252/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2021 do 14.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

252
ZÁKON
z 22. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z. zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 150/2021 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 24 a 25, ktoré znejú:
„(24)
Na zamestnanca, ktorý je zdravotne poistený v cudzine, ktorému bola udelená výnimka z uplatniteľnej legislatívy podľa osobitného predpisu,75) alebo ktorý splní podmienky podľa § 3 ods. 3 a ktorého počas krízovej situácie krátkodobo zamestnáva zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 6 až 8 a § 23. Povinnosť podľa § 24 ods. 1 písm. c), vykázanie poistného a odvod preddavku na poistné za takéhoto zamestnanca splní a vykoná zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, do zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov. Na zdravotnú poisťovňu sa pri zamestnancovi podľa prvej vety nevzťahujú povinnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a).
(25)
Postup podľa odseku 24 je možný, iba ak má zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, udelený písomný súhlas na takýto postup od ministerstva zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:
75) Čl. 16 ods. 1 nariadenia č. 883/2004 v platnom znení.“.
Čl. IV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z. a zákona č. 133/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Zdravotná poisťovňa pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia a pri ochrane zdravia poistenca vykonáva činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.35cc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35cc znie:
35cc) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:
„ai)
bezplatne sprístupňovať poistencovi na žiadosť digitálny COVID preukaz EÚ podľa osobitného predpisu35aakb) poskytnutý národným centrom35aakc) elektronickým zobrazením digitálneho COVID preukazu EÚ v elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa prevádzkuje alebo v listinnej podobe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35aakb a 35aakc znejú:
35aakb) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15. 6. 2021).
35aakc) § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.“.
23.
V § 76 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
národným centrom, ak ide o výmenu informácií prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému a plnenie úloh, ktoré plní národné centrum podľa osobitného predpisu,95fa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95fa znie:
95fa) Napríklad zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z. a zákona č. 220/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom au), ktoré znie:
„au)
poskytuje alebo sprístupňuje Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu.12e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:
12e) § 12 ods. 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z. a zákona č. 392/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
z informačných systémov používaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide o údaje súvisiace s ochorením COVID-19.15bc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15bc znie:
15bc) § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.“.
8.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Národné centrum v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
a)
vydáva bezplatne podľa údajov poskytnutých alebo sprístupnených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osobe na základe jej žiadosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 v slovenskom jazyku a anglickom jazyku v rozsahu údajov najmä
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
pôvodca choroby, proti ktorému bolo očkovanie vykonané,
4.
typ podanej očkovacej dávky,
5.
názov podanej očkovacej dávky,
6.
označenie držiteľa rozhodnutia o registrácii podanej očkovacej dávky,
7.
označenie krajiny podanej očkovacej dávky,
8.
kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vykonal,
9.
dátum ukončenia očkovania,
10.
dávka/celkový počet dávok,
11.
celkový počet podaných očkovacích dávok,
12.
označenie šarže podanej prvej očkovacej dávky,
13.
označenie šarže podanej druhej očkovacej dávky,
14.
označenie vydavateľa certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
15.
dátum podanej prvej očkovacej dávky,
16.
dátum podanej druhej očkovacej dávky,
17.
dátum vystavenia certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
b)
vydáva a sprístupňuje osobe digitálny COVID preukaz EÚ37aab) v rámci digitálnej infraštruktúry EÚ, pričom pre každý vydaný digitálny COVID preukaz EÚ zabezpečí jeho rámec dôvery,37aac)
c)
sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz EÚ poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni, na účely sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ poistencovi,
d)
sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz EÚ osoby jej ošetrujúcemu lekárovi a ošetrujúcej sestre príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na účely sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ tejto osobe v listinnej podobe na základe jej žiadosti,
e)
sprístupňuje údaje potrebné na overenie rámca dôvery37aac) digitálneho COVID preukazu EÚ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na účely overovania rámca dôvery digitálneho COVID preukazu EÚ,
f)
sprístupňuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky elektronickú službu na overenie platnosti elektronického digitálneho COVID preukazu EÚ osoby a overenie platnosti jedinečného identifikátora.37aad)
(8)
Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 7 má národné centrum postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.37aae)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aab až 37aae znejú:
37aab) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15. 6. 2021).
37aac) Čl. 2 ods. 11 a čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.
37aad) Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2021/953.
37aae) Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
Čl. 10 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/953.
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.“.
9.
Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Certifikáty o vykonanej vakcinácii vydané národným centrom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú od účinnosti tohto zákona za certifikáty o vykonanej vakcinácii podľa § 12 ods. 7 písm. a).“.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. IV bodov 9 až 12, 18, 21, 22 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júla 2021, čl. I bodu 1, § 40 ods. 13 písm. a) až l) v bode 2 a bodov 3 až 6, čl. II, čl. IV bodov 2, 3, 5, 8 a 24, čl. VI bodov 1 až 3, 5, 6, 10 a 14 a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021, čl. IV bodov 6, 7, 13 až 17, 19, 20 a 26, čl. VI bodov 7, 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021, a čl. I § 40 ods. 13 písm. m) a n) v bode 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.