210/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

210
ZÁKON
zo 4. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 156/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zakazuje sa umožniť alebo uľahčiť inému vykonávať kolektívne investovanie v rozpore s týmto zákonom propagáciou takejto činnosti alebo zabezpečením takejto činnosti iným spôsobom.“.
3.
§ 3 sa dopĺňa písmenami ao) a ap), ktoré znejú:
„ao)
predmarketingom priame alebo nepriame poskytnutie informácií o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti európskeho alternatívneho investičného fondu alebo v jeho mene potenciálnym profesionálnym investorom s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte, alebo priama alebo nepriama komunikácia s týmito investormi, s cieľom preveriť ich záujem o investíciu do alternatívneho investičného fondu alebo podfondu alternatívneho investičného fondu, ktorý ešte nebol zriadený, alebo ktorý je zriadený, ale ešte nebolo Národnou bankou Slovenska prijaté oznámenie v súlade s § 150b alebo § 150d v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori bydlisko alebo sídlo, a ktoré za žiadnych okolností nepredstavuje ponuku ani umiestnenie u potenciálneho investora vo vzťahu k investovaniu do cenných papierov tohto alternatívneho investičného fondu alebo podfondu alternatívneho investičného fondu,3bb)
ap)
kvalifikovaným investorom investor, ktorý investuje aspoň 50 000 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3bb znie:
3bb) Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014 (Ú. v. EÚ L 188, 12. 7. 2019).“.
4.
V § 4 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo osoba vykonávajúca správu alternatívnych investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, sú povinné na túto výnimku pri ich ponuke upozorniť.“.
5.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správcovská spoločnosť koná pri správe podielového fondu vo vlastnom mene na účet podielového fondu.“.
6.
V § 5 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 137 neustanovuje inak.“.
7.
V § 6a ods. 3 sa slová „povolenia na spravovanie podielových fondov“ nahrádzajú slovami „sa zrušuje zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137“ a slová „povolenie na spravovanie podielového fondu“ sa nahrádzajú slovami „sa zrušuje zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137“.
8.
V § 6a ods. 4 časť vety za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o premenu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov na strešný podielový fond, ktorý bude špeciálnym fondom kvalifikovaných investorov alebo o premenu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov na podfond strešného fondu, ktorý bude špeciálnym fondom kvalifikovaných investorov.“.
9.
V § 7 ods. 3 sa za slová „121 alebo“ vkladajú slová „zápisom špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa“.
10.
V § 11 ods. 3 sa slová „121 alebo“ nahrádzajú slovami „121, zápisom špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa §“.
11.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti na svojom webovom sídle. Správcovská spoločnosť alebo osoby podľa § 58 sú povinné na žiadosť investora sprístupniť spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien v písomnej forme na každom predajnom mieste.“.
12.
V § 13 ods. 1 druhá veta znie:
„Správcovská spoločnosť je povinná určiť rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu v štatúte podielového fondu, pričom pri
a)
štandardnom fonde musí byť rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu,
b)
verejnom špeciálnom fonde musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po mesiaci od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu,
c)
verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom mesiaci od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu,
d)
špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po dvanástom mesiaci od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu.“.
13.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
14.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosť o vydanie podielových listov musí byť v písomnej forme, ak štatút neurčuje inak. Správcovská spoločnosť môže najdlhšie tri mesiace odo dňa začatia vydávania podielových listov určovať aktuálnu cenu podielového listu ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu.“.
15.
V § 13 ods. 4 posledná veta znie: „Tieto lehoty nesmú byť kratšie ako tri pracovné dni po rozhodujúcom dni na určenie hodnoty podielu určenom v štatúte podielového fondu.“.


16.
V § 13 odsek 6 znie:
„(6)
Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond, ak § 136 neustanovuje inak. Správcovská spoločnosť je povinná ustanoviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže identifikovať platbu, ktorá je uhradením aktuálnej ceny podielového listu. V čase od uhradenia aktuálnej ceny podielového listu do vydania podielového listu je správcovská spoločnosť oprávnená držať platbu na účte podľa prvej vety, alebo na osobitnom účte nepriradených platieb (ďalej len „zberný účet“).“.
17.
V § 13 odsek 11 znie:
„(11)
Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielnikovi podielový list s použitím peňažných prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu podielového listu platnú pre deň doručenia žiadosti o vyplatenie; tým nie je dotknuté právo správcovskej spoločnosti v predajnom prospekte alebo v štatúte podielového fondu určiť hodinu, do ktorej sa žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, ak ju správcovská spoločnosť určuje. Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že žiadosť o vyplatenie podielového listu v otvorenom podielovom fonde je možné doručiť každý pracovný deň. Správcovská spoločnosť určí v štatúte otvoreného podielového fondu rozhodujúci deň pre určovanie aktuálnej hodnoty podielu v súlade s lehotami podľa odseku 1.“.
18.
V § 15 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri pozastavení vyplácania podielových listov verejného špeciálneho fondu nehnuteľností, kedy je správcovská spoločnosť spravujúca tento fond povinná informovať Národnú banku Slovenska o opatreniach prijatých na obnovenie vyplácania podielových listov aspoň raz za 14 kalendárnych dní, ak Národná banka Slovenska neurčí inú lehotu.“.
19.
V § 16 ods. 3 sa slová „alebo § 137 zaniká“ nahrádzajú slovami „zaniká, zápis v zozname podľa § 137 sa zrušuje“.
20.
V § 17 ods. 3 sa slová „alebo § 137 zaniká“ nahrádzajú slovami „zaniká a zápis v zozname podľa § 137 sa zrušuje“.
21.
V § 26 odsek 1 znie:
„(1)
K zrušeniu podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie a spravovanie podielového fondu alebo o zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu zaniklo alebo zápis v zozname podľa § 137 bol zrušený, vrátane zániku povolenia alebo zrušenia zápisu v zozname podľa § 137 z dôvodu uplynutia doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený.“.
22.
V § 26 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
ak povolenie na vytvorenie a spravovanie strešného podielového fondu zaniklo alebo zápis v zozname podľa § 137 bol zrušený vrátane zániku povolenia alebo zrušenia zápisu v zozname podľa § 137 z dôvodu uplynutia doby, na ktorú bol strešný podielový fond vytvorený.“.
23.
V § 26 ods. 5 sa slová „rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu zaniklo“ nahrádzajú slovami „alebo o zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137, rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu zaniklo alebo zápis v zozname podľa § 137 bol zrušený, vrátane zániku povolenia alebo zrušenia zápisu v zozname podľa § 137 z dôvodu uplynutia doby, na ktorú bol podielový fond vytvorený“.
24.
V § 28a ods. 2 písm. d) sa slová „výkon funkcie riadenia investícií“ nahrádzajú slovami „riadenie investícií“.
25.
V § 28a ods. 3 písm. d) sa slovo „akcionárov“ nahrádza slovom „osôb“.
26.
V § 28a ods. 4 písm. g) sa za slovo „životopis“ vkladajú slová „žiadateľa a“.
27.
V § 30 ods. 5 štvrtej vete sa slová „povolenia podľa § 137“ nahrádzajú slovami „zápisom do zoznamu podľa § 137“.
28.
V § 30 ods. 9 sa slová „povolenia podľa § 137“ nahrádzajú slovami „zápisu do zoznamu podľa § 137“.
29.
V § 30 ods. 11 posledná veta znie: „Podanie žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28, povolenia podľa § 28a, žiadosti o udelenie povolenia podľa § 84, 121 alebo žiadosti o zápis do zoznamu podľa § 137 a žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa považuje za oznámenie podľa prvej vety.“.
30.
V § 31a a 31b ods. 1 sa slovo „osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „právnická osoba“ v príslušnom tvare.
31.
V § 31a ods. 6 sa slová „4 a 26a“ nahrádzajú slovami „4, 26a a 151“.
32.
Za § 31b sa vkladá § 31c, ktorý znie:
㤠31c
(1)
Ak právnická osoba spravujúca alternatívne investičné fondy, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, presiahne limity podľa § 31a ods. 1, je povinná podať žiadosť o udelenie povolenia podľa § 28a do 30 dní potom, čo sa dozvie alebo mohla dozvedieť o presiahnutí týchto limitov; to sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá v tej istej lehote zabezpečí, aby limity podľa § 31a ods. 1 nepresahovala.
