261/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

261
ZÁKON
z 18. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č.128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. , zákona č. 198/2020, zákona č. 279/2020 Z. z. a zákona č. 75/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
24b) § 42 až 57 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8 ods. 1 prvej vete sa slovo „ukončený“ nahrádza slovom „zrušený“ a slovo „ukončení“ sa nahrádza slovom „zrušení“.
3.
V § 8 ods. 4 sa za slovom „záväzky“ vypúšťa bodkočiarka a slová „pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory“.
4.
V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:
28ab) Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 11 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.“.
7.
V § 17 ods. 5 sa slová „najneskôr v deň“ nahrádzajú slovami „do 15 dní od“.
8.
V § 22 ods. 1 písm. a), b) a d) sa slovo „jednoročnej“ nahrádza slovom „šesťmesačnej“ a slovo „dvojročnej“ nahrádza slovom „jednoročnej“.
9.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa slovo „dvojročnej“ nahrádza slovom „jednoročnej“ a slovo „trojročnej“ nahrádza slovom „dvojročnej“.
10.
V § 22 ods. 1 písm. f) sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
11.
V § 29 ods. 3 sa slová „predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí.“ nahrádzajú slovami „predpisov.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 45a odsek 1 znie:
„(1)
Fyzická osoba a právnická osoba pri ohlásení živnosti uvedie tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov36cb) na účely zistenia splnenia podmienky bezúhonnosti o fyzických osobách, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ak tieto údaje nemožno získať z informačného systému podľa osobitného predpisu.36cc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36cb a 36cc znejú:
36cb) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
36cc) § 12 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 206/2008 Z. z.“.
13.
V § 57 ods. 4 druhej vete sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „nasledujúcim po dni“.
14.
V § 57 sa vypúšťa odsek 6.
15.
V § 65a ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
16.
V § 65a ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
neohlási zriadenie prevádzkarne alebo neohlási zrušenie prevádzkarne.“.
17.
V § 65b ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b) a“.
18.
V § 66ba ods. 4 písm. b) sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.
19.
Za § 80ai sa vkladá § 80aj, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80aj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021
Živnostenské oprávnenia na činnosti Galvanizácia kovov a Smaltovanie vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021 sa považujú za živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, a to v rozsahu oprávnenia vzniknutého podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021.“.
20.
V prílohe č. 1 Remeselné živnosti skupine 101 – Výroba kovov a kovových výrobkov sa vypúšťajú riadky s por. č. 4. a 5.
21.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 202 Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia sa pri živnostiach s por. č. 4. a 5. v stĺpci Preukaz spôsobilosti číslo „10“ nahrádza číslom „6“.
22.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 213 – Stavebníctvo sa pri živnosti s por. č. 17 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
23.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 24 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „10-ročnou“ nahrádzajú slovami „6-ročnou“.
24.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné pri živnostiach s por. č. 42 a 43 v stĺpci Poznámka text znie: „§ 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“.
25.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 50 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“, slovo „tri“ sa nahrádza slovom „dva“ a slovo „štyri“ sa nahrádza slovom „tri“.
26.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 51 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“, slová „dva roky“ sa nahrádzajú slovami „jeden rok“ a slovo „tri“ sa nahrádza slovom „dva“.
27.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 52 v stĺpci Preukaz spôsobilosti za slovo „programu“ vkladajú slová „v odbore“.
28.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 53a v stĺpci Preukaz spôsobilosti vypúšťajú slová „o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie“.
29.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 55 v stĺpci Preukaz spôsobilosti číslo „3“ nahrádza číslom „2“, číslo „5“ sa nahrádza číslom „4“ a slová „1 rok“ sa nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
30.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné pri živnosti s por. č. 59 v stĺpci Poznámka text znie: „§ 14 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
31.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 61 v stĺpci Preukaz spôsobilosti vypúšťa čiarka a slová „2 roky praxe v odbore“ a za slovo „programu“ sa vkladajú slová „v odbore“.
32.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné pri živnosti s por. č. 83 v stĺpci Preukaz spôsobilosti text znie:
„– vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo
– stredoškolské vzdelanie v odbore a jednoročná prax v odbore alebo
– osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore“,
a v stĺpci Poznámka text znie: „§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.