov.
(11)
Za riaditeľa regionálneho úradu možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa predpoklady a požiadavky podľa § 38 ods. 1, 2, 7 až 17 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a má najmenej tri roky odbornej praxe v riadení vo verejnej správe.
(12)
Výkon funkcie riaditeľa regionálneho úradu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním,
d)
stratou bezúhonnosti,
e)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)
Riaditeľ regionálneho úradu sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením ministrovi. Výkon funkcie riaditeľa regionálneho úradu zanikne dňom doručenia písomného oznámenia ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.
(14)
Minister môže odvolať riaditeľa regionálneho úradu
a)
z dôvodu podľa § 61 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
b)
z iného závažného dôvodu, najmä z dôvodu konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(15)
Regionálny úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v regionálnom úrade; regionálny úrad je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme v regionálnom úrade. Generálnym tajomníkom služobného úradu, ktorým je regionálny úrad, je riaditeľ regionálneho úradu. Služobné hodnotenie riaditeľa regionálneho úradu vykonáva generálny tajomník služobného úradu ministerstva. Pri služobnom hodnotení riaditeľa regionálneho úradu sa postupuje podľa § 122 a 123 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(16)
Podrobnosti o organizácii regionálneho úradu upravuje ministerstvo smernicou.
(17)
Regionálny úrad používa na plnenie svojich úloh majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravuje podľa osobitného predpisu.36c)
(18)
Riaditeľ regionálneho úradu zriadi na návrh ministerstva pracovisko regionálneho úradu mimo jeho sídla. Riaditeľ regionálneho úradu môže zriadiť so súhlasom ministerstva pracovisko regionálneho úradu aj mimo jeho sídla. Pri zriadení pracoviska regionálneho úradu mimo jeho sídla riaditeľ regionálneho úradu určí obce patriace do jeho územnej pôsobnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36b a 36c znejú:
36b) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
36c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
7.
Nadpis § 10 sa vypúšťa.
8.
V § 14 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
9.
V § 14 ods. 6 písm. j) sa vypúšťajú slová „a kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
10.
V § 14 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
11.
Za § 39hd sa vkladá § 39he, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39he
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja na úseku školstva, mládeže, telesnej kultúry a športu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 prechádza od 1. januára 2022 na regionálny úrad v príslušnom územnom obvode.
(2)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2022 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov, iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto pôsobnosti a práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na regionálny úrad so sídlom v príslušnom územnom obvode. Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktoré vyplývajú z prechodu práv a povinností podľa prvej vety, uspokojí od 1. januára 2022 príslušný regionálny úrad.
(3)
Majetok štátu, ktorý bol k 31. decembru 2021 v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu pôsobnosti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2022 do správy regionálneho úradu so sídlom v príslušnom územnom obvode.
(4)
Podrobnosti o prechode práv a povinností podľa odseku 2 a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 3 sa upravia písomnou dohodou medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a príslušným regionálnym úradom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(5)
Záväzky vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených do 31. decembra 2021 týkajúcich sa pôsobnosti podľa odseku 1, ktoré vzniknú do 31. decembra 2021, uspokojí príslušný regionálny úrad.
(6)
Nevysporiadané pohľadávky k 31. decembru 2021 vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom v rámci pôsobnosti podľa odseku 1 prechádzajú do správy regionálneho úradu v príslušnom územnom obvode. Podrobnosti o prechode správy pohľadávok sa upravia písomnou dohodou medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a príslušným regionálnym úradom.
(7)
Do vymenovania riaditeľa regionálneho úradu na základe úspešného vykonania výberového konania môže minister so súhlasom dotknutého štátneho zamestnanca dočasne, najdlhšie na šesť mesiacov, vymenovať do funkcie riaditeľa regionálneho úradu štátneho zamestnanca, ktorý do 31. decembra 2021 vykonával funkciu vedúceho odboru okresného úradu v sídle kraja, ktorý vykonával pôsobnosť podľa odseku 1.
(8)
Konanie okresného úradu v sídle kraja, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb na úseku školstva, mládeže, telesnej kultúry a športu, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2021, dokončí regionálny úrad.
(9)
Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch pre úpravu právnych vzťahov na úseku školstva, mládeže, telesnej kultúry a športu okrem prechodných ustanovení používajú slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „regionálny úrad školskej správy“ v príslušnom tvare.“.
12.
Slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2 ods. 1 písm. d), § 3 ods. 11 a § 6 ods. 6 nahrádzajú slovami „regionálny úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z. a zákona č. 371/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „okresnými úradmi v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálnymi úradmi školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“)“.
2.
