252/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

252
ZÁKON
z 22. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 213/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 ods. 6 sa za slová „registra zdravotníckych pracovníkov“ vkladajú slová „(ďalej len „register“)“.
2.
V § 40 odsek 13 znie:
„(13)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo, so schválenými zmenami týkajúcimi sa akreditovaného programu podľa písmena c) a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 2,
b)
viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom kalendárnom roku; zoznam osobných údajov v zozname účastníkov akreditovaného programu a v zozname absolventov akreditovaného programu tvorí: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, dátum, miesto a štát narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou a na účely ich poskytovania komore príslušnej na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 12) a národnému centru,
c)
písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie ministerstvu zdravotníctva; súčasťou oznámenia je doklad viažuci sa k zmene a čestné vyhlásenie, že ostatné údaje v žiadosti a projekte študijného programu zostali nezmenené,
d)
písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 7 písm. b); súčasťou oznámenia je doklad preukazujúci zmenu údajov,
e)
viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov, zoznam vydaných potvrdení a zoznam vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41 ods. 1 a 2) podľa dátumu ich vydania,
f)
poskytovať osobné údaje zo zoznamu podľa písmena b) a poskytovať údaje zo zoznamu podľa písmena e) komore príslušnej na vedenie registra na účely vedenia tohto registra,
g)
predložiť ministerstvu zdravotníctva na základe jeho vyžiadania študijný poriadok ďalšieho vzdelávania,
h)
vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty a potvrdenia podľa § 41 ods. 1 a osvedčenia podľa § 41 ods. 2 do 30 dní odo dňa ukončenia vzdelávania,
i)
písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zrušenie osvedčenia o akreditácii podľa odseku 17 v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zrušenia osvedčenia o akreditácii,
j)
písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zánik platnosti osvedčenia o akreditácii podľa odseku 19 písm. a) v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zániku platnosti osvedčenia o akreditácii,
k)
zverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle zoznam výučbových zdravotníckych zariadení,33aa)
l)
uskutočniť špecializačnú skúšku v rámci rezidentského štúdia najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia písomnej prihlášky zdravotníckeho pracovníka na vykonanie špecializačnej skúšky,
m)
poskytovať elektronicky postupom, metódami a v lehotách podľa osobitného predpisu33ab) kópie dokladov a údaje podľa § 92a ods. 3 národnému centru,
n)
zabezpečiť pri poskytovaní kópií dokladov a poskytovaní údajov podľa písmena m) spracúvanie osobných údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní výlučne v rozsahu spracúvaných osobných údajov podľa osobitného predpisu.33ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33ab a 33ac znejú:
33ab) § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33ac) Príloha č. 1 časť B písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.“.
3.
V § 40 odseky 20 a 21 znejú:
„(20)
Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie o akreditácii vydané; na podanie žiadosti sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 9. Ak vzdelávacia ustanovizeň nedodrží lehotu podľa prvej vety, ministerstvo zdravotníctva žiadosť zamietne.
(21)
Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle; zoznam obsahuje sídlo, názov a kód fakulty vzdelávacej ustanovizne, ktorá akreditovaný program uskutočňuje, obchodné meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne, právnu formu, sídlo vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, kód a názov akreditovaného programu a jeho typ, kód a názov zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný program, dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii, dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii a každú zmenu týchto údajov. Údaje zo zoznamu podľa prvej vety ministerstvo zdravotníctva poskytuje elektronicky národnému centru.33ab)“.
4.
V § 79 ods. 1 písm. zh) úvodnej vete sa číslo „15“ nahrádza číslom „28“.
5.
§ 92a vrátane nadpisu znie:
㤠92a
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní
(1)
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní je súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je národné centrum.72aa)
(2)
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní slúži na
a)
evidenciu zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania podľa § 39 ods. 3,
b)
evidenciu vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 33 ods. 4 zdravotníckym pracovníkom podľa písmena a),
c)
evidenciu vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa § 33 ods. 5 zdravotníckym pracovníkom podľa písmena a),
d)
evidenciu vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa § 33 ods. 3 zdravotníckym pracovníkom podľa písmena a),
e)
štatistické účely,
f)
kontrolné účely a
g)
výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.
