219/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

219
ZÁKON
z 13. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
odberateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku2) a odoberá potravinu od dodávateľa; odberateľom je aj právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom2a) a odoberá potravinu od dodávateľa, právnická osoba, ktorá má vo vzťahu k prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku postavenie ovládanej osoby alebo ovládajúcej osoby alebo skupinou podľa písmena k),
c)
dodávateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a dodáva potravinu odberateľovi; dodávateľom je aj právnická osoba, ktorá je združením2b) fyzických osôb alebo právnických osôb, z ktorých aspoň jedna je dodávateľom,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b) Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
treťou osobou osoba, ktorá je k účastníkom konania v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a disponuje účtovnými dokladmi alebo informáciami potrebnými pre výkon kontroly,“.
3.
V § 2 písmeno k) znie:
„k)
skupinou zoskupenie odberateľov, ktoré vzniklo na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti v súvislosti s nákupom potraviny na účel jej ďalšieho predaja alebo poskytovania služieb s tým súvisiacich.“.
4.
V § 3 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac
1.
30 dní odo dňa dodania potraviny, za predpokladu, že faktúra za potravinu je odberateľovi doručená do 10 dní odo dňa dodania potraviny, a v prípade, ak je faktúra za potravinu doručená odberateľovi po 10 dňoch odo dňa dodania potraviny, je neprimeranou podmienkou neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, alebo
2.
15 dní odo dňa doručenia správne vyhotovenej faktúry za dodanie vybranej potraviny; lehota splatnosti podľa bodu 1 a 2 sa nevzťahuje na peňažné plnenie vykonávané v rámci školského programu podľa osobitného predpisu5a) alebo na peňažné plnenie vykonávané subjektom verejného práva, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 340b ods. 5 Obchodného zákonníka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 5 písm. k) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
6.
V § 3 ods. 5 písmená l) a m) znejú:
„l)
jednostranná zmena platobnej podmienky, kúpnej ceny, kvality dodávanej potraviny alebo podmienky dodania potraviny, ak ide o frekvenciu dodania, spôsob dodania, miesto dodania, čas dodania alebo objem dodávanej potraviny, alebo jednostranná zmena podmienky poskytovania služby,
m)
peňažné plnenie dodávateľa odberateľovi za znehodnotenie potraviny alebo za stratu potraviny, ktorá nastala v priestoroch odberateľa alebo po nadobudnutí vlastníckeho práva odberateľa k potravine, ak znehodnotenie potraviny alebo strata potraviny nie je spôsobená v dôsledku zavinenia dodávateľa,“.
7.
V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenami ad) až ag), ktoré znejú:
„ad)
neoprávnené získanie, neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva účastníkom obchodného vzťahu podľa § 51 Obchodného zákonníka,
ae)
vyhrážanie sa účastníka obchodného vzťahu odvetnými obchodnými opatreniami alebo vykonávanie takých opatrení voči účastníkovi obchodného vzťahu, ak ten uplatňuje svoje zákonné právo alebo právo vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi účastníkmi obchodného vzťahu,
af)
kompenzácia dodávateľa odberateľovi za preskúmanie podania spotrebiteľa, ktoré sa týka predaja potraviny dodávateľa, napriek tomu, že nedošlo k porušeniu povinností dodávateľa,
ag)
odmietnutie odberateľa písomne potvrdiť podmienky zmluvy o dodávke potraviny, ak o to dodávateľ písomne požiadal.“.
8.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Za doručenie faktúry na účely plynutia lehôt podľa odseku 5 písm. f) sa považuje doručenie faktúry spĺňajúcej náležitosti podľa osobitných predpisov.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 4 ods. 1 druhej vete sa za slovami ,,vlastného podnetu“ vypúšťa čiarka a slová „z podnetu účastníka obchodného vzťahu“.
10.
V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „účastníka obchodného vzťahu alebo“.
11.
V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak sú identifikačné údaje osoby, ktorá podala podnet, známe, ministerstvo pôdohospodárstva do 60 dní od podania podnetu informuje túto osobu o spôsobe vybavenia podnetu.
(5)
Ministerstvo pôdohospodárstva utají totožnosť osoby, ktorá podala podnet, alebo informáciu, ktorej zverejnenie môže viesť k poškodeniu jej záujmov, ak o to táto osoba požiada zároveň s podaním podnetu. Osoba podľa prvej vety určí všetky informácie, pri ktorých žiada o utajenie.
(6)
Ministerstvo pôdohospodárstva môže podnet zamietnuť, ak výkonom kontroly alebo vydaním rozhodnutia v konaní podľa § 14 hrozí odhalenie totožnosti osoby, ktorá podala podnet, alebo zverejnenie informácie, ktoré môže viesť k poškodeniu jej záujmov, ak tieto informácie osoba určila podľa odseku 5.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 9.
12.
V § 4 ods. 8 sa za slovo „vykonávajú“ vkladajú slová „v primeranej lehote“.
13.
V § 5 ods. 1 a 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
14.
V § 13 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Poriadkovú pokutu možno uložiť do troch mesiacov odo dňa porušenia povinnosti podľa § 9.
(4)
Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti.“.
15.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa za slovo „aa)“ vkladá čiarka a slová „alebo písm. ac)“ sa nahrádzajú slovami „ac) až af) alebo písm. ag)“.
16.
V § 14 odsek 9 znie:
„(9)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa postúpenia protokolu podľa § 12 ods. 7, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.“.
17.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.“.
18.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Výročná správa
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejní na svojom webovom sídle do 5. marca príslušného roka výročnú správu, ktorá obsahuje najmä počet prijatých podnetov, počet začatých kontrol a počet skončených kontrol za predchádzajúci kalendárny rok. Výročná správa obsahuje z každej skončenej kontroly súhrnný opis skutočností, ktoré boli predmetom kontroly, výsledok kontroly a právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt; na zverejnené údaje sa vzťahuje § 4 ods. 5. Výročnú správu je ministerstvo pôdohospodárstva povinné zaslať Európskej komisii do 15. marca príslušného roka.“.
19.
Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva v oblasti neprimeraných podmienok spolupracuje s orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie a Európskou komisiou a poskytuje im pomoc pri kontrolách, ktoré majú cezhraničný rozmer.“.
20.
Za § 18a sa vkladajú § 18b a 18c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2021
(1)
Zmluvy uzavreté medzi účastníkmi obchodného vzťahu do 14. júna 2021 sú účastníci obchodného vzťahu povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2021 okrem zmlúv uzavretých na dobu určitú do 31. decembra 2021. Na právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavretých medzi účastníkmi obchodného vzťahu do 14. júna 2021 sa vzťahujú ustanovenia týchto zmlúv najdlhšie do 31. decembra 2021.
(2)
Kontrola neprimeraných podmienok, ktorá sa začala a neskončila do 14. júna 2021, sa dokončí podľa tohto zákona.
(3)
Konanie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré sa začalo na základe výsledkov kontroly neprimeraných podmienok začatej do 14. júna 2021, sa dokončí podľa tohto zákona.
(4)
Konanie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 14. júna 2021, sa dokončí podľa tohto zákona.
§ 18c
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
21.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k zákonu č. 91/2019 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.