267/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

267
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 406
zo 7. júla 2021
k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach
Slovenskej republiky
Číslo: 13428/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje
A.1. s účinnosťou od 12. júla 2021 určenie II. stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky;

B. ukladá
ministrovi vnútra
B.1. oprávnenie určiť na všetkých bývalých hraničných priechodoch III. kategórie stav, rozsah a spôsob výkonu kontrol týkajúcich sa karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

predsedovi vlády
B.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
bezodkladne

ministerke kultúry
B.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladneVykonajú: minister vnútra
predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR