216/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

216
ZÁKON
z 5. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z. a zákona č. 128/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 10 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v obci, je povinný“.
2.
V § 16 ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo35) alebo iný preukázateľný spôsob váženia týchto odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)],“.
3.
V § 16 ods. 10 písm. b) sa slovo „ohlasovať“ nahrádza slovami „je povinný ohlasovať“.
4.
V § 81 ods. 14 sa za slovo „aj“ vkladajú slová „spôsob preukazovania vyzbieraných množstiev týchto odpadov a“.
5.
V § 105 ods. 3 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o vážení komunálnych odpadov,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.