24/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.2021 do 25.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. januára 2021
o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v týchto veciach:
a)
väzobné veci vrátane rozhodovania o väzbe,
b)
rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie podľa § 348 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku,
c)
podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,
d)
rozhodovanie o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody,
e)
rozhodovanie o uložení ochranného liečenia, zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia, pokračovania v ochrannom liečení, prepustenia a ukončenia ochranného liečenia,
f)
konanie vo veciach určenia rodičovstva,
g)
konanie vo veci starostlivosti o maloletých vrátane výkonu rozhodnutia,
h)
konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,
i)
konanie vo veciach osvojenia,
j)
konanie vo veciach výživného plnoletých osôb,
k)
konanie o dedičstve,
l)
konanie o spôsobilosti na právne úkony,
m)
konanie o prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení,
n)
konanie o ustanovení opatrovníka,
o)
veci azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
p)
konanie v civilnom sporovom konaní a v civilnom mimosporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti.
(2)
Okrem vecí podľa odseku 1 možno v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonať pojednávanie, hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie aj vtedy, ak ide o vec, ktorá neznesie odklad; túto skutočnosť konajúci súd v predvolaní zdôrazní.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť uplynutím 28. februára 2021.
Mária Kolíková v. r.