(3)
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní obsahuje
a)
meno a priezvisko, profesijný titul, dátum a miesto narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, pohlavie, štátne občianstvo, rodné číslo, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul,
b)
údaj o zdravotníckom povolaní,
c)
registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia alebo dátum zániku registrácie,
d)
v elektronickej podobe kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 získanej ku dňu zaradenia do ďalšieho vzdelávania,
e)
sídlo vzdelávacej ustanovizne, dátum zriadenia vzdelávacej ustanovizne, dátum zrušenia vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve, sídlo a označenie fakulty,
f)
označenie špecializačného študijného programu, certifikačného študijného programu alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
g)
dátum zaradenia do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
h)
údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní a údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník,
i)
údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 39b ods. 1,
j)
údaj o započítaní časti ukončeného špecializačného štúdia s uvedením kódu a názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti,
k)
údaj o dĺžke prerušenia špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
l)
dôvod prerušenia špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
m)
údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny,
n)
údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny,
o)
údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore a dátum zmeny,
p)
dátum a spôsob ukončenia špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
r)
v elektronickej podobe kópiu diplomu o špecializácii, certifikátu alebo osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve získaného ďalším vzdelávaním zdravotníckeho pracovníka,
s)
dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe podľa písmen d) a r).
(4)
Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla národnému centru do Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, sú nesprávne alebo sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyzve vzdelávaciu ustanovizeň, aby tieto nedostatky odstránila v ním určenej lehote.
(5)
Na spracúvanie údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa vzťahuje osobitný predpis.25) Osobné údaje dotknutej osoby podľa odseku 3 sa uchovávajú 60 rokov od vydania diplomu o špecializácii alebo vydania certifikátu alebo osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 72aa znejú:
25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
72aa) § 3 ods.1 písm. a) bod 2 a príloha č. 1 časť B zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 102am sa vkladá § 102an, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2021
(1)
Údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike, ktoré ministerstvo zdravotníctva získa od Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 31. augusta 2021, spracúva na štatistické účely, kontrolné účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi. Na spracúvanie týchto údajov sa vzťahuje osobitný predpis.25)
(2)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike poskytnúť 31. augusta 2021 národnému centru údaje o zdravotníckych pracovníkoch zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike, ktorých ďalšie vzdelávanie nie je ukončené do 31. augusta 2021.
(3)
Údaje, ktoré ministerstvo zdravotníctva uverejňuje a aktualizuje na svojom webovom sídle podľa § 40 ods. 21, je povinné prvýkrát poskytnúť národnému centru najneskôr 28. februára 2022.
(4)
Národné centrum je povinné do 30. júna 2022 zapracovať údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.72aa)
(5)
Vzdelávacia ustanovizeň je povinná poskytovať do Národného registra zdravotníckych pracovníkov72aa) chýbajúce údaje a doklady účastníkov akreditovaného programu podľa § 40 ods. 13 písm. b) v rozsahu Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní podľa § 92a ods. 3 do 31. decembra 2022.“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 213/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 46 ods. 1 písm. m) sa za slová „ambulantná starostlivosť“ vkladá čiarka a slová „a poskytuje údaje o schválených ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách a údaje o každej zmene schválených ordinačných hodín a doplnkových ordinačných hodín do národného informačného systému na objednávanie pacientov53aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53aaa znie:
53aaa) § 12 ods. 3 písm. t) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.
2.
V nadpise pod § 49j sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. januára 2023“ a v § 49j ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
3.
Za § 49l sa vkladá § 49m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021
Samosprávny kraj poskytne údaje o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách, ktoré boli schválené do 31. augusta 2021, do národného informačného systému na objednávanie pacientov podľa § 46 ods. 1 písm. m) najneskôr do 31. októbra 2021.“.
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z. zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 150/2021 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 24 a 25, ktoré znejú:
„(24)
Na zamestnanca, ktorý je zdravotne poistený v cudzine, ktorému bola udelená výnimka z uplatniteľnej legislatívy podľa osobitného predpisu,75) alebo ktorý splní podmienky podľa § 3 ods. 3 a ktorého počas krízovej situácie krátkodobo zamestnáva zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 6 až 8 a § 23. Povinnosť podľa § 24 ods. 1 písm. c), vykázanie poistného a odvod preddavku na poistné za takéhoto zamestnanca splní a vykoná zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, do zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov. Na zdravotnú poisťovňu sa pri zamestnancovi podľa prvej vety nevzťahujú povinnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a).
