198/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

198
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2021,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa chránený areál Temešská skala (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0127 Temešská skala podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Chránený areál sa nachádza v okrese Prievidza v katastrálnom území Čavoj a v katastrálnom území Temeš. Celková výmera chráneného areálu je 165,9153 ha.
(3)
Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Prievidza.
(4)
Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
V chránenom areáli sa vyhlasujú zóny A, C a D podľa § 30 zákona. Hranice zón chráneného areálu sú vymedzené v prílohe č. 1.
(2)
Zóna A má výmeru 58,3393 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
(3)
Zóna C má výmeru 24,8740 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
(4)
Zóna D má výmeru 82,702 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.2)
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 198/2021 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 198/2021 Z. z.
PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU
Biotopy európskeho významu:
Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (*6210), Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Sk1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni (*8160), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150).
Biotopy druhu rastliny európskeho významu:
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. Moravica Holub).
Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:
*fuzáč alpský (Rosalia alpina), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár krpatý/podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), jasoň červenooký (Parnassius apollo).
Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe. Prioritné biotopy sú označené symbolom *.
Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
Prioritný druh je označený symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druh rastliny európskeho významu je označený v súlade s prílohami č. 4 a 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Druhy živočíchov európskeho významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).
2)
Dňom účinnosti nariadenia vlády stráca platnosť úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 466/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Temešská skala.