197/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

197
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2021,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa chránený areál Rimava (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0003 Rimava podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Chránený areál sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec a v katastrálnom území Rimavská Píla. Celková výmera chráneného areálu je 4,072 ha.
(3)
Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
(4)
Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Na území chráneného areálu platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 197/2021 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 197/2021 Z. z.
PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU
Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:
mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi), kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier ostrouchý/netopier východný (Myotis blythi), podkovár malý/podkovár krpatý (Rhinolophus hipposideros), vydra riečna (Lutra lutra).
Poznámka:
Druhy európskeho významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 6 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
1)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).