250/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

250
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku (01 1621).“.

2.
V prílohe č. 1 druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „sú uvedené v prílohe č. 1aa.“.

3.
Za prílohu č. 1a sa vkladá príloha č. 1aa, ktorá vrátane nadpisu znie:
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2021.
Eduard Heger v. r.