(25)
Postup podľa odseku 24 je možný, iba ak má zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, udelený písomný súhlas na takýto postup od ministerstva zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:
75) Čl. 16 ods. 1 nariadenia č. 883/2004 v platnom znení.“.
Čl. IV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z. a zákona č. 133/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Zdravotná poisťovňa pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia a pri ochrane zdravia poistenca vykonáva činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.35cc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35cc znie:
35cc) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 15 ods.1 písm. ab) sa slová „písmena z)“ nahrádzajú slovami „písmen z) a ah)“.
3.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:
„ah)
poskytovať národnému centru k 8. a 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca v elektronickej podobe údaje o vzniku verejného zdravotného poistenia poistenca a údaje o zániku verejného zdravotného poistenia poistenca v rozsahu dátum vzniku verejného zdravotného poistenia, dátum zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, označenie platiteľa poistného, typ platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka) číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia poistenca, rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, pohlavie, identifikátor fyzickej osoby pridelený registrom fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaka znie:
35aaka) § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:
„ai)
bezplatne sprístupňovať poistencovi na žiadosť digitálny COVID preukaz EÚ podľa osobitného predpisu35aakb) poskytnutý národným centrom35aakc) elektronickým zobrazením digitálneho COVID preukazu EÚ v elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa prevádzkuje alebo v listinnej podobe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35aakb a 35aakc znejú:
35aakb) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15. 6. 2021).
35aakc) § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.“.
5.
V 16 odsek 6 znie:
„(6)
Zoznam podľa odseku 1 písm. f) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej podobe za každý kalendárny mesiac k 8. a 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Zoznamy podľa odseku 1 písm. g) až k) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej podobe za každý kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
6.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú písmená p) a q).
Doterajšie písmená r) až x) sa označujú ako písmená p) až v).
7.
V § 18 ods. 1 písmená p) a q) znejú:
„p)
zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „rozpis úradu“) podľa § 47da,
q)
uhrádza
1.
úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady,
1a.
poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,
1b.
prehliadajúcemu lekárovi, ktorý nie je lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,
2.
úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela prehliadajúcemu lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela, ak sa prehliadka mŕtveho tela vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
3.
úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,“.
8.
V § 20 ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slová „označenie platiteľa poistného“ vkladá čiarka a slová „typ platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka)“.
9.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií a dokumentov priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií a dokumentov.“.
10.
V § 43 odsek 11 znie:
„(11)
Ak ide o výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia, úrad môže pribrať poverením znalca podľa osobitného predpisu61c) na podanie znaleckého posudku. Úrad v súlade s osobitným predpisom61c) je povinný uviesť, k akej otázke sa má znalec najmä vyjadriť a aká skutočnosť má byť predmetom posúdenia. Od vydania poverenia do podania znaleckého posudku znalcom lehota podľa § 47 ods. 2 písm. f) neplynie.“.
11.
V § 43 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 12.
12.
V § 43a ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „priezvisko,“ vkladajú slová „dátum narodenia,“.
13.
§ 47da vrátane nadpisu znie:
㤠47da
Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1)
Prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú na základe rozpisu úradu, ak nie je v odseku 9 uvedené inak. Úrad vyhotoví rozpis úradu tak, aby úplne zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na území okresu; úrad úplne zabezpečí vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, ak bude na každý deň rozpisu úradu zabezpečený dostatočný počet prehliadajúcich lekárov, aby bolo pokryté celé územie okresu, pre ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje.
(2)
Úrad zaradí do rozpisu úradu najprv na základe dobrovoľnosti prehliadajúcich lekárov, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1; úrad do rozpisu úradu nezaradí zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1 a ktorý vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka vo vojenskom zdravotníctve.
(3)
Ak úrad nedokáže na území okresu úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa odseku 2 na základe dobrovoľnosti, doplní do rozpisu úradu lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti63g) alebo lekára poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti,63h) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území okresu, pre ktorý nie je zabezpečené vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa odseku 2. Lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekár poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu, sa považuje za prehliadajúceho lekára; osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevyžaduje.
(4)
Úrad je povinný do rozpisu úradu zaraďovať prehliadajúcich lekárov podľa odseku 3 rovnomerne.
(5)
Úrad zverejňuje rozpis úradu na svojom webovom sídle najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý o jeden mesiac predchádza kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje; úrad zverejňuje rozpis v rozsahu uvedenom v odseku 6 okrem telefonického kontaktu. Ak má úrad k dispozícii e-mailovú adresu poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo lekára uvedeného v rozpise úradu, zašle rozpis úradu aj na túto e-mailovú adresu. Rozpis úradu sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a lekárom dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle úradu. Úrad zašle rozpis úradu operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje.
(6)
Rozpis úradu zasielaný operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby obsahuje najmä
a)
obdobie, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje,
b)
určenie okresu, pre ktorý sa vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zabezpečuje,
c)
zoznam prehliadajúcich lekárov s uvedením mena a priezviska, telefonického kontaktu a dátumu a času, v ktorom budú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.
(7)
Prehliadajúci lekár je povinný
a)
vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu,
b)
poskytnúť úradu kontaktné údaje vrátane telefonického kontaktu na účely vykonávania prehliadok mŕtvych tiel podľa rozpisu úradu,
c)
bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vykonať prehliadku mŕtveho tela,
d)
nariaďovať pitvy podľa § 48.
(8)
Prehliadka mŕtveho tela lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárom poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu, je vykonaná bezodkladne aj vtedy, ak k oznámeniu úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby dôjde
a)
počas jeho ordinačných hodín schválených podľa osobitného predpisu63i) a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ich skončení alebo
b)
v čase, v ktorom je týmto lekárom poskytovaná pevná ambulantná pohotovostná služba podľa osobitného predpisu63j) a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ukončení času, v ktorom sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje.
(9)
Ak prehliadajúci lekár zaradený v rozpise úradu podľa odseku 5 nemôže v čase určenom v rozpise úradu vykonávať prehliadky mŕtvych tiel, je povinný
a)
vopred zabezpečiť svoje zastupovanie v rozsahu rozpisu zverejnenom na webovom sídle úradu podľa odseku 5 a
b)
najneskôr v deň, keď má vykonávať prehliadky mŕtvych tiel podľa rozpisu zverejneného podľa odseku 5, oznámiť úradu a operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby meno a priezvisko, telefonický kontakt na zastupujúceho lekára spoločne s dátumom a časom, v ktorom bude zastupujúci lekár vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.
(10)
Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonať aj lekár poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, a to v prípade, ak vykonaním prehliadky mŕtveho tela neohrozí poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti inej osobe. Ak smrť osoby nastala až po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom podľa prvej vety, tento lekár je po vykonaní prehliadky mŕtveho tela povinný nariadiť pitvu podľa § 48.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63f sa vypúšťa.
14.
§ 47f vrátane nadpisu znie:
㤠47f
Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel
(1)
Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel
a)
zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár,63c) ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
b)
zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár,63c) ktorý nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ani zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
c)
zamestnancovi úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a ktorý má osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a b) zdravotnícky pracovník priloží kópiu osvedčenia o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
(3)
Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zaniká
a)
smrťou oprávnenej fyzickej osoby alebo vyhlásením oprávnenej fyzickej osoby za mŕtvu alebo
b)
vrátením oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel úradu.
(4)
Na vydávanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.
15.
V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
pri úmrtí osoby po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ak prehliadku mŕtveho tela vykonal tento lekár.“.
16.
V § 50 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo § 47da ods. 12“.
17.
V § 50 odsek 9 znie:
„(9)
Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47da ods. 7 a 9, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť lekárovi pokutu (§ 64 ods. 6).“.
18.
V § 50 ods. 13 sa slová „(§ 64 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 64 ods. 5)“.
19.
V § 64 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo § 47da ods. 12“.
20.
V § 64 odsek 6 znie:
„(6)
Úrad môže uložiť lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47da ods. 6 a za podmienok ustanovených v § 50 ods. 9 pokutu až do výšky 1 000 eur.“.
21.
V § 64 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 13.
22.
V § 65 ods. 3 sa slová „až 14“ nahrádzajú slovami „až 13“.
23.
