25/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

25
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z., vyhlášky č. 380/2018 Z. z., vyhlášky č. 266/2020 Z. z. a vyhlášky č. 368/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.16)“.
2.
Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 13
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI OBALOV

1.
Požiadavky na výrobu a zloženie obalov
1.1
Obaly sa vyrábajú tak, že ich množstvo a hmotnosť sú obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa.17)
1.2
Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, že sa umožní ich opakované použitie, zhodnocovanie vrátane recyklácie – v súlade so zásadou hierarchie odpadového hospodárstva – a že sa minimalizuje ich vplyv na životné prostredie, ak sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadu z obalov zneškodňujú.
1.3
Obaly sa vyrábajú tak, že prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov je minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, ak sa obaly alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov spaľujú alebo skládkujú.
2.
Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opakované použitie obalov
2.1
fyzikálne vlastnosti obalov musia umožniť v predpokladaných obvyklých podmienkach používania ich viacnásobné použitie,
2.2
činnosti s použitými obalmi musí byť možné vykonávať tak, že sú dodržané požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci,
2.3
musia byť splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie ihneď po tom, ako sa obaly prestanú opakovane používať a stanú sa odpadom.
3.
Požiadavky na vlastnosti umožňujúce odber zálohovaných opakovane použiteľných obalov
3.1
neporušenosť,
3.2
pôvodný tvar,
3.3
bez mechanických nečistôt (vnútri aj na povrchu),
3.4
rovnaký druh; druhom obalu sa rozumie jeho rozlíšenie podľa druhu nápoja, ktorý sa do neho plní (napr. fľaša na pivo, na minerálku),
3.5
rovnaký typ; typom obalu sa rozumie konštrukčný typ určený špecifikáciou odsúhlasenou osobami podľa zákona (§ 55 ods. 2 a § 56 ods. 2 zákona).
4.
Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov
4.1
Vhodnosť na zhodnotenie materiálovou recykláciou
Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, že je umožnená recyklácia aspoň časti použitého materiálu na výrobu predajného výrobku.18)
4.2
Vhodnosť na energetické zhodnotenie
Odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie musia mať čo najmenej zložiek s nízkokalorickou hodnotou na zlepšenie energetického zhodnotenia.19)
4.3
Vhodnosť na zhodnocovanie kompostovaním
Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie musia byť biologicky rozložiteľné spôsobom, ktorý nebráni ich triedenému zberu, procesu kompostovania alebo výkonu činností, do ktorých vstupujú.20)
4.4
Biodegradovateľné obaly
Biologicky rozložiteľný odpad z obalov musí mať taký charakter, že je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina vzniknutého kompostu sa rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu. Plastové obaly, ktoré sa rozkladajú na vzduchu, sa nepovažujú za biologicky rozložiteľné obaly.20)“.
3.
Príloha č. 17 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Budaj v. r.