(2)
Ak bola podaná žiadosť podľa odseku 1, je právnická osoba podľa odseku 1 oprávnená presahovať limity podľa § 31a ods. 1, a to do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia podľa § 28a. Ak Národná banka Slovenska neudelí povolenie podľa odseku 1, právnická osoba podľa odseku 1 je povinná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 zabezpečiť, aby limity podľa § 31a ods. 1 nepresahovala.“.
33.
V § 33 ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté ustanovenie § 34 ods. 4 poslednej vety.“.
34.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú súvahu a priebežný výkaz ziskov a strát k poslednému dňu účtovného štvrťroka.“.
35.
V § 47 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
suma podľa osobitného predpisu,33eb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33eb znie:
33eb) Čl. 13 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019) v platnom znení.“.
36.
V § 54 sa slová „až 53“ nahrádzajú slovami „až 52“.
37.
V § 57 ods. 1 sa za slová „až 37“ vkladajú slová „alebo funkcií podľa osobitného predpisu40aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40aa znie:
40aa) Čl. 39, 61 a 62 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 v platnom znení.“.
38.
V § 61 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny podľa odseku 7 správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky podľa tohto zákona, Národná banka Slovenska do pätnástich pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v odseku 7 oznámi správcovskej spoločnosti, že takúto zmenu nesmie vykonať, pričom Národná banka Slovenska informuje o takejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(9)
Ak sa zmena uvedená v odseku 7 vykoná po zaslaní informácií v súlade s odsekom 10, a ak v dôsledku tejto zmeny správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky podľa tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme všetky primerané opatrenia v súlade s § 195, 202 a 207 a bez zbytočného odkladu informuje o prijatých opatreniach príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 10 a 11.
39.
V § 63a odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny podľa odseku 5 prestalo byť spravovanie európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom alebo ak by správcovská spoločnosť prestala iným spôsobom spĺňať ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v odseku 5 oznámi správcovskej spoločnosti, že takúto zmenu nemôže vykonať.
(7)
Ak sa vykoná plánovaná zmena v rozpore s odsekmi 5 a 6 alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v ktorej dôsledku prestane byť spravovanie európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, alebo ak správcovská spoločnosť prestane spĺňať iné ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme všetky potrebné opatrenia podľa § 202 a bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti európskeho alternatívneho investičného fondu.“.
40.
V § 69b ods. 1 prvá veta znie: „K zrušeniu samosprávneho investičného fondu likvidáciou môže dôjsť na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie samosprávneho investičného fondu alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zrušení zápisu samosprávneho investičného fondu v zozname podľa § 137, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie samosprávneho investičného fondu zaniklo alebo zápis v zozname podľa § 137 bol zrušený vrátane zániku povolenia alebo zrušenia zápisu v zozname podľa § 137 uplynutím doby, na ktorú bol fond vytvorený.“.
41.
V § 79 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Depozitár je oprávnený viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný fond alebo podfond aj zberný účet na účely postupu podľa § 13 ods. 6.“.
42.
V § 79 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Správcovská spoločnosť môže vložiť peňažné prostriedky za nadobudnutie aktív do majetku vo fonde do notárskej úschovy49aa) alebo na viazaný účet vedený v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky so súhlasom depozitára fondu. Depozitár udelí súhlas na vloženie peňažných prostriedkov za nadobudnutie aktív do majetku vo fonde, len ak
a)
peňažné prostriedky do notárskej úschovy alebo na viazaný účet vedený v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky sú vkladané z bežného účtu podľa odseku 1 a
b)
celková suma peňažných prostriedkov vložených do notárskej úschovy alebo na viazaný účet vedený v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky je najviac vo výške poistnej sumy z poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa znie:
49aa) § 68 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 84 ods. 6 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu, ak štandardný fond bude zberným štandardným fondom,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
44.
V § 84 ods. 11 a § 121 ods. 7 sa slová „úplnej žiadosti“ nahrádzajú slovami „žiadosti alebo jej doplnenia“.
45.
V § 121 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu, ak verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom.“.
46.
V § 125 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Majetok vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností môže byť použitý na splatenie príspevku do kapitálových fondov realitnej spoločnosti, len ak je verejný špeciálny fond nehnuteľností jediným akcionárom alebo jediným spoločníkom realitnej spoločnosti.“.
47.
V § 126 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo do majetku realitnej spoločnosti možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ku ktorej je zriadené záložné právo, len s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo k nehnuteľnosti v majetku realitnej spoločnosti možno zriadiť záložné právo len s predchádzajúcim súhlasom depozitára a na účely zabezpečenia úveru v prospech majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo úveru v prospech realitnej spoločnosti alebo na zabezpečenie úveru tretej osoby, ktorého účelom je poskytnutie peňažných prostriedkov na úhradu odplaty za prevod vlastníckeho práva k takejto nehnuteľnosti na tretiu osobu. Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo k nehnuteľnosti v majetku realitnej spoločnosti na účely zabezpečenia iného úveru ako podľa druhej vety je možné len pri ekonomickom odôvodnení zriadenia takého záložného práva.
(2)
Do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo do majetku realitnej spoločnosti možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ku ktorej bolo zriadené vecné bremeno, len ak súvisí so správou alebo s využitím dotknutej nehnuteľnosti a s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo k nehnuteľnosti v majetku realitnej spoločnosti možno zriadiť vecné bremeno len s predchádzajúcim súhlasom depozitára.“.
48.
V § 127 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
49.
§ 127 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností od osoby zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti, sa obstarávacia cena nehnuteľností určí na základe dvoch nezávislých znaleckých posudkov,25m) pričom obstarávacia cena nehnuteľnosti sa určí podľa znaleckého posudku, ktorý určuje nižšiu hodnotu.“.
50.
V § 128 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „akciová“ nahrádza slovom „obchodná“.
51.
V § 128 odsek 3 znie:
„(3)
Predmet podnikania realitnej spoločnosti môže okrem činností podľa odsekov 1 a 2 zahŕňať len činnosti, ktoré súvisia s činnosťami podľa odsekov 1 a 2.“.
52.
§ 128 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie aj obchodná spoločnosť alebo zahraničná obchodná spoločnosť, ktorej právna forma a predmet podnikania sa zosúladí s odsekmi 1 až 4 najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v tejto obchodnej spoločnosti alebo zahraničnej obchodnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností.“.
53.
V § 129 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti alebo je jediným akcionárom alebo spoločníkom inej realitnej spoločnosti podľa § 128 so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá nemá majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti.“.
54.
V § 129 odsek 4 znie:
„(4)
Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a d) a v odseku 3 písm. b) a d) musia byť splnené najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností; táto lehota sa neuplatní, ak realitná spoločnosť má majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti podľa odseku 1 písm. d). Ak nie sú podmienky podľa prvej vety splnené do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti, musí správcovská spoločnosť predať túto majetkovú účasť v realitnej spoločnosti do šiestich mesiacov od uplynutia tejto lehoty.“.
55.
V § 129 odsek 7 znie:
„(7)
Ak správcovská spoločnosť nadobudne do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností realitnú spoločnosť podľa odseku 1 písm. d), realitná spoločnosť je povinná zostaviť ročnú účtovnú závierku konsolidovanú s ročnou účtovnou závierkou realitnej spoločnosti podľa odseku 1 písm. d) a ku koncu každého kalendárneho mesiaca súvahu a výkaz ziskov a strát konsolidované so súvahou a výkazom ziskov a strát realitnej spoločnosti podľa odseku 1 písm. d).“.
56.
V § 132 odsek 4 znie:
„(4)
Limit podľa odseku 1 sa nepoužije počas prvých troch rokov od vytvorenia verejného špeciálneho fondu nehnuteľností; toto obdobie musí byť uvedené v jeho štatúte, pričom v štatúte možno určiť aj kratšie obdobie ako tri roky. Počas tohto obdobia nie je správcovská spoločnosť povinná vyplácať podielové listy alebo odkupovať akcie verejného špeciálneho fondu nehnuteľností. Počas tohto obdobia nie je správcovská spoločnosť povinná postupovať podľa odseku 3, ak prekročí limit podľa odseku 1.“.
57.
§ 132 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Limity podľa odsekov 6 a 7 sa nepoužijú počas prvých troch rokov od prvého vydania podielových listov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu nehnuteľností; toto obdobie musí byť uvedené v jeho štatúte, pričom v štatúte možno určiť aj kratšie obdobie ako tri roky. Počas tohto obdobia nie je správcovská spoločnosť povinná vyplácať podielové listy alebo odkupovať akcie verejného špeciálneho fondu nehnuteľností.“.
58.
V § 135 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností poskytnúť pôžičku len realitnej spoločnosti, v ktorej má majetkovú účasť. Ak verejný špeciálny fond nehnuteľností nie je jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti, pôžička poskytnutá takejto realitnej spoločnosti z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností musí byť zabezpečená. V zmluve o pôžičke musí byť uvedené, že ak sa predá majetková účasť v realitnej spoločnosti, pôžička je splatná do šiestich mesiacov odo dňa zániku majetkovej účasti.
(2)
Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti nesmie prekročiť 80 % hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti. Ak je verejný špeciálny fond nehnuteľností jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti, celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností tejto realitnej spoločnosti nesmie prekročiť hodnotu všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti. Do celkovej sumy všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti sa započítajú aj pohľadávky verejného špeciálneho fondu nehnuteľností voči tejto realitnej spoločnosti vzniknuté z cenných papierov vydaných touto realitnou spoločnosťou, ktoré má verejný špeciálny fond nehnuteľností v majetku. Do celkovej sumy všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti sa nezapočítajú pohľadávky, ktoré vzniknú verejnému špeciálnemu fondu nehnuteľností voči tejto realitnej spoločnosti z dôvodu nároku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností ako akcionára na poskytnutie plnenia pri znížení základného imania tejto realitnej spoločnosti.“.
59.
V § 135 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Do tohto limitu sa nezahŕňajú úvery a pôžičky, ktoré poskytla správcovskej spoločnosti spravujúcej verejný špeciálny fond nehnuteľností realitná spoločnosť v prospech majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností, ktorý má v realitnej spoločnosti majetkovú účasť, pričom takáto realitná spoločnosť nesmie byť financovaná zo zdrojov od tretích osôb.“.
60.
§ 135 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Limity podľa odsekov 5 a 6 sa nepoužijú počas troch mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností, ak je úver, pôžička, hypotekárny úver alebo úver obdobného charakteru prijatý realitnou spoločnosťou. Ak nedôjde k zosúladeniu limitov podľa prvej vety do troch mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností, správcovská spoločnosť je povinná predať majetkovú účasť v realitnej spoločnosti z majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností do šiestich mesiacov od uplynutia tejto lehoty.“.
61.
V § 136 odsek 1 znie:
„(1)
Cenné papiere špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov možno distribuovať len profesionálnemu investorovi, ktorý spĺňa požiadavky na profesionálneho klienta,3c) alebo kvalifikovanému investorovi; správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a, je povinná na takýto spôsob distribúcie pri ponuke cenných papierov a propagácii cenných papierov výrazne upozorniť.“.
62.
§ 136 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Predajná cena cenného papiera špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov sa môže uhradiť so súhlasom správcovskej spoločnosti aj peniazmi oceniteľnou hodnotou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 15a. Na uhradenie predajnej ceny cenného papiera peniazmi oceniteľnou hodnotou sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o nepeňažnom vklade do základného imania akciovej spoločnosti.“.
63.
§ 137 znie:
㤠137
(1)
Na vytvorenie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov je potrebný zápis v zozname dohliadaných subjektov.55aa) Ak ide o nesamosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, zápisom do zoznamu podľa prvej vety sa povoľuje jeho vznik a činnosť. Ak ide o samosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na jeho vznik a činnosť je potrebné okrem zápisu do zoznamu podľa prvej vety aj povolenie podľa § 28a.
(2)
Žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa § 28a, samosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov s povolením podľa § 28a, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a.
(3)
Na zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) a b) a skutočnosť, že štatút špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov je zostavený podľa tohto zákona. Ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom, na zápis do zoznamu podľa odseku 1 musia byť splnené podmienky podľa § 84 ods. 4 primerane.
(4)
Žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov,
c)
právnu formu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a dobu, na ktorú sa špeciálny fond kvalifikovaných investorov vytvorí,
d)
údaj o tom, či ide o otvorený fond alebo uzavretý fond,
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak tieto údaje boli súčasťou žiadosti v inom konaní a nedošlo k ich zmenám, žiadosť obsahuje informáciu o tom, že v týchto údajoch nedošlo k zmenám,
g)
údaj o tom, či špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude strešným fondom,
h)
údaj o tom, či špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu, ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom,
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je
a)
návrh štatútu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov,
b)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre špeciálny fond kvalifikovaných investorov,
c)
stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o týchto osobách na účely preukázania ich bezúhonnosti, kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 28 ods. 11.
(6)
Ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom, na prílohy k žiadosti podľa odseku 5 sa primerane použije § 84 ods. 8.
(7)
Národná banka Slovenska zapíše špeciálny fond kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa odseku 1 najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti alebo jej doplnenia. Národná banka Slovenska písomne informuje správcovskú spoločnosť podľa odseku 2, samosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa odseku 2 o zápise do zoznamu podľa odseku 1.
(8)
Zápisom špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa odseku 1 sa považuje jeho štatút za zostavený podľa tohto zákona.
(9)
Národná banka Slovenska žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ podľa odseku 2 nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3. Národná banka Slovenska o tejto skutočnosti písomne informuje žiadateľa podľa odseku 2.
(10)
Podmienky podľa odseku 3 musia byť splnené nepretržite počas obdobia, v ktorom je špeciálny fond kvalifikovaných investorov zapísaný v zozname podľa odseku 1.
(11)
Na zápis do zoznamu podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 14 a 15 rovnako.
(12)
Do zoznamu podľa odseku 1 sa okrem údajov podľa osobitného predpisu55aa) zapisuje
a)
názov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov,
b)
právna forma špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a doba, na ktorú sa tento špeciálny fond kvalifikovaných investorov vytvorí,
c)
údaj o tom, či ide o otvorený fond alebo uzavretý fond,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
dátum, kedy bol špeciálny fond kvalifikovaných investorov zapísaný do zoznamu podľa odseku 1.
(13)
Ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom, do zoznamu podľa odseku 1 sa zapisuje aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný špeciálny fond, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo hlavného špeciálneho fondu, ak je samosprávny,
b)
názov hlavného špeciálneho fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného špeciálneho fondu.
(14)
Spravovanie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov zapísaného v zozname podľa odseku 1 možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa odseku 2 a len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 163 ods. 1 písm. i).
(15)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti podľa odseku 2, samosprávneho špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov s povolením podľa § 28a, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 2 môže Národná banka Slovenska zmeniť zápis v zozname podľa odseku 1. Na posudzovanie žiadosti o zmenu zápisu v zozname podľa odseku 1 sa vzťahujú odseky 4 až 13 primerane. Zmena údajov uvedených v zozname podľa odseku 1 vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu. Správcovská spoločnosť, samosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov s povolením podľa § 28a, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania.
(16)
Na zmeny štatútu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov podľa § 7 ods. 5 písm. d) a g) sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k). Správcovská spoločnosť je povinná do desiatich pracovných dní písomne oznámiť zmeny podľa prvej vety Národnej banke Slovenska a zaslať nové znenie štatútu.
(17)
Národná banka Slovenska zruší zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa odseku 1 na základe oznámenia správcovskej spoločnosti, samosprávneho špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 2 o zrušení špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 26. Národná banka Slovenska písomne informuje správcovskú spoločnosť podľa odseku 2, samosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa odseku 2 o zrušení zápisu v zozname podľa odseku 1.
(18)
Na postup pri zápise, zmene zápisu a zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.55ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55aa a 55ab znejú:
55aa) § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55ab) § 12 až 34a zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
64.
V § 139 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Oznámenie obsahuje aj údaje vrátane adresy, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo na oznamovanie akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov alebo výdavkov zo strany príslušných orgánov dohľadu hostiteľského členského štátu, a informácie o opatreniach na vykonávanie úloh uvedených v § 141 ods. 5.“.
65.
V § 140 ods. 4 sa za slovo „informovať“ vkladajú slová „Národnú banku Slovenska a“ a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „alebo o zmene týkajúcej sa jednotlivých emisií cenných papierov štandardného fondu, ktoré sú predmetom distribúcie, najmenej jeden mesiac“.
66.
§ 140 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny podľa odseku 4 prestalo byť spravovanie štandardného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v odseku 4 oznámi správcovskej spoločnosti, že takúto zmenu nesmie vykonať. Národná banka Slovenska informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného fondu.
(6)
Ak sa zmena uvedená v odseku 4 vykoná po doručení informácií v súlade s odsekom 3 a ak v dôsledku tejto zmeny prestane byť spravovanie štandardného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska prijme všetky potrebné opatrenia podľa § 195 a 202, a ak je to nevyhnutné, aj zákaz distribúcie cenných papierov štandardného fondu a bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného fondu.“.
67.
V § 141 odsek 5 znie:
„(5)
Pri distribúcii cenných papierov štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu je správcovská spoločnosť povinná v súlade s príslušnými právnymi predpismi tohto hostiteľského členského štátu prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa investorom štandardného fondu zabezpečilo na území tohto hostiteľského členského štátu
a)
spracovávanie pokynov na vydávanie, vyplatenie a odkúpenie cenných papierov štandardného fondu a vykonávanie iných platieb v prospech investorov štandardného fondu v súlade s podmienkami ustanovenými v kľúčových informáciách pre investorov, predajnom prospekte, ročnej správe a polročnej správe,
b)
poskytovanie informácií o tom, ako možno zadať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy z vyplatenia alebo odkúpenia cenných papierov štandardného fondu,
c)
uľahčenie prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom vybavovania sťažností investorov týkajúcich sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z investície do štandardného fondu, ktorý sa má distribuovať v hostiteľskom členskom štáte štandardného fondu,
d)
sprístupnenie informácií a dokumentov podľa § 152 a § 161 ods. 1 za podmienok ustanovených v tomto paragrafe, a to na účely kontroly a získania kópií týchto dokumentov,
e)
poskytovanie informácií v súvislosti so zabezpečovaním činností podľa písmen a) až d) na trvanlivom médiu a
f)
vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného fondu.“.
68.
§ 141 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť informácie o opatreniach na zabezpečenie plnenia povinností podľa odseku 5
a)
v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, v ktorom sa cenné papiere štandardného fondu distribuujú, alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu tohto hostiteľského členského štátu,
b)
samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby, na ktorú sa vzťahuje dohľad a právne predpisy, ktoré upravujú činnosti, ktoré sa majú vykonávať, alebo obidvoma spôsobmi.
(7)
Ak sa činnosti podľa odseku 5 vykonávajú prostredníctvom tretej osoby, musí byť jej určenie zabezpečené písomnou zmluvou, v ktorej sa uvedie, ktoré z činností uvedených v odseku 5 nemá vykonávať štandardný fond, a uvedie sa povinnosť štandardného fondu poskytnúť tretej osobe všetky potrebné informácie a dokumenty.“.
69.
Za § 141 sa vkladá § 141a, ktorý znie:
㤠141a
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá distribuuje cenné papiere ňou spravovaného štandardného fondu na území iného členského štátu, môže odvolať oznámenie podľa §139 ods. 1, ktoré sa môže týkať všetkých emisií cenných papierov štandardného fondu alebo jednotlivých emisií cenných papierov štandardného fondu, ktoré sú predmetom distribúcie, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
bola predložená paušálna ponuka na vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov investorov v tomto členskom štáte bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, ktorá je sprístupnená verejnosti počas najmenej 30 pracovných dní a je priamo alebo prostredníctvom oprávnených osôb adresovaná jednotlivo všetkým investorom v tomto členskom štáte, ktorých totožnosť je známa,
b)
bol zverejnený úmysel správcovskej spoločnosti štandardného fondu ukončiť distribúciu takýchto cenných papierov v tomto členskom štáte prostredníctvom prostriedkov zverejnenia vrátane elektronických prostriedkov, ktoré sa bežne používajú pri distribúcii štandardných fondov a ktoré sú vhodné pre typického investora štandardného fondu,
c)
boli ukončené alebo zmenené všetky zmluvy s účinnosťou odo dňa odvolania oznámenia podľa § 139 ods. 1 s osobami oprávnenými na distribúciu štandardného fondu v danom členskom štáte s cieľom zabrániť akejkoľvek novej alebo ďalšej priamej ponuke alebo nepriamej ponuke alebo umiestňovaniu cenných papierov štandardného fondu.
(2)
Informácie podľa odseku 1 písm. a) a b) musia zrozumiteľným spôsobom popisovať dôsledky pre investorov, ak neprijmú ponuku na vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov štandardného fondu.
(3)
Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, v ktorom sa cenné papiere štandardného fondu distribuujú, alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu tohto hostiteľského členského štátu. Odo dňa odvolania oznámenia podľa § 139 ods. 1 správcovská spoločnosť ukončí predkladanie nových alebo ďalších priamych ponúk alebo nepriamych ponúk alebo umiestňovanie cenných papierov štandardného fondu, ktoré boli predmetom odvolania oznámenia podľa odseku 1 v tomto členskom štáte.
(4)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 predloží Národnej banke Slovenska oznámenie obsahujúce informácie uvedené v odseku 1.
(5)
Národná banka Slovenska overí, či oznámenie, ktoré predložila správcovská spoločnosť podľa odseku 4, je úplné. Národná banka Slovenska najneskôr do 15 pracovných dní po doručení úplného oznámenia zašle toto oznámenie príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu určeným v tomto oznámení a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). O zaslaní oznámenia podľa druhej vety Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná poskytovať investorom štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu, ktorým v ňom zostali investície, informácie podľa príslušných právnych predpisov tohto hostiteľského členského štátu obdobné ako podľa § 141, § 152 až 159 a § 160.
(7)
Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu informácie o všetkých zmenách dokumentov uvedených v § 139 ods. 2.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu dohľadu jej hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na svojom území na štatistické účely alebo informácií, výkazov alebo správ nevyhnutných na sledovanie súladu jej činnosti s ustanoveniami príslušných právnych predpisov hostiteľského členského štátu vzťahujúcej sa na distribúciu cenných papierov na území tohto hostiteľského členského štátu.“.
70.
V § 143 ods. 4 sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „alebo o zmene týkajúcej sa jednotlivých emisií cenných papierov európskeho štandardného fondu, ktoré sú predmetom distribúcie, najmenej jeden mesiac“.
71.
V § 144 ods. 1 písm. c) sa slová „iného jazyka, ktorý môže schváliť Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „do jazyka, ktorý môže na tento účel ustanoviť Národná banka Slovenska vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa osobitného predpisu.58a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
58a) § 1 ods. 3 písm. f) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.“.
72.
V § 144 ods. 1 písm. d) sa slová „do iného jazyka, ktorý môže schváliť Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „do jazyka, ktorý môže na tento účel ustanoviť Národná banka Slovenska vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa osobitného predpisu58a)“.
73.
V § 144 odsek 5 znie:
„(5)
Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky fond povinný v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa investorom zabezpečilo na území Slovenskej republiky
a)
spracovávanie pokynov na vydávanie, vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov európskeho štandardného fondu a vykonávanie iných platieb v prospech investorov európskeho štandardného fondu v súlade s podmienkami ustanovenými v kľúčových informáciách pre investorov, predajnom prospekte, ročnej správe a polročnej správe,
b)
poskytovanie informácií o tom, ako možno zadať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy z vyplatenia alebo odkúpenia cenných papierov európskeho štandardného fondu,
c)
uľahčenie prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom vybavovania sťažností investorov týkajúcich sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z investície do európskeho štandardného fondu, ktorý sa má distribuovať na území Slovenskej republiky,
d)
sprístupnenie kľúčových informácií, predajného prospektu, ročnej správy a polročnej správy, informácií o aktuálnej hodnote podielu, predajnej cene podielu, nákupnej cene podielu a čistej hodnote majetku v európskom štandardnom fonde a marketingových materiálov európskeho štandardného fondu za podmienok ustanovených v odsekoch 1 až 4, a to na účely kontroly a získania kópií týchto dokumentov,
e)
poskytovanie informácií v súvislosti so zabezpečovaním činností podľa písmen a ) až d) na trvanlivom médiu a
f)
vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s Národnou bankou Slovenska.“.
74.
§ 144 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Európsky štandardný fond je povinný sprístupniť informácie o opatreniach na zabezpečenie plnenia povinností podľa odseku 5
a)
v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý môže na tento účel ustanoviť Národná banka Slovenska vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa osobitného predpisu.58a)
b)
samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby podľa § 58 oprávnenej na vykonávanie činností podľa odseku 5 alebo obidvoma spôsobmi.
(8)
Ak sa činnosti podľa odseku 5 vykonávajú prostredníctvom tretej osoby, musí byť jej určenie zabezpečené písomnou zmluvou, v ktorej sa uvedie, ktoré z činností uvedených v odseku 5 nemá vykonávať európsky štandardný fond, a uvedie sa povinnosť európskeho štandardného fondu poskytnúť tretej osobe všetky potrebné informácie a dokumenty.“.
75.
Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý znie:
㤠144a
(1)
Európsky štandardný fond môže odvolať oznámenie podľa § 142 ods. 1, ktoré sa môže týkať všetkých emisií cenných papierov európskeho štandardného fondu alebo jednotlivých emisií cenných papierov európskeho štandardného fondu, ktoré sú predmetom distribúcie, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
bola predložená paušálna ponuka na vyplatenie cenných papierov investorom na území Slovenskej republiky bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, ktorá je sprístupnená verejnosti počas najmenej 30 pracovných dní a je priamo alebo prostredníctvom oprávnených osôb adresovaná jednotlivo všetkým investorom na území Slovenskej republiky, ktorých totožnosť je známa,
b)
bol zverejnený úmysel správcovskej spoločnosti európskeho štandardného fondu ukončiť distribúciu cenných papierov tohto fondu na území Slovenskej republiky prostredníctvom prostriedkov zverejnenia vrátane elektronických prostriedkov, ktoré sa bežne používajú pri distribúcii európskych štandardných fondov a ktoré sú vhodné pre typického investora európskeho štandardného fondu,
c)
boli ukončené alebo zmenené všetky zmluvy s účinnosťou odo dňa odvolania oznámenia podľa § 142 ods. 1 s osobami oprávnenými na distribúciu cenných papierov európskeho štandardného fondu na území Slovenskej republiky s cieľom zabrániť akejkoľvek novej alebo ďalšej priamej ponuke alebo nepriamej ponuke alebo umiestňovaniu cenných papierov európskeho štandardného fondu.
(2)
Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) musia zrozumiteľným spôsobom popisovať dôsledky pre investorov, ak neprijmú ponuku na vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov európskeho štandardného fondu.
(3)
Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa poskytujú v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý môže na tento účel ustanoviť Národná banka Slovenska vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa osobitného predpisu.58a) Odo dňa odvolania oznámenia podľa § 142 ods. 1 európsky štandardný fond ukončí predkladanie nových alebo ďalších priamych ponúk alebo nepriamych ponúk alebo umiestňovanie cenných papierov európskeho štandardného fondu na území Slovenskej republiky.
(4)
Európsky štandardný fond je povinný poskytovať investorom, ktorým v ňom zostali investície, ako aj Národnej banke Slovenska informácie požadované podľa § 144, § 152 až 159 a § 160.
(5)
Ak Národnej banke Slovenska doručí oznámenie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu európskeho štandardného fondu obsahujúce informácie uvedené v odseku 1, Národná banka Slovenska má oprávnenie postupovať podľa § 192.
(6)
Národná banka Slovenska odo dňa doručenia informácií podľa odseku 1 nevyžaduje, aby dotknutý európsky štandardný fond preukázal súlad s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými rozhodnutiami a opatreniami, ktorými sa riadia požiadavky na distribúciu uvedené v osobitnom predpise;58b) tým nie sú dotknuté ustanovenia § 198.
(7)
Na účely odseku 4 môže európsky štandardný fond používať všetky elektronické komunikačné prostriedky alebo iné prostriedky komunikácie na diaľku, ak sú informácie a komunikačné prostriedky k dispozícii investorom v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý môže na tento účel ustanoviť Národná banka Slovenska vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa osobitného predpisu.58a)
(8)
Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu informácie o všetkých zmenách dokumentov uvedených v § 139 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58b znie:
58b) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/1156.“.
76.
§ 145 sa vypúšťa.
77.
§ 147 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov kvalifikovaným investorom podľa § 136 ods. 1 sa vzťahuje § 150.“.
78.
Za § 147 sa vkladá § 147a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠147a
Podmienky uskutočňovania predmarketingu na území Slovenskej republiky
(1)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov môže na území Slovenskej republiky vykonávať predmarketing, okrem situácií, ak informácie predložené potenciálnym profesionálnym investorom
a)
postačujú na to, aby umožnili investorom zaviazať sa k nadobúdaniu cenných papierov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
predstavujú formuláre na vydanie alebo upísanie cenných papierov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo obdobné dokumenty vo forme návrhu alebo v konečnom znení, alebo
c)
predstavujú štatút, stanovy alebo obdobné zakladajúce dokumenty, prospekt alebo propagačné materiály ešte nevytvoreného alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu v ich konečnom znení.
(2)
Ak sa v rámci predmarketingu podľa odseku 1 poskytuje návrh prospektu alebo propagačné materiály, nesmú obsahovať informácie umožňujúce investorom prijať investičné rozhodnutie a musí sa v nich jasne uvádzať, že
a)
nepredstavujú ponuku alebo výzvu na nákup alebo upísanie cenných papierov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
na informácie, ktoré sú v nich uvedené, sa nemožno spoliehať, pretože nie sú úplné a môžu sa zmeniť.
(3)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov predtým, ako začne vykonávať predmarketing, nie je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska obsah alebo adresátov predmarketingu, ani splniť iné podmienky alebo požiadavky než tie, ktoré sú uvedené v tomto paragrafe.
(4)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov je povinná zabezpečiť, aby investori nenadobudli cenné papiere alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu v rámci predmarketingu a aby investori kontaktovaní v rámci predmarketingu mohli nadobudnúť cenné papiere v takomto fonde len po splnení povinností podľa § 150b alebo § 150d.
(5)
Každé upisovanie cenných papierov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu profesionálnymi investormi uskutočnené do uplynutia 18 mesiacov po tom ako správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov začala vykonávať predmarketing vzťahujúci sa na cenné papiere alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, na ktorý sa odkazuje v informáciách poskytnutých v rámci predmarketingu, alebo vzťahujúci sa na cenné papiere alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu vytvoreného v dôsledku predmarketingu, sa považuje za distribúciu a podlieha príslušným postupom oznamovania uvedeným v § 150b alebo § 150d.
(6)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je do dvoch týždňov po tom, ako začala vykonávať predmarketing, povinná zaslať Národnej banke Slovenska dokument v písomnej forme alebo elektronicky, v ktorom uvedie členské štáty, v ktorých sa predmarketing uskutočnil alebo uskutočňuje, ako aj príslušné obdobie, stručný opis činností v rámci predmarketingu vrátane informácií o predložených investičných stratégiách a zoznamu alternatívnych investičných fondov a podfondov alternatívnych investičných fondov, ktoré sú alebo boli predmetom predmarketingu. Národná banka Slovenska o tom bezodkladne informuje príslušné orgány dohľadu členského štátu, v ktorom správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a uskutočnila alebo uskutočňuje predmarketing. Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušných orgánov dohľadu členského štátu, v ktorom sa predmarketing uskutočnil alebo uskutočňuje, poskytnúť ďalšie informácie o predmarketingu, ktorý sa uskutočnil alebo uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
(7)
Iná osoba môže vykonávať predmarketing v mene správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov, iba ak jej bolo udelené povolenie ako obchodníkovi s cennými papiermi alebo ako zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ako banke alebo ako zahraničnej banke v súlade s osobitnými predpismi,21a) ako správcovskej spoločnosti podľa § 28a, ako zahraničnej správcovskej spoločnosti so sídlom v členskom štáte v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov, alebo ak koná ako viazaný agent v súlade s osobitným predpisom.7)
(8)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov je povinná viesť záznamy o všetkých činnostiach vykonávaných v rámci predmarketingu.
(9)
Na inú osobu podľa odseku 7 sa vzťahujú podmienky uvedené v odsekoch 1 až 8.“.
79.
§ 148 až 150 znejú:
㤠148
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov alebo neeurópska správcovská spoločnosť môže distribuovať na území Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaných zahraničných alternatívnych investičných fondov neprofesionálnym investorom iným ako kvalifikovaným investorom podľa § 136 ods. 1, len na základe povolenia Národnej banky Slovenska.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
zahraničný alternatívny investičný fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov,
b)
príslušný orgán dohľadu nad zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou podľa písmena a) nemá výhrady voči distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom,
c)
distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu bola Národnej banke Slovenska oznámená spôsobom
1.
podľa § 150b alebo § 150d, ak ide o európsky alternatívny investičný fond,
2.
podľa § 150e alebo § 150f, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond oznámený s použitím systému jednotného povolenia v rámci Európskej únie (ďalej len „jednotné povolenie“), podľa § 150g, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond spravovaný správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a, zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov oznámený bez použitia jednotného povolenia, alebo
3.
podľa § 150h, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond spravovaný neeurópskou správcovskou spoločnosťou bez povolenia podľa § 66c oznámený bez použitia jednotného povolenia,
d)
príslušnými právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, je zabezpečená úroveň ochrany investorov, ktorá nie je nižšia ako úroveň ochrany zabezpečená týmto zákonom pre verejné špeciálne fondy, najmä
1.
právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, alebo štatútom, prospektom alebo zakladajúcimi dokumentmi zahraničného alternatívneho investičného fondu sú vymedzené prípustné aktíva na investovanie majetku v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde a pravidlá na obmedzenie a rozloženie rizika,
2.
rozsah zverejňovania údajov a informácií pre neprofesionálnych investorov podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, je rovnocenný ako podľa tohto zákona,
3.
majetok zahraničného podielového fondu je oddelený od majetku zahraničnej správcovskej spoločnosti,
e)
ak sa má distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu vykonávať prostredníctvom pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
1.
zriadenie tejto pobočky bolo Národnej banke Slovenska oznámené postupom podľa § 66a, ak ide o zahraničnú správcovskú spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov alebo o neeurópsku správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 66c, alebo
2.
sú splnené vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky, ak sa na území Slovenskej republiky zriaďuje, a osoby riadiace túto pobočku sú odborne spôsobilé a dôveryhodné, ak ide o neeurópsku správcovskú spoločnosť bez povolenia podľa § 66c,
f)
boli prijaté opatrenia na vykonávanie činností podľa § 150 ods. 1.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo neeurópska správcovská spoločnosť podľa odseku 1. Táto žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov a miesto usadenia zahraničného alternatívneho investičného fondu a obchodné meno a sídlo depozitára zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c a jeho zástupcu, ak sa zriaďuje pobočka neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c na území Slovenskej republiky, a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
d)
údaje o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom a informácie o spôsobe zabezpečenia plnenia opatrení na vykonávanie činností podľa § 150 ods. 1.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
osvedčenie vydané príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, o tom, že tento zahraničný alternatívny investičný fond spravuje zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov,
b)
potvrdenie príslušného orgánu dohľadu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, o tom, že nemá výhrady voči distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom,
c)
zakladajúce dokumenty zahraničného alternatívneho investičného fondu, štatút alebo obdobný dokument zahraničného alternatívneho investičného fondu,
d)
predajný prospekt zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo obdobný dokument, prípadne kľúčové informácie pre investorov, ak sa podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený zostavujú, akékoľvek ďalšie informácie podľa § 159a ods. 1 o zahraničnom alternatívnom investičnom fonde a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa pri distribúcii majú poskytovať neprofesionálnym investorom,
e)
znenie právnych predpisov, ktoré upravujú prípustné aktíva na investovanie majetku v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde, pravidlá na obmedzenie a rozloženie rizika v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde, a ktoré upravujú činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá príslušný zahraničný alternatívny investičný fond spravuje a činnosť depozitára zahraničného alternatívneho investičného fondu,
f)
analýza porovnateľnosti právnej úpravy pre spravovanie zahraničného alternatívneho investičného fondu s pravidlami určenými pre verejné špeciálne fondy podľa tohto zákona; táto analýza zohľadní aj ďalšie pravidlá okrem právnych predpisov týkajúcich sa dokumentov podľa písmena d) podstatné pre posúdenie porovnateľnosti právnej úpravy vrátane odôvodnenia, prečo žiadateľ považuje právnu úpravu spravovania zahraničného alternatívneho investičného fondu za porovnateľnú s právnou úpravou pre verejné špeciálne fondy podľa tohto zákona,
g)
písomná zmluva v súlade s § 150 ods. 4, ak sa opatrenia na zabezpečenie plnenia činností podľa § 150 ods. 1 majú vykonávať prostredníctvom tretej osoby,
h)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. c), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom.
(5)
Údaje a dokumenty podľa odsekov 3 a 4 musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti alebo jej doplnenia.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(8)
Na preukazovanie splnenia vecných, organizačných a personálnych predpokladov na činnosť pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c sa primerane vzťahuje § 28.
(9)
Vecnými predpokladmi na činnosť pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti tejto pobočky. Organizačnými predpokladmi na činnosť pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c sa rozumejú pravidlá organizácie pobočky, výkonu vnútornej kontroly a vedenia evidencie podielnikov.
(10)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 sú povinné písomne v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku informovať Národnú banku Slovenska bezodkladne o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie podľa odseku 1, alebo ak prestali spĺňať podmienky na výkon činnosti v štáte, v ktorom majú sídlo, a o zmenách v skutočnostiach uvedených v odseku 3.
(11)
Povolenie podľa odseku 1 zaniká
a)
dňom zániku povolenia alebo odobratím povolenia
1.
zahraničnej správcovskej spoločnosti v štáte, v ktorom má sídlo,
2.
zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu v štáte, v ktorom je usadený alebo dňom zániku alebo odobratím jeho registrácie,
b)
ak do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 nezačala distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky,
c)
dňom vrátenia povolenia podľa odseku 1; povolenie podľa odseku 1 možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom podľa § 163 ods. 1 písm. w).
§ 149
(1)
Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu možno používať jeho obchodné meno alebo názov tak, ako sa používa v štáte, v ktorom je usadený. Ak môže dôjsť k zámene obchodného mena alebo názvu, je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 povinná obchodné meno alebo názov doplniť dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
(2)
Propagácia predaja cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu a používanie reklamných dokumentov na území Slovenskej republiky sa musia vykonávať podľa § 151.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 je povinná Národnej banke Slovenska poskytnúť informácie alebo dokumenty, o ktoré ju Národná banka Slovenska požiada, a to v lehotách určených Národnou bankou Slovenska. Tieto požiadavky nemôžu byť vo väčšom rozsahu, ako je rozsah požadovaných informácií od správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty je zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 povinná predkladať Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
(4)
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu vykonávaná zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 148 podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
§ 150
(1)
Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa § 148 sú správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť povinné zaviesť opatrenia na vykonávanie týchto činností:
a)
spracovávanie pokynov na vydávanie, vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov zahraničného alternatívneho investičného fondu a vykonávanie iných platieb v prospech investorov zahraničného alternatívneho investičného fondu v súlade s podmienkami ustanovenými v predajnom prospekte, ročnej správe, polročnej správe alebo v kľúčových informáciách pre investorov, ak sa zostavujú,
b)
poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno zadať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy z vyplatenia alebo odkúpenia cenných papierov zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
zabezpečenie jednoduchého prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom týkajúcim sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z investície do zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorý sa má na území Slovenskej republiky distribuovať neprofesionálnym investorom,
d)
sprístupnenie ročnej správy a polročnej správy, predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov, ak sa zostavujú, a informácií podľa § 159a na účely kontroly a získania kópií týchto dokumentov,
e)
poskytovanie informácií investorom v súvislosti so zabezpečovaním činností podľa tohto odseku, pričom informácie sa poskytujú na trvanlivom médiu, a
f)
vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s Národnou bankou Slovenska.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.58c)
(3)
Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa § 148 správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť prijme opatrenia na vykonávanie činností uvedených v odseku 1 v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý na tieto účely môže ustanoviť Národná banka Slovenska vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa osobitného predpisu,58a) samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby podľa § 58 oprávnenej na vykonávanie činností podľa odseku 1 alebo obidvoma spôsobmi.
(4)
Ak sú činnosti podľa odseku 1 vykonávané prostredníctvom tretej osoby, musí byť jej určenie zabezpečené písomnou zmluvou, v ktorej sa uvedie, ktoré z činností uvedených v odseku 1 nemá vykonávať správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, a uvedie sa povinnosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti poskytnúť tretej osobe všetky potrebné informácie a dokumenty.