V § 76 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
národným centrom, ak ide o výmenu informácií prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému a plnenie úloh, ktoré plní národné centrum podľa osobitného predpisu,95fa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95fa znie:
95fa) Napríklad zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 76 odsek 9 znie:
„(9)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie informácií osobami podľa odseku 1, ktorými zdravotná poisťovňa verejne informuje o
a)
svojej činnosti, výsledkoch hospodárenia a plnení zákonných povinností, ktoré vzišli z činnosti alebo údajov zdravotnej poisťovne, alebo
b)
poistencovi, platiteľovi poistného a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s ich výslovným súhlasom.35ca)“.
25.
Za § 86zg sa vkladá § 86zh, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86zh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2021
(1)
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne ukončený do 14. júla 2021, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 14. júla 2021.
(2)
Konania o udelení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 14. júla 2021 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom od 15. júla 2021.“.
26.
Za § 86zh sa vkladá § 86zi, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86zi
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021
Oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydané úradom do 30. septembra 2021 sa považujú za oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f účinného od 1. októbra 2021.“.
Čl. V
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z. a zákona č. 220/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom au), ktoré znie:
„au)
poskytuje alebo sprístupňuje Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu.12e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:
12e) § 12 ods. 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z. a zákona č. 392/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Prijímateľ zdravotnej starostlivosti na účely tohto zákona je fyzická osoba zapísaná do registra fyzických osôb podľa osobitného predpisu,1aa) ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu.1ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:
1aa) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1ab) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti,“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. t) sa odkaz „15b)“ nahrádza odkazom „1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b sa vypúšťa.
4.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
z informačných systémov používaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide o údaje súvisiace s ochorením COVID-19.15bc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15bc znie:
15bc) § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.“.
5.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
zo zdravotnej poisťovne.15bd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15bd znie:
15bd) § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.“.
6.
V § 5 ods. 15 sa za slová „podľa odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „pätnásteho bodu“.
7.
V § 10 ods. 8 sa slová „vyšší územný celok, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a organizátor prehliadok mŕtvych tiel34ab)“ nahrádzajú slovami „vyšší územný celok a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34ab sa vypúšťa.
8.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Národné centrum v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
a)
vydáva bezplatne podľa údajov poskytnutých alebo sprístupnených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osobe na základe jej žiadosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 v slovenskom jazyku a anglickom jazyku v rozsahu údajov najmä
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
pôvodca choroby, proti ktorému bolo očkovanie vykonané,
4.
typ podanej očkovacej dávky,
5.
názov podanej očkovacej dávky,
6.
označenie držiteľa rozhodnutia o registrácii podanej očkovacej dávky,
7.
označenie krajiny podanej očkovacej dávky,
8.
kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vykonal,
9.
dátum ukončenia očkovania,
10.
dávka/celkový počet dávok,
11.
celkový počet podaných očkovacích dávok,
12.
označenie šarže podanej prvej očkovacej dávky,
13.
označenie šarže podanej druhej očkovacej dávky,
14.
označenie vydavateľa certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
15.
dátum podanej prvej očkovacej dávky,
16.
dátum podanej druhej očkovacej dávky,
17.
dátum vystavenia certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
b)
vydáva a sprístupňuje osobe digitálny COVID preukaz EÚ37aab) v rámci digitálnej infraštruktúry EÚ, pričom pre každý vydaný digitálny COVID preukaz EÚ zabezpečí jeho rámec dôvery,37aac)
c)
sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz EÚ poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni, na účely sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ poistencovi,
d)
sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz EÚ osoby jej ošetrujúcemu lekárovi a ošetrujúcej sestre príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na účely sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ tejto osobe v listinnej podobe na základe jej žiadosti,
e)
sprístupňuje údaje potrebné na overenie rámca dôvery37aac) digitálneho COVID preukazu EÚ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na účely overovania rámca dôvery digitálneho COVID preukazu EÚ,
f)
sprístupňuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky elektronickú službu na overenie platnosti elektronického digitálneho COVID preukazu EÚ osoby a overenie platnosti jedinečného identifikátora.37aad)
(8)
Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 7 má národné centrum postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.37aae)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aab až 37aae znejú:
37aab) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15. 6. 2021).
37aac) Čl. 2 ods. 11 a čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.
37aad) Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2021/953.
37aae) Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
Čl. 10 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/953.
