24/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. januára 2021
o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v týchto veciach:
a)
väzobné veci vrátane rozhodovania o väzbe,
b)
rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie podľa § 348 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku,
c)
podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,
d)
rozhodovanie o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody,
e)
rozhodovanie o uložení ochranného liečenia, zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia, pokračovania v ochrannom liečení, prepustenia a ukončenia ochranného liečenia,
f)
konanie vo veciach určenia rodičovstva,
g)
konanie vo veci starostlivosti o maloletých vrátane výkonu rozhodnutia,
h)
konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,
i)
konanie vo veciach osvojenia,
j)
konanie vo veciach výživného plnoletých osôb,
k)
konanie o dedičstve,
l)
konanie o spôsobilosti na právne úkony,
m)
konanie o prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení,
n)
konanie o ustanovení opatrovníka,
o)
veci azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
p)
konanie v civilnom sporovom konaní a v civilnom mimosporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti.
(2)
Okrem vecí podľa odseku 1 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia vo všetkých agendách s výnimkou vecí, ktoré znesú odklad.
(3)
Pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia podľa odsekov 1 a 2 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonávajú len v takom rozsahu, aby bol zabezpečený dostatočný časový odstup medzi nariadenými pojednávaniami, hlavnými pojednávania a verejnými zasadnutiami, aby bolo možné zabezpečiť vetranie pojednávacej miestnosti a aby sa predišlo zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou.
(4)
Pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia podľa odsekov 1 a 2 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu zároveň vykonávajú pri zabezpečení nasledovných opatrení:
a)
vstup a pobyt v pojednávacej miestnosti umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami v zmysle príslušného opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu,
b)
vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
c)
hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
d)
zaistiť pri vstupe do pojednávacej miestnosti dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
e)
ak to umožňujú priestorové kapacity zabezpečiť v pojednávacej miestnosti dodržiavanie rozostupov 2m medzi osobami a miestami na sedenie; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mária Kolíková v. r.