(5)
Zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o uzavretí každej ďalšej písomnej zmluvy podľa odseku 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:
58c) Čl. 26 nariadenia (EÚ) 2015/760.“.
80.
V § 150b sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
údaje vrátane adresy, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo na oznamovanie akýchkoľvek poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska,
i)
informácie o opatreniach na vykonávanie činností uvedených v § 150.“.
81.
V § 150c ods. 1 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
82.
V § 150c odsek 4 znie:
„(4)
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom alebo ak by správcovská spoločnosť prestala iným spôsobom spĺňať ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v odseku 1 informuje správcovskú spoločnosť, že takúto zmenu nemôže vykonať. O tejto skutočnosti Národná banka Slovenska informuje príslušné orgány dohľadu hostiteľského členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje distribúcia alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu.“.
83.
V § 150c sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa vykoná plánovaná zmena podľa odseku 4 v rozpore s ustanoveniami odsekov 3 a 4 alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v dôsledku ktorej prestane byť spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, alebo ak správcovská spoločnosť prestala iným spôsobom spĺňať ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme všetky opatrenia v súlade s § 202 vrátane zákazu distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky, ak je to nevyhnutné, a bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušné orgány dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti alternatívneho investičného fondu. Ak zmeny nemajú vplyv na súlad spravovania alternatívneho investičného fondu jeho správcovskou spoločnosťou s týmto zákonom ani na dodržiavanie tohto zákona správcovskou spoločnosťou alternatívneho investičného fondu, Národná banka Slovenska informuje o týchto zmenách do jedného mesiaca príslušné orgány dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti alternatívneho investičného fondu.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
84.
§ 150c sa dopĺňa odsekmi 7 až 13, ktoré znejú:
„(7)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže odvolať oznámenie podľa odseku 1 týkajúce sa distribúcie cenných papierov niektorých alebo všetkých jej alternatívnych investičných fondov v inom členskom štáte, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
predložená paušálna ponuka na vyplatenie alebo odkúpenie všetkých cenných papierov tohto alternatívneho investičného fondu distribuovaných v členskom štáte uvedenom v oznámení podľa odseku 1 bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, ktorá je sprístupnená verejnosti počas najmenej 30 pracovných dní a je adresovaná priamo alebo prostredníctvom oprávnených osôb jednotlivo všetkým investorom v uvedenom členskom štáte, ktorých totožnosť je známa; to neplatí pre uzavreté alternatívne investičné fondy a fondy, ktoré sú upravené osobitným predpisom,58d)
b)
bol zverejnený úmysel správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 ukončiť distribúciu cenných papierov niektorých alebo všetkých alternatívnych investičných fondov v členskom štáte uvedenom v oznámení podľa odseku 1, prostredníctvom prostriedkov zverejnenia vrátane elektronických prostriedkov, ktoré sa bežne používajú pri distribúcii alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu a sú vhodné pre typického investora alternatívneho investičného fondu,
c)
odo dňa odvolania oznámenia podľa odseku 1 boli ukončené alebo zmenené všetky zmluvy s osobami oprávnenými na distribúciu alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu s cieľom zabrániť akejkoľvek novej alebo ďalšej priamej ponuke alebo nepriamej ponuke alebo umiestňovaniu cenných papierov určených v odvolaní oznámenia podľa odseku 1.
(8)
Odo dňa odvolania oznámenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná ukončiť predkladanie nových alebo ďalších priamych ponúk alebo nepriamych ponúk alebo umiestňovanie cenných papierov alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu, ktorý spravuje, pri ktorých predložila Národnej banke Slovenska odvolanie oznámenia v súlade s odsekom 9.
(9)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná predložiť Národnej banke Slovenska oznámenie obsahujúce informácie uvedené v odseku 7.
(10)
Národná banka Slovenska overí, či je oznámenie, ktoré predložila správcovská spoločnosť podľa odseku 9, úplné. Národná banka Slovenska najneskôr do 15 pracovných dní po doručení úplného oznámenia zašle toto oznámenie príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). Po odoslaní oznámenia podľa odseku 9 Národná banka Slovenska o tomto odoslaní bezodkladne informuje dotknutú správcovskú spoločnosť.
(11)
Počas obdobia 36 mesiacov od odvolania oznámenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť podľa odseku 1 nesmie vykonávať predmarketing alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu uvedených v odvolaní oznámenia podľa odseku 1 v príslušnom hostiteľskom členskom štáte.
(12)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná poskytovať investorom alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu, ktorým v ňom zostali investície, a Národnej banke Slovenska informácie požadované podľa § 159a a 160a. Na tento účel je správcovská spoločnosť oprávnená používať všetky elektronické komunikačné prostriedky alebo iné prostriedky komunikácie na diaľku.
(13)
Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu členského štátu určeným v odvolaní oznámenia predloženom podľa odseku 9 informácie o všetkých zmenách dokumentov a informácií uvedených v tomto paragrafe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58d znie:
58d) Nariadenie (EÚ) 2015/760.“.
85.
§ 150d sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Národná banka Slovenska odo dňa prijatia odvolania oznámenia podľa odseku 1 od príslušného orgánu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti nevyžaduje od dotknutej zahraničnej správcovskej spoločnosti preukázanie súladu s právnymi predpismi zverejnenými podľa osobitného predpisu;58b) tým nie sú dotknuté ostatné právomoci Národnej banky Slovenska v oblasti dohľadu.
(5)
Odo dňa odvolania oznámenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná ukončiť predkladanie nových alebo ďalších priamych ponúk alebo nepriamych ponúk alebo umiestňovanie cenných papierov alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky, pri ktorých odvolala oznámenie podľa odseku 1.“.
86.
V § 150g ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa slová „ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
87.
§ 151 znie:
㤠151
(1)
Fond, správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje, nesmie používať pri jeho propagácii nepravdivé, nejednoznačné alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie investorov, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch svojej činnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia všeobecného predpisu o nekalej súťaži59) a ustanovenia osobitného predpisu.59a)
(2)
Každá propagácia fondu alebo akákoľvek propagácia týkajúca sa investovania do fondu musí obsahovať výrazné upozornenie, že hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy alebo že s investíciou do fondu je spojené aj riziko.
(3)
Každá propagácia zberného fondu musí obsahovať informáciu o tom, že 85 % alebo viac majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do cenných papierov hlavného fondu.
(4)
Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu z dôvodu zloženia majetku fondu alebo v dôsledku investičných postupov využívaných správcovskou spoločnosťou, musí marketingový materiál propagujúci tento fond obsahovať výrazné upozornenie na tieto skutočnosti.
(5)
Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia uzavretého fondu musí obsahovať upozornenie, že podielnik nemá právo na vyplatenie, vrátenie alebo spätný odkup príslušného cenného papiera pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý fond alebo uzavretý zahraničný subjekt kolektívneho investovania vytvorený.
(6)
Osobe vykonávajúcej správu alternatívnych investičných fondov, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, sa zakazuje pri propagácii spravovaného subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) uvádzať, že podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska, alebo uvádzať, že jej činnosť podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska, alebo uvádzať akékoľvek informácie, z ktorých vyplýva, že činnosť tejto osoby podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od fondu alebo osoby, ktorá tento fond spravuje, predloženie marketingových materiálov na účely posúdenia ich súladu s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.59a) Fond, osoba, ktorá tento fond spravuje, alebo osoba vykonávajúca jeho propagáciu, sú povinní doručiť Národnej banke Slovenska marketingové materiály na jej žiadosť; tým nie je dotknuté oprávnenie Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu.59a)
(8)
Národná banka Slovenska môže zakázať alebo pozastaviť do odstránenia nedostatkov uverejnenie marketingových materiálov, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odsekoch 1 až 7 a podmienky podľa osobitného predpisu.59a)
(9)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti marketingových materiálov štandardného fondu obchodovaného na burze.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
59a) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1156.“.
88.
V § 157 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a reklamné dokumenty“.
89.
V § 157 ods. 13 sa vypúšťajú slová „a 9“.
90.
V § 159a ods. 1 úvodná veta znie: „Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny investičný fond a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, poskytnúť investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu spôsobom určeným v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, alebo ako súčasť štatútu alebo zakladajúcich dokumentov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, tieto informácie vrátane ich zmien:“.