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.“.
9.
Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Certifikáty o vykonanej vakcinácii vydané národným centrom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú od účinnosti tohto zákona za certifikáty o vykonanej vakcinácii podľa § 12 ods. 7 písm. a).“.
10.
V prílohe č. 1 časť B vrátane nadpisu znie:B. Národný register zdravotníckych pracovníkov
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, údaj o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, označenie zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého bola odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,37a) dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,37b) dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,37c) dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie, dôvod zrušenia platnosti licencie, primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, sídlo vzdelávacej ustanovizne, dátum zriadenia vzdelávacej ustanovizne, dátum zrušenia vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve, sídlo a označenie fakulty, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, do ktorej bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
b) Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej, kontrolnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia, vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov, evidencia zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania,37cb) evidencia vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore,37cc) evidencia vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,37cd) evidencia vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve,37ce) výmena informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.
c) Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.
d) Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)
Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a).
f) Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)
Ministerstvo zdravotníctva, stavovské organizácie v zdravotníctve, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky.
g) Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti a odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka.
h) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť vzdelávacej ustanovizni, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, profesijný titul, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, rodné číslo, zdravotnícke povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, sídlo a označenie fakulty, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zaradila zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo do prípravy na výkon práce v zdravotníctve, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, do ktorej bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37c až 37ce znejú:
37c) § 119 ods. 1 zákona 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37ca) § 39b ods. 1 zák. č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37cb) § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37cc) § 33 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37cd) § 33 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37ce) § 33 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V prílohe č. 1 časti C písm. a) sa vypúšťajú slová „organizátora prehliadok mŕtvych tiel,“.
12.
V prílohe č. 1 časti C písm. c) sa vypúšťajú slová „organizátor prehliadok mŕtvych tiel,“.
13.
V prílohe č. 1 časti C písm. e) sa vypúšťajú slová „organizátora prehliadok mŕtvych tiel,“.
14.
Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou D, ktorá vrátane nadpisu znie:
„D. Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, dátum, miesto, okres a štát narodenia, existenčný stav, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum, štát a miesto úmrtia, pohlavie, rodinný stav, štátna príslušnosť, štát a miesto trvalého pobytu, začiatok pobytu v zahraničí, údaj o skončení trvalého pobytu, štát a miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, adresa posledného známeho pobytu, údaj o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak ide o osobu, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, údaje o vzťahoch k iným osobám, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo otca, meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo matky a meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo dieťaťa, osobné identifikačné číslo poistenca iného štátu s bydliskom v Slovenskej republike, predchádzajúce rodné číslo poistenca, ak došlo k jeho zmene, identifikátor fyzickej osoby, počítačové číslo občana, identifikačné číslo poistenca pridelené úradom pre dohľad, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, typ zdravotného poistenia, zmena údajov, primárny kľúč záznamu poistenca v registri.
b) Účel spracúvania osobných údajov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,27c) výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela,27d) zabezpečenie údajov pre potreby vedenia a poskytovania údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, na zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c) Okruh dotknutých osôb
Prijímatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 2 ods. 14.
d) Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, výkon revízneho lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,27c) výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela,27d) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27a) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27b) vypracovanie znaleckého posudku na účely konania pred súdom, úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia a poskytovanie osobných údajov cez Národný portál zdravia prijímateľom zdravotnej starostlivosti, ktorých sa osobné údaje týkajú.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a).
f) Tretie strany podľa § 5 ods. 6, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, úrad pre dohľad, organizátor prehliadok mŕtvych tiel a zdravotné poisťovne.“.
Čl. VII
Zákon č. 374/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 124/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V čl. VII sa slová „a čl. II bodov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „čl. II bodov 7 a 8“ a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „a čl. II bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.“.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. IV bodov 9 až 12, 18, 21, 22 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júla 2021, čl. I bodu 1, § 40 ods. 13 písm. a) až l) v bode 2 a bodov 3 až 6, čl. II, čl. IV bodov 2, 3, 5, 8 a 24, čl. VI bodov 1 až 3, 5, 6, 10 a 14 a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021, čl. IV bodov 6, 7, 13 až 17, 19, 20 a 26, čl. VI bodov 7, 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021, a čl. I § 40 ods. 13 písm. m) a n) v bode 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.