26/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

26
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. januára 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Teleso skládky odpadov je priestor určený na fyzické ukladanie odpadu, ktorý je vybudovaný podľa požiadaviek na tesnenie skládky odpadov podľa § 4 v závislosti od triedy skládky odpadov.“.
2.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať
a)
zmesový odpad, ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. b), c) a g) zákona,
b)
iné komunálne odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad okrem odpadov podľa § 13 písm. e) zákona; ak iné komunálne odpady obsahujú zmesový odpad, považuje sa celý objem týchto odpadov za zmesový odpad,
c)
iné odpady ako uvedené v písmenách a) až d), zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise;16) limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1,
d)
stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1, a ktoré sa nesmú ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný.“.
3.
V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1,“.
4.
V § 6 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak jeho výhrevnosť v sušine neprekročí hodnotu 6,5 MJ/kg“.
5.
V § 6 odsek 6 sa slová „škodlivých látok“ nahrádzajú slovami „nebezpečných látok“.
6.
V § 6 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.
7.
V § 6 odsek 12 sa slová „odsek 5 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odsek 5 písm. d)“.
8.
V § 8 ods. 4 sa slová „§ 97 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 13“.
9.
V § 12 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje vyhodnotenie predchádzajúceho čerpania finančných prostriedkov podľa prílohy č. 6 tabuľky č. I,“.
10.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
11.
V § 12 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje vyhodnotenie a tvorbu podľa prílohy č. 6 tabuľky č. I,“.
12.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
13.
V § 12 ods. 3 sa za slová „v prílohe č. 6“ sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľke č. II“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „STN EN ISO 11969 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (ISO 11969) (75 7454).“ nahrádza citáciou „STN ISO 17378-2:2020 Kvalita vody. Stanovenie arzénu a antimónu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie s generovaním hydridov (HG-AAS) (75 7454).“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa citácia „STN ISO 9965 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434).“ nahrádza citáciou „STN P ISO/TS 17379-2:2019 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434).“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa citácia „STN EN 15308 Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhom odpade kapilárnou plynovou chromatografiou s detektorom elektrónového záchytu alebo hmotnostnou spektrometriou (83 8265).“ nahrádza citáciou „STN EN 17322: 2020 Tuhé environmentálne matrice. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou – hmotnostným spektrometrom (GC-MS) alebo s detektorom elektrónového záchytu (GC-ECD) (83 8265).“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 55 sa citácia „TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov (83 8204).
Časť 1: Pokyny na výber a aplikáciu kritérií odberu vzoriek za rôznych podmienok
Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek
Časť 3: Pokyny na postupy odberu čiastkových vzoriek
Časť 4: Pokyny na postupy balenia, skladovania, konzervácie, dopravy a dodania vzoriek
Časť 5: Pokyny na proces definovania plánu odberu vzoriek“ nahrádza citáciou „Súbor TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov (83 8204).“.
18.
V prílohe č. 2 sa za slová „Odber vzoriek sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.56)“ vkladajú vety:
„Test respiračnej aktivity (AT4) a produkcie plynov (GS21).57)
Výhrevnosť.58)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25, 36, 51, 55, 57 a 58 znejú:
25) STN ISO 17378-2: 2020 Kvalita vody. Stanovenie arzénu a antimónu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie s generovaním hydridov (HG-AAS) (75 7454).
36) STN P ISO/TS 17379-2:2019 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434).
51) STN EN 17322: 2020 Tuhé environmentálne matrice. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou – hmotnostným spektrometrom (GC-MS) alebo s detektorom elektrónového záchytu (GC-ECD) (83 8265).
55) Súbor TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov (83 8204).
57) ŐNORM S 2027-1 Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch – biologischen Behandlung – Teil 1: Probenahme
ŐNORM S 2027-2 Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch – biologischen Behandlung – Teil 2: Gasspendensumme im Inkubationstest (GS21)
ŐNORM S 2027-4 Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch – biologischen Behandlung – Teil 4: Stabilitätsparameter – Atmungsaktivität (AT4).
58) napríklad STN EN 15170 Charakterizácia kalov. Stanovenie spaľovacieho tepla a výhrevnosti (75 7919).
STN EN 15400 Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie výhrevnosti paliva (65 7509).
STN ISO 1928 Tuhé palivá. Stanovenie spaľovacieho tepla kalorimetrickou metódou v tlakovej nádobe a výpočet výhrevnosti (44 1352).“.
19.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:
„Príloha č. 3a
k vyhláške č. 382/2018 Z. z.
BIOLOGICKÁ STABILITA
Tabuľka č. 1
Parameter Limitná hodnota Jednotka
spotreba kyslíka po 4 dňoch (AT4)* 10 mg O2/g sušiny
produkcia plynov po 21 dňoch (GS21)** 20 l/kg sušiny
*) AT4 – test respiračnej aktivity, testovacia metóda na hodnotenie stability bioodpadu na základe merania spotreby O2 za 4 dni podľa prílohy č. 2.
**) GS21 – testovacia metóda na stanovenie produkcie plynov za 21 dní v anaeróbnych podmienkach.“.
20.
V prílohe č. 4 časti IV. prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „s definovaním stavu pre konečnú kapacitu, ktorá je rozhodujúca na výpočet voľnej kapacity skládky odpadov. Za konečnú kapacitu skládky odpadov sa považuje údaj z platného rozhodnutia povoľujúceho orgánu.“.
21.
V prílohe č. 4 v poznámkach deviaty bod znie:
„9)
Plán stavu skládky je grafické zobrazenie skládky ako výsledok geodetického merania, ktoré zobrazuje polohopisné a výškopisné údaje o objekte telesa skládky slúžiaceho na ukladanie odpadu, schematické rezy o vrstvách uloženého odpadu podľa zavážacieho plánu pre skládku odpadov vrátane spracovania geodetického merania posunov objektov telesa skládky v IV. časti druhom bode a všetkých parametrov uvedených v IV. časti prvom bode Informácie o topografii skládky odpadov za kontrolované obdobie sa odovzdávajú v elektronickej podobe.59)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
59) § 40 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.“.
22.
Prílohy č. 6 a 7 znejú:
„Príloha č. 6
k vyhláške č. 382/2018 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 382/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 284, 31. 10. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritériá skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027.
Ján Budaj v. r.