91.
V § 161 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak sú tieto fondy uzavretými fondmi,“.
92.
V § 161 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
aspoň raz ročne údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku v špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov a o peňažnej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov počas vydávania cenných papierov v tomto fonde, ak je tento fond otvoreným fondom, ak nie je v písmene f) ustanovené inak,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
93.
V § 161 ods. 1 písm. e) sa slovo „e)“ nahrádza slovom „f)“.
94.
V § 161 ods. 1 písm. f) sa slovo „d)“ nahrádza slovom „e)“.
95.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
70) § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
96.
V § 163 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
zverenie riadenia investícií vo fonde inej osobe,“.
97.
V § 163 ods. 1 písm. k) sa za slovo „štatútu“ vkladá slovo „podielového“ a slová „ods. 18“ sa nahrádzajú slovami „ods. 16“.
98.
V § 163 ods. 1 písm. l) sa slová „povolenia na spravovanie fondu“ nahrádzajú slovami „zrušenie zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137“.
99.
V § 163 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
premenu podielového fondu na strešný podielový fond alebo premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu,“.
100.
V § 167 ods. 3 sa za slová „zrušených subjektov kolektívneho investovania“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak správcovská spoločnosť, ktorá sa zlučuje, požiadala o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy fondov na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučuje alebo požiadala o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie ňou spravovaných subjektov kolektívneho investovania s inými subjektmi kolektívneho investovania“.
101.
V § 172 ods. 1 sa za slová „správcovskou spoločnosťou“ vkladajú slová „alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou“.
102.
V § 172 ods. 2 písm. b) a d) sa slovo „listy“ nahrádza slovami „cenné papiere“.
103.
V § 172 ods. 2 písm. g), ods. 3 a § 173 ods. 2 sa slová „§ 137 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 137 ods. 3“.
104.
V § 172 ods. 5 písm. g) sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
105.
V § 172 ods. 6 sa slová „povolenie na spravovanie fondu“ nahrádzajú slovami „zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137“.
106.
V § 175 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) podáva správcovská spoločnosť spravujúca fond, ktorého povolenie na vytvorenie chce vrátiť alebo ktorého zápis v zozname podľa § 137 chce zrušiť, správcovská spoločnosť spravujúca strešný fond, ktorého podfond chce zrušiť, alebo správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond, ktorý chce zrušiť.“.
107.
V § 176 ods. 2 písm. b) treťom bode a § 180 ods. 6 písm. f) treťom bode sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
108.
V § 176 ods. 6 písm. f) sa v druhom bode na konci čiarka a slovo „alebo“ nahrádzajú bodkou a vypúšťa sa tretí bod.
109.
V § 176 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
údaje podľa § 137 ods. 12, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude špeciálnym fondom kvalifikovaných investorov.“.
110.
V § 180 ods. 10 písm. f) sa v druhom bode na konci čiarka a slovo „alebo“ nahrádzajú bodkou a vypúšťa sa tretí bod.
111.
V § 180 sa odsek 10 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ak sa pri zlúčení použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b), údaje podľa § 137 ods. 12 a 13, ak je nástupníckym fondom špeciálny fond kvalifikovaných investorov.“.
112.
V § 181 ods. 7 sa slovo „listov“ nahrádza slovami „cenných papierov“.
113.
V § 189b ods. 10 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Na správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý získal jednotlivo alebo spoločne kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou, sa vzťahuje § 137c.“.
114.
V § 189b ods. 10 druhej vete sa slovo „136c“ nahrádza slovom „137c“.
115.
§ 201a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Národná banka Slovenska má rovnaké práva a povinnosti ako majú orgány dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti alternatívneho investičného fondu uvedené v oznámení podľa § 150c ods. 9.“.
116.
V § 202 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vydávanie“ vkladá čiarka a slová „vyplácanie alebo odkupovanie“.
117.
V § 202 odsek 3 znie:
„(3)
Sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a j) môže Národná banka Slovenska uložiť aj za porušenie § 9 ods. 4, § 16 ods. 4, § 26 ods. 9 a § 163 alebo osobám neoprávnene vykonávajúcim kolektívne investovanie alebo činnosť depozitára v rozpore s týmto zákonom. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva kolektívne investovanie v rozpore s týmto zákonom aj po udelení sankcie podľa prvej vety, súd na návrh Národnej banky Slovenska rozhodne o zrušení tejto právnickej osoby s likvidáciou. Národná banka Slovenska môže uložiť sankcie podľa prvej vety aj tretej osobe, ktorá umožňuje alebo uľahčuje inej osobe vykonávať kolektívne investovanie v rozpore s týmto zákonom jeho propagáciou.“.
118.
V § 202 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Právnickej osobe spravujúcej alternatívny investičný fond, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, udelí Národná banka Slovenska sankciu podľa odseku 1 písm. a), c), e), j) alebo písm. m), ak porušuje tento zákon. Ak právnická osoba podľa prvej vety porušuje tento zákon aj po udelení sankcie podľa odseku 1 písm. a), e), j) alebo písm. m) alebo porušuje ustanovenie § 31c, súd na návrh Národnej banky Slovenska rozhodne o zrušení tejto právnickej osoby s likvidáciou.“.
Doterajšie odseky 4 až 19 sa označujú ako odseky 5 až 20.
119.
V § 202 ods. 10 sa za slová „Zákonníka práce“ vkladá čiarka a slová „Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka“.
120.
V § 202 ods. 15 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 6“.
121.
V § 202 ods. 16 a ods. 19 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
122.
V § 202 ods. 17 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
123.
§ 202 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Ak má Národná banka Slovenska podozrenie o neoprávnenom vykonávaní kolektívneho investovania v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, je Národná banka Slovenska na účely preskúmania tohto podozrenia v súlade s osobitným predpisom83) oprávnená od dotknutej osoby vyžiadať si informácie, dokumenty, podklady a vysvetlenia určené Národnou bankou Slovenska. Dotknutá osoba je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť Národnej banke Slovenska ňou vyžiadané informácie, dokumenty, podklady a vysvetlenia, a to v požadovanej forme, podobe, štruktúre a termíne; Národná banka Slovenska je tiež oprávnená a dotknutá osoba je povinná umožniť Národnej banke Slovenska overiť si tieto informácie, dokumenty, podklady a vysvetlenia priamo na mieste u dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná Národnej banke Slovenska poskytnúť ňou požadovanú súčinnosť a pomoc. Na postup Národnej banky Slovenska a dotknutej osoby pri zisťovaní a preskúmavaní podozrenia o neoprávnenom vykonávaní kolektívneho investovania sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,83) pričom dotknutá osoba má práva, povinnosti a postavenie dohliadaného subjektu podľa osobitného predpisu.83)“.
124.
V § 207 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „alebo rozhodne o zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137“.
125.
V § 207 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „alebo rozhodnúť o zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137“.
126.
V § 207 ods. 4 písm. a) sa za slovo „vydané“ vkladajú slová „alebo zápis bol vykonaný“.
127.
V § 207 ods. 4 písm. b) sa za slovo „povolenia“ vkladajú slová „alebo zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa § 137“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „povolenie alebo vykonaný zápis“.
128.
Za § 220d sa vkladá § 220e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠220e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. augusta 2021
(1)
Špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorému bolo udelené povolenie podľa § 137 ods. 1 pred 2. augustom 2021, sa považuje za zapísaný do zoznamu podľa § 137 ods. 1 od 2. augusta 2021. Povolenie udelené podľa § 137 ods. 1 pred 2. augustom 2021 zaniká dňom zápisu do zoznamu podľa § 137 ods. 1 v znení účinnom od 2. augusta 2021.
(2)
Konania podľa § 137 začaté a právoplatne neskončené pred 2. augustom 2021 sa dokončia podľa § 137 v znení účinnom od 2. augusta 2021.
(3)
Právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 2. augustom 2021, sa spravujú ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 2. augusta 2021; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 2. augustom 2021 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 1. augusta 2021.“.


129.
Príloha č. 1 sa dopĺňa jedenástym bodom a dvanástym bodom, ktoré znejú:
„11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania (Ú.v. EÚ L 188, 12. 7. 2019).
12.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 26. júna 2021 okrem čl. I bodov 1 až 34 a bodov 36 až 129, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. augusta 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.