V § 1 ods. 5 sa za slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.
3.
V § 1 ods. 8 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra13) (ďalej len „kapitola ministerstva vnútra“)“.
5.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a v kapitole ministerstva vnútra13)“.
6.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva
(1)
Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov sa uskutočňuje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva.
(2)
V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky
a)
pre obce, vyššie územné celky, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a pre regionálny úrad na
1.
výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 4, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení podľa § 5,
2.
osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
3.
príspevok na dopravu,
4.
príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,
5.
príspevok na školu v prírode,
6.
príspevok na záujmové vzdelávanie,
7.
príspevok na špecifiká,
8.
financovanie mimoriadnych výsledkov žiaka,
9.
riešenie havarijných situácií,
10.
rozvojové projekty,
11.
financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
12.
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl,
13.
kapitálové výdavky podľa § 7 ods. 9,
14.
odchodné,
15.
úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a typu B,
16.
dohodovacie konanie,
b)
na dotácie podľa § 6c,
c)
na tvorbu a vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov financovaných ministerstvom, na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov (ďalej len „príspevok na učebnice“) podľa osobitného predpisu,20b)
d)
na zabezpečenie okresných kôl, krajských kôl a celoštátnych kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení.
(3)
Finančné prostriedky prideľuje ministerstvo zriaďovateľom v štruktúre podľa odseku 2.
(4)
Finančné prostriedky sa poskytujú zriaďovateľovi z kapitoly ministerstva prostredníctvom regionálneho úradu podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom ministerstvom.
(5)
Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 2 písm. b) až d) určuje ministerstvo na základe edičného plánu, plánu súťaží a aktuálnych potrieb.
(6)
Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20aa sa vypúšťajú.
7.
V § 4 ods. 1, § 4a ods. 1, § 4aa ods. 1, § 4ae ods. 1, § 4af ods. 1, § 4b ods. 1, § 4c ods. 1, § 4d ods. 1 a § 4e ods. 1 sa vypúšťajú slová „a z kapitoly ministerstva vnútra“.
8.
V § 4 ods. 9 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo ministerstvom vnútra“.
9.
V § 4 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a ministerstvo vnútra“ a slová „a z kapitoly ministerstva vnútra“.
10.
V § 4ab ods. 1 a § 4ac ods. 1 sa vypúšťajú slová „a z kapitoly ministerstva vnútra“ a slová „a ministerstva vnútra“.
11.
V § 6 ods. 1, § 6a ods. 1, § 6b ods. 5 písm. c) a § 7 ods. 9 sa vypúšťa slovo „vnútra“.
12.
V § 7 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a ministerstva vnútra“.
13.
V § 7 ods. 5 v celom texte sa vypúšťajú slová „a 3“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a kapitoly ministerstva vnútra“.
14.
V § 7 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
15.
V § 7 ods. 14 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo ministerstvo vnútra“ a slová „alebo z kapitoly ministerstva vnútra“.
16.
V § 8c ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo v rámci kapitoly ministerstva vnútra“.
17.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a ministerstvo vnútra“.
18.
Slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 1 ods. 1 písm. a), § 3, § 9f ods. 1 a § 9j ods. 3 až 6 nahrádzajú slovami „regionálny úrad“ v príslušnom tvare.


Čl. III
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 308/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 3 písm. p) sa slová „okresnému úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálnemu úradu školskej správy“.
Čl. IV
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z. a zákona č. 127/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 64 ods. 5 posledná veta znie: „Orgán miestnej štátnej správy v školstve bezodkladne zverejní návrh rozpisu na svojom webovom sídle.“.
2.
V § 110 ods. 2 sa slová „ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
Čl. V
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 359/2019 Z. z. a zákona č. 357/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 36 ods. 1 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“)“.
2.
V § 38 ods. 5 sa slová „prednosta okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „riaditeľ regionálneho úradu“.
3.
V § 49 ods. 1 písm. i) sa slová „okresným úradom“ nahrádzajú slovami „regionálnym úradom“.
4.
Slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 36 ods. 1 a § 38 ods. 5 nahrádzajú slovami „regionálny úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. VI
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 148/2020 Z. z., zákona č. 323/2020 Z. z., zákona č. 351/2020 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 97 ods. 4 prvá veta znie: „Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“), ktorý je zároveň správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií.“.
2.
Slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 97 ods. 4 nahrádzajú slovami „regionálny úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 310/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 4 druhej vete sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“)“ a v tretej vete sa slová „okresným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálnym úradom“.
2.
Slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 14 ods. 4 a § 90a nahrádzajú slovami „regionálny úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.